Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh – Download File Word, PDF

485 lượt xem

LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh

LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh
Nội dung Text: LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh


Việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy phải phù hợp với quy hoạch chung và đảm bảo sự phát triển chung về kinh tế của địa phương, phải gần nguồn nguyên liệu để giảm giá thành sản vận chuyển, giảm hao hụt nguyên liệu. Nên qua qúa trình tìm hiểu tôi quyết định chọn khu công nghiệp Hoà Phú – TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm địa điểm để xây dựng nhà máy.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh File Word, PDF về máy

LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh

 1. án t t nghi p – 0 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  LU N VĂN T T NGHI P

  TÀI: “Thi t k nhà máy s n xu t
  bánh”

  GVHD: PGS.TS. Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 2. án t t nghi p – 1 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  M CL C
  M U………………….. ………………………………………………………………………………… 0
  CHƯƠNG 1 L P LU N KINH T K THU T …………………………………………. 4
  1.1. Ð c i m thiên nhiên và v trí xây d ng …………………………………………………… 4
  1.2. Ngu n cung c p nguyên li u ………………………………………………………………….. 4
  1.3. Kh năng h p tác hoá, liên h p hoá…………………………………………………………. 4
  1.4. Ngu n cung c p i n, hơi, nư c ……………………………………………………………… 5
  1.5. V n nư c th i c a nhà máy ………………………………………………………………….. 5
  1.6. Ngu n cung c p nhân công ……………………………………………………………………. 5
  1.7. Giao thông v n t i [14] …………………………………………………………………………. 5
  CHƯƠNG 2 T NG QUAN TÀI LI U ……………………………………………………….. 7
  2.1. T ng quan v bánh ……………………………………………………………………………….. 7
  2.2. Cơ s lý thuy t s n xu t bánh…………………………………………………………………. 7
  2.3 . Nguyên li u s n xu t bánh …………………………………………………………………….. 9
  CHƯƠNG 3 CH N VÀ THUY T MINH DÂY CHUY N CÔNG NGH …….13
  3.1 . Ch n dây chuy n công ngh ………………………………………………………………… 13
  3.2. Thuy t minh dây chuy n công ngh ………………………………………………………. 17
  CHƯƠNG 4 CÂN B NG V T CH T ……………………………………………………. 32
  4.1. K ho ch s n xu t c a nhà máy…………………………………………………………….. 32
  4.2. Tính cân b ng v t ch t cho bánh qui x p………………………………………………… 32
  4.3 . Tính cân b ng v t ch t cho bánh tr ng ………………………………………………….. 38
  CHƯƠNG 5 TÍNH VÀ CH N THI T B …………………………………………………. 46
  5.1 . Dây chuy n chuy n s n xu t bánh quy x p ……………………………………………. 47
  5.2 . Dây chuy n s n xu t bánh tr ng ………………………………………………………….. 58
  CHƯƠNG 6 TÍNH XÂY D NG …………………………………………………………….. 70
  6.1. Tính nhân l c …………………………………………………………………………………….. 70
  6.2. Tính kích thư c các công trình chính …………………………………………………….. 73
  6.3. Nhà hành chính và các nhà ph c v sinh ho t …………………………………………. 78
  6.4. Các công trình ph tr …………………………………………………………………………. 80
  CHƯƠNG 7 TÍNH HƠI – NHIÊN LI U – NƯ C ……………………………………… 83
  7.1. Tính hơi và n i hơi ……………………………………………………………………………… 83
  7.2. Tính nhiên li u …………………………………………………………………………………… 84
  7.3. Tính nư c …………………………………………………………………………………………. 85
  CHƯƠNG 8 KI M TRA S N XU T……………………………………………………… 87
  8.1. M c ích c a vi c ki m tra s n xu t………………………………………………………. 87
  8.2. Ki m tra nguyên li u …………………………………………………………………………… 88

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 3. án t t nghi p – 2 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  8.3 Ki m tra các công o n s n xu t …………………………………………………………… 89
  8.4. Phương pháp ánh giá ch t lư ng nguyên li u và thành ph m [4] ………………. 90
  CHƯƠNG 9 AN TOÀN LAO NG – V SINH ……………………………………… 97
  9.1. An toàn lao ng ………………………………………………………………………………… 97
  9.2. V sinh công nghi p ………………………………………………………………………….. 100
  K T LU N………………………………………………………………………………………………. 102
  TÀI LI U THAM KH O………………….. ……………………………………………………… 100
  PH L C

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 4. án t t nghi p – 3 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  M U
  Th c ph m óng vai trò vô cùng quan tr ng iv i i s ng con ngư i,
  trong ó bánh k o có ý nghĩa r t l n. Bánh k o là m t lo i th c ph m r t thu n ti n
  trong tiêu dùng, nó cung c p năng lư ng l n vì ch a nhi u ch t dinh dư ng như:
  ư ng, s a, bơ, tr ng… m b o là ngu n th c ăn lâu dài cho con ngư i trong quân
  i, du l ch, c bi t vào các d p l t t, liên hoan hay dùng làm quà t ng bi u cho
  ngư i thân.
  Nh ng năm g n ây cùng v i s phát tri n cu n n kinh t và s gia tăng
  trong quy mô dân s v i cơ c u tr , bánh k o là m t trong nh ng ngành có t c
  tăng trư ng cao và n nh t i Vi t Nam. Các công ty bánh k o l n trong nư c ngày
  càng kh ng nh ư c v th quan tr ng c a mình trên th trư ng v i s a d ng
  trong s n ph m ch t lư ng khá t t phù h p v i kh u v c a ngư i Vi t Nam, c nh
  tranh r t t t v i hàng nh p kh u. Ngoài ra, dân s v i quy mô l n, dân s v i quy
  mô tr , t l dân cư thành th tăng cũng khi n cho Vi t Nam tr thành m t th
  trư ng ti m năng v tiêu th hàng lương th c th c ph m trong ó có bánh k o. [11] Tuy nhiên các s n ph m trong nư c v n chưa th a mãn nhu c u ngư i tiêu
  dùng, trên th trư ng v n còn t n t i r t nhi u s n ph m bánh k o ngo i nh p. ng
  th i s lư ng các nhà máy bánh k o trong nư c còn ít, năng su t còn th p chưa áp
  ng nhu c u ngày m t tăng cao. Ph n l n các nhà máy l n un m mi n b c và
  mi n nam c th Hà N i, thành ph H Chí Minh và các vùng lân c n. Vì v y, vi c
  xây d ng nhà máy s n xu t bánh k o là nhi m v c n thi t. c bi t là trong giai
  o n hi n nay nư c ta v a gia nh p WTO, ó là cơ h i s n ph m hàng hóa c a
  nư c ta gia nh p th trư ng qu c t .
  V i nh ng nguyên nhân trên vi c xây d ng nhà máy bánh k o là c n thi t.
  Và v i nhi m v thi t k án t t nghi p này tôi ư c giao tài: Thi t k nhà
  máy s n xu t bánh v i hai dây chuy n:
  – Dây chuy n s n xu t bánh qui x p, năng su t 2600 t n s n ph m/năm
  – Dây chuy n s n xu t bánh tr ng, năng su t 3,2 t n s n ph m /ngày
  Nhà máy ư c xây d ng khu công nghi p Hoà Phú n m trên a bàn xã
  Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thu t, t nh k L k, nơi có i u ki n thu n l i v nguyên
  li u, nhân công, th trư ng tiêu th và có ít nhà máy bánh k o.

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 5. án t t nghi p – 4 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  CHƯƠNG 1 L P LU N KINH T K THU T
  V i c ch n a i m xây d ng nhà máy ph i phù h p v i quy ho ch chung và
  m b o s phát tri n chung v kinh t c a a phương, ph i g n ngu n nguyên li u
  gi m giá thành s n v n chuy n, gi m hao h t nguyên li u. Nên qua qúa trình
  tìm hi u tôi quy t nh ch n khu công nghi p Hoà Phú – TP. Buôn Ma Thu t, t nh
  k L k làm a im xây d ng nhà máy.
  1.1. Ð c i m thiên nhiên và v trí xây d ng
  V Trí : Khu công nghi p Hoà Phú thu c thôn 12, xã Hoà Phú, TP Buôn Ma
  Thu t: Phía B c giáp su i Ea Tuôr, phía Nam giáp khe c n, phía ông giáp khu t
  tr ng mía, phía Tây giáp Khu ô th d ch v [12].
  Khu công nghi p Hoà Phú là a i m thu n l i cho vi c xây d ng nhà máy
  bánh k o, cách trung tâm thành ph Buôn Ma Thu t 15 km theo qu c l 14 v phía
  Nam thu n ti n cho giao thông ư ng b và tiêu th s n ph m. [13].
  Khí h u: ch u nh hư ng m nh nh t ch y u v n là khí h u Tây Trư ng Sơn.
  Hư ng gió ch o: Tây Nam- ông B c
  Lư ng mưa trung bình hàng năm : 1.600 – 1.800 mm.
  m không khí trung bình năm : 82%.
  1.2. Ngu n cung c p nguyên li u
  M i nhà máy ch bi n u ph i có ngu n nguyên li u n nh. Ngu n nguyên
  li u ch y u c a nhà máy là b t mì, ư ng, ch t béo, s a, b t tr ng…
  – B t mì, s a ư c nh p t Sài Gòn, ư ng ư c m b o b i nhà máy ư ng
  k L k. Các nguyên li u ph khác ư c mua t các nhà máy trong nư c ho c
  nh p kh u. Vi c n nh v ngu n nguyên li u là i u ki n thu n l i cho nhà máy i
  vào ho t ng và nâng cao năng su t, ch t lư ng t t.
  1.3. Kh năng h p tác hoá, liên h p hoá
  Vi c h p tác hoá gi a nhà máy thi t k v i các nhà máy khác v m t kinh t
  k thu t và vi c liên h p hoá s gi m th i gian xây d ng gi m v n u tư và h giá
  thành s n ph m.
  Nhà máy h p tác v m i m t v i các nhà máy khác v phương di n k thu t và
  kinh t . Nhà máy h p tác v i các nhà máy cung c p ngu n nguyên li u chính
  ư ng, b t mì, ch t béo, s a…như nhà máy ư ng ăklăk… Ngoài ra còn h p tác

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 6. án t t nghi p – 5 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  v i các nhà máy khác v bao bì, h p các tông, các cơ s s n xu t nguyên li u ph
  khác.
  1.4. Ngu n cung c p i n, hơi, nư c
  i n ư c s d ng ch y ng cơ, thi t b và chi u sáng. Nhà máy s d ng
  m ng lư i i n công nghi p c a thành ph i n th s d ng thư ng là 110-
  220v/380v.
  Nư c dùng trong nhà máy v i m c ích ch bi n, v sinh thi t b và dùng cho
  sinh ho t. Nư c s d ng ph i t các ch tiêu: ch s coli, c ng, nhi t ,h n
  h p vô cơ, h u cơ trong nư c.
  Nhiên li u: Ch y u là d u DO dùng t nóng lò hơi riêng c a nhà máy
  ph c v cho quá trình s n xu t.
  1.5. V n nư c th i c a nhà máy
  Nư c th i s n xu t theo h th ng c ng r nh vào khu v c x lí nư c th i c a nhà
  máy trư c khi ưa vào h th ng nư c th i c a khu công nghi p và ư c th i ra ngoài
  úng nơi qui nh.
  1.6. Ngu n cung c p nhân công
  k L k Xây d ng Khu Công nghi p Hòa Phú t o vi c làm cho nhi u lao
  ng .Nhà máy xây d ng t i k L k là m t th trư ng lao ng l n, vì nhà máy
  t trong khu công nghi p nên s thu hút ư c cán b chuyên môn. Cán b qu n lý
  và cán b k thu t c a nhà máy ư c ào t o t i các trư ng i H c Tây Nguyên,
  i h c à N ng, i h c Qu c Gia TP. H Chí Minh…
  1.7. Giao thông v n t i [14] k L k là m t t nh n m trung tâm Tây Nguyên, phía B c giáp Gia Lai, phía
  Nam giáp Lâm ng, phía Tây Nam giáp ăk Nông, phía ông giáp Phú Yên và
  Khánh Hòa, phía Tây giáp Vương qu c Campuchia v i ư ng biên gi i dài 70 km.
  T nh l c a k L k là thành ph Buôn Ma Thu t, cách Hà N i 1.410 km và cách
  Thành ph H Chí Minh 320 km.
  1.8. Th trư ng tiêu th s n ph m
  Nhà máy s n xu t bánh v i hai dây chuy n công ngh , t o ra nhi u s n ph m
  v i nhi u m u mã, hình d ng khác nhau, ch t lư ng t t có kh năng tiêu th bánh

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 7. án t t nghi p – 6 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  trong c nư c, và xu t kh u ra nư c ngoài. Nhà máy xây d ng t i k L k, nơi h a
  h n th trư ng tiêu th l n.

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 8. án t t nghi p – 7 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  CHƯƠNG 2 T NG QUAN TÀI LI U
  2.1. T ng quan v bánh
  Loài ngư i bi t làm bánh t th i trung c , nh ng chi c bánh u tiên ư c
  s n xu t ra t nư c Anh. Nh ng chi c bánh u tiên ư c làm ra ch t m t s ít
  nguyên li u như: b t mì, mu i và nư c.
  Ngư i Vi t Nam bi t n bánh biscuit khi ngư i Pháp mang chúng n
  nư c ta trong chi n tranh vào kho ng cu i th k th 19 [15].
  Bánh là m t m t hàng th c ph m r t a d ng và phong phú v i nhi u hình
  d ng khác nhau và ch t lư ng không gi ng nhau. Bánh g m có bánh Âu và bánh
  Á, trong quy mô công nghi p ngư i ta thư ng cp n bánh Âu. ây là lo i
  bánh có ngu n g c t châu Âu ư c dùng ph bi n trong i s ng h ng ngày vì
  lo i này sau khi nư ng có mùi thơm, ngon, dòn x p hay dòn dai và có màu vàng
  c trưng [3].
  Tùy thu c vào nguyên li u và k thu t s n xu t có th chia bánh Âu làm các
  lo i sau:
  – Bánh quy x p, bánh quy dai.
  – Bánh kem.
  – Bánh gato, bánh ng t,…
  Ngoài ra trên th trư ng bánh hi n nay có r t nhi u lo i bánh khác nhau
  như bánh snack, bánh kem x p, bánh cracker, bánh tr ng, bánh chocopie… ư c
  s n xu t v i qui mô công nghi p. Và c bi t là s xu t hi n c a nhi u s n ph m
  m i: bánh k o ch c năng, bánh dành cho ngư i mang thai, bánh k o dinh dư ng
  dành cho tr em, bánh cho ngư i ăn kiêng, ngư i b b nh ti u ư ng… ã làm
  phong phú và a d ng cho th trư ng bánh k o Vi t Nam. Trong các lo i bánh
  trên thì bánh quy ư c s n xu t v i t l cao nh t.
  2.2. Cơ s lý thuy t s n xu t bánh
  2.2.1. S t o thành b t nhào
  B t nhào s n xu t bánh qui là h n h p c a b t mì v i m t lư ng nư c
  thích h p. Trong ó gluten c a b t mì là thành ph n chính óng vai trò quan
  tr ng trong vi c t o thành b t nhào. Gluten b t mì là h p ch t cao phân t g m
  có gliadin và glutenin, có kh năng trương n trong nư c l nh và gi ưc

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 9. án t t nghi p – 8 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  lư ng nư c khá l n. Khi nhào b t mì n u lư ng nư c thì gliadin và glutenin
  s t o ra nh ng s i ch m ng ính các h t tinh b t th m nư c l i v i nhau. C t
  gluten này làm cho b t nhào t b t mì có tính d o àn h i mà b t nhào t các
  h t ngũ c c khác không có ư c [3,tr87].
  Hàm lư ng ư ng và ch t béo cao s h n ch m c trương n c a gluten,
  do ó b t nhào ư ng có ư ng và ch t béo ít hơn b t nhào dai. M t khác m
  th p, th i gian nhào ng n và nhi t th p c a b t nhào ư ng cũng h n ch s
  trương n c a gluten vì th ta thu ư c b t nhào tơi và d o [6,tr88] .
  2.2.2. Nh ng bi n i trong quá trình nư ng bánh [3,tr90] 2.2.2.1. S thay i lý hóa
  t nóng bánh 50-70oC thì protit c a tinh b t
  – Thay i protit và tinh b t:
  bi n tính m t ph n. Lúc này cũng x y ra s h hóa tinh b t nhưng không hoàn
  toàn. Các protit m t nư c cùng v i tinh b t h hóa t o ra c u trúc x p, trên b
  m t c t này ch t béo ư c h p th d ng màng m ng.
  – S t o v : v bánh không ư c xu t hi n quá s m vì nó s ngăn c n s
  b c hơi nư c và tăng th tích c a bánh. Do ó ta nư ng bánh ban u không
  ư c quá cao. Làm m bu ng nư ng s t o i u ki n cho v t o ra m ng và
  giai o n mu n nh t.
  – S thay i th tích: là do tác ng c a các khí t o ra khi phân h y thu c
  n
  phân h y c a NH4HCO3 g n 60oC
  + Nhi t
  phân h y c a NaHCO3 t 80-90oC
  + Nhi t
  B t nhào có m càng cao (khi các i u ki n khác như nhau) thì bánh
  càng x p nh kh năng t o hơi l n.
  – S thay i màu s c: trong quá trình nư ng trên b m t bánh xu t hi n
  l p v vàng nâu và t o ra nh ng hương v thơm ngon.
  Ngoài ra ư ng b caramen hóa trong quá tŕnh nư ng và thu c n NaHCO3
  cũng làm cho bánh có màu vàng tươi. S phân h y c a ư ng kh t o ra
  fucfurol và các andehyt khác làm cho bánh có hương thơm và mùi v d ch u c
  bi t .
  2.2.2.2. S thay i hóa h c

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 10. án t t nghi p – 9 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  – Tinh b t: hàm lư ng tinh b t không oà tan và m t ph n b th y phân
  trong quá trình nư ng t o tinh b t hoà tan và dextrin. Hàm lư ng dextrin có khi
  tăng n 50% so v i lư ng ban u c a nó.
  – ư ng: lư ng ư ng trong bánh qui gi m là do khi nư ng m t ph n ư ng
  b caramen hóa.
  – Protit: hàm lư ng protit chung h u như không thay i nhưng t ng d ng
  protit riêng bi t thì có s thay i l n.
  – Ch t béo: gi m i r t nhi u và ch còn l i trong bánh qui t 2,7-2,9% so v i
  tr ng lư ng ban u.
  – Ch s i t c a ch t béo: sau khi nư ng ch s i t c a ch t béo gi m i r t
  nhi u. Ch s axit c a ch t béo có thay i song không theo quy lu t nh t nh.
  – ki m: gi m nhi u do tác d ng c a thu c n ki m v i các ch t có tính
  axit trong b t nhào, ng th i còn do m t ph n NH3 bay ra khi phân h y.
  – Ch t khoáng: h u như không thay i trong quá trình nư ng.
  2.3 . Nguyên li u s n xu t bánh
  2.3.1.Nguyên li u chính
  1/B t mỳ
  ây là nguyên li u chính s n xu t bánh góp ph n quan tr ng trong vi c
  t o s lư ng, c u trúc cũng như k t c u b m t và hương v c a bánh nư ng,
  giúp cho bánh n x p.
  Thành ph n hóa h c c a b t mỳ dao ng trong ph m vi khá r ng tùy
  thu c vào lo i b t và thành ph n hóa h c c a h t mỳ. Trong ó gluxit, protein,
  lipit, vitamin, s c t và enzym chi m 83 – 85% còn l i là nư c và mu i khoáng.
  Gluten c a b t mì ch y u là 2 ch t gliadin và glutenin, chi m 70-85%
  t ng lư ng prôtít.
  2/ ư ng
  Trong s n xu t bánh, ư ng ư c dùng ch y u là ư ng saccaroza. Là
  nguyên li u chính th hai sau b t mỳ có vai trò r t l n trong s n xu t bánh.
  Ch c năng và nh hư ng c a ư ng sacaroza trong s n xu t:
  – T o v ng t cho bánh, i u ti t kh u v .
  – Góp ph n làm tăng th tích, tính m m và d nhai c a bánh.

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 11. án t t nghi p – 10 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  – Có kh năng t o màu s c, dung hoà lư ng ch t béo và có tác d ng như
  m t ch t b o qu n.
  2.3.2. Nguyên li u ph
  1/ Tr ng
  Vai trò c a tr ng trong s n xu t bánh:
  – Cung c p ch t n , tăng thêm màu s c, k t c u hương cho kh i b t nhào,
  làm cho bánh có mùi thơm ngon, bánh x p dòn.
  – Làm tăng giá tr dinh dư ng cho s n ph m.
  Trong thành ph n c a tr ng, lòng tr ng tr ng là m t ch t có kh năng t o
  b t làm tăng th tích kh i b t nhào giúp cho b t nhào tơi bánh n x p. Lòng
  tr ng ngoài vi c cung c p ch t béo, vitamin, ch t khóang còn ch a các thành
  ph n ch t nhũ hóa [3].
  – B t tr ng là s n ph m c a qúa tŕnh s y tr ng tươi. Các d ng b t tr ng: B t
  lòng , b t lòng tr ng, b t tr ng nguyên (g m c l ng tr ng, )
  2/ S a
  G m có s a tươi, s a c, s a khô. Trong s n xu t bánh k o thư ng dùng
  c ba lo i trên. Trong ó s a c có ư ng ư c s d ng nhi u nh t. M t s tiêu
  chu n k thu t c a s a c[6]:
  – m : 25,5 %
  – ư ng Saccaroza : 40-44%
  – Ch t béo : 8,4%
  0
  – axit : 48 C (1T= 0,1 K)
  S a dùng trong s n xu t bánh k o góp ph n hoàn thi n giá tr c m quan và
  giá tr dinh dư ng cho bánh. V i hàm lư ng nư c không quá 30% và hàm lư ng
  ch t khô kho ng 70% bao g m sacaroza, lipid, protein, vitamin, khoáng,…[1] 3/ Ch t béo
  Trong công ngh s n xu t bánh ch t béo có tác d ng nâng cao giá tr dinh
  dư ng, làm cho bánh có v ngon và gi ư c hương v b n v ng.
  Ngoài ra ch t béo còn dùng quét khuôn i v i m t s s n ph m bánh.
  Khi cho ch t béo vào kh i b t nhào, ch t béo s t o ra m t màng m ng có tác

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 12. án t t nghi p – 11 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  d ng bao trùm và bôi trơn các h t b t do ó gi ư c lư ng khí trong kh i b t
  nhào nh ó mà bánh n x p.
  Các lo i dùng trong s n xu t: Bơ, margarin, d u d a, d u cacao,
  Shortening.
  4/ M t tinh b t
  M t tinh b t làm cho bánh thêm m m, tơi và tăng tính háo nư c. c bi t là
  làm cho bánh có màu vàng tươi khi nư ng nhi t cao do ph n ng melanoidin.
  5/ Tinh b t s n [1,tr 202] Dùng tinh b t nh m m c ích gi m hàm lư ng gluten trong kh i b t nhào, bên
  c nh ó tinh b t làm cho b t nhào d o, bánh có tính ư t và tơi t t.
  2.3.3. Ch t ph gia
  1/ Ch t làm n [1] Trong công ngh s n xu t bánh quy s dung thu c n hóa h c, là tác nhân
  làm n bánh không c h i và không không làm nh hư ng áng k n ch t
  lư ng bánh. Thu c n hóa h c có hai d ng chính:
  – Bicacbonat natri: là b t màu tr ng, không mùi, hòa tan trong nư c, khi
  nư ng s b phân h y theo phương trình:
  to Na2CO3 + CO2 + H2O
  2NaHCO3
  Amoni cacbonat (NH4)2CO3: Có d ng tinh th màu tr ng, có mùi amoniăc,
  khi nư ng du i tác d ng c a nhi t b phân h y theo phương trình:
  o
  t
  (NH4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O
  Thông thư ng trong s n xu t ngư i ta hay s d ng k t h p c hai lo i
  thu c n trên v i t l thích h p.
  2/ Ch t thơm
  Vai trò: làm cho s n ph m có mùi thơm d ch u, h p d n v i ngư i tiêu
  dùng. Ch t thơm thư ng dùng: Tinh d u, vanilin
  3/ Ph m màu th c ph m
  Khi b sung vào có tác d ng làm tăng màu s c và m quan cho s n ph m.
  Giúp cho ngư i tiêu dùng xác nh rõ ư c s n ph m ã ư c xác nh theo thói
  quen tiêu dùng.
  4/ Mu i ăn

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 13. án t t nghi p – 12 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  Vai trò: i u v , tăng b n và tính hút nư c c a gluten, làm tăng hòa
  tan c a ư ng sacaroza, gi m s phát tri n c a men (proteolytic enzymes).
  Dùng t 1 -1,5% so v i b t, n u hàm lư ng mu i ăn nh u quá s làm cho bánh
  có v m n.
  5/ Ch t ch ng oxy hóa, Ch t nhũ hóa
  – Ch t ch ng oxy hóa thư ng dùng là Vitamin C, E có tác d ng làm ch m
  quá tŕnh oxy hóa c a ch t béo trong s n ph m kéo dài th i gian b o qu n.
  – Ch t nhũ hóa: là ch t làm tăng liên k t, có tác d ng làm gi m nh t,
  tăng ô b n nhũ hóa. G m các photphatit th c ph m (leuxithin)
  6/ Các axit
  Vai trò: giúp s n ph m bánh k o có v ngon c trưng c a qu trái cây, ng
  th i có kh năng ch ng h i ư ng. Các lo i axit s d ng: Tartaric, Malic, Citric,
  Sorbic…Thư ng dùng là axit citric.

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 14. án t t nghi p – 13 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  CHƯƠNG 3
  CH N VÀ THUY T MINH DÂY CHUY N
  CÔNG NGH
  3.1 . Ch n dây chuy n công ngh
  Hi n nay trên th trư ng s n ph m bánh k o r t phong phú a d ng như
  bánh qui, snack, bánh kem x p, k o c ng, k o m m, bánh trung thu, bánh bông
  lan, bánh cracker, bánh chocopie… ư c s n xu t v i qui mô công nghi p.
  Các m t hàng m t hàng bánh k o s n xu t trong nư c ang ư c ngư i dân
  ưa dùng nhi u hơn. Các phong trào ng h , khuy n khích dùng hàng Vi t Nam
  ư c tuyên truy n, qu ng cáo r ng răi ă tác ng m nh n xu hư ng tiêu dùng
  c a nhân dân. S chuy n bi n trong ý th c và xu hư ng tiêu dùng, ng h hàng
  trong nư c cùng v i các kênh phân ph i ngày càng thu n ti n, s n ph m bánh
  k o n i vì th cũng ư c tiêu th nhi u hơn b i chính khách hàng Vi t.
  Trong các s n ph m s n xu t v i qui mô công nghi p trên thì bánh qui x p
  và bánh tr ng ang là nh ng s n ph m r t ư c ưa chu ng trên th trư ng.
  Ngoài ra qui trình công ngh s n xu t các lo i bánh này tương i ng n, thi t b
  ơn gi n, v n u tư ban u th p. Nh s a d ng v m u mã, ch t lư ng cho
  nên hai lo i bánh náy là s n ph m r t ti n d ng trong tiêu dùng. c bi t giá c
  r t phù h p v i nhi u thành ph n ngư i tiêu dùng.
  Bánh qui x p là m t lo i bánh có c u t o x p ư c làm t b t nhào ư ng
  có tính tơi x p. So v i bánh qui dai trong thành ph n bánh qui x p có ch a
  nhi u ư ng và ch t béo hơn, gluten trong bánh qui dai trương n hoàn toàn còn
  bánh quy x p thì ít hơn. Các y u t t o s khác nhau này là:
  – V thành ph n: Bánh quy dai ph i dùng ít ư ng và ch t béo hơn bánh
  quy x p vì ư ng và ch t béo kìm hãm s trương n c a gluten.
  – Các thông s kĩ thu t: Bánh quy dai có m b t nhào cao hơn th i gian
  nhào lâu hơn và nhi t nhào l n hơn bánh quy x p.
  – Trong s n xu t bánh quy dai có công o n cán và yên nhi u l n còn
  bánh quy x p thì cán là t o hình, có khi không c n ph i cán (n u t o hình
  b ng máy t o hình tang quay).

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 15. án t t nghi p – 14 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  Bánh quy bơ x p Bánh quy cam s a
  Hình 3.1: M t s s n ph m bánh quy x p[19] Bánh tr ng là s l a ch n tuy t v i cho gia ình cũng như làm quà t ng
  c bi t. M t s s n ph m như: Bánh tr ng nư ng Bamysa, bánh
  trong các d p
  tr ng LONDON PLUS. Bánh ư c làm t nh ng nguyên li u cao c p, giàu dinh
  dư ng như tr ng gà s ch, socola … t o nên hương v thơm ng t tuy t v i c a bánh
  tr ng. Ngoài ra, bánh tr ng còn d ăn, không gây ngán và phù h p v i m i l a tu i.
  M u mã p, ch t lư ng cao, hương v thơm ngon, giá c h p lý, phù h p v i nhu
  c u và kh u v c a ngư i tiêu dùng Vi t nam.

  Bánh tr ng IDO [20] Bánh tr ng LONDON Bánh tr ng
  PLUS[22] Bamysa [21] Hình 3.2: M t s s n ph m bánh tr ng

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 16. án t t nghi p – 15 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  3.1.1. Dây chuy n s n xu t bánh quy x p

  B t mỳ

  ư ng Bơ
  B t Tr n g Rây Nư c

  Nghi n un nóng
  Ngâm Thu c n ,
  tinh d u

  Chu n b nhũ
  ánh tr n tương
  W: 18÷20%
  Nhào b t
  τ :10-15
  S ab t
  phút
  T o hình
  Mu i

  t0 = 150-250 0C
  Nư ng Th i gian:15
  phút

  t0 = 40-45 0C
  Làm ngu i

  Phân lo i

  Bao gói

  óng thùng
  t0opt = 18÷200C,
  ϕkk opt = 75÷78%
  τ = 3÷ 6 tháng
  B o qu n

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 17. án t t nghi p – 16 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  3.1.2. Dây chuy n s n xu t bánh tr ng

  B t tr ng B t mì
  Margari
  nn

  Ngâm Rây
  un nóng Hương li u,
  thu c n
  ánh tr n
  Tinh b t b p

  Ch t nhũ hoá,
  Nhào b t Nư c
  Chu n b nhũ
  m t tinh b t
  tương

  Làm l nh b t
  ư ng Nghi n

  i u ch nh t tr ng
  S a b t, mu i

  Phun d u khay
  T o hình

  Nư ng
  Nư c, mu i, ư ng xay S a b t,
  S y khay
  ph m m u
  Làm ngu i sơ b
  Tinh b t s n
  ánh kem
  Tách khuôn R a khay
  Margarin tan
  ch y
  n nh Làm ngu i, kh
  trùng
  D u th c v t,
  glyxerin
  Bơm kem

  Hương tr ng
  Phân lo i, bao gói

  Thành ph m

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 18. án t t nghi p – 17 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  3.2. Thuy t minh dây chuy n công ngh
  3.2.1. Dây chuy n s n xu t bánh quy x p
  3.2.1.1. Chu n b nguyên li u
  M c ích: Nguyên li u trư c khi s d ng ph i ư c x lý t nh ng
  tiêu chu n nh t nh, ây là công o n quan tr ng nh m m b o ch t lư ng s n
  ph m, t o i u ki n thu n l i cho quá tŕnh ti p theo.
  1/ B t mỳ [1] B t mỳ ư c chuy n b ng vít t i n máy rây nh m lo i b các t p ch t và
  c c vón, sau ó ư c gàu t i chuy n lên bunke ch a. Ch n rây có ư ng kính l
  2mm.
  2/ ư ng
  ư ng s d ng là ư ng kính tr ng. Trư c khi ưa vào t o d ch nhũ tương
  ư ng ư c ưa nghi n thành b t có kích thư c yêu c u (d = 12 ÷ 100 µm) , d
  hoà tan ư ng khi nhào b t, tránh gây cháy c c b khi nư ng.[23] ư ng m n ư c v n chuy n lên bunke ch a nh gàu t i.

  Hình 3.4 Máy nghi n ư ng[25] Hình 3.3: Máy rây b t[24] 3/ S a b t
  Là s n ph m d b bi n ch t trong quá trình b o qu n, do v y ta c n ki m
  tra ch t lư ng c a s a trư c khi ưa vào s d ng.
  4/Thu c n
  d ng tinh th ư c hòa tr n v i nư c trư c khi ưa vào chu n b nhũ
  tương. S d ng h n h p thu c n NaHCO3 và (NH4)2CO3 d ng tinh th có
  kích thư c ng u v i t l thích h p.
  i v i b t nhào ư ng ta dùng 0,4% NaHCO3 + 0,05 (NH4)2CO3. [1,tr195].

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 19. án t t nghi p – 18 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  5 / Bơ
  Bơ T n t i dư i d ng nhũ tương, ư c n u n nhi t nóng ch y nh m
  nóng ch y 30÷350C, [23] nâng cao x p c a bánh qui. Nhi t

  Hình 3.5 : Thi t b un nóng ch t béo[26] 6/Tr ng
  25-45oC, sau ó ánh
  B t tr ng em ngâm trong nư c có nhi t u
  trư c khi cho vào máy t o nhũ tương. Lư ng nư c dùng ngâm là 25-30% so v i
  b t tr ng, t o ư c d ng nhũ tương có m là 25÷30%, nhi t c a nư c
  o
  hòa không quá 50 C lòng tr ng kh i ông t . [1]

  Hình 3.6: Thi t b ánh tr ng[33] 3.2.1.2. Chu n b d ch nhũ tương
  M c ích: T o ư c kh i nhũ tương m n u, nâng cao giá tri c m quan
  c a s n ph m nh làm tăng quá trình nhũ hóa hòa tan nguyên li u, ng th i t o
  i u ki n cho quá trình nhào ư c liên t c.
  b n c a nhũ tương ph tu c d ng ch t nhũ hóa và n ng c a nó, m c
  phân tán ch t béo. M c phân tán ch t béo càng cao thì s t o nhũ tương
  càng b n, s n ph m p hơn, x p hơn, dòn hơn do ó tăng ch t lư ng bánh.

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

 20. án t t nghi p – 19 – Thi t k nhà máy s n xu t bánh hi n i

  Các giai o n chu n b nhũ tương[17]:
  – Hòa tan t i m c t i a các nguyên li u d ng tinh th ư ng xay, mu i,
  b t s a, trong vòng 10 phút v i t c khu y 70 – 120v/f.
  – Tr n nguyên li u v i ch t béo phân b nó u trong h n h p nguyên
  li u, th i gian tr n thêm 5 phút n a phân b u ch t béo trong h n h p
  nguyên li u.
  – Khu y tr n thu ư c d ch nhũ tương u và b n.

  Hình 3.7:Thi t b chu n b nhũ tương[27] 3.2.1.3. Nhào b t
  M c ích: thu ư c kh i b t nhào ng nh t, d o, x p.
  Vai trò chính trong vi c t o ra b t nhào là protein c a b t mì, là h p ch t
  cao phân t g m có gliadin và glutenin, có kh năng tru ng n trong nư c l nh
  và gi u c lư ng nư c khá l n. Khi nhào b t mì n u lư ng nư c thì gliadin
  và glutenin s t o ra nh ng s i ch m ng ính các h t tinh b t th m nư c l i v i
  nhau. C t gluten này làm cho b t nhào t b t mì có tính d o dàn h i mà b t
  nhào t các d ng ngũ c c trong không có ư c.[17]

  *Ti n hành:
  – m : 16÷20% (%)
  – Th i gian nhào : 14-16 (phút)
  : 19-25 ( oC)
  – Nhi t nhào
  Thi t b nhào b t liên t c
  Hình 3.8: Thi t b nhào b t liên
  t c[28]

  GVHD: PGS.Ts Trương Th Minh H nh
  SVTH: Th Hoan

Download tài liệu LUẬN VĂN Đồ án: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh File Word, PDF về máy

5/5 - (1 bình chọn)
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: