Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4 – Download File Word, PDF

555 lượt xem

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4
Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4


Trong một số tr−ờng hợp hiệu quả về chịu lực còn lớn hơn khi đ−ợc bố trí thêm cả thanh chéo và thanh ngang tạo thành l−ới ô dạng quả trám. Hệ hộp chịu lực, các bản sàn cứng đ−ợc tựa trực tiếp lên thành hộp, các cột bên trong có thể bố trí th−a hoặc không cần nữa. Nhờ hệ thống cứng theo ph−ơng ngang là các bản sàn, theo ph−ơng đứng là các dàn giằng quanh chu vi, hệ hộp tạo thành hệ không gian nhiều ô, không chỉ có độ cứng chống uốn lớn mà độ cứng…

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4 File Word, PDF về máy

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4

 1. * HÖ hép chÞu lùc : Trªn suèt chu vi nhµ, cét hµng hiªn ®−îc bè trÝ
  víi b−íc nhá h¬n. HÖ hép cã l−íi « ch÷ nhËt ®−îc t¹o thµnh do c¸c cét, c¸c
  dÇm ngang trªn t−êng bao. Khi bæ sung thªm c¸c thanh chÐo ®Ó thµnh hÖ
  hép cã l−íi « tam gi¸c. Trong mét sè tr−êng hîp hiÖu qu¶ vÒ chÞu lùc cßn
  lín h¬n khi ®−îc bè trÝ thªm c¶ thanh chÐo vµ thanh ngang t¹o thµnh l−íi «
  d¹ng qu¶ tr¸m. HÖ hép chÞu lùc, c¸c b¶n sµn cøng ®−îc tùa trùc tiÕp lªn
  thµnh hép, c¸c cét bªn trong cã thÓ bè trÝ th−a hoÆc kh«ng cÇn n÷a. Nhê hÖ
  thèng cøng theo ph−¬ng ngang lµ c¸c b¶n sµn, theo ph−¬ng ®øng lµ c¸c
  dµn gi»ng quanh chu vi, hÖ hép t¹o thµnh hÖ kh«ng gian nhiÒu «, kh«ng chØ
  cã ®é cøng chèng uèn lín mµ ®é cøng chèng xo¾n còng lín. V× thÕ lo¹i kÕt
  cÊu chÞu lùc nµy hay ®−îc sö dông lµm nhµ cã chiÒu cao kh¸ lín vµ cùc
  lín.

  (iii) S¬ ®å khung-gi»ng:

  Lo¹i kÕt cÊu chÞu lùc nµy lµ hÖ hçn hîp bao gåm c¶ khung cøng vµ
  c¸c hÖ gi»ng ®øng. Hai lo¹i kÕt cÊu nµy liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c sµn
  cøng ®Ó t¹o thµnh hÖ kh«ng gian cïng chÞu lùc. Khung cïng tham gia chÞu
  c¶ t¶i träng ®øng vµ ngang. Nót khung ph¶i lµ nót cøng. C¸c kÕt cÊu chÞu
  lùc kh¸c nh− v¸ch cøng, lâi cøng, sµn cøng cã ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o, sù truyÒn
  lùc gièng nh− trong s¬ ®å gi»ng.
  §é cøng cña hÖ thèng ®−îc c¸c khung cøng vµ c¸c kÕt cÊu gi»ng
  ®¶m b¶o. So víi c¸c kÕt cÊu gi»ng th× ®é cøng cña khung nhá thua rÊt
  nhiÒu. V× thÕ kÕt cÊu gi»ng chÞu phÇn lín t¸c dông cña t¶i träng ngang, cã
  khi tíi 70%.

  §Ó t¨ng c−êng ®é cøng ngang cho c¸c khung, th−êng bè trÝ:
  * T¹i mét sè nhÞp cÇn bè trÝ thªm c¸c thanh xiªn däc theo suèt chiÒug cao
  nhµ.
  * T¨ng c−êng c¸c dµn ngang ë tÇng ®Ønh nhµ hoÆc ë mét sè tÇng trung
  gian, ®ång thêi liªn kÕt c¸c khung víi hai hÖ dµn ®øng vµ ngang nµy.

  C¸c dµn ngang gi÷ vai trß nh− lµ mét bé phËn ph©n phèi l¹i lùc däc
  cho c¸c cét khung vµ c¶n trë sô xoay tù do cña toµn hÖ. B»ng c¸ch nµy cã
  thÓ gi¶m ®¸ng kÓ m«men ë ®¸y vµ chuyÓn vÞ ë ®Ønh nhµ , cã thÓ d¹t tíi ®é
  gi¶m 30%.

  Bè trÝ thªm c¸c d¶i cøng ngang, däc cã chiÒu cao b»ng chiÒu cao cña
  mét tÇng nhµ. Kho ®ã toµn hÖ lµm viÖc nh− mét kÕt cÊu d¹ng tæ ong, c¸c
  d¶i cøng ®ãng vai trß truyÒn nhanh nhÊt t¶i träng ngang ®Õn v¸ch ®øng ®Ó
  truyÒn xuèng mãng.

  89
  http://www.ebook.edu.vn

 2. C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c−êng ®é cøng cho hÖ khung

  Dïng dµn ngang kÕt hîp lâi cøng: HiÖu qu¶ vÒ chuyÓn vÞ
  Dïng dµn ngang kÕt hîp lâi cøng : HiÖu qu¶ gi¶m m«men gèi
  Dïng c¸c gi¶i cøng ngang vµ däc
  (iv) C¸c hÖ kÕt hîp:

  Ngoµi c¸c hÖ thèng chÞu lùc c¬ b¶n nh− c¸c s¬ ®å ®· nªu trªn, tuú
  thuéc ®iÒu kiÖn mÆt b»ng sö dông, ®Æc ®iÓm t¶i träng vµ kh¶ n¨ng thi
  c«ng… mµ däc theo chiÒu cao nhµ, hÖ thèng kÕt cÊu chÞu lùc cßn cã nh÷ng
  thay ®æi.
  (i) CÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn cña vËt liÖu lµm kÕt cÊu c«ng tr×nh:

  * Cã c−êng ®é cao vµ träng l−îng nhÑ. Sù lùa chän nµy nh»m lµm
  gi¶m lùc qu¸n tÝnh khi c«ng tr×nh cã dao ®éng mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶
  cao nhÊt vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña tiÕt diÖn kÕt cÊu.
  * Sö dông vËt liÖu cã tÝnh biÕn d¹ng lín nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng
  ph©n t¸n n¨ng l−îng khi c«ng trinhf cã dao ®éng lín.
  * Sö dông vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng tèt c¸c t¶i träng lÆp vµ ®æi
  chiÒu.
  * VËt liÖu ®−îc sö dông cã tÝnh ®ång nhÊt, ®¼ng h−íng cao ®Ó kh«ng
  bÞ t¸ch thí hoÆc tiÕt diÖn kÕt cÊu chÞu lùc bÞ thay ®æi khi chÞu c¸c t¶i träng
  lÆp, t¶i träng ®æi chiÒu trong lóc c«ng tr×nh bÞ dao ®éng.
  * VËt liÖu cã gi¸ thµnh hîp lý, ®iÒu kiÖn cung øng kh«ng qu¸ khã
  trªn thÞ tr−êng vµ thi c«ng thuËn lîi.

  §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn th−¬ng sö dông vËt liÖu thÐp. Trong
  chõng mùc nµo ®ã sù kÕt hîp gi÷a bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ thÐp ®em l¹i
  hiÖu qu¶ tèt.

  (ii) VÒ h×nh d¹ng c«ng tr×nh:

  * Nªn lùa chän h×nh d¹ng mÆt b»ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n, gän, ®èi
  xøng vµ cã ®é cøng chèng xo¾n lín. MÆt b»ng cã h×nh trßn hoÆc h×nh
  vu«ng chÞu ®ùng tèt khi c«ing tr×nh chÞu dao ®éng vµ kh¸ng chÊn.

  MÆt b»ng cã d¹ng L , H , Y khi chÞu c¸c lùc do dao ®éng th−êng hay
  bÞ g·y phÇn c¸nh do phÇn c¸nh xa t©m uèn vµ t©m xo¾n. Trong nh÷ng
  tr−êng hîp nµy, nªn bè trÝ thªm khe kh¸ng chÊn ®Ó biÕn mÆt b»ng phøc t¹p
  thµnh tæ hîp c¸c mÆt b»ng ®¬n gi¶n. Khi cã chÊn ®éng, phÇn nhµ ë hai bªn

  90
  http://www.ebook.edu.vn

 3. khe kh¸ng chÊn dao ®éng ®éc lËp trong khi møc ®é ®ång ®iÖu trong mçi
  phÇn sÏ t¨ng lªn. Khe kh¸ng chÊn cÇn ®ñ réng ®Ó khi dao ®éng hai khèi
  t¸ch biÖt kh«ng va ®Ëp vµo nhau.
  MÆt b»ng nhµ dµi cÇn c¾t thµnh nhiÒu ®o¹n ng¾n tr¸nh sù lÖch pha
  cña c¸c dao ®éng g©y ra sù t¸c ®éng kh«ng ®ång ®Òu trªn suèt chiÒu dµi
  nhµ.

  MÆt b»ng ®èi xøng cã t©m cøng trïng hoÆc gÇn trïng víi träng t©m
  mÆt b»ng lµ gi¶i ph¸p tèt. MÆt b»ng cÇn cã ®é cøng chèng xo¾n tèt. V¸ch
  cøng ®èi xøng lµ ph−¬ng ¸n tèt còng nh− bè trÝ v¸ch cøng cµng xa träng
  t©m cµng tèt.

  * Theo ph−¬ng th¼ng ®øng, h×nh khèi c«ng tr×nh cÇn c©n ®èi, gi¶n
  ®iÖu vµ liªn tôc. Yªu cÇu nµy ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®iÖu vÒ dao ®éng cña c¸c
  phÇn trong mét khèi c«ng tr×nh. C«ng tr×nh cã tû sè chiÒu cao trªn chiÒu
  réng lín, chuyÓn vÞ ë ®Ønh c«ng tr×nh sÏ lín. C¸c biÕn ®æi ®ét ngét vÒ h×nh
  khèi theo chiÒu cao sÏ dÉn ®Õn c¸c ®ét biÕn vÒ khèi l−îng tham gia dao
  ®éng vµ vÒ biªn ®é dao ®éng. Sù kh«ng ®ång ®iÖu diÔn ra gi÷a phÇn khèi
  lín vµ khèi bÐ theo chiÒu cao vµ lµm cho tÝnh chÊt chiô lùc cña c«ng tr×nh
  trë nªn phøc t¹p. CÇn thªm c¸c v¸ch ®ñ cøng ®Ó truyÒn mét c¸ch liªn tôc
  t¶o träng tõ phÇn nµy sang phÇn kh¸c cña c«ng tr×nh. H×nh d¸ng thon dÇn
  theo chiÒu cao nh− d¹ng th¸p EIFEL hoÆc Landmark Tower còng nh−
  Excess 4000 lµ h×nh khèi tiªu biÓu cã thÓ gi¶m thÊp nhÊt ¶nh h−ëng cña
  dao ®éng nhê ph©n phèi khèi l−îng hîp lý theo chiÒu cao.

  * Däc theo hai ph−¬ng th¼ng ®øng vµ ngang nhµ, kh«ng nªn thay ®æi
  ®é cøng, c−êng ®é cña mét tÇng hay mét vµi tÇng hoÆc cña mét phÇn nhµ.
  Lý do khi tæng thÓ nhµ xuÊt hiÖn mét tÇng hay mét ®o¹n mÒm th× ë ®ã sÏ
  tËp trung biÕn d¹ng lµm cho n¬i nµy sÏ lµ n¬i mau h− háng nhÊt.
  Gi¶ thö cÇn thiÕt ph¶i bít mét sè cét ch¼ng h¹n th× ph¶i bè trÝ v¸ch
  cøng t−¬ng øng lµm sao cho ®é cøng n¬i bÞ bít cét gÇn nh− kh«ng thay
  ®æi.

  * CÇn thiÕt kÕ khung chÞu lùc cña nhµ cao tÇng cã ®é siªu tÜnh cao.
  Lý do lµ khi cã ®éng ®Êt g©y ra mét sè chç côc bé xËp, sôt th× nh÷ng chç
  kh¸c vÉn bÒn v÷ng, ®iÒu nµy h¹n chÕ ®é thiÖt h¹i. Khi nµy, sÏ cã sù c©n
  b»ng l¹i néi lùc vµ t¹i mét sè n¬i cßn cã øng suÊt phô do nhiÖt ®é bÞ thay
  ®æi hoÆc do lón lÖch gi÷a c¸c phÇn.

  * Khi xÐt ®Õn sù xuÊt hiÖn cña khíp dÎo th× ph−¬ng ¸n chän ®Ó thiÕt
  kÕ sao cho khíp dÎo xuÊt hiÖn ë dÇm tr−íc sau míi ®Õn cét. Cét xuÊt hiÖn

  91
  http://www.ebook.edu.vn

 4. khíp dÎo th−êng ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu bé phËn cña c«ng tr×nh. Khíp dÎo ë
  dÇm chØ ¶nh h−ëng côc bé.
  C«ng tr×nh cã cét yÕu biÕn d¹ng sÏ tËp trung ë mét tÇng nµo ®ã, møc ®é
  nguy hiÓm sÏ t¨ng thªm. Sù ph¸ háng do c¾t vµ uèn ë cét th−êng lín h¬n ë
  dÇm v× ë cét cßn thªm t¸c ®éng cña lùc däc lín h¬n ë dÇm.

  2.9.9 Bè trÝ kÕt cÊu trªn mÆt b»ng:

  (i) L−íi cét:

  Nh÷ng nguyªn t¾c bè trÝ l−íi cét trªn mÆt b»ng nªn nh− sau:
  * L−íi cét ph¶i phï hîp víi mÆt b»ng kiÕn tróc vµ s¬ ®å kÕt cÊu chÞu lùc
  cña toµn ng«i nhµ. Ph¶i l−u t©m ®Õn c¸c yªu cÇu ®Þnh h×nh cÊu kiÖn vµ hÖ
  m«®un.
  * L−íi cét cÇn ®¬n gi¶n , dÔ dµng thi c«ng vµ thuËn lîi cho trang thiÕt bÞ.
  Nªn chän « l−íi lµ « ch÷ nhËt hoÆc « vu«ng. Víi c¸c nhµ cã mÆt
  b»ng ®èi xøng nªn tËn dông triÖt ®Ó tÝnh ®èi xøng cña mÆt b»ng. NÕu mÆt
  b»ng kh«ng ®èi xøng, nªn chia thµnh l−íi « thèng nhÊt cho nh÷ng phÇn cã
  thÓ, phÇn cßn l¹i dµnh cho kh«ng gian ®Öm nh− hµnh lang, s¶nh, thang, khu
  phôc vô, khu kü thuËt …
  B−íc cét thÝch hîp nªn lµ 5~6 mÐt ®èi víi s¬ ®å khung hoÆc
  9~12 mÐt cho c¸c s¬ ®å kÕt hîp khung-lâi, khung-v¸ch. Víi c¸c hÖ kÕt hîp
  khung-hép hoÆc v¸ch-hép th× kho¶ng c¸ch cña c¸c hµng cét cã thÓ ®Õn
  18~24 mÐt.

  (iii) Tæ hîp sµn:

  ViÖc chän s¬ ®å kÕt cÊu cho c¸c sµn ngang phô thuéc kÝch th−íc «
  sµn ( nhÞp, b−íc c¸c cét), h×nh d¹ng « sµn vµ cÊu t¹o b¶n th©n tÊm sµn.
  Ph−¬ng ¸n sµn ®−îc lùa chän sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chiÒu cao kiÕn tróc cña sµn
  vµ ®é cøng ngang cña toµn bé c«ng tr×nh.
  Nhµ khung cã l−íi cét h×nh vu«ng hay ch÷ nhËt, hÖ sµn cã thÓ theo 3
  c¸ch: gi¶n ®¬n, phæ th«ng hoÆc phøc t¹p.

  2.9.10 Tæ hîp cÊu kiÖn theo ph−¬ng ®øng.

  §é cøng kh«ng gian cña ng«i nhµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo h×nh d¸ng
  cña nã. Nhµ cã d¹ng thon dÇn theo chiÒu cao sÏ hîp lý nhÊt vÒ ph©n phèi
  träng l−îng khi dao ®éng, kÐo theo sù h¹ thÊp ®¸ng kÓ vÒ t¸c dông cña c¸c
  t¶i träng giã, ®éng ®Êt.

  92
  http://www.ebook.edu.vn

 5. Khi hai c«ng tr×nh cïng cã tû sè chiÒu cao trªn bÒ réng ngang nhµ
  (H/B) b»ng 5 ~ 6 th× chuyÓn vÞ nhµ cã ®é thon 1/20 chØ cßn b»ng 25~30%
  so víi nhµ kh«ng cã ®é thon. KÕt cÊu c¸c d¶i gi»ng ngang th−êng ®Æt ë
  ®Ønh hoÆc ë c¸c tÇng kü thuËt.

  2.9.10 Thi c«ng nhµ cao tÇng

  Thi c«ng nhµ cao tÇng cã nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y cÇn gi¶i quyÕt :
  (i) VÊn ®Ò vËn chuyÓn lªn cao : th−êng dïng cÇn trôc th¸p , cÇn trôc leo
  nÕu kh¶ n¨ng ®é cao lín h¬n chiÒu cao phôc vô cña c¸c cÇn trôc th¸p .

  (ii) VÊn ®Ò chuyÓn bª t«ng lªn cao : th−êng dïng b¬m bª t«ng nh−ng b¬m
  th«ng th−êng chØ b¬m tíi chiÒu cao 40 mÐt. Khi cÇn chuyÓn bª t«ng b¬m
  lªn cao qu¸ 40 mÐt th× dïng mét tr¹m trung chuyÓn ë chiÒu cao thÝch hîp
  vµ t¹i ®ã còng ®Æt m¸y b¬m chuyÓn tiÕp.

  (iii) VÊn ®Ò ®µ gi¸o ngoµi vµ an toµn lao ®éng : ®µ gi¸o ngoµi còng nh− c¸c
  ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn g¾n chÆt chÏ víi c«ng tr×nh , mçi tÇng cã mét
  ®ît liªn kÕt.

  (iv) VÊn ®Ò cèp pha vµ ®µ gi¸o v× nÕu tèc ®é x©y dùng 7 ~ 8 ngµy mét tÇng
  cho phÇn th« th× ph¶i ®Ó gi¸o vµ cèp pha , kh«ng ®−îc rì ®Õn 3 tÇng r−ìi
  míi ®ñ ®é an toµn rì gi¸o.

  Nhµ cao tÇng ®ang ®−îc ph¸t triÓn trong x©y dùng ë n−íc ta vµ thùc
  tÕ h×nh th¸i kiÕn tróc nµy ®· c¶i thiÖn bé mÆt ®« thÞ n−íc ta còng nh− hiÖu
  qu¶ sö dông ®Êt cña nã .
  Ngµy nay , kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng n−íc ta ®· cã thÓ tù thiÕt
  kÕ vµ x©y dùng nhµ cao tÇng . Ph¸t triÓn ®« thÞ , gi¶i ph¸p n©ng cao sè tÇng
  nhµ lµ hÕt søc bøc thiÕt . Bé X©y dùng vµ Nhµ n−íc ®ang khuyÕn khÝch x©y
  dùng nhµ cao tÇng trªn nh÷ng khu ®« thÞ ®−îc quy ho¹ch cã chñ ®Þnh.

  2.10 C«ng nghÖ thi c«ng nhµ thÐp tiÒn chÕ :

  Khi cßn khèi §«ng ¢u , trong x©y dùng nhµ b»ng thÐp , nhµ khung
  TiÖp kh¾c ®−îc sö dông kh¸ réng r·i ë n−íc ta . Khung chÞu lùc cña nhµ lµ
  thÐp h×nh , v× kÌo thÐp , lîp t«n . Do kÕt cÊu chÞu lùc b»ng thÐp h×nh nªn lo¹i
  nhµ khung TiÖp kh¸ khoÎ . Nhµ khung TiÖp sö dông cho c¸c ph©n x−ëng s¶n
  xuÊt trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp , cho c¸c nhµ kho chøa hµng ho¸ cña
  c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i , c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp .

  93
  http://www.ebook.edu.vn

 6. Sau khi §«ng ¢u thay ®æi chÕ ®é kinh tÕ , viÖc nhËp khÈu khung TiÖp
  trë nªn hiÕm th× hai H·ng thÐp lín ®· vµo thÞ tr−êng n−íc ta lµ DHP cña
  Australia vµ H·ng Zamil Steel cña ¶ rËp ®ang cung cÊp chÝnh lo¹i nhµ tiÒn
  chÕ b»ng thÐp nµy .
  Nhµ cña H·ng Zamil Steel kh¸ máng manh , nh−ng H·ng ®¶m b¶o
  mäi sù an toµn trong sö dông nªn ®· b¸n ®−îc hµng vµi tr¨m c«ng tr×nh víi
  diÖn tÝch x©y dùng ®Õn vµi v¹n mÐt vu«ng riªng ë thÞ tr−êng phÝa B¾c n−íc ta
  mµ phÇn lín lµ nhµ s¶n xuÊt .

  Lo¹i nhµ tiÒn chÕ rÊt h÷u hiÖu , t¹o c¸c x−ëng s¶n xuÊt nhanh chãng
  vµ nãi chung suÊt thu håi vèn kh¸ cao nªn ®−îc khuyÕn khÝch sö dông cho
  c¸c khu s¶n xuÊ c«ng nghiÖp .

  2.11 Nhµ nhÞp lín bª t«ng cèt thÐp vá máng :

  Vá bª t«ng cèt thÐp chia ra vá cã c¸c h×nh d¸ng cong hoÆc tho¶i mét
  hay nhiÒu chiÒu lµ lo¹i ®· cã x©y dùng ë n−íc ta vµ lo¹i vá h×nh cÇu chóng ta
  ch−a cã . Phæ biÕn víi lo¹i vá cong lµ vá tho¶i hai chiÒu cong d−¬ng, vá gåm
  c¸c tÊm cong h×nh trô, vá cong ®o¹n lèp xe, vá cong hai chiÒu d−¬ng, vá cÇu
  lµ lo¹i ®−îc sö dông kh¸ phæ biÕn t¹i Hoa kú.

  Nhµ cã m¸i nhÞp lín kiÓu kÕt cÊu d©y vµ nhµ nhÞp lín thÐp thanh cã
  nót cÇu t¹o nªn d¹ng m¸i nhÞp lín tinh thÓ còng sö dông nhiÒu ë c¸c nhµ
  c«ng céng vµ c«ng nghiÖp nh−ng ë n−íc ta ch−a sö dông.

  BÒ mÆt cña vá bª t«ng cèt thÐp ®−îc ph©n biÖt b»ng ®é cong ( mét hay hai
  ®é cong), dÊu cña ®é cong ( d−¬ng , ©m , kh«ng ) vµ ph−¬ng ph¸p t¹o thµnh (
  mÆt dÞch chuyÓn, mÆt xoay …)

  M¸i cã kÕt cÊu chÞu lùc c¬ b¶n v−ît hÕt nhÞp, sö dông d©y c¸p lµ m¸i d©y. Cã
  c¸c lo¹i sau: kÕt cÊu d©y, m¸i vá treo, hÖ thèng tæ hîp, m¸i cã d©y treo
  ngoµi…

  Theo ®Ò nghÞ cña V.Z. Vlasov , mÆt vá ®−îc ®Æc tr−ng b»ng ®é cong
  Gauss lµ ®−êng cong tÝch cña ®−êng cong chÝnh.
  MÆt vá cã ®é cong Gauss d−¬ng khi t©m ®−êng cong cña c¸c mÆt c¾t
  qua ph¸p tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ang xÐt ë mÆt vá n»m trªn ph¸p tuyÕn vÒ mét
  phÝa cña mÆt vá.

  94
  http://www.ebook.edu.vn

 7. MÆt vá cã ®é cong Gauss ©m khi t©m ®−êng cong cña c¸c mÆt c¾t qua
  ph¸p tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ang xÐt ë mÆt vá n»m trªn ph¸p tuyÕn vÒ c¸c phÝa
  cña mÆt vá.
  §èi víi vá cã ®−êng cong Gauss d−¬ng, theo ph©n lo¹i th× P.L.
  Pastenak gäi lµ vá ªliptic.
  §Æc tr−ng quan träng cña mÆt vá lµ ®é lín cña ®o¹n n©ng cña vá f.
  Tuú thuéc vµo tû lÖ gi−· ®o¹n n©ng víi kÝch th−íc mÆt b»ng cña vá mµ ta gäi
  lµ vá cao hay vá tho¶i.
  Vá tho¶i lµ vá cã ®é n©ng kh«ng qu¸ 1/5 cña nhÞp trªn mÆt b»ng cña
  vá. NÕu mÆt b»ng trßn th× f ≤ D/5 trong ®ã D lµ ®−êng kÝnh cña mÆt b»ng
  vá.Vá tho¶i hay ®−îc sö dông lµm c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu kh«ng gian.

  T¹i nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng , cã mét sè m¸i lµm theo vá trô
  máng bª t«ng cèt thÐp cã d©y c¨ng ë ch©n m¸i nhÞp 24 mÐt. Lo¹i vá nµy do
  c¸c kü s− Rumanie thiÕt kÕ vµ c«ng ty X©y dùng H¶i phßng thi c«ng
  kho¶ng n¨m 1960 – 1961 . T¹i tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi cã hai nhµ
  ¨n lµm m¸i vá trô 15 mÐt. T¹i §«ng Anh cã mét nhµ m¸i vá tho¶i nh−ng
  nhÞp 15 mÐt lµ nh÷ng nhµ x©y dùng cã tÝnh chÊt thÝ ®iÓm lo¹i kÕt cÊu nµy.
  Lo¹i nhµ nµy kh¸ thÝch hîp cho nh÷ng n¬i cÇn nhÞp nhµ lín nh− nhµ
  ga , nhµ thi ®Êu , garage vµ kho chøa . Tuy thÕ , lo¹i nhµ nµy míi ®−îc thÝ
  ®iÓm ®Ó chøng minh r»ng lùc l−îng x©y dùng cã thÓ lµm ®−îc lo¹i nhµ nµy
  chø ch−a nh©n réng r·i . §iÒu kiÖn x©y dùng réng r·i khi cã nhu cÇu nh−
  lµm c¸c khu thi ®Êu lín hay c¸c khu cÇn cã nhµ nhÞp lín lµ ®iÒu mµ thêi
  gian gÇn s¾p tíi chóng ta sÏ cã nhu cÇu.

  3. Mét sè c«ng nghÖ n−íc ngoµi sö dông nh−ng hiÕm sö dông
  ë n−íc ta :

  3.1 C«ng nghÖ x©y dùng nhµ nhÞp lín kÕt cÊu d©y.

  KÕt cÊu d©y hay chÝnh x¸c h¬n lµ nhµ nhÞp lín cã m¸i lµ kÕt cÊu d©y lµ
  lo¹i m¸i cã kÕt cÊu chÞu lùc ®ì m¸i lµ d©y c¸p . Hai ®Çu d©y neo vµo khung
  bª t«ng cèt thÐp hoÆc neo xuèng ®Êt. KÕt cÊu d©y cã thÓ v−ît qua nhÞp ®Õn
  vµi tr¨m mÐt vµ thanh m¶nh . KÕt cÊu nhÑ , t¹o kh«ng gian lín , rÊt thuËn lîi
  cho nh÷ng nhµ thi ®Êu trong nhµ , nhµ kho chøa , nhµ s¶n xuÊt lín , nhµ triÓn
  l·m vµ c¸c d¹ng nhµ c«ng céng kh¸c .
  Chóng ta hy väng thêi gian tíi , ®Ó ®iÓm xuyÕt cho c¸c c«ng tr×nh ®«
  thÞ , cÇn cã mét sè nhµ lo¹i nµy ®Ó t¨ng tÝnh mu«n mµu muèn vÎ cña kiÕn
  tróc hiÖn ®¹i trªn ®Êt n−íc ta .

  3.2 C«ng nghÖ x©y dùng nhµ vßm cÇu b»ng bª t«ng cèt thÐp.

  95
  http://www.ebook.edu.vn

 8. T¹i nh÷ng vïng xa thµnh phè , vïng ®åi tho¶i , ®Êt réng ng−êi th−a ,
  t¹i Hoa kú ®· x©y dùng nhiÒu nhµ vßm cÇu bª t«ng cèt thÐp cho c¸c trang
  tr¹i võa vµ nhá sö dông. Lo¹i nhµ nµy ®−îc dïng nhiÒu lµm nhµ nghØ cuèi
  tuÇn cña c¸c gia ®×nh trong ®« thÞ .
  C«ng tr×nh ®−îc chuÈn bÞ sµn trÖt b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp dµy tõ
  100 ~ 120 mm. Lµm mét khuyªn mãng máng ®ì cho ch©n vßm cã chiÒu dµy
  kho¶ng 300 mm nh− mét vµnh gi»ng .
  §Æt vµo gi÷a nhµ mét tói b»ng v¶i nil«ng cao su kh¸ dµy nÕu b¬m
  c¨ng cã h×nh b¸n cÇu ch©n b¸n cÇu phñ lªn gi»ng mãng lµm cèp pha . Buéc
  thÐp nhá cã tÝnh chÊt cÊu t¹o th−êng chØ dïng thÐp sîi ®−êng kÝnh 3 mm lªn
  bªn ngoµi vá nöa cÇu cao su sau ®ã dïng sóng phun bª t«ng lµm kÕt cÊu bao
  che . Vá nöa cÇu bª t«ng cèt thÐp nµy võa lµ m¸i , võa lµ t−êng .
  PhÇn trang trÝ bªn trong tuú theo vèn ®Çu t− vµ môc tiªu sö dông c«ng
  tr×nh . Lo¹i nhµ nµy ®−îc lµm nhiÒu ë miÒn Trung vµ miÒn T©y Hoa kú.
  §èi víi n−íc ta , viÖc sö dông lo¹i nhµ nµy thÝch hîp cho c¸c trang tr¹i
  miÒn trung du , võa lµm nhµ ë , võa lµm n¬i cÊt chøa cho trang tr¹i .

  3.3. C«ng nghÖ nhµ nhÞp lín khung kh«ng gian b»ng thÐp m¹ng tinh thÓ

  Thùc chÊt lo¹i kÕt cÊu nµy lµ kÕt cÊu chÞu lùc ®ì m¸i cho mét lo¹i nhµ
  nhÞp lín trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang sö dông nh− mét mèt thêi th−îng. M¸i
  ®−îc cÊu t¹o thµnh vßm tho¶i nöa cÇu do nh÷ng thanh nèi víi nhau t¹i nót
  h×nh cÇu t¹o thµnh h×nh d¸ng gièng nh− m¹ng tinh thÓ kim lo¹i. Nh÷ng thanh
  c¬ b¶n cã hai ®Çu tiÖn r¨ng ren ®Ó vÆn vµo c¸c nót cÇu liªn kÕt m¾t. C¸c nót
  cÇu khoÐt c¸c lç ®−îc tÝnh chÝnh x¸c h−íng t©m lµm liªn kÕt nèi c¸c thanh
  thµnh m¹ng. TÊm lîp th−êng b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n l¾p ghÐp.
  M¸i lo¹i nµy cã thÓ cã nhÞp vµi tr¨m mÐt vµ rÊt tiÕt kiÖm vËt liÖu lµm kÕt cÊu.
  Lo¹i m¸i nµy rÊt thÝch dông cho c¸c nhµ cÇn kh«ng gian lín nh− nhµ
  thi ®Êu , nhµ c«ng céng , kho chøa lín , nhµ triÓn l·m .
  Hµ néi ®ang thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm ®Ó x©y dùng thÝ ®iÓm mét vµi c«ng
  tr×nh . Bé X©y dùng ®· ®ång ý cho mét sè c¬ së s¶n xuÊt x©y dùng vµ c¬ khÝ
  x©y dùng nghiªn cøu ®Ó lµm thÝ ®iÓm lo¹i m¸i nhµ nµy . NhiÒu nhµ thi ®Êu
  phôc vô SeaGames 2003 ®· lµm lo¹i m¸i nµy.

  4. Mét sè c«ng nghÖ kh¸ng chÊn :

  4.1. Kh¸i niÖm:

  §éng ®Êt , hiÖn t−îng rung ®éng ®ét ngét m¹nh cña vá tr¸i ®Êt do sù
  dÞch chuyÓn c¸c m¶ng th¹ch quyÓn hoÆc c¸c ®øt g·y trong vá tr¸i ®Êt vµ

  96
  http://www.ebook.edu.vn

 9. ®−îc truyÒn qua nh÷ng kho¶ng c¸ch lín d−íi c¸c d¹ng dao ®éng ®µn håi.
  §éng ®Êt chñ yÕu liªn quan víi néi lùc kiÕn t¹o. §¹i ®a sè ®éng ®Êt x¶y ra ë
  ®íi hót ch×m c¸c m¶ng th¹ch quyÓn hoÆc ë däc c¸c ®øt g·y s©u. Nh−ng còng
  cã lo¹i ®éng ®Êt do ngo¹i lùc nh− sù tr−ît lë ®Êt ®¸ víi khèi l−îng lín hoÆc
  sù mÊt c©n b»ng träng lùc ë nh÷ng n¬i cã hå chøa n−íc lín vµ s©u nh©n t¹o .
  N¬i ph¸t sinh dÞch chuyÓn cña ®éng ®Êt ®−îc gäi lµ chÊn tiªu hoÆc lß ®éng
  ®Êt. Nèi t©m tr¸i ®Êt víi chÊn tiªu qua lªn mÆt ®Êt, ®−êng nµy gÆp mÆt ®Êt t¹i
  n¬i ®−îc gäi lµ chÊn t©m. Kho¶ng c¸ch tõ chÊn t©m ®Õn chÊn tiªu ®−îc gäi lµ
  ®é s©u chÊn tiªu, ký hiÖu lµ H. Kho¶ng c¸ch tõ chÊn tiªu ®Õn tr¹m quan s¸t (
  tr¹m ®Æt m¸y hay ch©n c«ng tr×nh ) ®−îc gäi lµ tiªu cù Δ, kho¶ng c¸ch tõ
  chÊn t©m ®Õn tr¹m quan s¸t gäi lµ t©m cù D. C−êng ®é ®éng ®Êt ë mÆt ®Êt
  x¸c ®Þnh theo thang ®éng ®Êt hoÆc b»ng ®¹i l−îng manhitut ( magnitude ).

  §éng ®Êt trªn thÕ giíi th−êng tËp trung ë hai ®íi: ®íi vßng quanh Th¸i
  B×nh D−¬ng vµ ®íi §Þa Trung H¶i qua Himalaya vßng xuèng Malaixia. Hai
  ®íi nµy còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu nói löa ®· t¾t vµ ®ang ho¹t ®éng. §éng
  ®Êt ë Chilª 1960 lµ ®éng ®Êt m¹nh nhÊt ( 8,9 ®é Richter) cã n¨ng l−îng lín
  gÊp tr¨m lÇn n¨ng l−îng qu¶ bom nguyªn tö ®· næ ë Hirosima. T¹i ViÖt nam,
  ®éng ®Êt chñ yÕu tËp trung ë phÝa tròng Hµ néi, däc theo s«ng Hång, s«ng
  Ch¶y, s«ng §µ, s«ng C¶, ven biÓn Nam Trung bé. §éng ®Êt ë §iÖn Biªn Phñ
  (1-11-1935) ®¹t tíi 6,75 ®é Richter, cÊp 8-9 thang ®éng ®Êt, ®é s©u chÊn tiªu
  lµ 25 km. §éng ®Êt ë TuÇn gi¸o ( Lai Ch©u) , x¶y ra ngµy 24-6-1989 ®¹t 6,7
  ®é Richter, cÊp 8-9 , ®é s©u chÊn tiªu lµ 23 Km.
  NhiÒu nguyªn nh©n cña sù ph¸t sinh ra khèi n¨ng l−îng g©y ra ®éng
  ®Êt nh− hang ®éng bÞ xËp, c¸c m¶nh thiªn th¹ch va vµo tr¸i ®Êt, c¸c vô thö
  bom h¹t nh©n ngÇm d−íi ®Êt, nh−ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ sù chuyÓn ®éng
  t−¬ng hç kh«ng ngõng cña c¸c khèi vËt chÊt n»m s©u trong lßng ®Êt ®Ó thiÕt
  lËp mét thÕ c©n b»ng míi , th−êng ®−îc gäi lµ vËn ®éng kiÕn t¹o. §éng ®Êt
  x¶y ra do hËu qu¶ cña vËn ®éng kiÕn t¹o ®−îc gäi lµ ®éng ®Êt kiÕn t¹o. Theo
  thèng kª, 95% c¸c trËn ®éng ®Êt trªn thÕ giíi cã liªn quan trùc tiÕp ®ªn vËn
  ®éng kiÕn t¹o.
  Theo thuyÕt kiÕn t¹o vá tr¸i ®Êt, th¹ch quyÓn lµ líp cøng ®−îc t¹o chñ
  yÕu lµ c¸c quÇn thÓ ®¸ giµu nguyªn tè Si vµ Mg nªn gäi t¾t lµ Sima cßn bªn
  trªn nã ®−îc g¾n c¸c lôc ®Þa r¶i r¸c do c¸c quÇn thÓ ®¸ giµu chÊt Si vµ Al nªn
  gäi t¾t lµ Sial t¹o nªn. BÒ dµy th¹ch quyÓn kho¶ng 70 km ë biÓn vµ 140 km
  d−íi c¸c lôc ®Þa. Tuy bao trïm toµn bé vá tr¸i ®Êt nh−ng th¹ch quyÓn kh«ng
  ph¶i lµ líp cã bÒ dµy ®ång ®Òu mµ cã d¹ng kiÕn tróc ph©n m¶ng bëi c¸c vÕt
  ®øt s©u xuyªn thñng. D−íi th¹ch quyÓn lµ líp dung nham láng, dÎo ë nhiÖt
  ®é cao. Thùc tÕ nµy lµm cho c¸c m¶ng cã sù chuyÓn dÞch t−¬ng ®èi víi nhau
  vµ dÜ nhiªn nh÷ng lôc ®Þa b¸m trªn m×nh nã còng dÞch chuyÓn theo ( thuyÕt
  lôc ®Þa tr«i næi). Ngµy nay tån t¹i 11 vÜ m¶ng mang tªn : ¸ ¢u , Ên óc, Th¸i

  97
  http://www.ebook.edu.vn

 10. b×nh d−¬ng, B¾c Mü, Nam Mü, Phi, Nam Cùc, Philippin, Cocos, Caribª, vµ
  Nazca. C¸c m¶ng lín l¹i ®−îc ph©n chia thµnh c¸c m¶ng nhá qua c¸c vÕt ®øt
  g·y n«ng h¬n.
  Cã n¨m d¹ng chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi gi÷a c¸c m¶ng khi ®éng ®Êt lµ :
  c¸c m¶ng t¸ch xa nhau ra, c¸c m¶ng dòi ngÇm xuèng s©u , c¸c m¶ng tr−ên
  lªn nhau, c¸c m¶ng va vµo nhau, c¸c m¶ng róc ®ång qui vµo nhau. Trong 5
  lo¹i nµy, c¸c chuyÓn ®éng dòi vµ tr−ên t¹o ®éng ®Êt m¹nh h¬n c¶.

  ThÝ dô trËn ®éng ®Êt ë Kobª, NhËt b¶n , th¸ng Giªng n¨m 1995 ®−îc
  m« t¶ chuyÓn ®éng cña c¸c m¶ng theo h×nh kÌm ®©y.

  Khi x¶y ra ®éng ®Êt, qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng tr−ît t−¬ng ®èi gi÷a c¸c
  khèi vËt chÊt kh«ng chØ vËn ®éng c¬ häc ®¬n gi¶n mµ cßn cã c¶ sù tÝch luü
  thÕ n¨ng biÕn d¹ng hoÆc kÌm chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng, n¨ng l−îng tõ tr¹ng
  th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c dÉn ®Õn sù tÝch tô n¨ng l−îng ë nh÷ng vïng
  xung yÕu nhÊt ®Þnh trong lßng ®Êt. Khi n¨ng l−îng tÝch tô ®Õn giíi h¹n nµo
  ®ã , kh«ng cßn thÕ c©n b»ng víi m«i tr−êng chung quanh nªn tho¸t ra d−íi
  d¹ng thÕ n¨ng chuyÓn sang ®éng n¨ng vµ g©y ra ®éng ®Êt.
  C¸c ®iÓm tÝch tô n¨ng l−îng , ®iÓm chÊn tiªu, n»m s©u trong lßng ®Êt
  tõ 5 km ®Õn 70km. TrËn ®éng ®Êt ë TuÇn gi¸o ( 1983) cã ®é s©u H = 32 km.
  Mét sè trËn ®éng ®Êt kh¸c H = 70 km ~ 300 km. C¸c trËn ®éng ®Êt m¹nh
  th−êng ë ®é s©u 30 km ~ 100 km.

  98
  http://www.ebook.edu.vn

 11. 4.2. §¸nh gi¸ c−êng ®é ®éng ®Êt :
  Cã thÓ dùa vµo hoÆc hËu qu¶ cña nã, hoÆc n¨ng l−îng g©y ra trËn ®éng
  ®Êt Êy. Trong vßng 200 n¨m qua trªn thÕ giíi ®· ®Ò nghÞ kho¶ng 50 lo¹i
  thang ph©n cÊp ®o c−êng ®é ®éng ®Êt. C¸c thang sau ®©y ®−îc nhiÒu n−íc sö
  dông :

  Thang Mercalli c¶i tiÕn:
  N¨m 1902 G. Mercalli ( Giuseppe Mercalli , ng−êi ý, 1850-1914 ) ®Ò
  ra thang ®o c−êng ®é ®éng ®Êt 12 cÊp. N¨m 1931 Wood vµ Newmann bæ
  sung nhiÒu ®iªnï cho thang 12 cÊp nµy vµ thang nµy ®−îc mang tªn MM.
  Thang MM ®¸nh gi¸ ®é m¹nh cña ®éng ®Êt dùa vµo hËu qu¶ cña nã t¸c ®éng
  lªn con ng−êi, ®å vËt vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Thang chia thµnh 12 cÊp,
  tõ cÊp I ®Õn IV lµ ®éng ®Êt yÕu, tõ cÊp V ®Õn VI ®· t¸c ®éng ®Õn gi¸c quan
  con ng−êi, ®¸nh thøc ng−êi ngñ, ®Ìn treo trªn trÇn nhµ lay ®éng, nhµ cöa
  rung nhÑ vµ cã chót Ýt thiÖt h¹i. §éng ®Êt cÊp VII lµm cho ng−êi ph¶i bá
  ch¹y khái nhµ, h− háng tõ nhÑ ®Õn võa víi nhµ b×nh th−êng vµ lµm háng
  nÆng nhµ mµ kh©u thiÕt kÕ vµ thi c«ng kÐm. Mét sè èng khãi bÞ ®æ. CÊp VIII
  lµm h− háng hµng lo¹t c«ng tr×nh, ngay nh÷ng nhµ ®−îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng
  tèt.Panen sµn rêi khái dÇm ®ì. Gäi lµ ®éng ®Êt cÊp IX vµ cÊp X lµ ®éng ®Êt
  lµm ®æ hÇu hÕt c¸c nhµ. §éng ®Êt cÊp XI g©y thiÖt h¹i trªn ph¹m vi lín. CÊp
  XII mang tÝnh huû diÖt kÌm theo sù thay ®æi ®Þa h×nh n¬i cã ®éng ®Êt.

  Thang MKS-64 :
  Thang MSK-64 n¨m 1964 ®−îc Medvedev vµ Sponheuer vµ Karnic ®Ò
  xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ ®éng ®Êt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng. C−êng ®é
  ®éng ®Êt ®−îc ®¸nh gi¸ qua hµm sè chuyÓn dêi cùc ®¹i cña con l¾c tiªu
  chuÈn cã chu kú dao ®éng riªng T = 0,25 s. Thang KSK-64 còng cã 12 cÊp
  vµ quan hÖ gi÷a cÊp MSK-64 víi phæ biªn ®é cña con l¾c tiªu chuÈn nh−
  b¶ng sau:

  Phæ biªn ®é
  MSK-64
  (mm)

  5 0,5~1,0

  99
  http://www.ebook.edu.vn

 12. 1,1~2,0
  6
  2,1~4,0
  7
  4,1~8,0
  8
  8,1~16,0
  9
  16,1~32,0
  10

  Thang Richter:
  Thay cho viÖc ®¸nh gi¸ c−êng ®é ®éng ®Êt th«ng qua hËu qu¶ cña nã,
  n¨m 1935 , Richter, kü s− ®Þa chÊn ng−êi Hoa kú( Charle Francis Richter ,
  1900-1985 ) ®−a ra thang ®o c−êng ®é ®éng ®Êt b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ gÇn
  ®óng n¨ng l−îng ®−îc gi¶i phãng ë chÊn tiªu. ¤ng ®−a ra ®Þnh nghÜa , ®é lín
  M ( Magnitude ) cña mét trËn ®éng ®Êt b»ng logarit thËp ph©n cña biªn ®é
  cùc ®¹i A ( μm ) ghi ®−îc t¹i mét ®iÓm c¸ch chÊn t©m D = 100 km trªn m¸y
  ®o ®Þa chÊn cã chu kú dao ®éng riªng T = 0,8 sec.
  M = log A
  Quan hÖ gi÷a n¨ng l−îng E ( ergi) ®−îc gi¶i phãng ë chÊn tiªu víi
  magnitude ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

  Log E = 9,9 + 1,9 M – 0,024 M2

  TÝnh to¸n theo c«ng thøc nµy, thu ®−îc :

  M 5 6 6,5 7 7,5 8 8,6
  E 0,08×10 2,5×10 14,1×10 80×10 46×10 2000×10 20000×102
  20 20 20 20 20 20

  VÒ mÆt lý thuyÕt , thang M b¾t ®Çu tõ 0 vµ kh«ng cã giíi h¹n trªn, nh−ng
  thùc tÕ ch−a bao giê ®o ®−îc trËn ®éng ®Êt nµo cã M ®¹t ®Õn 9. TrËn ®éng
  ®Êt m¹nh t¹i Columbia ( 30-11-1906 ) vµ t¹i Sanricum, NhËt b¶n ( 2-3-1933)
  còng chØ ®¹t tíi 8,9.

  §é s©u cña chÊn tiªu ¶nh h−ëng rÊt lín trong t−¬ng quan gi÷a thang M
  vµ thang MM. TrËn ®éng ®Êt cã thang M=8 nh−ng s©u H>100 km th× ¶nh
  h−ëng cña nã kh¸ réng nh−ng hËu qu¶ l¹i kh«ng ®¸ng kÓ. Cã trËn ®éng ®Êt
  t¹i Maroc M = 5,75 nh−ng H = 3 km ®· g©y ra c−êng ®é ®éng ®Êt tíi cÊp XI
  ë vïng chÊn t©m.

  Thang n¨ng l−îng Richter cã 7 bËc ®¸nh sè tõ 2 ®Õn 8 ®é Richter.
  Gi÷a thang Mercalli c¶i tiÕn vµ thang Richter cã quan hÖ nh− sau:

  100
  http://www.ebook.edu.vn

 13. Thang Richter M Thang Mercalli c¶i tiÕn MM

  I~II
  2
  III
  3
  IV~V
  4
  VI~VII
  5
  VII~VIII
  6
  IX~X
  7
  XI
  8

  N¨m 1981, ViÖn KiÕn tróc NhËt b¶n ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a
  thang MM , MSK-64 vµ ®Æt ra thang ®o ®éng ®Êt JMA cña NhËt b¶n mµ
  thang nµy gåm 8 cÊp víi gia tèc cùc ®¹i cña nÒn ®Êt W, cm/s2 nh− b¶ng sau:

  MM 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  MSK I II
  III IV V VI VIII IX X XI XII
  64 VII
  JMA 0 I II III IV V VI VII
  Wcm/s2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200
  500 1000

  C¸c n−íc th−êng dïng song song hai thang lµ thang Mercalli c¶i tiÕn
  vµ thang n¨ng l−îng Richter nªn chóng ta hay thÊy nãi trËn ®éng ®Êt m¹nh
  cÊp mÊy vµ cã mÊy ®é Richter. M¹nh cÊp mÊy , hay ®−îc hiÓu theo cÊp cña
  thang Mercalli c¶i tiÕn vµ ®é Richter lµ theo thang Richter.

  3.Nh÷ng trËn ®éng ®Êt tõ ®Çu n¨m 2001 cËp nhËt ®Õn ngµy 9-03-2001:

  Theo thèng kª cña Trung t©m th«ng tin quèc gia vÒ ®éng ®Êt cña Hoa
  kú, nh÷ng trËn ®éng ®Êt x¶y ra cã thÓ g©y t¸c h¹i cho c«ng tr×nh tõ ®Çu n¨m
  2001 ®· ghi ®−îc nh− d−íi ®©y:

  Ngµy Giê VÜ ®é Kinh ®é §é §é §Þa ®iÓm
  s©u m¹nh
  Mindanao
  7,4
  33
  2001/01/01 06:57:04 6,907 B¾c 126,613
  Philippines
  km
  §«ng
  §¶o
  7,0
  167,154
  2001/01/09 16:49:28 14,898

  101
  http://www.ebook.edu.vn

 14. Vanuatu
  111
  §«ng
  Nam
  Alaska
  6,8
  km
  153,398
  57,019
  2001/01/10 16:02:43
  T©y
  B¾c
  TrungMü
  7,6
  33
  88,787
  13,063
  2001/01/13 17:33:30
  km
  T©y
  B¾c
  6,9
  70,317
  23,326
  2001/01/26 03:16:40 Ên ®é
  39
  §«ng
  B¾c
  7,3
  km
  102,937
  4,618
  2001/02/13 19:28:31 Indonexia
  §«ng
  Nam
  5,3
  22
  120,8
  21,4 B¾c
  2001/02/19 22:52:30 Vietnam
  km
  §«ng
  7,0
  126,3
  2001/02/24 07:23:48 1,46 B¾c
  36
  §«ng
  B¾c BiÓnMoluca
  km

  12
  km

  33
  km
  Sumatra
  5,1
  97,57§«ng 33
  2001/03/07 08:29:19 0,30B¾c
  Indonªxia
  km
  Alaska
  3,0
  148,35T©y
  2001/03/07 08:47:28 62:74 B¾c
  Achentina
  4,4
  66,75 T©y 33,0
  2001/03/07 11:19:10 23,18Nam
  §¶o
  4,3
  km
  143,81 §
  2001/03/07 11:34:06 20,01 B¾c
  Mariana
  33,0
  Trungquèc
  4,4
  km
  102,73§
  27,91 B¾c
  11:51:28
  2001/03/07
  Hoa kú
  3,2
  84,81T©y 33,0
  35,05 B¾c
  17:12:24
  2001/03/07
  §¶o atx¨g
  5,6
  12,97T©y km
  7,26Nam
  18:10:57
  2001/03/07
  §¶o Fiji
  4,5
  178,35T©y
  20,02Nam
  18:22:55
  2001/03/07
  §¶o Fiji N
  4,3
  179,72T©y 33,0
  24,15Nam
  23:46:04
  2001/03/07
  Indonexia
  5,1
  km
  123,87§
  8,70Nam
  01:38:15
  2001/03/08
  Kamchatka
  4,4
  6,7
  160,09§
  53,39Nam
  06:06:42
  2001/03/08
  §¶o Banda
  5,1
  km
  130,71§
  6,37Nam
  07:19:55
  2001/03/08
  NiuZilªn
  5,2
  178,13T©y 10,0
  29,87Nam
  11:37:24
  2001/03/08
  TQuèc
  4,3
  99,49§«ng km
  35,29B¾c
  14:53:18
  2001/03/08
  NiuZilªn
  4,7
  178,32T©y 560,9
  30,26Nam
  15:28:44
  2001/03/08
  Apganistan
  5,1
  70,97§«ng km
  36,55B¾c
  20:50:34
  2001/03/08
  Indonexia
  5,9
  400,0
  102,28§
  5,24Nam
  21:11:25
  2001/03/08
  Pakist¨ng
  5,4
  69,48§«ng km
  32,51B¾c
  01:07:09
  2001/03/09
  Mariana
  4,6
  118,3
  144,90 §
  14,04B¾c
  02:52:05
  2001/03/09

  102
  http://www.ebook.edu.vn

 15. 5,2 §¶o Banda
  130,15 § km
  2001/03/09 02:56:59 6,31Nam
  130,94T©y 84,8 4,9 Canada
  2001/03/09 07:10:22 64,48B¾c
  km
  114,5
  km
  33,0
  km
  33,0
  km
  300,0
  km
  148,6
  km
  33,0
  km
  33,0
  km
  122,1
  km
  200,0
  km
  10,0
  km
  Chó thÝch cho b¶ng: Giê GMT. To¹ ®é theo Greenwich.

  Vµo håi 22h52 ngµy 19-02-2001 trªn ®Þa bµn tØnh Lai Ch©u x¶y ra trËn
  ®éng ®Êt g©y nªn nhiÒu ®ît chÊn ®éng ng¾n kÐo dµi ®Õn 6 giê s¸ng ngµy 20-
  02-2001. Theo b¸o c¸o cña Trung t©m §Þa chÊn, trËn ®éng ®Êt lóc 22h52
  m¹nh 5,3 ®é Richter, sau ®ã lóc 1h24 ngµy 20-02-2001 chÊn ®éng m¹nh 3,8
  ®é Richter, lóc 2h04 ngµy 20-02-2001 chÊn ®éng m¹nh 4,3 ®é Richter sau
  ®ã cßn mét sè ®ît chÊn ®éng kh¸c víi c−êng ®é nhÑ. T©m ®éng ®Êt c¸ch thÞ
  x· §iÖn Biªn Phñ 20 km vÒ phÝa T©y ë to¹ ®é 21,4 vÜ ®é B¾c; 120,8 ®é kinh
  §«ng, ®é s©u 12 km.

  Do chÊn t©m c¸ch thÞ x· §iÖn Biªn kho¶ng 20 km nªn t¸c ®éng kh«ng
  m¹nh. Nhµ cöa h− háng chót Ýt vµ kh«ng cã nhµ xËp. VÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu ng«i
  nhµ ®· lµm t¹i §iÖn Biªn cßn ph¶i rót kinh nghiÖm v× hÇu nh− kh«ng cã nhµ
  lµm kiÓu khung bª t«ng cèt thÐp. ChØ cã mét vµi ng«i nhµ lµm kiÓu khung
  kh«ng hoµn chØnh vµ phÇn lín lµ nhµ t−êng g¹ch chÞu lùc ®−îc x©y víi m¸c
  v÷a rÊt thÊp.

  103
  http://www.ebook.edu.vn

 16. N−íc ta hÇu hÕt c¸c trËn ®éng ®Êt ghi l¹i ®−îc th× chÊn t©m ®Òu n»m
  tËp trung ë phÝa B¾c, däc theo c¸c vÕt ®øt g·y ®Þa chÊt vïng s«ng Ch¶y, s«ng
  Hång, s«ng Hång , s«ng §µ , s«ng M· , s«ng C¶… Theo sè liÖu mµ tËp Quy
  chuÈn X©y dùng ViÖt nam ( tËp III ) cung cÊp th× vïng dù b¸o chÊn ®éng cùc
  ®¹i lµ 8 ®é MSK-64, nghÜa lµ t−¬ng ®−¬ng ®é 5~6 Richter. Nh÷ng n¨m qua
  míi ghi ®−îc t¹i n−íc ta cùc ®¹i lµ 6,75 ®é Richter nh−ng phÇn lín vµo thêi
  ®iÓm ®éng ®Êt, nh÷ng vïng cã ¶nh h−ëng cña ®éng ®Êt mËt ®é nhµ th−a thít
  nªn thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng kÓ.
  T¹i Ên ®é võa qua, trËn ®éng ®Êt th¸ng 22 th¸ng Giªng n¨m 2001chØ
  cã 6,8 ®é Richter mµ ®æ hµng tr¨m ngµn ng«i nhµ vµ lµm chÕt kho¶ng 20.000
  ng−êi , lµm bÞ th−¬ng nÆng ®Õn 20.000 ng−êi n÷a.
  NÕu víi ®é s©u chÊn tiªu chõng 30 km, vµ ®« thÞ c¸ch chÊn t©m trªn
  20 km cã thÓ tham kh¶o mét sè kinh nghiÖm tæng kÕt cña kinh nghiÖm trong
  cÊu t¹o c¸c chi tiÕt nhµ sau khi s¬ kÕt nh÷ng trËn ®éng ®Êt lín nh− t¹i Osaka
  ( 17 th¸ng Giªng n¨m 1995; 7,2 ®é Richter ):

  (i) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc kh¸ng chÊn tèt h¬n nhµ t−êng g¹ch
  chÞu lùc.
  (ii) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, t¹i nót khung nªn bè trÝ thÐp ®ai trong nót
  khung , ®ai ph©n bè theo chiÒu cét khung, viÖc tr¸nh ®−îc nøt ë nót khung
  tèt. Kho¶ng c¸ch ®ai 50 mm , ®ai Φ8.

  (iii) Gi÷a t−êng chÌn vµ khung cÇn bè trÝ nh÷ng thanh thÐp r©u c¾m tõ trong
  cét khung ®Ó c©u víi t−êng mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r©u kh«ng lín qu¸ 5
  hµng g¹ch. Nèi gi÷a hai cèt r©u ë hai ®Çu t−êng lµ thanh thÐp ch¹y theo
  chiÒu dµi t−êng. §−êng kÝnh thÐp r©u Φ8 . M¹ch chøa r©u thÐp ph¶i x©y
  b»ng v÷a xi m¨ng kh«ng cã v«i vµ #100. Nªn ®Æt r©u thÐp nµy khi ®Æt cèt
  thÐp cét, ®Ó Ðp vµo mÆt cèp-pha, sau khi rì cèp-pha sÏ cËy cho thÐp nµy
  bung ra ®Ó c¾m vµo c¸c líp t−êng x©y chÌn.. NÕu quªn cã thÓ khoan lç s©u

  104
  http://www.ebook.edu.vn

 17. 100 mm vµo cét khung rèi nhÐt thÐp vµo sau nh−ng nhí lÊp lç chÌn b»ng v÷a
  cã xi m¨ng tr−¬ng në ( sikagrout ).
  (iv) Víi nh÷ng nhµ t−êng g¹ch chÞu lùc ph¶i x©y b»ng v÷a cã xi m¨ng vµ
  chÊt l−îng v÷a kh«ng nhá h¬n #25. CÇn ®¶m b¶o ®é c©u gi÷a nh÷ng hµng
  g¹ch. Kh«ng x©y qu¸ ba hµng däc míi ®Õn mét hµng ngang vµ nªn x©y theo
  kiÓu ch÷ c«ng.
  (v) Trong mét bøc t−êng nªn cã Ýt nhÊt hai hµng gi»ng t¹i cao tr×nh bËu cöa
  sæ, cao tr×nh lanh t« cöa. Gi»ng b»ng bª t«ng cèt thÐp #200 cã 2 cèt däc Φ8
  vµ ®ai nèi 2 thanh cèt däc nµy. Cèt thÐp ®Æt gi÷a gi»ng.
  NhiÒu c«ng tr×nh h− háng do xuÊt hiÖn lùc c¾t lín trong dÇm vµ cét
  khung. Nh÷ng ph¸ ho¹i lo¹i nµy th−êng x¶y ra t¹i phÇn cét s¸t ngay møc trªn
  sµn. Lý do lµ c¸c chi tiÕt ë quanh nót khung ch−a ®ñ ®é cøng. Víi cét , ta
  thÊy ch−a cã cÊu t¹o chèng víi lùc c¾t ë vïng gÇn ch©n cét. CÇn thiÕt kÕ l−íi
  èp quanh ch©n cét. Nh÷ng thanh thÐp däc ©m qua gèi cét cña dÇm , nªn uèn
  mãc 135o.
  Nhµ nhiÒu tÇng bÞ ®éng ®Êt hay dËp n¸t cét ë tÇng trÖt vµ tÇng trªn s¸t
  tÇng trÖt v× c¶ khèi nhµ bÞ xo¾n. Mý do lµ tÇng trÖt th−êng ph¶i lµm tho¸ng
  cho phßng ®ãn tiÕp, garage nªn kh«ng bè trÝ s−ên gia c−êng cét. Còng hay
  thÊy cét bÞ dËp ë s¸t ch©n nh÷ng tÇng gi¶m ®é cøng theo chiÒu cao nhµ.
  Nh÷ng vÞ trÝ võa nªu , ch©n cét cÇn gia c−êng chèng xo¾n.
  §Ó kh¸ng chÊn tèt, nªn dïng cèt thÐp v»n ( thÐp gai, thÐp gê) v× ë
  Kobª cho thÊy nhiÒu nhµ mµ kÕt cÊu dïng thÐp tr¬n th−êng bÞ ph¸ háng. H−

  háng th−êng do xuÊt hiÖn lùc c¾t lín trong dÇm vµ cét khung. VÞ trÝ n¬i ph¸
  ho¹i th−êng x¶y ra t¹i phÇn cét s¸t ngay møc trªn sµn. Nªn lµm l−íi thÐp nhá
  èp quanh ch©n cét , cét sÏ t¨ng ®é cøng nhiÒu. ThÐp däc chÞu m«men ©m dï
  lµ cèt v»n còng nªn uèn mãc 135o, mµ nhiÒu tiªu chuÈn cho r»ng víi thÐp
  v»n kh«ng cÇn uèn mãc.

  105
  http://www.ebook.edu.vn

 18. Trong khi chê ®îi qui ®Þnh t¹m thêi cña Bé X©y dùng s¾p ban hµnh,
  chóng t«i cã mét sè khuyÕn nghÞ nh− trªn kh«ng lµm t¨ng chi phÝ x©y dùng
  lµ bao nh− trªn nh−ng ®¶m b¶o kh¸ng chÊn ®Õn ®é 6 Richter.

  5. KÕt luËn :

  PhÇn trªn ®· tr×nh bµy nh÷ng c«ng nghÖ x©y dùng ë n−íc ta . Nh÷ng
  c«ng nghÖ nµo míi vµo n−íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®−îc chóng t«i tr×nh bµy
  chi tiÕt h¬n nh÷ng c«ng nghÖ kh¸c .
  C«ng nghÖ s¶n xuÊt bao gåm : bÝ quyÕt s¶n xuÊt ( know-hown ) , c«ng
  cô s¶n xuÊt , nguyªn vËt liÖu , nh©n c«ng thùc hiÖn . PhÇn tr×nh bµy ®· nãi
  lªn c¸c phÇn néi dung c«ng nghÖ lµ g× , ph−¬ng tiÖn sö dông chÝnh vµ nguyªn
  vËt liÖu c¬ b¶n.
  Do ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng ta rÊt râ rµng trong quan hÖ quèc tÕ lµ
  giao l−u víi tÊt c¶ c¸c n−íc vµ nhÊt lµ sau n¨m 1992 , nhiÒu doanh nghiÖp
  n−íc ngoµi ®· tham gia trong thÞ tr−êng n−íc ta nªn c«ng nghÖ x©y dùng
  n−íc ta cã nh÷ng thay ®æi v−ît bùc. M¸y x©y dùng còng nh− nguyªn liÖu
  ®Æc thï ®−îc nhËp vµo n−íc ta kh¸ mau lÑ nªn nãi chung tr×nh ®é c«ng nghÖ
  x©y dùng n−íc ta kh«ng thua kÐm tr×nh ®é khu vùc lµ bao nhiªu nÕu kh«ng
  nãi r»ng ngang b»ng víi tr×nh ®é khu vùc.
  Tuy thÕ , víi yªu cÇu héi nhËp khu vùc trong thêi gian rÊt gÊp n÷a ,
  chóng ta cÇn t×m hiÓu ®Ó tiÕp cËn nhanh chãng víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn , thiÕt
  bÞ hiÖn ®¹i ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thêi kú míi , thêi kú cña kinh tÕ trÝ
  thøc , cña c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ./.
  L.K

  106
  http://www.ebook.edu.vn

 19. cïng t¸c gi¶ :
  ( ChØ nh÷ng s¸ch viÕt trong 2 n¨m 2001 -2002 ):

  1. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp
  ( 64 trang A4)
  Hµ néi 10-2001

  2. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ trong nhµ
  d©n dông
  ( 75 trang A4)
  Hµ néi 12-2001

  3. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt ®−êng d©y vµ tr¹m
  (145 trang A4)
  Hµ néi 6- 2002

  4. Gi¸o tr×nh thi c«ng nhµ cao tÇng
  ( 143 trang A4)
  Hµ néi 8 – 2002

  5. ChØ dÉn thi c«ng cho vïng cã ®éng ®Êt ë n−íc ta
  (45 trang A4)
  Hµ néi 4 – 2001

  6. Gi¸o tr×nh ph¸p luËt trong x©y dùng
  ( 180 trang A4)
  NXB XD – Hµ néi 2001

  7. Tõ ®iÓn Gi¶i thÝch vÒ X©y dùng vµ KiÕn tróc
  ( 780 trang A4 , chung víi §oµn §×nh KiÕn, TrÇn Hïng vµ §oµn Nh− Kim )

  NXBXD – Hµ néi 2002

  C¸c b¹n cã nhu cÇu vÒ tµi liÖu liªn hÖ víi t¸c gi¶:

  Lª KiÒu
  Sè 63/61 Th¸i ThÞnh Hµ néi.
  Tel: 84.4. 8532725 Fax: 84.4. 5620187
  Mob: 0913231614 E-mail : lekieu@fpt.vn

  107
  http://www.ebook.edu.vn

Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p4 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: