Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng – Download File Word, PDF

31 lượt xem

Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng

Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng
Nội dung Text: Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng


Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng giới thiệu tới các bạn về các số liệu, các công thức tính toán, sơ đồ tính toán,… về kết cấu nhà thép – nhà dân dụng. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Xây dựng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng File Word, PDF về máy

Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng

 1. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  A) DATA
  I.> Initial Data
  Spans L1 = 10 (m)
  L2 = 4.6 (m)
  – Column spacing
  B1 =: 6 (m)
  B2 = 6 (m)
  – Hight of floor: Ht = 3.3 (m)
  – Design frame: Frame 4th
  – Minh Hóa – Quảng Bình -> Zone of wind I A -> W0 = 65 (daN/m2)
  – Wall be built by perforated, thickness 100 mm put on exterior beam of construction :
  “Ƴ1 = 180 (daN/m2)
  – Assume the Gypsum partition tile put on beam:
  “Ƴ2 = 35 (daN/m2)
  – Live load of office: pc = 2 (kN/m2)
  – Live Load of corridor : pc = 3 (kN/m2)
  – Live Roof : pc = 0.75 (kN/m2)
  – Concrete Roof-Slab have sealing and insulation coat .
  – Grade of steel: CCT34 -> f = 21 (daN/mm2)
  – Type of Welding stick: N42
  – Grade of bolt 5.8
  B) CACULATING AND PROCESSING OF DATA
  I.> Determine the beam gird:
  – Design frame 4th -> We have the plan of construction Fig I.1 :

  Fig I.1 : The Plan construction and Beam gird system
  II.> Determine the thickness, self-weight of slab and loading.
  – Dimension of slab 2×6 (m)
  – The thickness of slab be detemined follow fomular:
  h= × ≥ℎ = 5 ( )
  1.4
  ⇔ h= × 2 = 0.07 = 7 ( )≥ℎ = 5 ( )
  40
  Choose:Thickness of slab 8 (cm) = 80 (mm)

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 2. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  – Determine the Dead Load of slab:
  Table II.1 Dead Load of Slab
  Load Factor of Factored Load
  No. Types of loading
  (daN/m2) Safety n (daN/m2)
  Layer of ceramic tile, t = 8
  1 16 1.1 17.6
  mm
  Layer of mortar, t = 15 mm
  2 30 1.3 39
  2000×0.015
  The concrete slab, t = 80 mm
  3 208 1.1 228.8
  2500×0.08
  285.4
  -> gs
  (daN/m2)
  – Determine the Dead Load of roof slab:
  Table II.2 Dead Load of Slab
  Load Factor of Factored Load
  No. Types of loading
  (daN/m2) Safety n (daN/m2)
  Layer of the sealing, t =20
  1 mm 40 1.3 52
  2000×0.02
  Layer of the insulation 10
  2 20 1.3 26
  mm
  The concrete slab, t = 80 mm
  3 208 1.1 228.8
  2500×0.08
  306.8
  -> gs
  (daN/m2)

  III.> Determine the preminary dimensions of beam and girder:
  1.> Determine the dimension of beam
  – Calculating model:

  Fig III.1.1: Caculating and Internal Force Model
  – Determine the Loading and Internal force:
  Factor loads: = + ×2= 1171 (daN/m)
  = 11.71 (daN/cm)

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 3. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  Factored loads: = × + × ×2= 1355.46 (daN/m)
  = 13.5546 (daN/cm)
  ×
  = = 715609 (daN.cm)
  8
  ×
  = = 4403.8 (daN)
  2
  = = 340.77 (cm3)
  ×
  From Wx = 340 (cm3) seaching table of I.6 appendix I [2], Use I-Shape , I 27:

  Fig III.1.2 Dimension of beam

  Wx = 371 (cm3) A = 40.2 (cm2)
  Ix = 5010 (cm4) b = 12.5 (cm)
  h = 27 (cm) d = 0.6 (cm)
  t = 0.98 (cm) gc = 31.5 (kN/cm)
  S = 210 (cm3)
  2.> Determine the dimension of girder
  – Choose preminary dimension of girder to calculate load act to frame;
  h= 50 (cm)

  Fig III.2.1 The model of transverce frame

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 4. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  IV.> Determine the loading act to frame:

  Fig IV.1: Model of the loading transefer
  1.> Determine Dead Load
  1.1> The Distribution Dead Load:
  – The self-weight of gypsum partition tile with the hight of girder h = 50 (cm)
  Hv = Ht- Hdc = 2.8 m
  ->gv = 107.8 (daN/m)
  – The self-weight of girder:
  Asumme the self-weight of girder is g = 1.5 Kn/m
  = 150 daN/m
  -> gdc =157.5 (daN/m)
  1.2> Consentated Dead Load

  Fig IV.1.1 The model of charging Load
  Table IV.1.1 : Caculate the concentrated Load
  GA = GD
  No. Types of load Factord Load (daN)
  The self-weight of beams have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> (37.1(daN/m)x6/2)x2(m)
  The self-weight of wall that put on exterior beam :
  2 3.3(m) -0.5(m) = 2.8 (m) 3024
  -> (180(daN/m2)x2.8(m)x6/2(m))x2
  The self-weight of slab with L = 6(m)
  3 1712.4
  -> (285.4(daN/m)x(6/2)x(2/2))x2(m)
  GA = 4956
  Table IV.1.1a

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 5. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  GB = GC
  No. Types of load Factord Load (daN)
  The self-weight of beams have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> (37.1(daN/m)x6/2)x2(m)
  The self-weight of slab with L = 6(m)
  2 3681.6
  -> gs.(6/2(m))x(2/2)+gs.(6/2)x(2.3/2)
  GB = 3901.2
  Table IV.1.1b
  GBC > GAB
  No. Types of load Factord Load (daN)
  The self-weight of beams have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> (37.1(daN/m)x6/2)x2(m)
  The self-weight of gypsum partition tile with the hight of girder :
  2 3.3(m) -0.5(m) = 2.8 (m) 107.80
  -> (35(daN/m2)x2.8(m)x6./2(m))x2
  The self-weight of slab with L = 6(m)
  3 3938.52
  -> gs.(6/2(m))x(2.3/2)+gs.(6/2)x(2.3/2)
  GBC = 4265.92
  Table IV.1.1c

  1.3> Determine the Roof-Dead Load

  Fig IV.1.2 The model of charging Roof-Load
  Table IV.1.2: Calculate the concentrated Load
  GAm =GDm
  No. Types of load Factored Load
  The self-weight of beams have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> (37.1(daN/m)x6/2)x2(m)
  2 The self-weight of slab with L = 6(m) 1840.8
  GAm = 2060.4
  Table IV.1.2a
  GBm = GCm
  No. Types of load Factored Load
  The self-weight of beams have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> (37.1(daN/m)x6/2)x2(m)
  The self-weight of slab with L = 6(m)
  2 3983.52
  -> gsm.(6/2(m))x(2/2)+gsm.(6/2)x(2.3/2)
  GBm = 4203.12
  Table IV.1.2b

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 6. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham

  GBCm > GABm

  Số TT Loại tải trọng Kết quả (daN)
  The self-weight of beam have gc = 37.1 (daN/m)
  1 219.6
  -> 37.1(daN/m)x6/2(m)
  The self-weight of slab with L = 6(m)
  2 4261.44
  -> gsm.(6/2(m))x(2.3/2)+gsm.(6/2)x(2.3/2)
  GBCm = 4481.04

  Fig IV.1.3 The model of Dead Load
  2.> Determine Live Load act to Frame
  2.1> Live Load 1
  Table IV.2.1 Calculate Live Load 1

  P1
  No. Types of load Factored Load
  1 P1 = pc x 6×2/2×1.3 1560
  P1 = 1560
  P2
  No. Types of load Factored Load
  P2 = pc x 6.x1x1x1.3×2
  1 3120
  -> 200(daN/m)x6(m)x1x1x1.3×2
  P2 = 3120
  P3
  No. Types of load Factored Load
  P3 = pc x 6x1x2,3/2×1.3×2
  1 2484
  -> 300(daN/m)x6(m)x1.15×1/2×1.3×2
  P3 = 2484

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 7. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham

  P4
  No. Types of load Factored Load
  P3 = pc x 6x1x2.3×1.3×2
  1 4968
  -> 300(daN/m)x6(m)x2.3×1.3×2
  P4 = 9936
  2.2> Roof-Live Load 1

  Table IV.2.2 Calculate Roof-Live Load 1

  P1m
  No. Types of load Factored Load
  P1m = pc x 6x1x1/2×1.3
  1 585
  -> 75(daN/m)x6(m)x1x1/2×1.3
  P1m = 585
  P2m
  No. Types of load Factored Load
  P2m = pc x 6x1xx1.3×2
  1 1170
  -> 75(daN/m)x6(m)x1x1x1.3×2
  P2m = 1170

  Fig IV.2.1 Live Load 1
  2.3> Live Load 2

  Table IV.2.3 Calculate Live Load 2

  P1
  No. Types of load Factored Load (daN)
  P1 = pc x 6×2/2×1.3
  1 1560
  -> 200(daN/m)x6(m)x1x1/2×1.3
  P1 = 1560

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 8. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham

  P2
  No. Types of load Factored Load (daN)
  1 P2 = pc x 6.x1x1x1.3×2 3120
  P2 = 3120

  P3

  No. Types of load Factored Load (daN)
  1 P3 = pc x 6x1x2,3/2×1.3×2 2484
  P3 = 2484
  P4
  No. Types of load Factored Load (daN)
  1 P3 = pc x 6x1x2.3×1.3×2 4968
  P4 = 9936

  2.4> Roof-Live Load 2

  Table IV.2.4 Calculate Roof-Live Load 2

  P3m
  No. Types of Load Factored Load(daN)
  1 P3m = pc x 6×2,3/2×1.3×2 672.75
  P3m = 672.75
  P4m
  No. Types of Load Factored Load(daN)
  P3m = pc x 6×2,3×1.3×2
  1 1345.5
  -> 75(daN/m)x6(m)x2.3×1.3×2
  P4m = 1345.5

  Fig IV.2.2 Live Load 2

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 9. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham
  3.> Determine the Wind Load act to Frame
  3.1> Calculating formulas
  đ= × × × đ

  = × × ×
  +
  đ= đ ×
  2+
  = ×
  2
  With
  W0 = 65 (daN/m2) n= 1.2

  Cđ = 0.8 Ch = 0.6
  + 6+6
  = =
  2 2 6 (m)
  3.2> Calculate Wind Load
  Table IV.3.1 Calculate Wind Load
  Ht Z Wđ Wh qh
  Floors k qđ (daN/m)
  (m) (m) (daN/m2) (daN/m2) (daN/m)
  1 4.2 4.2 0.848 52.92 39.69 317.4912 238.12
  2 3.3 7.5 0.94 58.66 43.99 351.936 263.95
  3 3.3 10.8 1.013 63.21 47.41 379.2672 284.45
  4 3.3 14.1 1.066 66.52 49.89 399.1104 299.33
  5 3.3 17.4 1.104 68.89 51.67 413.3376 310.00

  Fig IV.3.1 Wind Left

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 10. Project: Structural Steel Design Instructor: Ms.c Viet Hieu Pham

  Fig IV.3.2 Wind Right
  ậ 386

  ậly=μ128
  lx=μ 1247
  ℎ87
  17ℎ 15
  h ℎ251
  ∑ ∑
  66 10
  477
  5542ả02
  128
  86
  99 87
  7

  0 25

  Student: Thanh Nguyen Ngo – 172216544 Page:..

 11. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham

  V. THE COMBINATION OF INTERNAL FORCE
  TABLE V.1.1 INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  Axial Force Shear Force Moment
  Name No. Position
  N Kn. V K.n Kn.m
  0 Max -626.14 7.58 37.85
  4.2 Max -626.14 -4.40 131.52
  Column 1
  0 Min -1017.55 -62.63 -112.63
  4.2 Min -1017.55 -53.63 28.73
  0 Max -498.38 -36.20 -76.77
  3.3 Max -498.38 -47.82 153.42
  Column 2
  0 Min -805.19 -101.35 -168.10
  3.3 Min -805.19 -93.51 61.86
  0 Max -368.90 -32.67 -64.42
  3.3 Max -368.90 -45.18 146.57
  Column 3
  0 Min -576.45 -90.49 -138.13
  3.3 Min -576.45 -82.14 64.04
  0 Max -237.63 -32.43 -70.59
  3.3 Max -237.63 -44.26 134.55
  Column 4
  0 Min -363.25 -86.35 -136.68
  3.3 Min -363.25 -81.01 58.16
  0 Max -104.19 -61.87 -88.61
  3.3 Max -104.19 -67.08 183.57
  Column 5
  0 Min -134.24 -103.11 -148.38
  3.3 Min -134.24 -101.48 136.40
  0 Max -706.23 56.34 106.48
  4.2 Max -706.23 56.34 17.98
  Column 6
  0 Min -1345.34 -16.89 -52.98
  4.2 Min -1345.34 -16.89 -130.17
  0 Max -574.18 91.70 155.99
  3.3 Max -574.18 91.70 -13.38
  Column 7
  0 Min -1066.05 11.80 25.55
  3.3 Min -1066.05 11.80 -151.32
  0 Max -439.86 75.86 124.57
  3.3 Max -439.86 75.86 -22.06
  Column 8
  0 Min -771.92 15.55 26.73
  3.3 Min -771.92 15.55 -135.05
  0 Max -300.10 67.43 114.67
  3.3 Max -300.10 67.43 -26.90
  Column 9
  0 Min -493.45 20.55 37.94
  3.3 Min -493.45 20.55 -113.76
  0 Max -155.24 74.14 120.17
  3.3 Max -155.24 74.14 -90.28
  Column 10
  0 Min -199.58 47.90 58.18
  3.3 Min -199.58 47.90 -135.74

  Student: Thanh Nguyen Ngo- 172216544 Page:……..

 12. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham

  TABLE V.1.2 INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  Axial Force Shear Force Moment
  Name No. Position
  N Kn. V K.n Kn.m
  0 Max -706.23 16.89 52.98
  4.2 Max -706.23 16.89 130.16
  Column 11
  0 Min -1344.81 -56.35 -106.51
  4.2 Min -1344.81 -56.35 -17.98
  0 Max -574.18 -11.80 -25.55
  3.3 Max -574.18 -11.80 151.32
  Column 12
  0 Min -1065.57 -91.72 -156.04
  3.3 Min -1065.57 -91.72 13.38
  0 Max -439.86 -15.55 -26.79
  3.3 Max -439.86 -15.55 135.08
  Column 13
  0 Min -771.55 -75.89 -124.57
  3.3 Min -771.55 -75.89 22.06
  0 Max -300.10 -20.55 -37.94
  3.3 Max -300.10 -20.55 113.76
  Column 14
  0 Min -493.19 -67.46 -114.72
  3.3 Min -493.19 -67.46 26.90
  0 Max -155.24 -47.90 -58.25
  3.3 Max -155.24 -47.90 135.82
  Column 15
  0 Min -199.46 -74.18 -120.17
  3.3 Min -199.46 -74.18 90.28
  0 Max -626.14 62.63 112.61
  4.2 Max -626.14 53.64 -28.73
  Column 16
  0 Min -980.61 -7.58 -37.85
  4.2 Min -980.61 4.40 -131.56
  0 Max -498.38 101.37 168.12
  3.3 Max -498.38 93.53 -61.86
  Column 17
  0 Min -783.84 36.20 76.77
  3.3 Min -783.84 47.82 -153.47
  0 Max -368.90 90.52 138.16
  3.3 Max -368.90 82.17 -64.04
  Column 18
  0 Min -555.07 32.67 64.42
  3.3 Min -555.07 45.18 -146.63
  0 Max -237.63 86.38 136.73
  3.3 Max -237.63 81.04 -58.16
  Column 19
  0 Min -357.45 32.43 70.59
  3.3 Min -357.45 44.26 -134.60
  0 Max -104.19 103.16 148.38
  3.3 Max -104.19 101.52 -136.40
  Column 20
  0 Min -128.41 61.87 88.66
  3.3 Min -128.41 67.08 -183.68

  Student: Thanh Nguyen Ngo- 172216544 Page:……..

 13. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham

  TABLE V.1.3 INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  Axial Force N Shear Force Moment
  Name No. Position
  Kn. V K.n Kn.m
  0 Max 56.76 -77.99 -113.43
  5 Max 56.76 8.23 168.88
  10 Max 56.76 150.53 -127.07
  Dầm 21
  0 Min 28.25 -147.70 -289.39
  5 Min 28.25 -6.43 89.88
  10 Min 28.25 79.78 -300.73
  0 Max 1.68 -79.72 -126.28
  5 Max 1.68 6.50 165.42
  10 Max 1.68 149.46 -134.08
  Dầm 22
  0 Min -18.16 -147.81 -291.56
  5 Min -18.16 -5.49 85.60
  10 Min -18.16 80.72 -297.13
  0 Max 4.30 -81.50 -134.64
  5 Max 4.30 4.72 166.56
  10 Max 4.30 149.40 -141.58
  Dầm 23
  0 Min -12.75 -147.85 -282.33
  5 Min -12.75 -3.73 86.93
  10 Min -12.75 82.49 -288.10
  0 Max 33.27 -83.67 -148.41
  5 Max 33.27 2.65 164.09
  10 Max 33.27 149.19 -151.32
  Dầm 24
  0 Min 9.66 -148.08 -276.99
  5 Min 9.66 -2.16 85.57
  10 Min 9.66 84.05 -282.72
  0 Max -67.08 -83.37 -136.40
  5 Max -67.08 3.14 135.18
  10 Max -67.08 112.13 -157.05
  Dầm 25
  0 Min -101.48 -107.57 -183.57
  5 Min -101.48 1.06 99.72
  10 Min -101.48 87.37 -205.02
  0 Max 11.71 1.63 12.85
  2.3 Max 11.71 5.25 42.45
  2.3 Max 11.71 66.79 42.45
  4.6 Max 11.71 70.41 12.85
  Dầm 26
  0 Min 4.30 -70.43 -139.77
  2.3 Min 4.30 -66.81 -18.02
  2.3 Min 4.30 -5.25 -18.02
  4.6 Min 4.30 -1.63 -139.67
  0 Max -0.70 -2.38 9.45
  2.3 Max -0.70 1.24 52.00
  2.3 Max -0.70 63.14 52.00
  4.6 Max -0.70 66.76 9.45
  Dầm 27
  0 Min -2.32 -66.83 -122.15
  2.3 Min -2.32 -63.21 -11.99
  2.3 Min -2.32 -1.24 -11.99
  4.6 Min -2.32 2.38 -121.99

  Student: Thanh Nguyen Ngo- 172216544 Page:……..

 14. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham

  0 Max 0.06 -9.59 -9.00
  2.3 Max 0.06 -5.97 50.04
  2.3 Max 0.06 56.68 50.04
  4.6 Max 0.06 60.30 -9.00
  Dầm 28
  0 Min -2.02 -60.35 -109.54
  2.3 Min -2.02 -56.73 -14.25
  2.3 Min -2.02 5.97 -14.25
  4.6 Min -2.02 9.59 -109.34
  0 Max 8.35 -16.88 -21.49
  2.3 Max 8.35 -13.25 52.99
  2.3 Max 8.35 50.08 52.99
  4.6 Max 8.35 53.70 -21.49
  Dầm 29
  0 Min 3.05 -53.80 -91.05
  2.3 Min 3.05 -50.18 -9.59
  2.3 Min 3.05 13.25 -9.59
  4.6 Min 3.05 16.88 -90.82
  0 Max -19.19 -23.74 -55.23
  2.3 Max -19.19 -20.12 11.33
  2.3 Max -19.19 30.70 11.33
  4.6 Max -19.19 34.33 -55.23
  Dầm 30
  0 Min -27.57 -34.37 -79.81
  2.3 Min -27.57 -30.75 -20.36
  2.3 Min -27.57 20.12 -20.36
  4.6 Min -27.57 23.74 -79.61
  0 Max 56.76 -79.78 -127.07
  5 Max 56.76 6.43 168.88
  10 Max 56.76 147.71 -113.43
  Dầm 31
  0 Min 28.27 -150.51 -300.67
  5 Min 28.27 -8.23 89.88
  10 Min 28.27 77.99 -289.44
  0 Max 1.68 -80.72 -134.08
  5 Max 1.68 5.49 165.42
  10 Max 1.68 147.81 -126.28
  Dầm 32
  0 Min -18.15 -149.44 -297.05
  5 Min -18.15 -6.50 85.61
  10 Min -18.15 79.72 -291.63
  0 Max 4.30 -82.49 -141.58
  5 Max 4.30 3.73 166.57
  10 Max 4.30 147.87 -134.64
  Dầm 33
  0 Min -12.75 -149.38 -287.98
  5 Min -12.75 -4.72 86.93
  10 Min -12.75 81.50 -282.43
  0 Max 33.27 -84.05 -151.32
  5 Max 33.27 2.16 164.09
  10 Max 33.27 148.08 -148.41
  Dầm 34
  0 Min 9.67 -149.16 -282.59
  5 Min 9.67 -2.63 85.58
  10 Min 9.67 83.67 -277.11

  Student: Thanh Nguyen Ngo- 172216544 Page:……..

 15. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham

  TABLE V.1.3 INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  INTERNAL FORCE OF ELEMENTS
  Axial Force N Shear Force Moment
  Name No. Position
  Kn. V K.n Kn.m
  0 Max -67.08 -87.37 -157.05
  5 Max -67.08 -1.06 135.20
  10 Max -67.08 107.59 -136.40
  Dầm 35
  0 Min -101.52 -112.10 -204.88
  5 Min -101.52 -3.12 99.72
  10 Min -101.52 83.37 -183.68

  Student: Thanh Nguyen Ngo- 172216544 Page:……..

 16. SAP2000 9/24/15 0:16:14

  SAP2000 v16.0.0 – File:DATHEPNEW – Moment 3-3 Diagram (BAO) – KN, m, C Units

 17. SAP2000 9/24/15 0:17:08

  SAP2000 v16.0.0 – File:DATHEPNEW – Axial Force Diagram (BAO) – KN, m, C Units

 18. SAP2000 9/24/15 0:16:49

  SAP2000 v16.0.0 – File:DATHEPNEW – Shear Force 2-2 Diagram (BAO) – KN, m, C Units

 19. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham
  C> DIMENSION AND CONNECTION DESIGN
  I.> Design No.1 column
  1. The dimension of column design( Uniform Cross-Section ):
  *From diagram of moment envelope we have:
  M = 112.63 (kN.m)
  V= 62.63 (kN)
  N = 1017.6 (kN)
  * The height of storey : ht= 4.2 (m) = 420 (cm)
  *The effective length with Major Axis :
  lx=μ×H=1×4.2= 4.2 (m) = 420 (cm)
  *The effective length with Minor Axis:
  ly=μ×H=0.7×4.2= 2.94 (m) = 294 (cm)
  * The shape of column is H-Shape( Symmetry)
  1 h 1
  Based on Required: ≤ ≤ , có l = 420 (cm), Choose h = 48 (cm)
  15 10
  * The eccentricity and required area:
  The eccentricity e: = = 0.11 (m) = 11.1 (cm)
  Grade of steel: CCT34 with
  f = 21 (kN/cm2)
  E= 21000 (kN/cm2)
  = × 1.25 + 2.2 ÷ 2.8 ×
  × ×ℎ
  1017.6 11.26
  = × 1.25 + 2.8 × = 91.85 (cm2)
  21 × 1 62.3
  *Determine bf, tf and tw:
  1 1
  Required: b= ÷ = 24 (cm)
  20 30
  *The thickness of the web be choose:
  1 1
  tw = ÷ ℎ ≥ 0.6 = 1.2 (cm)
  60 120
  *The thickness of the flange be choose:
  21
  tf ≥ × = 21 × = 0.66 (cm)
  21000
  tf ≥ = 1.2 (cm)
  => Choose tf = 1.4 (cm)
  *The dimension of column be choose:
  The flange: (1.4×24) cm
  The web : (1.2×45.2) cm

  Fig I.1 Dimension of No.1 column
  * The area of colum is: A = 121.4 cm2
  Check: So Act< A therefore : The area of column is satisfy
  2> Calculate index property and check in dimension of column:
  SVTH: Ngô Thanh Nguyên -172216544 Page:

 20. Project: Structural Steel Design Instructor: Msc. Viet Hieu Pham
  A = 121.44 cm2

  = = 11.4 (cm)
  2
  ×ℎ ×ℎ
  = −2 = 45727.7248 (cm4)
  12 12
  ℎ × ×
  = +2 = 3232.1088 (cm4)
  12 12
  = / = 19.4048 (cm)

  = / = 5.15896 (cm)

  = = 21.6441 < = 120

  = = 56.9882 < = 120

  With λ à < = 120 →
  The dimension of column is satisfy with slenderness.

  ̅ = × = 0.684

  ̅ = × = 1.802

  Wx =2 Ix/h = 1905.32 (cm3)
  ×
  = = 0.70549
  ×
  * Seaching of apependix table IV.5, with the type of No.5 dimension, We have:
  With Af/Aw = 0.61947
  η= 1.9 − 0.1 − 0.02(6 − ) ̅ = 1.639
  So: me =η mx= 1.16 < 20
  *The checking condition for general stability inside of the flexuaral plane :
  = ≤ ×
  ×
  Have ̅ = 0.747 à = 1.41 ả . 2 ℎụ ụ ó
  The value of interpolation = 0.607
  Check left-side of expression:
  = = 13.804 (kN/cm2)
  ×
  Check right-side of expression
  × = 21 × 1 = 21 ( )
  The dimension is statisfy with the general stability conditon
  *The checking condition for general stability outside of the flexuaral plane :
  According to the flexuaral plane, we have: mx = m= 0.71
  With: mx = 0.7055 < 1
  = 56.988 < = 3.14 × √ = 99
  = 1 = 0.7
  = = 0.66941
  1+
  With: = 1.8021 < 2.5, we have equation:

  = 1 − 0.073 − 5.53 × × ̅× ̅= 0.83677

  SVTH: Ngô Thanh Nguyên -172216544 Page:

Download tài liệu Đồ án Kết cấu nhà thép – nhà dân dụng File Word, PDF về máy

Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: