Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3 – Download File Word, PDF

262 lượt xem

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3
Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3


Khi đã gắn chắc chắn sàn với cột ta đ−ợc sàn cao nhất vào vị trí . Khi cột đ−ợc gắn với sàn ổn định xong , nâng tiếp sàn tầng áp để tạo ra tầng . Cứ làm tiếp cho đến khi nâng hết các tầng nhà . Thiết bị chủ yếu sử dụng trong ph−ơng pháp thi công nhà nâng tầng là hệ thống kích . Hệ kích này phải có độ cao bằng một tầng nhà và có khả năng nâng tối thiểu cho cả hệ là đủ sức nâng toàn bộ trọng l−ợng các tấm sàn…

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3 File Word, PDF về máy

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3

 1. Cø n©ng tõng tÇng sµn råi liªn kÕt víi cét cho c¸c tÇng tõ d−íi lªn trªn
  cho ®Õn sµn cuèi cïng cao nhÊt , ta h×nh thµnh khung chÞu lùc cña toµn nhµ.
  Theo tr×nh tù n©ng nh− võa m« t¶ , tÇng nhµ ®−îc h×nh thµnh tõ d−íi
  lªn trªn , ®ît n©ng cuèi cïng ta sÏ ®−îc toµn bé khung cét vµ sµn cña toµn
  nhµ .

  Cã thÓ n©ng theo tr×nh tù ng−îc l¹i . §ît ®Çu n©ng mét tÊm lªn trªn
  cao nhÊt . Khi ®· g¾n ch¾c ch¾n sµn víi cét ta ®−îc sµn cao nhÊt vµo vÞ trÝ .
  Khi cét ®−îc g¾n víi sµn æn ®Þnh xong , n©ng tiÕp sµn tÇng ¸p ®Ó t¹o ra tÇng .
  Cø lµm tiÕp cho ®Õn khi n©ng hÕt c¸c tÇng nhµ .

  ThiÕt bÞ chñ yÕu sö dông trong ph−¬ng ph¸p thi c«ng nhµ n©ng tÇng lµ
  hÖ thèng kÝch . HÖ kÝch nµy ph¶i cã ®é cao b»ng mét tÇng nhµ vµ cã kh¶
  n¨ng n©ng tèi thiÓu cho c¶ hÖ lµ ®ñ søc n©ng toµn bé träng l−îng c¸c tÊm
  sµn.
  §iÒu kiÖn thi c«ng chÌn cét cho tÇng lµ thao t¸c tiÕn hµnh gi÷a hai
  tÇng sµn ®−îc n©ng t¸ch nhê hÖ kÝch nªn ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn sù b¶o ®¶m
  ®é an toµn cho ng−êi lao ®éng . Qu¸ tr×nh thi c«ng hÕt søc phøc t¹p , ®ßi hái
  sù phèi hîp ®ång bé vµ sù ®iÒu khiÓn thèng nhÊt .
  ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p x©y dùng nhµ lo¹i nµy lµ rót ng¾n thêi gian
  h×nh thµnh t¹o khung chÞu lùc cho c¸c tÇng nhµ . §é phøc t¹p vµ ph¶i cã hÖ
  thiÕt bÞ chuyªn dïng lµ h¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p nªn thùc tÕ , ph−¬ng ph¸p
  x©y dùng nµy kh«ng ®−îc nh©n réng ë n−íc ta.
  T¹i ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ X©y dùng ®· x©y dùng thÝ ®iÓm mét
  ng«i nhµ 5 tÇng thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p nµy . ThÝ nghiÖm ®· nh©n réng ra
  nhµ lµm viÖc cña Bé Tµi chÝnh , mét ng«i nhµ trong Toµ ¸n Tèi cao . Nh÷ng
  kÕt qu¶ sau thÝ nghiÖm cho biÕt thêi gian thi c«ng gi¶m ®−îc so víi ®èi
  chøng trªn 30% , tiÕt kiÖm nhiÒu chi phÝ giµn gi¸o vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh
  gi¶m kho¶ng 10 % . Sau nh÷ng ng«i nhµ thÝ nghiÖm Êy , ph−¬ng ph¸p x©y
  dùng kiÓu nµy kh«ng ®−îc nh©n réng chøng tá tÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ph¸p
  cßn tån t¹i nh÷ng khóc m¾c c¬ b¶n . Tuy vËy lo¹i nhµ thi c«ng theo ph−¬ng
  ph¸p nµy cã thÓ ®−a vµo danh môc ®Ó tuyÓn chän c«ng nghÖ cho t−¬ng lai .

  2.6. Nhµ x©y dùng theo c«ng nghÖ 3-D :

  ý t−ëng vÒ mét d¹ng kÕt cÊu khung thÐp 3 chiÒu víi lâi vËt liÖu nhÑ
  ®−îc c¸c t¸c gi¶ Hoa kú ®−a ra tõ nhu÷ng n¨m 1960 nh−ng thµnh cÊu kiÖn
  ph¶i ®îi tíi n¨m 1980 c¸c t¸c gi¶ ¸o míi ®−a ra m« h×nh ®Çu tiªn vÒ c¸c tÊm
  cÊu kiÖn nµy víi hai líp l−íi thÐp c−êng ®é cao cïng víi líp lâi polyurªthan.
  H·ng EVG (¸o ) , Entwicklungs und Verwertungs-Gesellschaft m.b.H,
  Raaba-Austria , ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®−a ra c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c

  67
  http://www.ebook.edu.vn

 2. tÊm 3D-Panel ( three-dimentional panel) víi líi lâi polystyrene nhÑ , cã gi¸
  thµnh h¹ ®Ó lµm tÊt c¶ cÊu kiÖn cho c¶ ng«i nhµ tõ 1 ®Õn 5 tÇng . §Çu n¨m
  1987 hÖ thèng panen 3-D ®−îc giíi thiÖu réng r·i trªn thÕ giíi vµ ®−îc ®−a
  vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t . T¹i n−íc ta , ng«i nhµ ®Çu tiªn x©y dùng theo
  ph−¬ng ph¸p nµy vµo n¨m 1997-1998 t¹i huyÖn B×nh Ch¸nh thµnh phè Hå
  ChÝ Minh.

  Ph−¬ng ph¸p x©y dùng dùa vµo cÊu kiÖn 3-D phï hîp cho ®èi t−îng
  trung l−u v× nh÷ng −u ®iÓm :
  * C«ng tr×nh cã t¶i träng nhá , kinh tÕ trong sö dông nÒn mãng , trªn
  nÒn ®Êt yÕu , trong x©y dùng c¬i tÇng , n©ng tÇng trªn c¬ së c«ng tr×nh cò cã
  nÒn mãng yÕu.
  * Thi c«ng nhanh chãng nhê l¾p ghÐp , cã kh¶ n¨ng thi c«ng trªn mäi
  ®Þa h×nh , b»ng thiÕt bÞ chuyªn dông hoÆc thñ c«ng còng thi c«ng ®−îc lo¹i
  nhµ nµy.
  * Nhµ cã kh¶ n¨ng c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt tèt.
  * Kh«ng cÇn nhiÒu chñng lo¹i thî míi thi c«ng ®−îc thµnh c«ng tr×nh.
  * Gi¸ thµnh hîp lý.
  * Thêi gian thi c«ng nhanh.

  Tuy thÕ c«ng tr×nh x©y dùng dùa trªn cÊu kiÖn 3-D cã nh÷ng nh−îc
  ®iÓm :
  * Sö dông th¸i qu¸ panen sµn cho c¸c kÕt cÊu kh¸c nh− t−êng , v¸ch
  nªn gi¸ thµnh ph¶i ®éi theo .
  * Khe n¨ng chèng löa cña líp polystyrene kÐm nªn c«ng tr×nh mÊt kh¶
  n¨ng chÞu lùc khi cã ch¸y.

  Tæng kÕt qua viÖc x©y dùng lo¹i nhµ nµy t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh
  thÊy , mçi m2 cÊu kiÖn gi¸ thµnh lµ 45.000 ®Õn 95.000 ®ång. Nh− thÕ , lo¹i
  nhµ nµy gi¸ xÊp xØ b»ng nhµ x©y g¹ch nh−ng ®−îc nh÷ng −u ®iÓm vÒ thêi
  gian thi c«ng nhanh lµm cho hÊp dÉn.
  ThÓ lo¹i nhµ nµy phï hîp víi c«ng tr×nh võa vµ nhá kho¶ng 1 ~2 tÇng
  nªn c¸c nhµ thiÕt kÕ còng chØ t¹o nh÷ng cÊu kiÖn cho lo¹i nhµ nµy. Qua qu¸
  tr×nh x©y dùng lo¹i nhµ theo cÊu kiÖn 3-D , c¸c nhµ thiÕt kÕ thÊy r»ng kh«ng
  nhÊt thiÕt khi sö dông sµn nhµ lo¹i 3-D nµy l¹i cø ph¶i dïng t−êng nh− thÕ
  mµ cã thÓ t−êng lµ t−êng x©y. NÕu qu¸ lÖ thuéc vµo sù sö dông 3-D sÏ dÉn
  ®Õn gß Ðp vµ lµm n©ng gi¸ thµnh hoÆc lµm ng«i nhµ kÐm ®i chøc n¨ng sö
  dông hay tiÖn nghi.
  Lo¹i nhµ nµy míi vµo n−íc ta , cßn cÇn thêi gian ®Ó thÓ nghiÖm còng
  nh− ®Ó c¸c chñ ®Çu t− c©n nh¾c .

  68
  http://www.ebook.edu.vn

 3. 2.7. X©y dùng sö dông cèp pha tr−ît :

  Cèp pha tr−ît ®−îc sö dông ®Ó lµm khu«n ®óc c¸c c«ng tr×nh b»ng bª
  t«ng cèt thÐp dùa vµo nguyªn t¾c lµm mét ®o¹n cèp pha cho c¸c kÕt cÊu cã
  tiÕt diÖn ngang kh«ng ®æi hay biÕn ®æi theo qui luËt tuyÕn tÝnh. §ã lµ c¸c
  c«ng tr×nh èng khãi , nhµ nhiÒu tÇng b»ng bª t«ng cã kÕt cÊu t−êng chÞu lùc ,
  nh÷ng lo¹i kÕt cÊu nµy sÏ ®−îc tr−ît theo ph−¬ng th¼ng ®øng ; c¸c kªnh ,
  m−¬ng , èng n»m ngang , hÇm dµi , nh÷ng kÕt cÊu nµy cã tiÕt diÖn ngang
  kh«ng ®æi b»ng bª t«ng cèt thÐp sÏ ®−îc tr−ît theo ph−¬ng n»m ngang .

  Nh÷ng bé phËn chñ yÕu cña bé cèp pha tr−ît gåm cã :

  * HÖ thèng v¸n khu«n ,
  * HÖ thèng sµn thao t¸c,
  * HÖ thèng b¬m dÇu ¸p lùc.

  C¸c yªu cÇu chñ yÕu cña hÖ cèp pha tr−ît lµ :

  + §é cøng ®ñ ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi dÞch chuyÓn.
  + TÝnh linh ho¹t tèt , dÔ ®iÒu khiÓn ®Ó di chuyÓn , vµ
  + An toµn sö dông.

  Nguyªn lý vËn hµnh cña hÖ cèp pha tr−ît nh− sau:

  T¹o cèp pha cho mét ®o¹n c«ng tr×nh . §Æt thÐp vµ ®æ bª t«ng . §æ bª
  t«ng cho kÕt cÊu mµ viÖc ®æ bª t«ng lµm cho c«ng tr×nh ph¸t triÓn theo chiÒu
  cao th× khi bª t«ng ®ãng r¾n ®ñ ®é cøng cho cèp pha th¸o khái v¸n bäc
  kh«ng bÞ bung , vì , th× tr−ît cèp pha lªn ®o¹n trªn .
  HÖ cèp pha ph¶i ®−îc tú lªn vËt tùa gäi lµ ty cho kÝch b¸m mµ vËt tùa
  Êy ph¶i ®¶m b¶o toµn bé kÕt cÊu cña cèp pha tr−ît di chuyÓn kh«ng g©y biÕn
  d¹ng ngoµi ý muèn .

  HÖ thèng cèp pha bao gåm v¸n khu«n , vßng g¨ng vµ gi¸ n©ng. HÖ
  thèng sµn gåm sµn thao t¸c trong , sµn v−¬n ra ngoµi vµ hÖ gi¸o treo trong ,
  ngoµi. T¶i träng thi c«ng trªn sµn ®−îc tÝnh tuú theo trang bÞ thi c«ng ®Ó trªn
  ®ã , vËt liÖu vµ ng−êi tiÕn hµnh c¸c thao t¸c . Sè liÖu cã thÓ tham kh¶o tõ
  1000 N/m2 ®Õn 2500 N/m2.

  Muèn sö dông ®−îc cèp pha tr−ît khi thiÕt kÕ kiÕn tróc ph¶i tu©n theo
  c¸c yªu cÇu :

  69
  http://www.ebook.edu.vn

 4. + MÆt b»ng vµ mÆt ®øng cµng ®¬n gi¶n cµng tèt xÐt theo quan ®iÓm
  h×nh d¸ng h×nh häc.
  + Bè trÝ kÕt cÊu cña c¸c tÇng nªn gièng nhau , thèng nhÊt ®é cao ®¸y
  dÇm, cao ®é c¸c lç cöa , tuyÕn trôc c¸c dÇm , cét , v¸ch nªn trïng hîp víi
  nhau qua c¸c tÇng. Chi tiÕt ®Æt s½n b»ng thÐp ®Ó hµn t¹o liªn kÕt víi c¸c kÕt
  cÊu nh« khái mÆt tr−ît ®−îc thi c«ng khi ®· tr−ît xong cè g¾ng xÕp theo
  ph−¬ng ngang hay ph−¬ng ®øng vµ kh«ng ®Ó xãt .
  + Ph©n chia khu vùc tr−ît , ®é lín cña vïng tr−ît x¸c ®Þnh theo ®Æc
  ®iÓm kÕt cÊu cÇn thi c«ng , tuú theo tèc ®é n©ng vµ kh¶ n¨ng thi c«ng cô thÓ.
  Gi÷a nh÷ng vïng tr−ît nªn lµ khe biÕn d¹ng hay khe lón .

  Sai lÖch khi chÕ t¹o hay nhËp c¸c bé phËn cèp pha tr−ît tÝnh b»ng mm
  ®ßi hái rÊt nhá cho trong b¶ng :

  Tªn cÊu kiÖn Néi dung Sai sè cho phÐp
  1
  Cèp pha §é lâm bÒ mÆt
  2
  ChiÒu dµi
  -2
  ChiÒu réng
  2
  §é ph¼ng mÆt bªn
  0,5
  VÞ trÝ lç liªn kÕt
  5
  Vßng g¨ng ChiÒu dµi
  2
  ChiÒu dµi 3m
  0,5
  VÞ trÝ lç liªn kÕt
  3
  Gi¸ n©ng ChiÒu cao
  3
  ChiÒu réng
  2
  VÞ trÝ thanh ®ì vßng
  g¨ng
  0,5
  VÞ trÝ lç liªn kÕt
  2/1000
  Ty kÝch §é cong
  0,5
  §−êng kÝnh
  0,25
  Tim thanh nèi

  Thi c«ng cèp pha tr−ît ®ßi hái tu©n thñ c¸c qui ®Þnh kü thuËt hÕt søc
  nghiªm ngÆt .
  L¾p r¸p c«p pha tr−ît ®ßi hái chÝnh x¸c cao vµ sai sè khi l¾p cèp pha
  tr−ît phai ®at c¸c ®iÒu ghi trong b¶ng :
  Sai lÖch cho
  H¹ng môc phÐp ( mm ) Ghi chó
  Sè thø tù

  70
  http://www.ebook.edu.vn

 5. 1 Xª dÞch tim c«ppha vµ tim 3 KiÓm tra
  kÕt cÊu t−¬ng øng b»ng th−íc
  2 §é ngang Trong mÆt 2 KiÓm tra
  cña dÇm b»ng b»ng th−íc
  ngang gi¸ Ngoµi mÆt 1 ng¾n 2 m
  n©ng b»ng
  KiÓm tra
  3
  §é th¼ng gãc Trong mÆt
  3
  b»ng th−íc 2
  cña trô ®øng b»ng
  mÐt
  2
  Ngoµi mÆt
  gi¸ n©ng
  b»ng
  -1
  4 VÞ trÝ v¸n MiÖng phÝa
  khu«n trªn
  +2
  MiÖng phÝa
  d−íi
  5 VÞ trÝ l¾p ®Æt kÝch 5
  KiÓm tra
  6 §é ph¼ng mÆt cèp pha bªn 2
  b»ng th−íc
  7 §é ngang b»ng sµn thao t¸c 20
  8 Sai lÖch ph−¬ng ngang cña vÞ 3
  trÝ vßng g¨ng
  9 §−êng kÝnh cèp pha trßn, 5
  chiÒu dµi cèp pha vu«ng

  C«ng nghÖ thi c«ng cèp pha tr−ît ®iÓn h×nh theo tr×nh tù sau ®©y:

  * ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng
  * Phãng tuyÕn vµ kiÓm tra tr¾c ®¹c
  * L¾p ®Æt gi¸ n©ng , vßng g¨ng
  * L¾p ®Æt mét mÆt cèp pha
  * Buéc cèt thÐp , l¾p c¸c ®−êng èng ch«n s½n
  * L¾p ®Æt cèp pha cßn l¹i vµ cèp pha cho c¸c lç cöa
  * L¾p ®Æt sµn thao t¸c
  * L¾p ®Æt hÖ thèng ¸p lùc dÇu : kÝch , èng dÉn dÇu , bé phËn ®iÒu khiÓn
  * L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ khÝ ®éng lùc , chiÕu s¸ng thi c«ng
  * VËn hµnh thö toµn bé hÖ dÇm , b¬m dÇu , hÖ x¶ khÝ
  * C¾m ty kÝch
  * §æ bª t«ng ®ît ®Çu
  * L¾p cèp pha cöa , buéc thÐp ngang, ®Æt c¸c chi tiÕt ch«n s½n , ®æ bª t«ng
  khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp
  * Tr−ît khi ®¶m b¶o bª t«ng s¾p lé ®ñ ®«ng kÕt. L¾p gi¸ treo trong , ngoµi vµ
  c¸c trang bÞ an toµn
  * LÆp tuÇn hoµn c¸c thao t¸c trªn ®Õn khi kÕt thóc kÕt cÊu cÇn ®æ bª t«ng.

  71
  http://www.ebook.edu.vn

 6. Thi c«ng bª t«ng trong c«ng nghÖ cèp pha tr−ît :

  + §é sôt bª t«ng thÝch hîp lµ 60 ~ 80 mm. C−êng ®é bª t«ng sau khi ®−îc lé
  khái mÆt cèp pha ph¶i ®¹t 0,5 ~ 2,5 kG/cm2.
  + ChiÒu cao mçi líp ®æ bª t«ng kho¶ng 300 mm.
  + §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi. Khi ®ang tr−ît kh«ng ®−îc ®Çm.
  Tr×nh tù tr−ît tãm t¾t nh− sau:

  * §æ bª t«ng tõng líp ®Õn 2/3 chiÒu cao cña tÊm cèp pha vµ tr−íc lóc líp bª
  t«ng ®æ ®Çu tiªn b¾t ®Çu ®«ng cøng , tr−ît 1/2 hµnh tr×nh , ph¶i th−êng xuyªn
  quan s¸t sù lµm viÖc cña hÖ thèng cèp pha vµ bÒ mÆt bª t«ng ra khái khu«n.
  Dïng thiÕt bÞ kiÓm tra , nÕu thÊy c−êng ®é bª t«ng lé khái cèp pha ®¹t 0,5 ~
  2,5 kG/cm2 th× cho tr−ît b×nh th−êng.
  * Cè g¾ng ®Ó gi¸n c¸ch gi÷a hai lÇn tr−ît kho¶ng 1 giê .
  * Bª t«ng ®æ mçi líp xong ph¶i ®¹t ë cïng mét ®é cao vµ trong kho¶ng thêi
  gian t−¬ng ®èi ®ång ®Òu .
  * Sau mçi lÇn tr−ît cÇn lµm vÖ sinh bªn trong cèp pha ®Ó bª t«ng s¾p ®æ
  kh«ng bÞ dÝnh vµ cèp pha.
  * Qu¸ tr×nh tr−ît ph¶i chó ý vÒ ®é th¼ng ®øng cña kÕt cÊu . NÕu cã sai lÖch
  chót Ýt ph¶i chØnh söa ngay .

  Cèp pha tr−ît t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh ch¾c ch¾n vµ bÒn v÷ng v× kÕt
  cÊu sö dông lµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Tuy thÕ , qu¸ tr×nh thi c«ng ®ßi hái
  nghiÖp vô cña kü s− vµ c«ng nh©n ph¶i thµnh thôc vµ chuyªn nghiÖp.
  C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng kÝch th−íc h×nh häc sau ®©y nãi lªn tÝnh
  nghiªm ngÆt ®ã :

  Sè thø tù H¹ng môc Sai sè cho Ghi chó
  phÐp (mm)
  1 ChuyÓn vÞ t−¬ng ®èi gi÷a c¸c 10 KiÓm tra
  trôc b»ng th−íc
  2 §é th¼ng Cña tÇng 5 Th−íc 2m

  72
  http://www.ebook.edu.vn

 7. ®øng Toµn chiÒu H/100 ; 50 Kinh vÜ
  cao
  3 KÝch th−íc V¸ch , cét 10 KiÓm tra
  tiÕt diÖn b»ng th−íc
  DÇm +10,-5
  4 §é ph¼ng bÒ mÆt 8 Th−íc 2m
  5 ChuyÓn vÞ tim lç chõa 10
  6 Cèt cao ®é Gi÷a c¸c tÇng 10 Ktra b»ng
  th−íc
  Toµn chiÒu 30
  cao
  7 VÞ trÝ chi tiÕt ch«n s½n 20

  Cèp pha tr−ît lµ biÖn ph¸p tiªn tiÕn cã hiÖu qu¶ sö dông cao. Tr−íc
  ®©y ta chØ cã mét c«ng ty chuyªn thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p tr−ît víi nh÷ng
  bé thiÕt bÞ tr−ît cña Trung quèc vµ Rumanie.
  MÊy n¨m gÇn ®©y nhiÒu n−íc chµo nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ cèp pha tr−ît
  míi víi chóng ta. C«ng nghÖ nµy cã triÓn väng lín khi thùc hiÖn c«ng
  nghiÖp ho¸ x©y dùng.

  2.8 C«ng nghÖ thi c«ng øng lùc tr−íc trong x©y dùng nhµ :

  N¨m 1928 Freyssinet nghiªn cøu thµnh c«ng bª t«ng cèt thÐp øng suÊt
  tr−íc vµ tõ ®ã ®Õn nay viÖc sö dông bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc tá ra rÊt
  hiÖu qu¶ trong x©y dùng.
  N−íc ta b¾t ®Çu thÝ nghiÖm nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt kÕ sö dông bª t«ng
  øng lùc tr−íc ®Çu tiªn trong x©y dùng cÇu bª t«ng cèt thÐp vµo n¨m 1962 (
  CÇu Phï Lç trªn quèc lé sè 2 ). Trong x©y dùng c«ng nghiÖp , bª t«ng cèt
  thÐp øng lùc tr−íc ®−îc dïng trong c¸c xil« chøa h¹t trong c¸c nhµ m¸y. Bª
  t«ng øng lùc tr−íc dïng trong kÕt cÊu sµn nhµ míi ®−îc sö dông mÊy n¨m
  gÇn ®©y ë n−íc ta . §Õn nay c¸c c«ng ty t− vÊn n−íc ta ®· cã thÓ thiÕt kÕ
  nh÷ng kÕt cÊu øng lùc tr−íc vµ trong n−íc tù thi c«ng kÕt cÊu øng lùc tr−íc
  nµy.
  Bª t«ng chÞu nÐn tèt vµ chÞu kÐo kÐm . Trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
  th«ng th−êng , bª t«ng vµ thÐp ®−îc thiÕt kÕ cïng chÞu lùc ®Ó ph¸t huy hÕt
  nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i vËt liÖu tham gia t¹o nªn kÕt cÊu . T¹o øng suÊt
  tr−íc cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ lµm cho kÕt cÊu ph¶i chÞu lùc tr−íc khi
  sö dông trong c«ng tr×nh vµ ph−¬ng chÞu lùc ng−îc víi khi nã lµm viÖc trªn
  c«ng tr×nh . Nh− thÕ , kÕt cÊu lµm viÖc sÏ h÷u hiÖu h¬n . Nhê cã viÖc t¹o øng
  lùc tr−íc mµ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã thÓ lµm ra nh÷ng kÕt cÊu thanh
  m¶nh , v−ît nhÞp lín , t¨ng ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc , ®é cøng lín , t¨ng kh¶
  n¨ng chèng thÊm , chèng nøt cao , më réng ph¹m vi l¾p ghÐp n©ng dÇn møc

  73
  http://www.ebook.edu.vn

 8. c¬ giíi ho¸ x©y dùng. Do sö dông thÐp c−êng ®é cao trong kÕt cÊu nªn tiÕt
  kiÖm l−îng thÐp ®¸ng kÓ.
  ThÐp sö dông trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc lµ d©y kÐo
  nguéi , d©y t«i vµ ram , c¸c d¶nh thÐp , vµ thÐp thanh c¸n nãng cã hoÆc
  kh«ng xö lý tiÕp . Nh÷ng lo¹i thÐp nµy cã h×nh d¸ng bªn ngoµi cã thÓ lµ d©y
  tr¬n , d©y v»n , d©y cã vÕt Ên , d©y cã l−în sãng hoÆc d©y tÕt thµnh d¶nh.
  Giíi h¹n bÒn kÐo cña cèt thÐp dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng
  lùc tr−íc kh¸ cao : tõ 1470 ®Õn 1960 N/mm2 .
  ViÖc thi c«ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ®ßi hái ph¶i cã thiÕt bÞ
  chuyªn dïng , qu¶n lý kü thuËt chÆt chÏ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ.
  Kh©u c¨ng vµ neo cèt thÐp cã ý nghÜa quan träng ®èi víi chÊt l−îng
  cña kÕt cÊu bª t«ng øng lùc tr−íc .
  Cã hai ph−¬ng ph¸p t¹o øng lùc tr−íc cho kÕt cÊu : c¨ng tr−íc vµ c¨ng
  sau.
  Bª t«ng cèt thÐp c¨ng tr−íc sö dông cho c¸c kÕt cÊu ®óc s½n nh−
  panen , dÇm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n , dµn bª t«ng cèt thÐp . T¹i nhµ m¸y ,
  p«lyg«n chÕ t¹o kÕt cÊu ®óc s½n , lµm nh÷ng b·i c¨ng thÐp t¹o øng lùc tr−íc.
  Tuú theo thiÕt kÕ s¶n xuÊt mµ b·i cã mét , hai hay nhiÒu dµn c¨ng .
  S©n c¨ng ®−îc san ph¼ng vµ ®æ bª t«ng kiªm sµn ®¸y cèp pha . S©n
  chia thµnh tõng b¨ng , mçi b¨ng cã hai ®Çu mè ®Ó gi÷ d©y c¨ng vµ tùa kÝch
  c¨ng . Tuú theo cÊu kiÖn ®−îc chÕ t¹o mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai mè c¨ng øng
  lùc tr−íc lµm xa hay gÇn. Th−êng mét hÖ mè c¨ng nªn bè trÝ c¨ng hai , ba
  hoÆc bèn cÊu kiÖn s¾p xÕp th¼ng hµng ®Ó tËn dông søc c¨ng cña kÝch vµ s¶n
  xuÊt ®−îc nhiÒu cÊu kiÖn mét lóc .
  Lïa cèt thÐp vµo cèp pha råi c¨ng thÐp . Ph¶i cã c¸c c«ng cô ®o ®Ó x¸c
  ®Þnh øng lùc trong c¸c sîi d©y. øng lùc nµy ph¶i ®¸p øng sè liÖu thiÕt kÕ v×
  thiÕt kÕ ®· tÝnh to¸n ngoµi øng lùc cÇn thiÕt cßn nh÷ng tæn thÊt do nhiÒu lý
  do t¸c ®éng. Sau khi c¨ng thÐp vµ neo chÆt ®Çu neo tú vµo mè th× viÖc tiÕp
  theo lµ ®æ bª t«ng.
  Khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é , c¾t thÐp cho rêi thµnh tõng cÊu kiÖn vµ cÊt
  chøa hoÆc vËn chuyÓn ®Õn n¬i l¾p ghÐp.

  Ph−¬ng ph¸p c¨ng sau dïng chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng
  lùc tr−íc ®æ t¹i chç nh− xil« , sµn nhµ , dÇm c¨ng sau , dµn réng , bÖ mãng .
  C«ng nghÖ c¨ng sau cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh theo hai ph−¬ng ph¸p : c¨ng c¬
  häc vµ c¨ng nhiÖt ®iÖn .
  C¨ng c¬ häc lµ dïng kÝch b¸m vµo ®Çu neo ®Ó lµm thanh thÐp d·n ra
  vµ sinh néi lùc . Sau khi c¨ng dïng chèt gi÷ ®Çu neo vµ nhåi chÌn v÷a xi
  m¨ng trong èng chøa sîi thÐp .

  74
  http://www.ebook.edu.vn

 9. C¨ng nhiÖt ®iÖn lµ ph−¬ng ph¸p sö dông dßng ®iÖn ch¹y qua sîi thÐp
  lµm sîi thÐp nãng lªn vµ d·n dµi . Neo trong khi sîi thÐp ®ang nãng . Khi
  thÐp nguéi co l¹i nh−ng bÞ neo gi÷ nªn t¹o ra øng lùc .
  HiÖn nay nhiÒu c¬ quan thiÕt kÕ ®· sö dông kÕt cÊu bª t«ng øng lùc
  tr−íc trong viÖc lµm ®¸y hÇm nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp ®Ó gi¶m vµ h¹n
  chÕ ®é thÊm n−íc tõ ®¸y nhµ lªn .
  ViÖc sö dông kÕt cÊu øng lùc tr−íc cã rÊt nhiÒu −u viÖt nªn cÇn
  khuyÕn khÝch ¸p dông trong x©y dùng c«ng tr×nh.

  2.9 C«ng nghÖ thi c«ng nhµ cao tÇng :

  Sù sö dông nhµ cao tÇng nh»m tËp trung ®« thÞ còng nh− tiÕt kiÖm
  ®Êt ®ai ®« thÞ. Sù sö dông nhµ cao tÇng ph¶n ¸nh tÝnh hiÖn ®¹i. Tuy vËy khi
  sö dông kiÕn tróc nhµ cao tÇng còng ph¶i tr¶ lêi hµng lo¹t c©u hái ®Æt ra:
  lÞch sö ph¸t triÓn nhµ cao tÇng, ph©n lo¹i kiÕn tróc nhµ cao tÇng, nhµ cao
  tÇng trong m¹ng l−íi qui ho¹ch ®« thÞ, c¸c yÕu tè kü thuËt x©y dùng nhµ
  cao tÇng, vËt liÖu x©y dùng nhµ cao tÇng, thÈm mü kiÕn tróc nhµ cao tÇng.

  Sù sö dông c¸c tÇng hÇm vµ c«ng tr×nh ngÇm lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö
  dông ®Êt ®ai x©y dùng. §iÒu nµy ®ßi hái nghiªn cøu kiÕn tróc cho nh÷ng
  lo¹i c«ng tr×nh ngÇm
  nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông c«ng tr×nh vµ thÊy mèi hµi hoµ trong
  chñ tr−¬ng hiÖn ®¹i vµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai.
  TÇng hÇm chøa ®ùng ngay trong nhµ cao tÇng lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö
  dông diÖn tÝch cña nhµ cao tÇng. TÇng hÇm d−íi nh÷ng nhµ c«ng céng ®Ó
  lµm cöa hµng, trung t©m giao dÞch c«ng céng, lµm nhµ trÎ vµ c¸c c«ng tr×nh
  giao tiÕp hoÆc kü thuËt kh¸c.
  C¸c n−íc trong khèi ASEAN sö dông ®−îc b×nh qu©n 3 tÇng hÇm ®èi víi
  nhµ cao tÇng ®· x©y dùng. NhËt b¶n còng sö dông b×nh qu©n ®−îc 3 tÇng
  hÇm cho diÖn tÝch ®Êt x©y dùng. §Æc biÖt t¹i Hoa kú cã thµnh phè
  Philadelphia sö dông b×nh qu©n ®Õn 7 tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng. Nh÷ng
  nhµ cao tÇng míi x©y dùng ë n−íc ta mÊy n¨m gÇn ®©y míi sö dông ®−îc
  b×nh qu©n 0,7 tÇng hÇm lµ ®iÒu ®¸ng tiÕc.

  2.9.1 Sè tÇng:

  §Ó tËn dông ®Êt ®ai ®« thÞ còng nh− tiÕt kiÖm hÖ kü thuËt phôc vô ®«
  thÞ, n©ng sè tÇng nhµ trong ®« thÞ vµ khu tËp trung d©n c− lµ ®iÒu cÇn thiÕt
  ®Çu tiªn. Sè tÇng b×nh qu©n cña c¸c nhµ trong ®« thÞ cÇn cã nh÷ng nghiªn
  cøu ®Çy ®ñ vÒ c¸c mÆt sinh häc, x· héi häc, kü thuËt x©y dùng vµ kinh tÕ
  x©y dùng.

  75
  http://www.ebook.edu.vn

 10. Qua nghiªn cøu vÒ nhµ cao tÇng, tõ khi cã tr−êng ph¸i Chicago ®Õn
  nay, thµnh tùu cña nhµ cao tÇng cã nh÷ng tiÕn bé v−ît bùc. Nh÷ng ng«i
  nhµ nhiÒu chôc tÇng råi ®Õn vµi tr¨m tÇng lÇn l−ît ra ®êi mµ lo¹t nhµ x©y
  dùng sau t¹o ra nh÷ng kû lôc v−ît xa nhµ lµm tr−íc vÒ gi¸c ®é tiÖn nghi,
  bÒn v÷ng.

  Tæng kÕt vÒ nh÷ng thiÖt h¹i cña trËn ®éng ®Êt Kobª, NhËt b¶n th¸ng
  Giªng n¨m 1995 th× ®¹i bé phËn nhµ ®æ vµ h− háng còng nh− sè ng−êi bÞ
  n¹n do ë trong c¸c nhµ cã ®é cao 4, 5 tÇng khung gç, lîp ngãi. Nh÷ng nhµ
  lo¹i nµy nÆng bång, nhÑ tÕch, nghÜa lµ phÝa trªn nÆng do m¸i ngãi, khung
  nhµ phÝa d−íi b»ng gç nªn khi gÆp rung ®éng bÞ xËp ngay. Cßn hÇu nh−
  nhµ cao tÇng ë t¹i Kobª bÞ háng rÊt Ýt ®Õn nçi cã thÓ nãi lµ kh«ng h− háng,
  mÆc dµu hai lo¹i nhµ n»m cïng nhau trong mét tiÓu khu.

  N¨m 1995 xuÊt hiÖn dù ¸n ” V−ît qu¸ 4000″ ( Excess 4000) cña TËp
  ®oµn Taisei ( NhËt b¶n ) ®Ò x−íng mét ng«i nhµ cao tÇng víi chiÒu cao nhµ
  trªn 800 mÐt vµ søc chøa cña nhµ ®Õn 800 ngh×n ng−êi. Nhµ lµm d¹ng th¸p
  cã 5 ch©n cho·i ®Òu råi thu l¹i ë tÇng 40. Trong ng«i nhµ cã ®−êng « t« ®i
  l¹i, cã s©n, v−ên, s©n vËn ®éng, s©n ch¬i thÓ thao vµ diÖn tÝch phôc vô c«ng
  c«ng kh¸c ®Çy ®ñ.

  Nghiªn cøu nhµ cao tÇng, xÐt vÒ mÆt kiÕn tróc, qui ho¹ch ph¶i tr¶ lêi
  ®−îc c¸c c©u hái: lÞch sö ph¸t triÓn nhµ cao tÇng, ph©n lo¹i nhµ cao tÇng,
  c¸c vÊn ®Ò yÕu tè t¹o thµnh nhµ cao tÇng, nhµ cao tÇng trong m¹ng l−íi qui
  ho¹ch ®« thÞ, c¸c yÕu tè kü thuËt, vËt liÖu x©y dùng, thÈm mÜ kiÕn tróc cao
  tÇng vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn nhµ cao tÇng.

  Nhµ chäc trêi ( gratte-ciel ) lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt cña nÒn v¨n minh
  ®« thÞ ra ®êi g¾n liÒn víi sù tËp trung ®« thÞ ho¸ cao ®é. Sù ra ®êi cña nhµ
  chäc trêi kh«ng t¸ch khái viÖc gi¸ ®Êt ®« thÞ t¨ng vät, sù ®ßi hái ph¶i tiÕt
  kiÖm ®Êt ®ai ®« thÞ vµ sù chÕ t¹o ra thang m¸y, sù xuÊt hiÖn cña c¸c d¹ng
  vËt liÖu kÕt cÊu còng nh− ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÕt cÊu míi.
  Trªn thÕ giíi ®· cã nh÷ng nhµ cao tÇng ®−îc ghi nhËn lµ:
  Ng«i nhµ Wooworth Building ë New York x©y dùng n¨m 1913 cao
  232 mÐt.
  Nhµ Chrysler Building còng ë New York n¨m 1930 cao 315 mÐt
  Nhµ Empire State Building còng ë New York n¨m 1931 cao 330
  mÐt.
  Nhµ trung t©m Rokejelar lµ côm nhµ chäc trêi næi tiÕng x©y dùng
  trong nh÷ng n¨m 1931-1939 còng ë New York.

  76
  http://www.ebook.edu.vn

 11. N¨m 1973 còng ë New York nhµ th¸p ®«i World Trade Center ®·
  n©ng kû lôc chiÒu cao lªn 415 mÐt vµ råi mét n¨m sau, 1974 t¹i Chicago,
  ng«i nhµ Sear Tower n©ng lªn 443 mÐt.
  T¹i Héi nghÞ Quèc tÕ vÒ nhµ cao tÇng t¹i HongKong n¨m 1990 c¸c
  nhµ chuyªn m«n ®· thèng kª 100 ng«i nhµ cao tÇng cao nhÊt thÕ giíi. Sè
  tÇng cao nhÊt lµ 110 tÇng. Ng«i nhµ xÕp thø 100 cao 50 tÇng. Tuy vËy ,
  kh«ng ph¶i lµ chØ cã 100 ng«i nhµ cao tÇng nµy míi cã vinh dù cña m×nh.
  RÊt nhiÒu nhµ th¸p thÊp tÇng h¬n vÉn ®−îc ghi nhËn gi¸ trÞ nghÖ thuËt kiÕn
  tróc.

  Nhµ cao tÇng th−êng mang phong c¸ch quèc tÕ. Mét kiÕn tróc s−
  Anh cã thÓ thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cho NhËt b¶n. KiÕn tróc s− NhËt b¶n l¹i ®i
  thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cho Singapore. Tuy thÕ, tr−êng ph¸i thiÕt kÕ nhµ cao
  tÇng ch©u ¢u kh¸c tr−êng ph¸i thiÕt kÕ nhµ cao tÇng ch©u Mü.
  Toµ nhµ th¸p Century Tower ë Tokyo, t¸c phÈm cña KiÕn tróc s−
  Anh Noman Foster vµ c¸c ®ång t¸c gi¶ lµ mét thµnh tùu cña kiÕn tróc
  ®−¬ng ®¹i. Toµ nhµ nµy ®· thÓ hiÖn nh÷ng tiÕn bé míi nhÊt vÒ ®éng lùc häc
  c«ng tr×nh vµ c«ng nghÖ x©y dùng. D¸ng vÎ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh lµ sù
  nh©n nh−îng lÉn nhau gi÷a phong th¸i ch©u ¢u vµ NhËt b¶n ®Ó c«ng tr×nh
  ®−îc tån t¹i hµi hoµ gi÷a thñ ®« n−íc NhËt.
  Ng«i nhµ Ng©n hµng Trung hoa ë HongKong cao 315 mÐt cña Leon
  Ming Fei l¹i lµ th¸ch thøc xÐt vÒ mÆt kiÕn tróc víi ng«i nhµ Ng©n hµng
  HongKong Th−îng H¶i ®Æt c¹nh ng«i nhµ trªn kh«ng xa , chØ cao 180 mÐt
  theo tr−êng ph¸i Highlech.
  Ng«i nhµ cña H·ng B¶o hiÓm Lloyd’s Building ë Lu©n ®«n cã nhiÒu
  nÐt ®éc ®¸o. Phong c¸ch kiÕn tróc míi ®ång thêi víi sö dông vËt liÖu míi
  ®· t¹o nªn dÊu Ên tèt ®Ñp cho thµnh phè cæ kÝnh nµy. §iÒu ®Æc biÖt cña
  ng«i nhµ nµy cßn ë tæ chøc kh«ng gian trong nhµ. Sù phong phó cña cña
  kh«ng gian kiÕn tróc ®−îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu qua c¸c attium ( s©n trong
  nhµ) ®−îc thiÕt kÕ rÊt c«ng phu. ¸nh s¸ng cña ng«i nhµ thËt lµ kú diÖu. Ban
  ngµy th× ¸nh s¸ng tù nhiªn bªn trong nhµ lung linh, lÊp l¸nh. Ban ®ªm th×
  hïng vÜ lµm ng−êi ng¾m nh×n cho¸ng ngîp.

  KiÕn tróc cao tÇng m¹nh d¹n, t¸o b¹o. LÊy th¸p Thiªn niªn kû ( Tour
  Millenium ) mµ Noman Foster ®· thiÕt kÕ ®Ó x©y dùng cao ®Õn 840 mÐt
  ®ång thêi víi ng«i nhµ Th¸p V« tËn ( Tour sans fin ) cña Jean Novel. NhËt
  b¶n th× giíi thiÖu V−ît qua 4000 ( Excess 4000 ). Ch©n trêi kiÕn tróc nhµ
  cao tÇng ®ang réng më.

  Bao nhiªu tÇng ®−îc gäi lµ kiÕn tróc nhµ cao tÇng. §©y lµ nh÷ng ý
  niÖm qui −íc. T¸m, chÝn, m−êi tÇng cã thÓ ®−îc coi lµ nhµ cao tÇng. Tuy

  77
  http://www.ebook.edu.vn

 12. vËy, xÐt trªn quan ®iÓm tæng thÓ th× khi nhµ cã ®é cao tõ 40 mÐt trë lªn,
  t−¬ng øng víi sè tÇng 12 trë lªn th× nh÷ng yÕu tè tæ chøc cuéc sèng, c¸c
  yÕu tè sinh häc cña ng−êi sö dông còng nh− c¸c yÕu tè kü thuËt ph¶i gi¶i
  quyÕt b¾t ®Çu cã dÞ biÖt víi c¸c nhµ thÊp h¬n. V× thÕ, chóng ta coi nhµ cã
  sè tÇng tõ 12 trë lªn hoÆc chiÒu cao 40 mÐt trë lªn lµ nhµ cao tÇng.
  Tuy thÕ, cã mét vµi ng−êi nghiªn cøu vÒ nhµ cao tÇng ë n−íc ta l¹i
  cho r»ng nhµ cao tÇng nªn tÝnh tõ 6 tÇng . Lý do lµ tõ 6 tÇng th× nÒn mãng
  cho nhµ ph¶i cã gi¶i ph¸p chó ý h¬n nhµ 5 tÇng trë xuèng. Trong ®iÒu kiÖn
  x©y dùng t¹i c¸c nÒn ®Êt cña c¸c trung t©m ®« thÞ cña n−íc ta, th−êng 5
  tÇng trë xuèng, chØ cÇn lµm nhµ theo ph−¬ng ¸n mãng n«ng trªn nÒn thiªn
  nhiªn.

  2.9.2 Ph©n lo¹i nhµ cao tÇng:

  Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nhµ cao tÇng. Sau ®©y lµ nh÷ng c¸ch ph©n
  lo¹i chÝnh.

  * Ph©n lo¹i nhµ cao tÇng theo chøc n¨ng sö dông. Ph©n lo¹i theo
  chøc n¨ng cã ®iÒu khã v× chøc n¨ng sö dông nhµ cña nhµ cao tÇng rÊt ®a
  d¹ng vµ phong phó. Cã lo¹i nhµ ®−îc sö dông theo chøc n¨ng ®¬n nh− nhµ
  ë thuÇn tuý, nhµ lµm viÖc, kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, siªu thÞ, ng©n hµng … RÊt
  nhiÒu nhµ cao tÇng cã chøc n¨ng hçn hîp nh− nhµ lµm viÖc nhiÒu chøc
  n¨ng: võa lµm viÖc, võa kh¸ch s¹n, võa ë gia ®i×nh.

  * Ph©n lo¹i theo sè tÇng cao. ThÝ dô : tõ 12 ®Õn 17 tÇng, tõ 18 ®Õn 24
  tÇng, tõ 25 ®Õn 40 tÇng. Trªn 40 tÇng ®−îc gäi lµ nhµ siªu cao tÇng.

  * Ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè kü thuËt nh− nhµ cã hÖ kÕt cÊu t−êng
  chÞu lùc, nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, nhµ khung thÐp, nhµ khung hçn hîp
  thÐp h×nh vµ bª t«ng cèt thÐp.

  2.9.3 MËt ®é vµ tæ chøc kh«ng gian khu vùc nhµ cao tÇng trong ®« thÞ:

  Sè l−îng nhµ cao tÇng ph©n bè trong ®« thÞ phô thuéc vµo tæ chøc ®«
  thÞ cô thÓ, phô thuéc vµo ý ®å kiÕn tróc cña ®Þa ®iÓm x©y dùng, phô thuéc
  c¸c yÕu tè kü thuËt nh− viÖc cung cÊp ®iÖn, n−íc, tho¸t th¶i chÊt d− sau sö
  dông,

  MËt ®é nhµ cao tÇng trong khu qui ho¹ch cÇn t¹o ®−îc sù hµi hoµ
  kh«ng gian ®« thÞ. Cã thÓ x©y dùng hµng lo¹t nhµ cao tÇng trong khu vùc
  nh− côm nhµ ë nh−ng còng cã thÓ chØ x©y dùng nhµ cao tÇng theo tõng

  78
  http://www.ebook.edu.vn

 13. nhãm nh− khu th−¬ng m¹i. Còng cã thÓ chØ s¾p xÕp nhµ cao tÇng nh−
  ®iÓm nhÊn kh«ng gian kiÕn tróc nh− sù s¾p xÕp c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ lín.
  §i song song víi bè trÝ mËt ®é nhµ cao tÇng lµ sù nghiªn cøu mÆt
  b»ng tæng thÓ khu vùc. Nhµ cao tÇng cÇn cã ®Êt bao vi ®Ó tæ chøc giao
  th«ng, th¶m c©y, cá t¹o ®é trong s¹ch khÝ quyÓn. Còng cã thÓ c¶ côm nhµ
  míi cÇn ®Êt ngo¹i vi. T¹o kh«ng gian kiÕn tróc khu vùc x©y dùng nhµ cao
  tÇng ®ßi hái nghiªn cøu tæng thÓ c¸c yÕu tè qui ho¹ch, kiÕn tróc ®ång thêi
  víi c¸c yÕu tè kü thuËt, m«i tr−êng, an toµn sö dông. Kh«ng thÓ t¸ch rêi
  c¸c yÕu tè tiÖn nghi, kü thuËt, an toµn, kinh tÕ víi c¸c yÕu tè thÈm mü, c¸c
  yÕu tè tinh thÇn cho khu vùc.

  2.9.4 Nh©n tè kiÕn tróc khi sö dông nhµ cao tÇng:

  Khi sö dông nhµ cao tÇng cÇn nghiªn cøu c¸c nh©n tè kiÕn tróc sau
  ®©y:
  * Tæ chøc mÆt b»ng chung khu vùc nhµ cao tÇng. Trong môc nµy cÇn ®¸p
  øng c¸c vÊn ®Ò nh− mËt ®é nhµ cao tÇng trong khu vùc, s©n v−ên quanh
  nhµ cao tÇng, ®−êng x¸ giao th«ng ®èi ngo¹i cña ng«i nhµ. Quan hÖ gi÷a
  ng«i nhµ vµ trôc lé. VÞ trÝ ng«i nhµ víi cÊu tróc ®« thÞ.

  * Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc trong tiÓu khu cã chøa ng«i nhµ cao tÇng.
  Vai trß ng«i nhµ víi c¶nh quan chung quanh. Chøc n¨ng ng«i nhµ víi c¸c
  nhµ chung quanh vµ víi tæ chøc d©n c− trong ®Þa bµn tiÓu khu.

  * Tæ chøc mÆt b»ng cô thÓ cña ng«i nhµ : c¬ cÊu mÆt b»ng, mÆt b»ng c¸c
  tÇng vµ quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè mÆt b»ng víi nhau. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c
  tÇng xÐt vÒ chøc n¨ng sö dông chung vµ chøc n¨ng sö dông chuyªn. Mèi
  quan hÖ xÐt vÒ c¸c yÕu tè kü thuËt x©y dùng vµ c¸c yÕu tè phôc vô tiÖn
  nghi c«ng tr×nh.

  * Tæ chøc mÆt ®øng c«ng tr×nh. Sù t−¬ng quan gi÷a mÆt ®øng vµ mÆt b»ng
  trong bèi c¶nh chung cña c«ng tr×nh. Vai trß cña mÆt ®øng trong viÖc h×nh
  thµnh silhouette cña kiÕn tróc khu vùc cã nhµ cao tÇng.

  * Tæ chøc tiÖn nghi sinh ho¹t vµ tån t¹i trong nhµ cao tÇng cho ng−êi sö
  dông n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.

  2.9.5 Nhµ cao tÇng vµ nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt.

  Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt ph¶i gi¶i quyÕt khi x©y dùng nhµ cao tÇng rÊt
  ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Tuy nhiªn cã thÓ tãm t¾t trªn nh÷ng nÐt lín lµ nhµ cao

  79
  http://www.ebook.edu.vn

 14. tÇng ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt chñ yÕu sau ®©y: nh÷ng thµnh tè
  kiÕn tróc vµ phôc vô chøc n¨ng nh− thang m¸y, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, an toµn
  phßng chèng ch¸y, an toµn vÒ an ninh x· héi…nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kÕt cÊu
  chÞu lùc cho c«ng tr×nh, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ sö dông tÇng hÇm.

  2.9.5.1 VÊn ®Ò thang m¸y:

  Cã thÓ nãi r»ng thang m¸y ra ®êi cïng víi sù tËp trung ®« thÞ lµm
  gi¸ ®Êt ®« thÞ t¨ng vät lµ lý do trùc tiÕp t¹o ra ý t−ëng còng nh− thùc tÕ x©y
  dùng nhµ cao tÇng.

  Theo TCVN 5744-93 thang m¸y chia thµnh 5 lo¹i: thang chuyªn
  dïng chë ng−êi, thang chë ng−êi nh−ng ng−êi mang theo hµng, thang
  chuyªn dïng chë gi−êng trong bÖnh viÖn, thang chë hµng nh−ng cã ng−êi
  ®i theo, thang chuyªn dïng chë hµng.
  øng víi mçi lo¹i thang m¸y kh¸c nhau cã nh÷ng yªu cÇu vÒ th«ng sè
  kü thuËt, yªu cÇu kÕt cÊu, ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vµ ®é nghiªm ngÆt vÒ an
  toµn kh¸c nhau. Thang m¸y vµ giÕng thang lµ hai thµnh tè g¾n bã mËt thiÕt
  víi nhau t¹o nªn mét lo¹i giao th«ng th¼ng ®øng rÊt ®Æc tr−ng cho nhµ cao
  tÇng.
  Nh÷ng th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña thang m¸y lµ träng t¶i, vËn tèc
  n©ng, chiÒu cao n©ng, kÝch th−íc cabin, ®é chÝnh x¸c dõng tÇng. §èi víi
  giÕng thang cÇn hÕt søc l−u ý vÒ sai sè cho phÐp h×nh häc cña giÕng thang,
  chÊt l−îng x©y dùng giÕng, ®é th«ng giã cña giÕng. Khi lùa chän thang
  m¸y ph¶i ®¶m b¶o t−¬ng quan gi÷a thêi gian chê ®îi vµ thêi gian ®i thang
  phaØ n»m trong giíi h¹n cho phÐp tuú thuéc ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ môc
  ®Ých phôc vô cña ng«i nhµ. Møc chÝnh x¸c khi thiÕt kÕ vµ thi c«ng giÕng
  thang hÕt søc quan träng. §èi víi nhµ cao tÇng, thang m¸y ®ãng vai trß
  quan träng c¶ vÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt lÉn kinh tÕ.

  CÇn lùa chän thang m¸y ngay tõ khi nghiªn cøu ®Ó thiÕt kÕ kiÕn tróc
  ng«i nhµ. Nguyªn t¾c ®Ó lùa chän thang lµ:
  + Kh¶ n¨ng kinh tÕ
  + Môc tiªu, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh
  + Sè tÇng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÇng
  + D©n c− hay lµ sè ng−êi cÇn ®−îc thang m¸y phôc vô
  +Yªu cÇu chÊt l−îng phôc vô
  + C¸c yªu cÇu kh¸c ( nÕu cã)

  ChØ tiªu c¬ b¶n sö dông khi lùa chän lo¹i thang lµ: l−îng kh¸ch tèi
  ®a cÇn vËn chuyÓn trong chu kú 5 phót t¹i thêi gian cao ®iÓm cña ng«i nhµ.

  80
  http://www.ebook.edu.vn

 15. vµ chÊt l−îng phôc vô kh¸ch ®−îc cô thÓ ho¸ ra kho¶ng thêi gian trung
  b×nh sö dông thang.

  Nh÷ng kÕt luËn quan träng khi lùa chän thang m¸y cho nhµ cao tÇng
  tãm l−îc nh− sau:
  * ViÖc chän thang m¸y ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ngay tõ khi thiÕt kÕ kiÕn
  tróc c«ng tr×nh. Sù lùa chän cµng phï hîp víi tÝnh n¨ng cña c«ng tr×nh vµ
  kh¶ n¨ng ®Çu t− cµng tèt. Mäi ph−¬ng ph¸p lùa chän c¸c th«ng sè kü thuËt
  nãi chung chØ cho kÕt qu¶ gÇn ®óng bëi v× c¸c ph−o−ng ph¸p lùa chän ®Òu
  dùa vµo nh÷ng th«ng sè thùc nghiÖm cho mét ®iÒu kiÖn kh¸c víi ng«i nhµ
  cña ta ( v× ng«i nhµ cña ta ®· lµm ®©u).

  * §èi víi nh÷ng nhµ cã sè l−îng kh¸ch sö dông kh«ng lín vµ bè trÝ
  Ýt thang m¸y khi lùa chän nªn dùa vµo n¨ng suÊt thang vµ chän c¸c thang
  cã th«ng sè kü thuËt gièng nhau.
  Khi sè l−îng thang nhiÒu ( >4 c¸i) nªn sö dông b¶ng tra s½n, c«ng
  viÖc lùa chän sÏ ®¬n gi¶n nh−ng ®¹t yªu cÇu v× nh÷ng b¶ng tra nµy ®· ®−îc
  thùc tÕ c¸c n−íc sö dông nhiÒu thang m¸y tr−íc ®©y chÊp nhËn . Thang cã
  søc t¶i cµng lín th× gi¸ cµng cao. Thang cã vËn tèc lín gi¸ còng lín. Khi
  lùa chän thang m¸y, kiÕn tróc s− nªn tham kh¶o c¸n bé chuyªn m«n ®Ó
  ph−¬ng ¸n lùa chän tho¶ m·m ®−îc c¶ th«ng sè kü thuËt vµ kinh tÕ.

  * ViÖc bè trÝ thang trong mét ng«i nhµ cÇn theo nhãm mét c¸ch hîp
  lý v× ®iÒu nµy võa ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch võa gi¶m chi phÝ ®Çu t− cho
  x©y dùng c¬ b¶n. Khi bè trÝ theo nhãm cÇn −u tiªn chän theo ph−¬ng ph¸p
  tÝnh n¨ng gièng nhau.
  Theo ISO, d·y sè t¶i träng thang phæ biÕn lµ: 320, 400, 630, 800,
  1000, 1250, 1600, 2000, 2500 ( kG) øng víi vËn tèc 0,63 ®Õn 2,5 m/sec.
  Chóng t«i kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ nhiÒu tÇng ë n−íc ta nªn −u tiªn
  chän lo¹i 400 ®Õn 800 kG víi vËn tèc 0,63 ~ 2,5 m/sec. Lo¹i thang nµy kh¸
  th«ng dông nªn gi¸ thµnh h¹. C¸c th«ng sè sö dông phï hîp víi sè l−îng
  ng−êi di chuyÓn mét lÇn vµ møc cÇn di chuyÓn phï hîp.

  * Yªu cÇu khi x©y dùng thang, c¸c th«ng sè h×nh häc lµ th«ng sè hÕt
  søc quan träng, cÇn ®−îc kiÓm tra vµ nghiÖm thu víi møc chÝnh x¸c cao.

  * CÇn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ sù ng−ng to¶ cña thang ®¶m b¶o
  nh÷ng yªu cÇu chèng ch¸y. Nhµ cã sè tÇng trªn 40 kh«ng ®−îc lµm thang
  lªn xuèt nhµ mµ ph¶i cã nãc thang ë c¸c sè tÇng kh¸c nhau tr¸nh t¹o giÕng
  hót khãi khi ch¸y.

  81
  http://www.ebook.edu.vn

 16. 2.9.5.2 C¸c vÊn ®Ò vÒ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ th«ng giã cho nhµ cao tÇng:

  §Ó b¶o ®¶m tiÖn nghi cho ng−êi sèng trong nhµ cao tÇng cÇn gi¶i
  quyÕt tèt vÊn ®Ò th«ng giã vµ ®iªï tiÕt kh«ng khÝ. Muèn thiÕt kÕ tèt ®−îc
  ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ th«ng giã cÇn x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n bªn
  trong vµ bªn ngoµi nhµ. Tõ c¸c th«ng sè nµy mµ tÝnh to¸n ®−îc t¶i träng
  nhiÖt hay cô thÓ h¬n lµ c«ng suÊt l¹nh/ nhiÖt ®é cña tõng phßng còng nh−
  toµn nhµ.
  Theo nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c nhµ vËt lý kiÕn tróc n−íc ta
  th× nhiÖt ®é hiÖu qu¶ t−¬ng ®−¬ng cña kh«ng khÝ øng víi møc c¶m gi¸c
  nhiÖt hoµn toµn dÔ chÞu cña con ng−êi ViÖt nam lµ:
  24 ~ 25 oC
  Mïa hÌ :
  Mïa ®«ng: 22 ~ 23 oC

  Tõ ®ã, c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cho kh«ng khÝ bªn trong nhµ thÝch hîp
  víi m«i tr−êng cã nhiÖt ®é, ®é Èm t−¬ng ®èi vµ tèc ®é giã nh− b¶ng:

  Tr¹ng Mïa ®«ng Mïa hÌ
  ϕ% ϕ%
  o
  th¸i
  Sè tC v t v
  o
  lao
  ttù m/s m/s
  C
  ®éng

  0,3-
  70-60
  24-27
  0,3
  70-60
  22-24
  NgØng¬i
  1
  0,5
  0,5-
  70-60
  24-27
  0,3-
  70-60
  22-24
  L§nhÑ
  2
  0,7
  0,5
  0,7-
  70-60
  23-26
  0,3-
  70-60
  20-22
  L§ võa
  3
  1,5
  0,5
  0,7-
  70-60
  22-27
  0,3-
  70-60
  18-20
  L§nÆng
  4
  1,5
  0,5

  Th«ng sè ®Ó tÝnh to¸n cho bªn ngoµi nhµ ®−îc chän theo 3 cÊp ®iÒu
  tiÕt kh«ng khÝ kh¸c nhau. §ã lµ:
  CÊp 1: NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi vµ nhiÖt dung t−¬ng øng víi nhiÖt ®é Êy.
  Sè giê kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 50 giê/n¨m.
  CÊp 2: NhiÖt ®é vµ nhiÖt dung kh«ng khÝ ®¸p øng ®iÒu kiÖn lµ sè giê kh«ng
  ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 200 giê/n¨m.
  CÊp 3: NhiÖt ®é vµ nhiÖt dung kh«ng khÝ ®¸p øng ®iÒu kiÖn lµ sè giê kh«ng
  ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 400 giê/n¨m. TrÞ sè nhiÖt ®é tÝnh
  to¸n ë ®©y lµ trÞ sè nhiÖt ®é tèi cao trung b×nh ®o lóc 13 giê hµng ngµy cu¶
  th¸ng nãng nhÊt trong n¨m.

  82
  http://www.ebook.edu.vn

 17. §Ó thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn tÝnh to¸n l−îng nhiÖt
  thõa, l−îng Èm thõa cña tõng gian phßng riªng biÖt råi tõ ®ã thiÕt lËp qu¸
  tr×nh ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n cho hÖ thèng.
  §©y lµ kh©u tÝnh to¸n cô thÓ, tû mû, chi tiÕt. §iÒu nµy ®ßi hái chÝnh x¸c
  ®èi víi tõng nguån to¶ nhiÖt, thu nhiÖt vµ tæn thÊt nhiÖt. §èi víi c¸c th«ng
  sè Èm còng ph¶i xem xÐt chi tiÕt nh− vËy.

  C¸c gi¶i ph¸p ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao tÇng theo c¸c ph−¬ng
  h−íng sau ®©y:
  §Æc ®iÓm cña lo¹i nhµ cao tÇng lµ sè l−îng phßng trong nhµ rÊt lín.
  Nh÷ng phßng nµy l¹i rÊt kh¸c biÖt nhau vÒ kÝch th−íc h×nh häc, vÒ c«ng
  n¨ng cho nªn rÊt kh¸c nhau vÒ chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ. Mét ®Æc
  ®iÓm rÊt bao trïm n÷a cña nhµ cao tÇng lµ c¸c phßng võa tr¶i réng theo mÆt
  b»ng l¹i võa xÕp chång nhau theo chiÒu cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy mµ
  lùa chän gi¶i ph¸p ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao tÇng ph¶i ®¸p øng yªu
  cÇu dÔ bè trÝ hÖ thèng, thuËn tiÖn khi vËn hµnh, chiÕm chç tèi thiÓu theo
  mÆt b»ng còng nh− mÆt ®øng, ngoµi ra ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ
  mü quan. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ kh¶ dÜ lµ:

  * HÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ trung t©m: mét tæ m¸y ®éc lËp hoÆc kh«ng
  ®éc lËp ®Æt t¹i mét vÞ trÝ thÝch hîp dÉn kh«ng khÝ theo ®−êng èng ®Õn c¸c
  miÖng thæi phôc vô cho phßng lín hoÆc nhiÒu phßng l©n cËn nhau n»m
  trong mét tÇng hoÆc chång s¸t nhau theo chiÒu cao. §Ó tiÕt kiÖm c«ng suÊt
  l¹nh, hÖ thèng lµm viÖc theo chÕ ®é tuÇn hoµn nªn trong hÖ thèng cã d−êng
  giã håi. ¦u cña hÖ thèng nµy lµ viÖc theo dâi, vËn hµnh thuËn lîi v×
  khopong khÝ ®−îc xö lý nhiÖt Èm tËp trung t¹i mét ®Þa ®iÓm. Nh−îc ®iÓm
  lµ cÇn l¾p ®Æt 2 tuyÕn èng: cÊp vµ håi. KÝch th−íc tiÕt diÖn èng dÉn kh«ng
  khÝ kh¸ lín chiÕm nhiÒu kh«ng gian cña tÇng nhµ nªn ®ßi hái kh«ng gian
  nhµ lín, tÇng nhµ ph¶i ®ñ cao ( h≥4m ) míi bè trÝ ®−îc.
  Sù ph©n chia khu vùc phôc vô cña c¸c hÖ thèng trung t©m ®iÒu tiÕt
  kh«ng khÝ trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng lµ viÖc ®ßi hái sù lùa chän cÈn thËn.
  Lêi khuyªn cña nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ theo hÖ trung t©m lµ ®é dµi tæng céng
  cña tuyÕn èng ®i vµ vÒ kh«ng nªn qu¸ 60 mÐt. Khi ph¶i bè trÝ dµi h¬n cÇn
  cã qu¹t chuyÓn tiÕp.

  * HÖ thèng cã c¸c bé phËn trao ®æi nhiÖt côc bé dïng m¸y qu¹t ( Fan
  coil): lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã nhiªï phßng. Tuú thuéc kÝnh
  th−íc vµ c«ng suÊt l¹nh mµ cã thÓ bè trÝ mét hoÆc nhiÒu bé dµn èng cã
  qu¹t. VÞ trÝ l¾p ®Æt cã thÓ lµ trªn sµn s¸t t−êng, treo t−êng hoÆc l¾p trªn
  trÇn. Nh−îc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ sù ch−a ®ång ®Òu t¹i c¸c vÞ trÝ

  83
  http://www.ebook.edu.vn

 18. kh¸c nhau trong mét phßng. §iÒu nµy cã thÓ kh¾c phôc ®−îc b»ng bæ trÝ
  thªm qu¹t bµn hoÆc qu¹t c©y trong phßng ®Ó trén ®Òu kh«ng khÝ.

  * Th«ng giã hót khÝ th¶i ë khu phô nh− bÕp vµ khu vÖ sinh:
  §èi víi nhµ cao tÇng, khu phô nh− bÕp vµ khu vÖ sinh cÇn thiÕt tæ
  chøc th«ng giã c¬ khÝ. NÕu kh«ng bè trÝ th«ng giã c¬ khÝ mµ chØ nhê vµo
  th«ng giã tù nhiªn th× mïi h«i h¸m lan to¶ kh¾p n¬i g©y « nhiÔm vµ mÊt vÖ
  sinh. L−îng giã th¶i ph¶i ®¶m b¶o 50 m3/h cho mét chËu xÝ, 25 m3/h cho
  mét chËu tiÓu. Khu vùc bÕp cÇn ®Õn 100 m3/h.

  §Ó gi¶i quyÕt t«t vÊn ®Ò th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao
  tÇng, cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu cã hÖ thèng ®Ó x©y dùng nh÷ng biÓu ®å
  quan hÖ t – ϕ vµ c¸c biÓu ®å tÇn suÊt cña c¸c yÕu tè nhiÖt ®é vµ nhiÖt dung
  cho c¸c ®Þa ph−¬ng x©y dùng nhµ cao tÇng. Cã thÓ gi¶m nhÑ khèi l−îng
  c«ng viÖc b»ng c¸ch ph©n chia l·nh thæ thµnh c¸c vïng khÝ hËu ®Ó khi thiÕt
  kÕ chÊp nhËn sai sè cho phÐp. Tr−¬vs m¾t cã thÓ sö dông TCVN 49-72 vµ
  TCVN 4088 – 85 cho khu vùc phÝa B¾c.
  TÝnh to¸n −íc l−îng n¨ng suÊt l¹nh dïng cho ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®èi
  víi mét sè phßng th«ng dông lµm c¬ së x¸c ®Þnh gÇn ®óng c«ng suÊt l¹nh
  tæng céng cho c«ng tr×nh.
  CÇn ph©n tÝch kü h¬n c¸c −u nh−îc cña tõng lo¹i s¬ ®å cña hÖ thèng
  ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®Ó chän ra s¬ ®å tèi −u cho nhµ cao tÇng. L−u t©m tho¶
  ®¸ng ®Õn gi¶i ph¸p th«ng giã cho khu phô vµ khu vÖ sinh.

  2.9.6 VÊn ®Ò cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng.

  Chóng ta ®Òu biÕt víi t×nh tr¹ng cÊp n−íc hiÖn nay cña c¸c ®« thÞ
  n−íc ta th× cÊp n−íc cho c¸c nhµ cao tÇng hoµn toµn kh«ng ®¸p øng.
  Yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng cÊp n−íc lµ lµm sao ph©n phèi n−íc
  ®Òu cho toµn bé ng«i nhµ ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc cña m¹ng l−íi ph©n
  phèi gÇn ®óng víi tÝnh to¸n thuû lùc cña m¹ng l−íi.

  Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng thÊy næi lªn
  nh÷ng kÕt luËn sau ®©y:

  (i) Nhµ cao tÇng th−êng trang bÞ thiÕt bÞ vÖ sinh hoµn chØnh, sè l−îng thiÕt
  bÞ vÖ sinh nhiÒu, tiªu chuÈn dïng n−íc cao. Do vËy nªn l−u l−îng tÝnh to¸n
  lín dÉn ®Õn ®−êng kÝnh c¸c èng ®øng ph©n phèi còng sÏn kh¸ lín. NÕu bè
  trÝ ®−êng èng chÝnh ph©n phèi phÝa trªn, ph¶i b¬m n−íc lªn kÐt råi tõ kÐt
  ph©n phèi xuèng tÇng d−íi th× ®−êng èng ®øng sÏ cã d¹ng trªn to d−íi nhá,
  dung tÝch kÐt n−íc lín ¶nh h−ëng ®Õn kÕt cÊu nhµ. NÕu lµm ng−îc l¹i,

  84
  http://www.ebook.edu.vn

 19. ®−êng èng chÝnh ph©n phèi phÝa d−íi lªn trªn vµ xuèng kÐt chung th×dung
  tÝch kÐt n−íc nhá h¬n nhu−ng ®−êng èng chÝnh cÊp n−íc cã d¹ng d−íi to
  trªn nhá lµm cho ¸p lùc tù do ë c¸c tÇng d−íi rÊt m¹nh. §iÒu ®ã lµm cho
  gi¸ thµnh m¹ng l−íi lín v× c¸c ®o¹n èng phÝa ®Çu ph¶i cã ®−êng kÝnh lín
  ®Ó t¶i l−u l−îng cho c¸c ®o¹n sau.
  Gi¶i ph¸p −u viÖt sÏ lµ ph©n ra tõng khu cÊp n−íc ®−êng kÝnh èng sÏ
  nhá ®i, l−u l−îng n−íc cho c¸c ®iÓm tiªu thô sÏ ®ång ®Òu, gi¸ thµnh chung
  sÏ gi¶m.

  (ii) VÊn ®Ò ¸p lùc d− vµ ph©n phèi ®Òu ¸p lùc:
  NÕu nhµ cao tÇng chØ bè trÝ mét m¸y b¬m th× ¸p lùc m¸y ph¶i ®¶m
  b¶o ®−a n−íc lªn tÇng cao nhÊt vµ ®¸p øng sö dông n−íc ë tÇng cao nhÊt.
  Lµm nh− vËy, ¸p lùc n−íc ë tÇng d−íi sÏ qu¸ lín. §iÒu nµy dÉn ®Õn víi c¸c
  nhµ kü thuËt lµ ph¶i khö ¸p lùc d− ë c¸c tÇng d−íi ®¶m b¶o ¸p lùc tù do cña
  c¸c thiÕt bÞ t−¬ng ®èi ®Òu nhau ®Ó ph©n phèi n−íc ®Òu, chÕ ®é lµm viÖc cña
  m¹nh l−íi s¸t víi tÝnh to¸n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ¸p lùc d− qu¸ lín sÏ
  g©y trë ng¹i cho ng−êi sö dông, khã chØnh trén khi dïng vãi hoµ trén nãng
  l¹nh, g©y ån khi sö dông.

  (iii) VÊn ®Ò tiªu hao ®iÖn n¨ng cho m¸y b¬m:

  Nhµ cao tÇng sö dông mét m¸y b¬m chung th× m¸y b¬m ph¶i kh¸
  lín ®Ó cung cÊp ®ñ l−u l−îng cho toµn nhµ vµ ®−a ®ñ ¸p lùc ®Õn tÇng cao
  nhÊt. Vµ nh− thÕ n¨ng l−îng tiªu hao cho viÖc b¬m n−íc sÏ lín. NÕu chia
  thµnh nhiÒu m¸y b¬m ®Ó b¬m cho tõng khu vùc th× tæng n¨ng l−îng sÏ
  gi¶m ®i kh¸ nhiÒu.
  ViÖc cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng th−êng ph¶i ph©n chia nhµ cao tÇng
  thµnh c¸c khu vùc ®−îc cÊp n−íc, gäi lµ ph©n vïng cÊp n−íc.
  Cã hai c¸ch ph©n vïng chÝnh lµ: ph©n vïng song song vµ ph©n vïng
  nèi tiÕp.

  (1) HÖ thèng ph©n vïng song song:

  Chia sè tÇng nhµ thµnh c¸c vïng kh¸c nhau víi ph¹m vi phôc vô cña
  mçi vïng tõ 4 ®Õn 5 tÇng. Ph©n chia víi sè tÇng nh− thÕ th× sù chªnh ¸p
  gi÷a c¸c tÇng trong mét vïng gÇn nh− kh«ng ®¸ng kÓ. Mçi vïng ®−îc cung
  cÊp n−íc do mét m¸y b¬m ®Æt ë tÇng kü thuËt t¹i tÇng 1 hay tÇng hÇm.
  Muèn ®¶m b¶o viÖc tù ®éng ho¸ ®ãng më m¸y b¬m vµ cho m¸y b¬m lµm
  viÖc theo chu kú, cã thêi gian m¸y b¬m ®−îc nghØ kÐo dµi ®é bÒn sö dông
  m¸y cÇn cã kÐt n−íc hoÆc tr¹m khÝ Ðp cho tuõng vïng. ¸p lùc n−íc sÏ do

  85
  http://www.ebook.edu.vn

 20. khÝ Ðp cung cÊp n−íc cßn n−íc th× do kÐt cung cÊp. Th−êng cã thÓ ®Æt kÐt
  n−íc cho tõng vïng ë tÇng trªn cña mçi vïng.

  (2) HÖ thèng cÊp n−íc ph©n vïng nèi tiÕp:

  M¸y b¬m cña vïng 1 võa b¬m n−íc cung cÊp cho vïng 1 võa b¬m
  vµo kÐt cho vïng 2 , m¸y b¬m cña vïng 2 ®Æt trªn tÇng cao nhÊt cña vïng 1
  b¬m n−íc cho vïng 2 vµ cø theo c¸ch t−¬ng tù c¸c m¸y b¬m n−íc cho
  vïng trªn nhËn n−íc tõ m¸y b¬m cña vïng d−íi. Khi nµy cét ¸p cña c¸c
  m¸y b¬m chØ t−¬ng ®−¬ng víi cét ¸p cña m¸y b¬m cña vïng 1. L−u l−îng
  cña c¸c m¸y b¬m vïng d−íi lín h¬n cña vïng trªn, kÐt n−íc cña vïng d−íi
  còng lín h¬n cña vïng trªn.

  C¶ hai tr−êng hîp ph©n vïng song song vµ nèi tiÕp hÖ thèng cÊp
  n−íc nhµ cao tÇng cã gi¸ thµnh xÊp xØ nhau. Mèi c¸ch ph©n vïng cã c¸i −u,
  nh−îc cña nã. Khi thiÕt kÕ sÏ tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ thiÕt bÞ vµ c¸c
  ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó lùa chän sao cho hîp lý, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kinh tÕ, kü
  thuËt ®Ò ra.

  2.9.7 Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kÕt cÊu nhµ cao tÇng

  2.1.7.1 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ kÕt cÊu nhµ cao tÇng.

  XÐt vÒ mÆt kÕt cÊu nhµ cao tÇng, nh÷ng ®Æc ®iÓm næi tréi sau ®©y
  ¶nh h−ëng ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cña nhµ:

  (i) Do nhµ cã nhiÒu tÇng nªn träng l−îng b¶n th©n vµ t¶i träng sö dông
  th−êng rÊt lín l¹i ph©n bè trªn diÖn tÝch t−¬ng ®èi hÑp. §iÒu nµy dÉn ®Õn
  cÇn thiÕt lµm nÒn mãng s©u ®Ó truyÒn t¶i träng xuèng ®¸ gèc hoÆc líp ®Êt
  rÊt tèt.

  (ii) Nhµ nhiÒu tÇng nh¹y c¶m víi lón lÖch cña mãng. §iÒu nµy ¶nh h−ëng
  kh¸ nhiÒu ®Õn sù lµm viÖc vµ tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh
  vèn cã ®é siªu tÜnh kh¸ cao.

  (iii) Do chiÒu cao nhµ lín nªn t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng ngang ( giã, ®éng
  ®Êt ) vµ c¸c t¶i träng lÖch, cña biÕn thiªn nhiÖt ®é lµ ®¸ng kÓ. Tõ ®ã viÖc
  chän gi¶i ph¸p, h×nh thøc kÕt cÊu, ®é cøng cÊu kiÖn, c¸c tû lÖ kÝchd th−íc
  h×nh häc cña ng«i nhµ cã ¶nh h−ëng kh¸ nhiÒu ®Õn ®é bÒn, ®é æn ®Þnh, tÝnh
  chèng lËt cña c«ng tr×nh.

  86
  http://www.ebook.edu.vn

Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p3 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: