Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1 – Download File Word, PDF

814 lượt xem

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1
Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1


Tham khảo tài liệu ‘quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1’, luận văn – báo cáo, kiến trúc – xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1 File Word, PDF về máy

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  Quá trình nghÖthành công®−¬ng ®¹i nền
  c«ng hình x©y dùng nghệ xử lý
  đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây
  dựng đươngLª KiÒu
  PGs đại
  Tr−êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ néi

  1. C«ng nghÖ sö lý nÒn mãng

  1.1 C«ng nghÖ sö lý nÒn ®Êt yÕu b»ng ®Öm c¸t:

  1.1.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  ViÖc sö dông ®Öm c¸t cã môc ®Ých lµ :

  (i) Gi¶m chiÒu s©u ch«n mãng,
  (ii) Gi¶m ¸p lùc cña nhµ hoÆc c«ng tr×nh truyÒn xuèng nÒn ®Êt yÕu tíi trÞ sè
  mµ nÒn ®Êt cã thÓ tiÕp thu ®−îc ¸p lùc Êy,
  (iii) §¶m b¶o cho c«ng tr×nh lón ®Òu vµ æn ®Þnh nhanh chãng do n−íc trong
  ®Êt ®−îc tho¸t ra theo ®−êng ng¾n nhÊt vµo ®Öm c¸t.

  NÕu t¹i khu vùc x©y dùng, ngay trªn mÆt cã líp ®Êt h÷u c¬ hoÆc ®Êt
  ®¾p yÕu th× ®¸ng lÏ ph¶i ch«n mãng b¨ng xuèng mét chiÒu s©u kh¸ lín,
  ng−êi ta cã thÓ dïng gi¶i ph¸p kinh tÕ h¬n , ®ã lµ viÖc thay thÕ líp ®Êt yÕu
  b»ng ®Öm c¸t. KÝch th−íc ®Öm c¸t x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ líp ®Êt tù nhiªn
  bªn d−íi cã thÓ tiÕp thu ®−îc ¸p lùc truyÒn xuèng. Víi mãng b¨ng, chiÒu
  dµy ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh tõ ph−¬ng tr×nh :

  P
  + γ 0d
  R tc =
  b + 2dtgϕ

  Rtc c−êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt t¹i ®¸y ®Öm c¸t ( kG/cm2)
  Trong ®ã
  P t¶i träng do mãng truyÒn cho ®Öm c¸t ( kG/m dµi )
  b chiÒu réng mãng b¨ng ( cm )
  γ o träng l−îng thÓ tÝch cña c¸t trong ®Öm ( kG/cm3 )
  ϕ gãc ma s¸t trong cña c¸t , ( o )
  d chiÒu cao ®Öm c¸t ( cm )

  KÝch th−íc ®¸y ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ : ¸p lùc do
  mãng c«ng tr×nh vµ träng l−îng ®Öm c¸t truyÒn xuèng líp n»m d−íi ®Öm c¸t

  2
  http://www.ebook.edu.vn

 2. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  kh«ng lín h¬n c−êng ®é tiªu chuÈn cña nÒn ®Êt ®ã vµ sù æn ®Þnh cña nÒn
  ®−îc ®¶m b¶o .

  ChiÒu dµy ®Öm c¸t ®−îc tÝnh to¸n sao cho ®é lón cña ®Öm c¸t vµ ®é
  lón cña c¸c líp ®Êt yÕu n»m d−íi ph¶i nhá h¬n ®é lón giíi h¹n cña mãng
  c«ng tr×nh.
  ViÖc thi c«ng ®Öm c¸t sao cho ®é chÆt ®¹t ®−îc kh¸ lín ®Ó cã thÓ lo¹i
  trõ ®−îc ®é lón kh«ng cho phÐp cña mãng. Khi thi c«ng ®Öm c¸t trªn mùc
  n−íc ngÇm , c¸t ®−îc r¶i thµnh tõng líp 15~20 cm , tõng líp ph¶i ®−îc ®Çm
  chÆt míi r¶i líp tiÕp theo . Cã thÓ sö dông ®Çm l¨n ( xe lu ) hoÆc ®Çm nÖn
  ( ®Çm chµy ) hoÆc ®Çm thuû chÊn ®éng cho toµn chiÒu dµy cña ®Öm. §é chÆt
  ®¹t ®−îc ph¶i lµ 1,65~ 1,7 tÊn/m3. NÕu c¸t ®−îc ®æ vµo hè mãng kh«, dïng
  ph−¬ng ph¸p ®Çm l¨n hoÆc ®Çm nÖn th× sau khi r¶i mçi líp l¹i t−íi n−íc kü
  míi ®Çm.
  Nªn dïng c¸t h¹t trung hoÆc c¸t h¹t to ®Ó lµm ®Öm c¸t.

  Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chiÒu dµi lín ®Æt trªn nÒn ®Êt sÐt b·o hoµ ë
  tr¹ng th¸i nh·o cã chiÒu dµy nhá h¬n 6 mÐt cã thÓ thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p
  ®Èy tråi ®Êt yÕu . Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®−îc m« t¶ nh− sau: t¹i khu vùc
  x©y dùng , ®¾p d¶i ®Êt cao h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ cña nÒn tõ 5 ®Õn 6 mÐt. Do
  t¸c dông cña träng l−îng d¶i ®Êt ®¾p ®ã , ®Êt yÕu bÞ ®Èy tråi ra hai bªn. Khi
  líp ®Êt bÞ ®¶y tråi kh«ng dµy l¾m , chØ tõ 3 ~ 4 mÐt , l−îng vËt liÖu ®¾p cã
  thÓ x¸c ®Þnh gÇn ®óng b»ng khèi tÝch ®Êt bÞ ®Èy tråi. NÕu khu vùc x©y dùng
  ®−îc cÊu t¹o b»ng c¸c líp trÇm tÝch d¹ng ph©n líp , ®Êt kÑp ë gi÷a lµ ®Êt sÐt
  ë tr¹ng th¸i nh·o hoÆc dÎo mÒm th× ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa
  sù sôp ®æ cña d¶i ®Êt ®¾p.

  Khi cÇn x©y c¸c c«ng tr×nh cã träng l−îng lín trªn c¸c trÇm tÝch sÐt
  yÕu vµ bïn , ngoµi môc ®Ých t¨ng nhanh qu¸ tr×nh cè kÕt, ®Öm c¸t cßn dïng
  ®Ó nÐn chÆt nÒn bïn b»ng träng l−îng b¶n th©n cña nã. Khi nÐn chÆt ®Êt bïn,
  cÇn ®æ c¸t sao cho kÕt cÊu cña bïn khái bÞ ph¸ ho¹i. Khi ®æ c¸t trªn líp bïn
  ®¸y mµ kh«ng dïng c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó r¶i c¸t ®Òu vµ tõ tõ mµ ®æ
  tuõng l−îng lín th× kÕt cÊu cña ®Êt bïn sÏ bÞ ph¸ ho¹i vµ c¸t sÏ lón ngËp
  trong bïn. Khi thi c«ng theo c«ng nghÖ r¶i c¸t , c¸c h¹t lín r¬i ngay s¸t tµu
  cuèc cßn h¹t nhá n»m hai bªn . Khi di chuyÓn tµu cuèc liªn tôc th× h¹t lín sÏ
  r¶i ®Òu trªn mÆt c¸t. Thi c«ng nh− thÕ , c¸t kh«ng bÞ trén lÉn víi bïn mµ sÏ
  nÐn chÆt bïn b»ng chÝnh träng l−îng b¶n th©n cña c¸t. Nhê tÝnh tho¸t n−íc
  cña c¸t, nªn tiÕp theo qu¸ tr×nh nÐn chÆt lµ qu¸ tr×nh cè kÕt thÊm nhanh
  chãng. Do ®ã, t¨ng ®−îc kh¶ n¨ng chèng c¾t cña bïn. Cã thÓ kiÓm tra ®−îc
  qu¸ tr×nh nÐn chÆt ®Êt bïn b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®é Èm cña ®Êt.

  3
  http://www.ebook.edu.vn

 3. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  ChiÒu réng ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh sao cho sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh
  ®−îc ®¶m b¶o vµ kho¶ng gÊp 5 ~ 6 lÇn chiÒu réng mãng.

  §Ó ®Çm chÆt c¸t rêi ë tr¹ng th¸i ®Êt ®¾p hoÆc ë tr¹ng th¸i tù nhiªn , cã
  thÓ dïng c¸ch ®Çm chÊn ®éng tÇng mÆt hoÆc dïng ph−¬ng ph¸p thuû chÊn
  ®éng.
  Khi dïng ph−¬ng ph¸p ®Çm bÒ mÆt m¸y ®Çm ®−îc sö dông lµ m¸y
  chuyªn dïng ®Çm bÒ mÆt nh−ng cã thÓ ®Çm s©u ®−îc tõ 0,50 ®Õn 1,50 mÐt.
  Lo¹i m¸y nµy ®Çm c¸t hoÆc ¸ c¸t.
  Khi chän kÝch th−íc qu¶ ®Çm cña m¸y ®Çm chÊn ®éng bÒ mÆt cã thÓ tham
  kh¶o sè liÖu ghi trong b¶ng sau ®©y:

  DiÖn tÝch ®¸y qu¶ ®Çm ( m2)
  ¸p lùc ®¬n
  Lo¹i ®Êt ChiÒu dµy líp ®Êt ®−îc ®Çm (m)
  vÞ (t/m2)
  0,25 0,5 1,0 1,5
  5,0
  3,0
  1,0
  0,25
  0,3-0,4
  C¸t b·o
  hoµ

  4,5
  1,5
  0,4
  0,6-1,0
  C¸t Èm


  2,0
  0,6
  1,0-2,0
  §Êt sÐt

  M¸y mãc ®Ó thùc hiÖn ®Çm l¨n chÊn ®éng :

  M¸y Nga cã lo¹i ΠBK 25 . Lo¹i m¸y nµy ®Çm chÆt c¸t ®Õn ®é s©u
  1,50 mÐt, ®Êt sÐt tõ 0,5 ~ 0,8 mÐt. HiÖu suÊt kho¶ng 2000 ~ 3000m3 c¸t nÐn
  trong 1 ca.
  Tiªu chÝ kiÓm tra chÊt l−îng hoµn thµnh c«ng t¸c lµ khi träng l−îng
  thÓ tÝch c¸t ®¹t ®−îc 1,60 ~ 1,75 G/cm3 , øng víi ®é chÆt D = 0,7 ~ 0,90.

  M¸y NhËt ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Çm vµ thi c«ng ®Öm c¸t trªn ®Êt liÒn ( tµi
  liÖu do h·ng Nippon KaiKo giíi thiÖu n¨m 2000 ) cho trong b¶ng :

  Lo¹i m¸y C«ng suÊt PhÇn n©ng Bé phËn Ghi chó
  ( PS) (tÊn)
  SW-180 150 50 1
  PD 100 152 50 4 3 bé phËn
  dïng cho cÇn
  trôc
  SP 100N 150 50 7
  SP 110N 150 70 24

  4
  http://www.ebook.edu.vn

 4. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  SP 250 250 150 7 1 bé phËn
  dïng cho cÇn
  trôc
  SP 300N 600 300 4 3 bé phËn
  dïng cho cÇn
  trôc

  Dïng ®Çm thuû chÊn ®éng tÇng s©u ®−îc dïng khi cÇn nÐn chÆt líp
  c¸t trªn 1,5 mÐt. Dïng c¸c lo¹i ®Çm s©u mµ ta quen gäi lµ ®Çm dïi nh−ng lµ
  lo¹i m¹nh nh− c¸c lo¹i è-50 , è-86 v.v… vµ c¸c lo¹i thuû chÊn ®éng tÇng s©u
  cùc m¹nh . Dïng c¸c lo¹i ®Çm dïi cã thÓ ®¹t b¸n kÝnh chÊn ®éng tíi 0,4 ~
  0,7 mÐt vµ chiÒu s©u tíi 3 ~ 4 mÐt. Khi dïng lo¹i m¸y thuû chÊn ®éng nh− B
  – 76 hoÆc B – 97 b¸n kÝnh nÐn chÆt ®Õn 3 mÐt vµ chiÒu s©u líp ®Êt ®−îc nÐn
  chÆt ®Õn 10 mÐt vµ h¬n n÷a.
  Dïng ®Çm rung th× h¹ m¸y xuèng s©u b»ng c¸ch xãi n−íc , nghÜa lµ
  g¾n víi m¸y rung cã ®Çu xãi n−íc ®Ó rÏ c¸t khi h¹ ®Çm s©u vµo trong c¸t.
  D−íi t¸c ®éng cña n−íc vµ ®Çm rung , c¸t ®−îc nÐn chÆt. Khi phun xãi víi
  ¸p lùc 4~5 atm vµo líp c¸t, c¸t bÞ xãi rêi ra do n−íc chuyÓn ®éng lªn phÝa
  trªn. C¸c h¹t ®Êt vµ h¹t mÞn ë tr¹ng th¸i l¬ löng còng bÞ ®Èy lªn trªn. H¹t
  nÆng sÏ l¾ng ®äng xuèng ®¸y. B¸n kÝnh lan truyÒn kh¸ nhá nªn gia tèc chÊn
  ®éng ®−îc c¸c h¹t c¸t truyÒn lµ nhá nªn ph¶i di chuyÓn ®Çm thµnh nhiÒu
  ®iÓm bè trÝ theo h×nh hoa mai nh− lý thuyÕt ®Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi.
  Khi h¹ ®Çm ®Õn vÞ trÝ ®Çm dïng n−íc xãi. Qu¸ tr×nh ®Çm chÆt th×
  ng−ng xãi n−íc. Khi ®Çm xong l¹i xãi n−íc ®Ó rót ®Çm lªn vµ nh− thÕ , ®Ó lç
  rçng trong c¸t. LÊp l¹i lç ®ã b»ng c¸ch ®æ , rãt c¸t xuèng. NhiÒu khi rãt
  xuèng lç Êy b»ng sái nhá h¹t.
  Cã thÓ kiÓm tra chÊt l−îng ®Çm nÐn c¸t b»ng thiÕt bÞ xuyªn , nÐn t¶i
  träng thö hay nÐn tiªu chuÈn nh− kiÓm tra mÉu ®Êt nguyªn d¹ng.

  1.1.2 Ph¹m vi sö dông:

  Ph¹m vi sö dông cña ®Öm c¸t lµ chiÒu dµy líp c¸t kh«ng qu¸ 10 mÐt.
  NÕu chiÒu s©u nµy qu¸ lín th× v× vÊn ®Ò kinh tÕ mµ nªn chän lo¹i mãng kh¸c.
  D−íi ®Êt cã n−íc l−u chuyÓn còng h¹n chÕ dïng ®Öm c¸t v× lý do c¸t cã thÓ
  tr«i theo dßng n−íc mµ ch©n mãng gi¶m chÞu lùc.

  Trong n−íc :

  §Öm c¸t lµ ph−¬ng ph¸p gia cè nÒn ®Êt yÕu rÊt cã hiÖu qu¶ . Tr−íc
  n¨m 1990 sö dông ë n−íc ta kh¸ nhiÒu , nhÊt lµ khi Liªn x« gióp ta sö lý tèt
  mãng nhµ C1 §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi . Nhµ kh¸ch sè 10 Lª Th¹ch Hµ néi

  5
  http://www.ebook.edu.vn

 5. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  còng sö lý nÒn c¸t h¹t trung víi chiÒu dµy ®Õn 6 mÐt. GÇn ®©y do ph−¬ng ¸n
  cäc thi c«ng nhanh h¬n vµ gi¸ c¸t h¹t trung ®¾t nªn ph−¬ng ph¸p nµy Ýt dïng.
  Ph−¬ng ¸n nµy kh¸ tin cËy vÒ chÊt l−îng nÒn nÕu cã líp ®Êt sÐt trªn mÆt coi
  nh− vßng v©y qu©y kÝn líp c¸t. Nªn triÓn khai thùc hiÖn ph−¬ng ¸n nµy réng
  r·i khi ®iÒu kiÖn cho phÐp .
  ë nh÷ng vïng s½n c¸t mµ ®Êt yÕu, sö dông biÖn ph¸p nµy, ®Êt cè kÕt
  nhanh vµ gia cè nÒn ®Êt yÕu cã hiÖu qu¶. C«ng nghÖ nµy thÝch hîp cho nhµ
  cã sè tÇng tõ 6 tÇng trë xuèng trong ®iÒu kiÖn nÒn ®Êt yÕu.

  N−íc ngoµi:

  Ph−¬ng ph¸p dïng ®Öm c¸t lµ ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu víi nh÷ng vïng ®Êt yÕu
  cÇn nhanh chãng æn ®Þnh ®Ó sím thi c«ng. §©y lµ ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn
  trong gia cè nÒn ®Êt yÕu trong c¸c bµi b¶n quèc tÕ sö lý nÒn ®Êt yÕu.
  BiÖn ph¸p nµy ®−îc ®Æt ra sím nhÊt víi c¸c vïng Trung ¢u, sau ®ã ®Õn Liªn
  x« cò.
  NhËt b¶n cã nhiÒu tËp ®oµn thi c«ng lÊn biÓn lín chuyªn dïng ®Öm c¸t ®Ó
  x©y dùng ngoµi kh¬i, t¹o ra nh÷ng ®¶o næi b»ng c¸t cã t−êng cõ v©y, diÖn
  tÝch khu vùc ®−îc lÊp c¸t ®Õn nhiÒu hecta.

  1.2 Cäc c¸t :

  1.2.1 M« t¶ c«ng nghÖ:

  Cã hai kiÓu cäc c¸t ®−îc sö dông ®Ó gia cè nh©n t¹o nÒn ®Êt yÕu b·o
  hoµ. Cäc c¸t ®−îc chÕ t¹o theo kiÓu khoan thµnh lç khoan th¼ng ®øng xong
  nhÐt ®Çy c¸t ®−îc sö dông ®Ó t¨ng nhanh qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña ®Êt yÕu d−íi
  t¸c dông cña träng l−îng khèi ®Êt ®¾p vµ t¶i träng c«ng tr×nh x©y trªn ®ã.
  Cäc c¸t thi c«ng theo kiÓu ®ãng cäc èng rçng xuèng ®Êt , khi nhåi c¸t th× rót
  èng lªn lµ mét c¸ch chÕ t¹o cäc c¸t kiÓu kh¸c.

  (i) Cäc c¸t cã ®−êng kÝnh lín :

  Cäc c¸t thi c«ng cã ®−êng kÝnh lín cßn ®−îc gäi lµ giÕng c¸t. Lç
  khoan t¹o cho cäc c¸t lo¹i nµy ®−îc thi c«ng gièng nh− kiÓu t¹o lç khoan
  cho cäc nhåi cã v¸ch b»ng thÐp víi chiÒu dµy v¸ch 8 ~ 20 mm. Th«ng
  th−êng cäc c¸t lo¹i nµy cã ®−êng kÝnh lµ 600 mm. LÊy hÕt lâi b»ng gµu
  khoan xoay cho ®Õn khi ®¹t ®é s©u cÇn thiÕt. Th−êng cäc c¸t cã ®é s©u
  kh«ng lín nh− cäc nhåi nªn kh«ng ph¶i dïng bentonite gi÷ thµnh v¸ch v× cã
  v¸ch b»ng thÐp. Sau khi ngõng khoan , nhåi lßng hè khoan b»ng c¸t ®Çm
  ch¾c vµ rót v¸ch lªn khi nhåi ®Çy. Trªn mÆt cäc c¸t th−êng lµ ®Öm c¸t. KÕt

  6
  http://www.ebook.edu.vn

 6. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  cÊu phèi hîp cña hÖ thèng tho¸t n−íc ngay trong nÒn d−íi ®Õ mãng ®¶m b¶o
  t¨ng nhanh qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña nÒn chÞu t¶i do ®−êng thÊm cña n−íc Ðp
  tho¸t ra tõ lç rçng cña ®Êt ®−îc rót ng¾n l¹i.

  Cäc c¸t ®−êng kÝnh lín ®−íc sö dông cã hiÖu qu¶ khi cÇn t¨ng nhanh
  qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña ®Êt båi tÝch nh− ®Êt sÐt d¹ng d¶i. Cäc c¸t ®−êng kÝnh
  lín còng ®−îc sö dông hîp lý khi cÇn ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña nÒn cã diÖn
  tÝch chÞu t¶i lín b»ng c¸ch t¨ng nhanh qu¸ tr×nh cè kÕt thÊm nh− nÕn nhµ
  c«ng nghiÖp cÇn æn ®Þnh lón trong thêi gian ng¾n.

  C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a c¸c cäc c¸t lµ c¸c gi¶
  thiÕt vÒ thêi gian cè kÕt cña nÒn nh− sau:
  * Thêi ®iÓm ban ®Çu , n−íc tiÕp thu toµn bé t¶i träng truyÒn lªn nÒn.
  * Vïng ¶nh h−ëng cña cäc c¸t ®−êng kÝnh lín ®−îc xem nh− trßn.
  * Vïng ¶nh h−ëng chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu.
  * ChØ xÐt ®Õn cè kÕt thÊm.

  (ii) Cäc c¸t cã ®−êng kÝnh nhá :

  Cäc c¸t ®−êng kÝnh nhá ®−îc thi c«ng do ®ãng nh÷ng èng thÐp rçng
  xuèng ®Êt mµ nh÷ng èng nµy cã ®−êng kÝnh kho¶ng 500 mm lµm cho ®Êt
  ®−îc dån nÐn chÆt . C¸c miÒn mµ ®Êt ®−îc nÐn chÆt tiÕp gi¸p víi nhau . Nhåi
  c¸t trong èng khi rót èng lªn. Theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc th× cäc c¸t lo¹i nµy vÒ
  c¬ b¶n kh¸c víi c¸c d¹ng cäc bª t«ng nhåi hay cäc cøng kh¸c . §iÓm kh¸c ë
  chç lµ cäc c¸t vµ ®Êt nÐn chÆt quanh nã cïng tiÕp thu t¶i träng vµ biÕn d¹ng
  nh− nhau. Khi thi c«ng cäc c¸t ta sÏ kh«ng ®−îc mét mãng cäc mµ ®−îc mét
  nÒn ®· nÐn chÆt víi m«®un biÕn d¹ng trung b×nh lín h¬n kh¸ nhiÒu so víi
  m«®un biÕn d¹ng lóc ®Êt ch−a bÞ nÐn.
  Thµnh phÇn kho¸ng cã ¶nh h−ëng ®Õn giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt sÐt vµ
  ®Êt bïn. Hµm l−îng c¸c chÊt kho¸ng sÐt −a n−íc trong ®Êt cµng lín th× giíi
  h¹n nÐn chÆt cña ®Êt ®ã cµng nhá. Kinh nghiÖm cho thÊy , trÞ sè nhá nhÊt cña
  hÖ sè rçng cã thÓ ®¹t ®−îc khi nÐn chÆt tÇng s©u , εnch t−¬ng øng víi trÞ sè
  cña hÖ sè rçng εp trong kho¶ng ¸p lùc p = 0,5~1,0 kG/cm2 x¸c ®Þnh theo kÕt
  qu¶ thÝ nghiÖm mÉu ®Êt trªn m¸y nÐn .
  Khi ¸p lùc kho¶ng 1 kG/cm2 th× phÇn lín n−íc lç rçng ®−îc Ðp tho¸t
  ra khái ®Êt vµ hÖ sè rçng øng víi ¸p lùc ®ã sÏ lµ giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt khi
  nÐn chÆt tÇng s©u b»ng cäc c¸t.

  (iii) Nh÷ng ®Æc ®iÓm thi c«ng cäc c¸t:

  7
  http://www.ebook.edu.vn

 7. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  Thi c«ng gia cè nÒn ®Êt yÕu tÇng s©u b»ng cäc c¸t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm
  sau ®©y:

  * §Ó nÐn chÆt ®Êt tÇng s©u cäc thÐp rçng , ®−îc gäi lµ èng nßng ,
  th−êng dïng cã ®−êng kÝnh 500 mm vµ kh«ng lµm nhá h¬n 420 mm. §Çu
  èng nßng cã mò toÎ ra ®−îc khi rót èng lªn ®Ó c¸t nhåi bªn trong èng sÏ n»m
  l¹i trong ®Êt.

  * C¸t dïng nhåi trong èng ®Ó ®−a xuèng ®Êt ph¶i ®ång nhÊt vÒ kÝch
  th−íc h¹t , lµ lo¹i c¸t võa hoÆc c¸t th«. Hµm l−îng sÐt vµ bôi kh«ng qu¸ 5%.

  * Cäc thÐp èng nßng cã thÓ ®ãng xuèng ®Êt b»ng thiÕt bÞ nµo còng
  ®−îc : m¸y ®ãng cäc , m¸y nÐn , m¸y h¹ cäc kiÓu rung, bóa Franki …

  * CÇn chó ý hiÖn t−îng c¸t m¾c trong èng khi rót èng lªn . Ph¶i cã
  trang bÞ chèng m¾c c¸t trong èng khi rót èng nßng lªn.

  * C¸t trong cäc ph¶i ®−îc ®Çm chÆt. Dïng c¸ch nµo th× ng−êi thiÕt kÕ
  thi c«ng chØ ®Þnh vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng bªn c¹nh chñ ®Çu t− duyÖt y .
  Cã thÓ dïng qu¶ nÐn , cïng khÝ nÐn hoÆc Ên thªm lÇn n÷a khi rót .

  * Tr×nh tù ®ãng theo c¸ch dån nÐn tõ ngoµi vµo trong nÕu diÖn gän.
  NÕu diÖn ch¹y dµi th× thi c«ng theo hµng ngang ch½n lÎ. Thi c«ng ®−îc mét
  sè hµng lÎ l¹i ®Õn hµng ch½n cho khu vùc ®−îc lÌn chÆt ®Òu.

  1.2.2 Ph¹m vi sö dông :

  T¹i nh÷ng vïng mµ n−íc ngÇm tÜnh , ®iÒu kiÖn sö dông cäc c¸t nªn
  ph¸t triÓn . CÇn hÕt søc c¶nh gi¸c víi ®iÒu kiÖn møc n−íc ngÇm thay ®æi ,
  biÕn ®éng nhiÒu . T¹i Hµ néi cã mét sè bµi häc cho viÖc sö dông cäc c¸t víi
  vÞ trÝ cã møc n−íc ngÇm biÕn ®éng nhiªï , n−íc ®· kÐo rót c¸t d−íi mãng
  lµm cho c«ng tr×nh bÞ lón nguy hiÓm . NÕu theo dâi tèt ®iÒu kiÖn thuû v¨n th×
  gi¶i ph¸p cäc c¸t lµ giöi ph¸p kinh tÕ trong sö lý nÒn ®Êt yÕu.
  §©y lµ biÖn ph¸p gia cè nÒn ®Êt yÕu rÎ vµ cã hiÖu qu¶ cho nhµ tõ 6
  tÇng trë xuèng x©y dùng trong ®iÒu kiÖn ®Êt yÕu.

  Trong n−íc:

  Cäc c¸t ®−îc dïng ë n−íc ta b¾t ®Çu vµo n¨m 1958 cho nh÷ng khu x©y dùng
  nhµ trô së c¬ quan cã sè tÇng 4 ~ 5 tÇng. Ng«i nhµ sè 42 Ng« QuyÒn Hµ néi,

  8
  http://www.ebook.edu.vn

 8. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  trô së c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Rau Qu¶, Bé Th−¬ng M¹i n−íc ta lµ ng«i nhµ
  sö dông cäc c¸t sím.
  Sau nµy, vµo n¨m 1982, t¹i khu Thµnh C«ng Hµ néi, viÖc sö dông kh«ng
  thµnh c«ng cäc c¸t ë ng«i nhµ A2 Ngäc Kh¸nh lµm nh÷ng ng−êi sö dông cäc
  c¸t trë nªn thËn träng.

  Ngoµi n−íc:

  Cäc c¸t ®−îc nªu trong c¸c s¸ch gi¸o khoa vÒ NÒn mãng vµ gia cè ®Êt nÒn
  cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Tõ nh÷ng nhµ ®Þa chÊt cã tªn tuæi nh− Teczaghi
  ®Õn Maslov cña Nga ®Òu nh¾c ®Õn ph−¬ng ph¸p nµy nh− lµ ph−¬ng ph¸p gia
  cè nÒn ®Êt yÕu cã hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ.

  1.3 Gia cè nÒn b»ng bÊc thÊm :

  1.3.1 M« t¶ c«ng nghÖ :

  NÒn ®Êt s×nh lÇy, ®Êt bïn vµ ¸ sÐt b·o hoµ n−íc nÕu chØ lÊp ®Êt hoÆc
  c¸t lªn trªn , thêi gian ®Ó líp s×nh lÇy cè kÕt rÊt l©u kÐo dµi thêi gian chê ®îi
  x©y dùng. C¾m xuèng ®Êt c¸c èng cã bÊc tho¸t n−íc th¼ng ®øng xuèng ®Êt
  lµm thµnh l−íi « víi kho¶ng c¸ch m¾t l−íi « lµ 500 mm. VÞ trÝ èng cã bÊc
  n»m ë m¾t l−íi. èng tho¸t n−íc cã bÊc th−êng c¾m s©u kho¶ng 18 ~ 22 mÐt.
  èng tho¸t n−íc cã bÊc cã ®−êng kÝnh 50~60 mm. Vá èng b»ng nhùa
  cã rÊt nhiÒu lç ch©m kim ®Ó n−íc tù do qua l¹i. Trong èng ®Ó bÊc b»ng sîi
  p«lime däc theo èng ®Ó n−íc dÉn theo bÊc lªn, xuèng, trong èng.
  Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc gäi lµ ph−¬ng ph¸p tho¸t n−íc th¼ng ®øng
  (vertical drain).
  ViÖc c¾m èng xuèng ®Êt nhê lo¹i m¸y c¾m bÊc thÊm. M¸y nµy n−íc ta
  ®· tù s¶n xuÊt ®−îc ( Tæng C«ng ty Giao th«ng 2 ). HiÖn nay ®ang cã mÆt ë
  n−íc ta nhiÒu m¸y c¾m bÊc thÊm cña §µi loan.

  Khi nÒn ®Êt ®−îc ®æ c¸c líp c¸t bªn trªn ®Ó n©ng ®é cao ®ång thêi
  dïng lµm líp gia t¶i gióp cho sù ch¾t bít n−íc ë líp d−íi s©u ®Ó líp ®Êt nµy
  cè kÕt ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, n−íc trong ®Êt bÞ ¸p lùc cña t¶i lµm n−íc t¸ch ra
  vµ lªn cao theo bÊc, ®Êt cè kÕt nhanh. Khi gi¶m t¶i, n−íc chøa trong èng cã
  bÊc mµ kh«ng hoÆc Ýt trë l¹i lµm nh·o ®Êt. KÕt hîp sö dông v¶i ®Þa kü thuËt
  tiÕp tôc ch¾t n−íc trong ®Êt vµ ®æ c¸t bªn trªn sÏ c¶i thiÖn tÝnh chÊt ®Êt nÒn
  nhanh chãng.

  Võa qua t¹i Vòng Tµu Bµ RÞa nhiÒu nhµ m¸y ®−îc gia cè b»ng ph−¬ng
  ph¸p sö dông bÊc thÊm vµ kÕt qu¶ cho thÊy rót ng¾n ®−îc thêi gian æn ®Þnh

  9
  http://www.ebook.edu.vn

 9. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  nÒn ®Êt lµ ®¸ng kÓ . §−êng quèc lé sè 5 nèi Hµ néi víi H¶i phßng , nhiÒu
  ®o¹n nÒn ®Êt còng ®−îc gia cè b»ng bÊc thÊm. BÊc thÊm ®−îc dïng nhiÒu
  trong viÖc x©y dùng ®−êng ®i qua vïng ®ång b»ng s«ng Hång , ®ång b»ng
  s«ng Cöu Long . BÊc thÊm lµm cho nÒn ®Êt æn ®Þnh nhanh h¬n chê æn ®Þnh
  tù nhiªn ®−îc nhiÒu thêi gian. BÊc thÊm ®−îc sö dông ë n−íc ta trong vßng 5
  n¨m trë l¹i ®©y.

  1.3.2 Ph¹m vi sö dông

  §©y lµ biÖn ph¸p míi ®−îc sö dông ë n−íc ta vµ víi nh÷ng c«ng tr×nh
  ®· ®−îc tho¸t n−íc theo ph−¬ng th¼ng ®øng cña bÊc thÊm chøng tá tèc ®é cè
  kÕt cña nÒn ®Êt yÕu lµ nhanh so víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c . BiÖn ph¸p nµy cã
  thÓ sö dông ®−îc réng r·i v× theo kinh nghiÖm n−íc ngoµi , ®©y lµ biÖn ph¸p
  h÷u hiÖu trong bµi to¸n gi¶i quyÕt tèc ®é cè kÕt cña nÒn ®Êt yÕu.
  C«ng nghÖ nµy thÝch dông cho viÖc x©y dùng nhµ ë cã sè tÇng cã sè
  tÇng 3 ~ 4 tÇng x©y dùng trªn nÒn ®Êt míi lÊp mµ d−íi líp ®Êt lÊp lµ líp bïn
  s©u.

  Trong n−íc :

  ViÖc sö dông bÊc thÊm ë n−íc ta míi xuÊt hiÖn kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y.
  Nh÷ng c«ng tr×nh sö dông bÊc thÊm víi sè l−îng nhiÒu tËp trung cho c¸c
  c«ng tr×nh nÒn ®−êng nh− ®−êng quèc lé 5 – Hµ néi – H¶i phßng, nhiÒu ®o¹n
  trªn ®−êng quèc lé 1A, nhÊt lµ nh÷ng ®−êng xa lé t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu
  Long nh− c¸c ®−êng thuéc c¸c tØnh miÒn T©y Nam bé vµ nhiÒu con ®−êng
  thuéc tØnh Cµ Mau . C«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp sö dông bÊc thÊm
  ®−îc dïng réng r·i ë c¸c khu c«ng nghiÖp ë Bµ RÞa-Vòng Tµu nh− t¹i c¸c
  nhµ m¸y ®iÖn Phó Mü, nhµ m¸y Ho¸ chÊt …

  N−íc ngoµi:

  BiÖn ph¸p sö dông bÊc thÊm ®−îc sö dông còng kh«ng qu¸ l©u so víi sù x©m
  nhËp ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ nµy vµo n−íc ta. T¹i Philippines, Indonªxia lµ
  nh÷ng ®¶o cã nhiÒu vïng tròng x×nh lÇy, viÖc sö dông bÊc thÊm kh¸ phæ
  biÕn.

  1.4 Lµm chÆt ®Êt lón sôt tÇng s©u b»ng cäc ®Êt :

  1.4.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  10
  http://www.ebook.edu.vn

 10. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  ViÖc lµm chÆt ®Êt tÇng s©u víi lo¹i ®Êt lón sôt cã lç hæng lín cã thÓ
  tiÕn hµnh thµnh hai ®éng t¸c : t¹o lç vµ lÊp ®Çy lç. ViÖc t¹o lç cã thÓ tiÕn
  hµnh b»ng c¸ch ®ãng cäc thÐp trßn ®−êng kÝnh 400 ~ 500 mm råi nhæ lªn ,
  cã thÓ khoan , cã thÓ dïng n¨ng l−îng næ. ViÖc lÊp ®Çy lç th−êng dïng ®Êt
  t¹i chç , cã thÓ dïng ®Êt kh« trén víi v«i vµ xi m¨ng råi nhåi chÆt xuèng lç.

  NÕu sö dông thuèc næ th× c¸ch tiÕn hµnh nh− sau:
  T¹o lç nhá ®Ó næ m×n . §−êng kÝnh lç ®Ó næ m×n chØ tõ 60 ~ 80 mm .
  Sau khi khoan lç nhá nµy tíi ®é s©u líp ®Êt cÇn nÐn chÆt , rót mòi khoan lªn
  vµ cho thuèc m×n nèi víi d©y dÉn næ hay d©y kÝch næ xuèng . LÊp nhÑ b»ng
  c¸t vµ cho næ . L−îng thuèc næ lo¹i BB kho¶ng chõng 200 ~ 300 gam cho
  mét lç sÏ t¹o ra ®−îc lç cã ®−êng kÝnh gÊp 10 lÇn ®−êng kÝnh gãi thuèc . Sau
  khi næ , ®Êt quanh gãi m×n bÞ Ðp ra chung quanh vµ t¹o lç rçng ®Ó nhåi ®Êt
  hoÆc nhåi hçn hîp ®Êt – xi m¨ng – v«i råi ®Çm cho chÆt.
  Th«ng th−êng chiÒu s©u cña líp lón sôt ®−îc gia cè ®Õn kho¶ng 12 ~
  14 mÐt d−íi ®¸y mãng.

  Møc ®é nÐn chÆt phô thuéc vµo ®Êt n¬i cÇn nÐn vµ ®é chÆt cÇn ®¹t. §é
  chÆt øng víi ®é lón sôt nhá h¬n 0,02 dao ®éng kho¶ng 1,55 ~ 1,70 t/m3 vµ
  phô thuéc hµm l−îng h¹t sÐt vµ h¹t bôi trong ®Êt. Trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn
  sö dông ph¶i ®¹t tÝnh kh«ng thÊm cña nÒn lín th× ph¶i t¨ng tÝnh nÐn chÆt. §é
  chÆt khi nµy ph¶i trªn 1,75 t/m3.

  Giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt sÐt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
  γh
  γ0 =
  1 + ε nch

  HoÆc theo c«ng thøc :

  Trong ®ã γc , γh lµ dung träng chÆt , dung träng ë ®é s©u h , εnch ®é chÆt lín
  nhÊt.

  γ
  γ = h


  c

  1+
  l h

  100
  NÕu gäi Ω lµ diÖn tÝch t−¬ng ®èi cña c¸c lç ta cã thÓ tham kh¶o
  kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc ®Êt trén v«i xi m¨ng nh− b¶ng sau:

  11
  http://www.ebook.edu.vn

 11. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  §é rçng
  55 52 50 48 46 44
  tù nhiªn
  cña ®Êt
  (%)
  HÖ sè
  1,224 1,084 1,0 0,92 0,85 0,785
  rçng cña
  ®Êt ë
  tr¹ng
  th¸i tù
  nhiªn
  Ω m2khi
  γc=1,65 0,264 0,224 0,182 0,149 0,115 0,084
  t/m3
  Kho¶ng
  1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,25
  c¸ch
  gi÷a c¸c
  cäc ®Êt
  Ω m2khi
  γc=1,7 0,206 0,173 0,142 0,110
  0,298 0,286
  t/m3
  Kho¶ng
  1,75 1,75 2,10 2,25 2,50 3,00
  c¸ch
  gi÷a c¸c
  cäc ®Êt
  Ω m2
  0,321 0,260 0,229 0,198 0,166 0,137
  khi
  γc=1,75
  t/m3
  Kho¶ng
  1,6 1,8 2,0 2,1 2,25 2,5
  c¸ch
  gi÷a c¸c
  cäc ®Êt

  KiÓm tra chÊt l−îng ®Çm chÆt thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt
  gi÷a c¸c cäc t¹i vÞ trÝ ®Æt mãng . ViÖc ®Çm chÆt coi nh− ®¹t yªu cÇu nÕu trÞ sè
  ®é chÆt trung b×nh xÊp xØ trÞ sè thiÕt kÕ qui ®Þnh. §é thÊp so víi trÞ sè thiÕt
  kÕ kh«ng qu¸ 0,05. NÕu cao tr×nh ®Æt mãng nhá h¬n chiÒu dµy líp ®Öm th×

  12
  http://www.ebook.edu.vn

 12. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  cÇn tiÕn hµnh lµm chÆt thªm b»ng ®Çm nÆng. Khi sö dông n¨ng l−îng næ v×
  chiÒu dµy líp ®Êt bÞ xíi t¬i chØ dù tÝnh gÇn ®óng vµ v−ît qu¸ 2 mÐt.
  NÕu do ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã thÓ
  x¶y ra sù kiÖn lµ nÒn nhµ bÞ −ít Èm th× cÇn kiÓm tra chÊt l−îng ®Çm chÆt
  b»ng thÝ nghiÖm t¶i träng thö trªn nÒn ®Êt ®−îc lµm −ít nh©n t¹o. Khi ®Çm
  chÆt kh«ng ®¹t yªu cÇu th× lµm thªm cäc chen thªm vµo chç cäc ®· lµm.

  1.4.2 Ph¹m vi ¸p dông

  Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc nªu trªn lý thuyÕt , ë n−íc ta míi sö dông nh−
  lµ thÝ ®iÓm . Ch−a cã c«ng tr×nh thùc nghiÖm nªn ®iÒu kiÖn sö dông bÞ h¹n
  chÕ .

  1.5 Cäc xi m¨ng ®Êt trén −ít :

  1.5.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  Dïng m¸y ®µo kiÓu gµu xoay , bá gµu vµ l¾p l−ìi khuÊy ®Êt kiÓu l−ìi
  chÐm ngang ®Ó lµm t¬i ®Êt trong hè khoan mµ kh«ng lÊy ®Êt khái lç khoan.
  Xoay vµ Ên cÇn xoay ®Õn ®é s©u ®¸y cäc. Ta ®−îc mét cäc mµ bªn trong ®Êt
  ®−îc khuÊy ®Òu . Khi mòi khuÊy ë ®¸y cäc th× b¾t ®Çu b¬m s÷a xi m¨ng
  ®−îc dÉn trong lßng cÇn khoan ®Õn mòi khoan. §Êt l¹i ®−îc trén víi s÷a xi
  m¨ng thµnh d¹ng xÒn xÖt cã xi m¨ng. Võa rót võa b¬m s÷a xi m¨ng vµ trén.
  Cuèi cïng khi cÇn khoan n©ng mòi lªn ®Õn mÆt ®Êt , ta ®−îc cäc ®Êt trén xi
  m¨ng. Xi m¨ng sÏ ph¸t triÓn c−êng ®é nh− tÝnh to¸n.

  Nh÷ng cäc xi m¨ng ®Êt trén −ít th−êng bè trÝ s¸t nhau d−íi ch©n
  mãng b¨ng , ®−êng kÝnh cäc nä s¸t cäc kia . L−îng xi m¨ng dïng cho 1 m3
  cäc tõ 250 kg ®Õn 350 kg. Tû lÖ N−íc/Xim¨ng lµ 60% ®Õn 120% víi s÷a xi
  m¨ng b¬m xuèng cäc. Sau 28 ngµy , khoan lÊy mÉu trong c¸c cäc nµy c−êng
  ®é ®¹t 17 kG/cm2 víi l−îng xi m¨ng lµ 250 kg/m3 vµ h¬n n÷a tuú thuéc lo¹i
  ®Êt t¹i chç.
  Ph−¬ng ph¸p nµy ®· ®−îc c¸c n−íc Hoa kú , Anh, Ph¸p , §øc vµ nhiÒu
  n−íc ch©u ¢u kh¸c sö dông. N−íc NhËt còng x©y dùng nhiÒu nhµ víi lo¹i
  cäc nµy. Víi cäc nµy cã thÓ x©y dùng nhµ tõ 8 tÇng ®Õn 10 tÇng .
  GÇn ®©y c¸c h·ng cña §øc giíi thiÖu vµo n−íc ta lo¹i m¸y do
  Hercules Grundlägging s¶n xuÊt ®Ó lµm cäc xi m¨ng ®Êt. Lo¹i nµy cã thÓ
  lµm ®−îc nh÷ng cäc ®Êt trén xi m¨ng −ít ®−êng kÝnh 600 mm , s©u b×nh
  qu©n 4,4 mÐt hay h¬n n÷a. Thay cho xi m¨ng ®¬n thuÇn , ta cã thÓ trén xi
  m¨ng víi v«i ®Ó thµnh cäc v«i – xi m¨ng víi l−îng hçn hîp v«i vµ xi m¨ng
  cho 1 mÐt s©u cña cäc lµ 26 kg nh− ®· tr×nh bµy ë trªn.

  13
  http://www.ebook.edu.vn

 13. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  NhËt b¶n giíi thiÖu víi thÞ tr−êng n−íc ta lo¹i m¸y lµm cäc lo¹i nµy lµ
  TENOCOLUMN.
  C¸c chØ tiªu khi sö dông m¸y TENOCOLUMN nh− sau:

  Lo¹i ®Êt t¹i chç L−îng Tû lÖ N/X C−êng ®é mÉu
  xim¨ng/m3 KG/cm2
  %
  C¸t 250 120 41,8
  Bïn,sÐt 226 100 30
  250 60 17,1
  ¸ c¸t
  §Êt lÉn h÷u c¬ 350 60 15,7
  Than bïn 325 60 16,4

  Víi nh÷ng chØ tiªu trªn ®©y, ph−¬ng ph¸p tá ra h÷u hiÖu khi qui ®æi
  søc chÞu t¶i d−íi nÒn thµnh trÞ sè ®ång nhÊt dïng khi tÝnh to¸n mãng b¨ng
  d−íi c«ng tr×nh. Víi søc chÞu cña cäc kho¶ng 15 kG/cm2 cã thÓ qui ®æi søc
  chÞu ®¸y mãng b¨ng thµnh b×nh qu©n 5~7 kG/cm2 lµ ®iÒu cã ý nghÜa khi thiÕt
  kÕ mãng.

  1.5.2 Ph¹m vi ¸p dông

  Ph−¬ng ph¸p nµy míi ®−îc giíi thiÖu vµo n−íc ta nh−ng ®iÒu kiÖn sö dông
  réng r·i cßn h¹n chÕ . §©y lµ biÖn ph¸p cã ý nghÜa kinh tÕ cao , nªn ®−îc thÝ
  ®iÓm nhiÒu nhµ h¬n n÷a ®Ó cã kÕt qu¶ nh©n réng diÖn sö dông . T¹i c«ng
  tr×nh Trô së C«ng ty Hµng H¶i t¹i ®Çu khu Kim Liªn ®· dïng ph−¬ng ph¸p
  nµy ®Ó gia cè thµnh v¸ch ®µo ®Ó lµm hai tÇng hÇm cho nhµ chÝnh.
  T¹i Bµ RÞa còng dïng ph−¬ng ph¸p nµy gia cè nÒn ®¸y mãng mét bÓ chøa
  dÇu lín, cã hiÖu qu¶ cao.
  Lo¹i gia cè nÒn theo c«ng nghÖ nµy cã thÓ lµm mãng cho nhµ cã ®é cao tíi
  12 tÇng.

  1.6 C¸c lo¹i cäc sö dông c©y trong thiªn nhiªn :

  1.6.1 M« t¶ c«ng nghÖ:

  Khi khèi l−îng cäc cho c«ng tr×nh kh«ng nhiÒu vµ trong m«i tr−êng
  chøa cäc th−êng xuyªn ngËm n−íc , cã thÓ dïng c¸c lo¹i cäc lµ c©y trong
  thiªn nhiªn : cäc gç , cäc c©y trµm , cäc tre.

  (i) Cäc gç :

  14
  http://www.ebook.edu.vn

 14. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  Lo¹i cäc gç phæ biÕn lµ dïng gç b¹ch ®µn , gç phi lao , gç mì cã th©n
  th¼ng , dµi tõ 4,5 mÐt ®Õn 12 mÐt , ®«i khi ®Õn 18 mÐt , ®−êng kÝnh tõ 16 ®Õn
  30 ~ 35 cm . §Çu d−íi cña cäc gç ®−îc ®Ïo v¸t nhän cã h×nh th¸p mµ ®Çu
  nhän h−íng xuèng d−íi. RÊt nhiÒu khi lµm bé phËn thÐp dÑt ghÐp thµnh mòi
  «m lÊy mòi gç ®Ó chèng cho mòi cäc bÞ toÌ hay dËp vì khi gÆp ch−íng ng¹i
  trong qu¸ tr×nh ®ãng.
  PhÇn ®Çu trªn cña cäc ®¸nh ®ai ®Ó tr¸nh vì ®Çu cäc còng nh− tr¸nh
  dËp toÐt ®Çu cäc khi va ch¹m víi bóa ®ãng.

  Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long , c¸c vïng ven biÓn kh¸c nh− §µ
  n½ng , Nha trang …sö dông cäc gç trµm lµ mét s¸ng t¹o trong viÖc sö dông
  vËt liÖu ®Þa ph−¬ng nh»m h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. ViÖc sö dông cäc gç trµm
  ®· ®ñ thêi gian thö nghiÖm vµ chøng minh lµ tèt.
  Tr−êng hîp nÒn ®Êt yÕu lµ bïn c¸t pha sÐt hoÆc bïn sÐt pha c¸t th× cõ
  trµm ®ãng vµo ®Êt cã t¸c dông nh− c¸i nªm nÐn chÆt ®Êt nÒn gi÷a c¸c cõ trµm
  lµm cho ®Êt tõ chç cã hÖ sè rçng tù nhiªn eo ®¹t tíi hÖ sè rçng yªu cÇu eyc.
  C«ng viÖc ë ®©y lµ x¸c ®Þnh sè cäc cho 1 m2. Theo nghiªn cøu cña tr−êng
  §¹i häc Kü thuËt §µ n½ng th× sè cõ trµm n cã ®−¬ngd kÝnh d ®−îc x¸c ®Þnh
  theo c«ng thøc :

  40000(eo − e yc )
  n=
  π * d 2 (1 + eo )

  Tõ c«ng thøc nµy ta thÊy :
  * §Êt yÕu võa cã ®é sÖt IL = 0,55 ~ 0,60 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn
  Ro=0,7 ~ 0,9 kG/cm2 ®ãng 16 cõ cho 1m2.
  * §Êt yÕu cã ®é sÖt IL = 0,7 ~ 0,8 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn Ro=0,5 ~
  0,7 kG/cm2 ®ãng 25 cõ cho 1m2.
  * §Êt yÕu qu¸ cã ®é sÖt IL ≥ 0,80 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn Ro< 0,5
  kG/cm2 ®ãng 36 cõ cho 1m2.

  Cäc gç th−êng ph¶i sö dông t¹i nh÷ng n¬i mµ cäc th−êng xuyªn ng©m
  trong n−íc. NÕu n−íc kh«ng ng©m th−êng xuyªn cäc gç , cäc rÊt nhanh bÞ
  môc lµm h− háng c«ng tr×nh. Cäc gç th−êng dïng d−íi ®¸y trô cÇu nhá , trô
  cét ®iÖn v−ît s«ng , trô cét ®iÖn dÉn ®iÖn qua c¸nh ®ång , cßn cõ trµm cã thÓ
  ®ãng d−íi mãng nhµ 3 ~ 5 tÇng trªn nÒn ®Êt yÕu . HiÖn nay ch−a sö dông cäc
  gç phæ biÕn cho nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp.

  ViÖc sö dông cäc gç nªn hÕt søc h¹n chÕ v× ®é tin cËy cña cäc gç ch−a
  cao do nhiÒu ®iÒu kiÖn cña thuû c¨n kh«ng ®ñ an toµn cho viÖc chèng môc .

  15
  http://www.ebook.edu.vn

 15. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  (ii) Cäc tre :

  Cäc tre ®−îc sö dông nh− biÖn ph¸p gia cè nÒn mµ kh«ng nªn coi lµ
  mãng cäc. Th«ng th−êng ®ãng cäc tre víi sè l−îng cäc lµ 25 cäc cho 1m2,
  nghÜa lµ cäc bè trÝ theo hµng vu«ng gãc víi nhau vµ c¸ch nhau 20 cm mét
  cäc. Cäc tre ph¶i lµ tre ®ùc t−¬i , m×nh dµy , ®−êng kÝnh 80 mm ®Õn 120 mm,
  dµi 3~3,5 mÐt mét cäc. PhÝa ngän ®Ïo v¸t vµ c¾m xuèng d−íi . PhÝa gèc c−a
  gi÷ s¸t m¾t lµm ®Çu trªn cäc , khi ®ãng sÏ ®ãng vµo m¾t tre . §ãng cäc tre
  theo chu vi dån vµo gi÷a vµ kh«ng nªn ®ãng nhanh qu¸. §ãng qu¸ nhanh cã
  thÓ bÞ hiÖn t−îng dån Ðp lµm tråi cäc ®· ®ãng hoÆc bÞ nÐn chÆt gi¶ t¹o. HiÖn
  nay ch−a cã nghiªn cøu nghiªm tóc nµo vÒ cäc tre cho nh÷ng thuéc tÝnh ®é
  chÆt , chiÒu dµi , tÝnh bÒn theo thêi gian . Tuy thÕ do kinh nghiªm d©n gian
  l©u ngµy , cäc tre sö dông th−a thít kho¶ng hai chôc n¨m ( 1960 ~ 1980 ),
  gÇn ®©y trong x©y dùng nhµ d©n l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu nhµ sö dông cäc tre.
  V× cäc tre lµ chÊt h÷u c¬ nªn chØ bÒn theo thêi gian nÕu m«i tr−êng
  quanh cäc ngËp n−íc th−êng xuyªn. NÕu m«i tr−êng chøa cäc , kh« , −ít
  thay ®æi liªn tôc hay kh« th−êng xuyªn , cäc tre bÞ môc vµ cã kh¶ n¨ng mèi
  ¨n háng. M«i tr−êng sö dông cäc tre ph¶i ®−îc theo dâi th−êng xuyªn ®Ó cã
  quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n.

  1.7.2 Ph¹m vi ¸p dông

  §©y lµ biÖn ph¸p gia cè nÒn truyÒn thèng ®· sö dông nhiÒu trong d©n
  gian n−íc ta nh−ng tõ nh÷ng n¨m 1960 ®Õn 1990 viÖc sö dông bÞ h¹n chÕ .
  Sau n¨m 1990 , nhiÒu nhµ d©n l¹i bïng lªn phong trµo sö dông cäc tre . CÇn
  hÕt søc chó ý ®Õn m«i tr−êng ch«n cäc . NÕu møc n−íc ngÇm thay ®æi nhiÒu
  ph¶i hÕt søc thËn träng khi dïng cäc tre.
  C«ng nghÖ nµy sö dông cho nhµ cã sè tÇng d−íi 4 tÇng trong vïng ®Êt
  kh«ng qu¸ yÕu nh−ng kh«ng r¾n . Søc chÞu cho phÐp cña ®Êt d−íi 1 kG/cm2.

  Trong n−íc:

  Trong n−íc dïng phæ biÕn cho nhµ 2 ~ 3 tÇng ë n¬i ®Êt yÕu. Mét giai ®o¹n
  dµi kho¶ng 30 n¨m Ýt dïng v× ch−a thÊy c¬ së ch¾c ch¾n cho Ých lîi cña cäc
  tre vµ theo tr−êng ph¸i Liªn x« cò Ýt sö dông lo¹i cäc nµy. Sau ®æi míi, d©n
  ®−îc tù lµm nhµ míi l¹i sö dông cäc tre.

  Ngoµi n−íc :

  Khèi ch©u ¢u gÇn nh− kh«ng dïng lo¹i cäc tre ®Ó gia cè nÒn ®Êt. GÇn nh−
  rÊt Ýt tµi liÖu viÕt vÒ cäc tre hoÆc cõ trµm.

  16
  http://www.ebook.edu.vn

 16. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  1.7 Cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n :

  1.7.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  (i) Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i :

  Lo¹i cäc nµy ®−îc dïng réng r·i trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng
  nghiÖp.
  Theo ph−¬ng ph¸p h¹ cäc xuèng ®Êt, chia lµm cäc h¹ b»ng bóa, b»ng
  c¸c m¸y h¹ chÊn ®éng hoÆc c¸c bóa chÊn ®éng hoÆc cäc Ðp . Tuú theo ®Þa
  chÊt t¹i n¬i ®ãng hoÆc h¹ cäc , cã thÓ h¹ cäc theo c¸ch sö dông m¸y h¹ cäc
  hoÆc kÕt hîp víi c¸ch xãi n−íc hoÆc khoan måi . T¹i nh÷ng n¬i mµ cäc ph¶i
  ®i qua líp c¸t th× viÖc h¹ cäc khã kh¨n h¬n khi cäc h¹ qua líp sÐt . Nh÷ng
  tr−êng hîp nµy ph¶i khoan måi vµ muèn gi÷ ®−îc thµnh v¸ch hè khoan khái
  xËp , ph¶i dïng dung dÞch sÐt bentonite gi÷ thµnh v¸ch. Qu¸ tr×nh khoan måi
  b¬m vµo hç khoan dung dÞch sÐt bentonite . Dung dÞch nµy b¸m vµo thµnh
  v¸ch lç khoan gi÷ kh«ng cho c¸t xËp.
  Theo cÊu t¹o c¸c lo¹i cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n , cäc ®−îc chia
  thµnh : lo¹i cã tiÕt diÖn vu«ng cèt thÐp th−êng, lo¹i cã tiÕt diÖn vu«ng cèt
  thÐp øng suÊt tr−íc. Cã lo¹i cäc cã tiÕt diÖn vu«ng tiÕt diÖn ®Æc , cã thÓ chÕ
  t¹o lo¹i cäc tiÕt diÖn vu«ng tiÕt diÖn rçng h×nh trßn mòi kÝn hoÆc mòi hë. Cã
  lo¹i cäc tiÕt diÖn trßn , lâi ®Æc nh−ng còng cã lo¹i cäc èng tiÕt diÖn rçng .
  Cã thÓ chÕ t¹o cäc bª t«ng cèt thÐp cã h×nh nªm . Nãi chung h×nh th¸i cäc bª
  t«ng cèt thÐp chÕ t¹o kiÓu ®óc s½n rÊt ®a d¹ng .

  Theo kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc mµ chia thµnh cäc chèng hoÆc cäc treo
  ( cäc ma s¸t ). Cäc chèng c¾m mòi cäc vµo tÇng ®¸ hoÆc tÇng ®Êt ®−îc coi lµ
  tÇng Êy kh«ng nÐn ®−îc. Cäc ma s¸t chÞu t¶i träng ngoµi nhê lùc kh¸ng cña
  ®Êt bao «m chung quanh vµ mòi cäc. NÕu t¹i mòi cäc cã c¸c líp ®Êt chÆt th×
  phÇn lín t¶i träng truyÒn qua mòi cäc. NÕu cäc c¾m vµo c¸c tÇng ®Êt cã tÝnh
  nÐn lón lín th× phÇn lín t¶i träng sÏ do ma s¸t trªn mÆt bao quanh cäc tiÕp
  nhËn.

  (ii) D÷ liÖu cÇn cho thiÕt kÕ cäc:

  * C¸c tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i khu vùc x©y dùng : mÆt b»ng
  hè khoan , ®iÓm xuyªn th¨m dß vµ c¸c kÕt qu¶ khoan , xuyªn , c¸c tµi liÖu vÒ
  thÝ nghiÖm cäc thö, ®−êng viÒn vµ ®−êng trôc c«ng tr×nh, mÆt c¾t vµ cét ®Þa
  chÊt, kÕt qu¶ ph©n tÝch thÝ nghiÖm ®Êt . C¸c kÕt qu¶ th¨m dß ®Þa chÊt thuû
  v¨n c«ng tr×nh.

  17
  http://www.ebook.edu.vn

 17. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  * C¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

  * M« t¶ qu¸ tr×nh vËn hµnh , sö dông, khai th¸c c«ng tr×nh nhÊt lµ c¸c
  yÕu tè vÒ lùc sÏ cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng ®Õn sù chÞu t¶i l©u dµi cña c«ng
  tr×nh. C¸c kh¶ n¨ng lµm cho n−íc d−íi ®Êt bÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh sö
  dông nh− c¸c yÕu tè s¶n sinh ra t¸c ®éng ¨n mßn , kh¶ n¨ng t¹o dßng ch¶y
  ngÇm , kh¶ n¨ng lµm t¨ng, gi¶m møc n−íc ngÇm.

  (iii) Chän lo¹i mãng cäc , chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn cäc

  Khi chän lo¹i mãng cäc chñ yÕu c¨n cø vµo ®Æc tÝnh vµ trÞ sè t¶i träng.
  §èi víi t¶i träng tËp trung , nªn chän mãng cäc cã tiÕt diÖn h×nh vu«ng , ch÷
  nhËt hoÆc h×nh thang vµ cäc bè trÝ thµnh nhãm . NÕu t¶i träng ph©n bè theo
  chiÒu dµi dïng mãng cäc h×nh b¨ng vµ bè trÝ cäc trªn mét , hai hoÆc nhiÒu
  hµng ( d−íi t−êng ). Mãng cäc d−íi c¸c xil«, èng khãi th× bè trÝ cäc theo
  ®−êng trßn.
  Khi chän chiÒu dµi cäc ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt theo c¸c
  ®iÒu kiÖn sau ®©y:

  * Tõ mÆt ®Êt trë xuèng cã c¸c líp ®Êt ®¾p , bïn h÷u c¬, bïn , ¸ sÐt vµ sÐt dÎo
  nh·o vµ nh·o , c¸t bôi vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i kÐm th× chiÒu
  dµi cña cäc ®−îc x¸c ®Þnh trªn co− së mòi cäc ph¶i ®−îc c¾m s©u vµo líp c¸t
  t−¬ng ®èi chÆt hoÆc vµo c¸c líp sÐt cøng , nöa cøng , dÎo cøng hoÆc c¾m vµo
  c¸c líp ®Êt to h¹t , líp ®¸.

  * Khi cäc ®· c¾m vµo c¸c líp ®Êt t−¬ng ®èi chÆt th× kh«ng nªn ®Ó
  chiÒu dµy líp ®ã d−íi mòi cäc qu¸ máng nÕu d−íi líp nµy lµ líp cã kh¶ n¨ng
  chÞu t¶i kÐm h¬n líp nµy.

  * NÕu c¸c líp cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i kÐm ( bïn , sÐt nh·o hoÆc dÎo nh·o
  …) cã chiÒu dµy qu¸ lín ®Õn nçi chiÒu dµi cäc kh«ng thÓ ®i qua hÕt c¸c líp
  ®ã th× cã thÓ ®Ó mòi cäc t¹i c¸c líp ®Êt yÕu nh−ng ph¶i tÝnh to¸n sao cho kh¶
  n¨ng chÞu t¶i cña cäc lµ do ma s¸t quyÕt ®Þnh.

  * NÕu d−íi c¸c líp chÞu t¶i kÐm lµ c¸c líp chÞu t¶i kh¸ h¬n nh− c¸t
  chÆt , sÐt vµ ¸ sÐt cøng cã chiÒu dµy thay ®æi rÊt nhiÒu trong ph¹m vÞ chiÒu
  dµi nhµ cÇn thiÕt kÕ mãng, coc thÓ lùa chän gi¶i ph¸p dïng hai , ba chiÒu dµi
  cäc kh¸c nhau t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau.

  18
  http://www.ebook.edu.vn

 18. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  * Khi c¸ch mÆt ®Êt kÓ tõ trªn xuèng Ýt h¬n 2 mÐt ®· thÊy cã c¸c líp c¸t
  chÆt , sÐt vµ ¸ sÐt cøng còng nh− ®Êt to h¹t hoÆc ®¸ th× gi¶i ph¸p lùa chän
  mãng cäc tá ra ®¸ng nghi ngê hoÆc cã thÓ nãi lµ kh«ng nªn.

  * Th«ng th−êng th× cäc nªn xuyªn qua c¸c líp ®Êt lón sôt ®Ó c¾m vµo
  c¸c líp ®Êt c¸t t−¬ng ®èi chÆt hoÆc c¸c líp ®Êt sÐt vµ ¸ sÐt cøng , nöa cøng
  hoÆc dÎo cøng.
  §é c¾m s©u vµo c¸c líp ®Êt chÆt nªn tuú t×nh h×nh c¸c líp trong ®Þa
  tÇng nh− :
  ≥ 0,50 mÐt víi ®¸ vµ ®Êt to h¹t;
  ≥ 1,00 mÐt víi ®Êt chÆt ;
  ≥ 1,50 mÐt víi ®Êt chÆt võa.

  Chän tiÕt diÖn cäc lîi nhÊt ph¶i kÓ ®Õn t¶i träng truyÒn lªn cäc , ®Õn
  kh¶ n¨ng tËn dông cao nhÊt vËt liÖu lµm cäc còng nh− ph¶i kÓ ®Õn c¸c tÝnh
  chÊt c¬ lý cña c¸c líp ®Êt mµ cäc ®i qua vµ líp ®Êt ë d−íi mòi cäc.

  Kinh nghiÖm cho thÊy , nªn lùa chän tiÕt diÖn cäc lín lµ hîp lý víi
  c¸c tr−êng hîp:
  – Khi coc t¶i träng ngang vµ m«men uèn mµ tiÕt diÖn cäc nhá kh«ng
  tiÕp nhËn ®−îc.
  – Khi t¶i träng t¸c ®éng rÊt tËp trung, khi h¹n chÕ diÖn tÝch ®Ó bè trÝ
  cäc trªn mÆt b»ng vµ khi cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i träng tÝnh to¸n lªn cäc gÇn
  b»ng trÞ sè ®é bÒn giíi h¹n cña vËt liÖu cäc.
  – Khi thiÕt kÕ cäc ®¬n d−íi cét.
  – Khi chiÒu dµi cäc lín h¬n 12 mÐt.
  – Khi x©y dùng mãng cäc ë nh÷ng vïng ®éng ®Êt.
  – Khi cäc chÞu kÐo nhiÒu.
  – Khi ®Êt cã tÝnh në.

  ViÖc lùa chän tiÕt diÖn cäc nhá lµ hîp lý khi :

  – T¶i träng thùc tÕ t¸c dông lªn cäc nhá h¬n trÞ sè tÝnh to¸n theo ®Êt
  nÒn vµ theo vËt liÖu lµm cäc.
  – Khi cÇn thiÕt ph¶i thiÕt kÕ theo cÊu t¹o víi sè l−îng cäc lín h¬n
  nhiÒu so víi yªu cÇu xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc
  theo ®iÒu kiÖn c−êng ®é ®Êt nÒn.
  – Khi t¹i c«ng tr−êng kh«ng cã cäc tiÕt diÖn lín.
  – Khi chiÒu dµi cäc vu«ng nhá h¬n 8 mÐt.
  – Khi cäc dïng thÐp øng suÊt tr−íc thay cho cäc th−êng cã chiÒu dµi
  lín h¬n 16 mÐt.

  19
  http://www.ebook.edu.vn

 19. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  (iv) H¹ cäc kiÓu ®ãng :

  ViÖc h¹ cäc b»ng bóa cã thÓ thùc hiÖn víi bÊt kú lo¹i ®Êt chÞu nÐn nµo.
  HiÖn nay bóa ®−îc sö dông nhiÒu lµ bóa diesel kiÓu hai thanh dÉn ®Ó ®ãng
  cäc mÆc dï n¨ng l−îng xung kÝch cã kÐm bóa h¬i ®¬n ®éng nh−ng −u ®iÓm
  quan träng lµ bóa tù ®iÒu khiÓn , kh«ng cÇn cã m¸y nÐn khÝ . GÇn ®©y viÖc sö
  dông m¸y diesel kiÓu èng cã c«ng suÊt ®iÖn cao so víi lo¹i hai thanh dÉn nªn
  lo¹i m¸y nµy ®−îc sö dông réng r·i.
  Tû sè träng l−îng phÇn ch¸y xung kÝch vµ träng l−îng cäc kh«ng
  ®−îc nhá h¬n 1,5 lÇn ®èi víi ®Êt chÆt , kh«ng nhá h¬n 1,25 lÇn víi ®Êt chÆt
  võa vµ 1,0 ®èi víi ®Êt yÕu b·o hoµ n−íc.
  Khi dïng bóa diesel kiÓu èng , tû sè träng l−îng phÇn ch¸y xung kÝch
  víi träng l−îng cäc cã thÓ lÊy thÊp h¬n vµ b»ng 0,7 ~ 0,8 . Khi b¾t ®Çu ®ãng
  chØ nªn n©ng chµy cao kho¶ng 0,3 ~ 0,4 mÐt sÏ ®−a cäc vµo vÞ trÝ kh¸ chÝnh
  x¸c.

  C¸c lo¹i bóa ®ãng cäc lo¹i song ®éng kiÓu Liªn x« cò cßn cã nhiÒu
  trong n−íc ta lµ : Y-5 , C-32 , C-35 , C-38 , C-431 , CCCM 742A , CCCM-
  501 , 502 , 503, 708 vµ PP-28.
  Bóa diesel kiÓu Liªn x« cò cã c¸c lo¹i YPM-500 , YPM-1250 , C-524,
  C-2544 , C-222 , C 222A , C-268 , C268A , C-330 , C-858 , C- 859.
  C¸c lo¹i bóa ®ãng cäc kiÓu diesel thuû lùc cña NhËt cã phÇn chµy tõ
  3,3 tÊn ®Õn 6 tÊn víi ký hiÖu DH hiÖn nay còng cã nhiÒu C«ng ty X©y dùng
  ®ang cã. C¸c lo¹i bóa diesel cña Hoa kú cã thÓ mua ®−îc t¹i thÞ tr−êng lµ
  DE150/110 , DE70/50C, DE70/50B, DA55C , DA45 , DE33/30/20C ,
  DA35C , DA15C .
  Bóa dïng h¬i nÐn cã MS500 , Ms 350 , 11B3 , 10B3 , 9B3 , #7 , # 6 ,
  vµ #5.
  C¸c d¹ng dµn khoan måi cã H1200B , HA-18 , HVA -36 vµ AF-550.

  (v) H¹ cäc kiÓu chÊn ®éng :

  ChØ ®èi víi ®Êt c¸t b·o hoµ n−íc vµ ®Êt sÐt nh·o hoÆc dÎo nh·o míi
  nªn sö dông ph−¬ng ph¸p h¹ cäc b»ng chÊn ®éng. §Ó h¹ cäc ®−îc tèt th×
  m¸y chÊn ®éng ph¶i cã träng l−îng lín thÝ dô ®Ó h¹ cäc dµi 12~15 mÐt trong
  ®Êt yÕu th× träng l−îng m¸y ph¶i nÆng tèi thiÓu lµ 5 tÊn vµ ®Êt chÆt th× m¸y
  ph¶i nÆng ®Õn 10 tÊn. ViÖc chän m¸y h¹ cäc chÊn ®éng phô thuéc träng
  l−îng cäc , phô thuéc tÝnh ch©tý c¬ lý cña ®Êt n¬i chøa cäc.
  C¸c m¸y h¹ cäc chÊn ®éng cña Liªn x« cò cßn trong n−íc ta lµ c¸c
  lo¹i BΠ-1 , 3 , 30 , 80 , 160 , 170 , 250 , vµ BY-1,6 , B-102 , B-104 , B108.

  20
  http://www.ebook.edu.vn

 20. h a n g e Vi h a n g e Vi
  XC XC
  e e
  F- F-
  w w
  PD

  PD
  er

  er
  !

  !
  W

  W
  O

  O
  N

  N
  y

  y
  bu

  bu
  to

  to
  k

  k
  lic

  lic
  C

  C
  w

  w
  m

  m
  w w
  w

  w
  o

  o
  .c .c
  .d o .d o
  c u -tr a c k c u -tr a c k

  C¸c lo¹i m¸y h¹ cäc cña c¸c n−íc ph¸t triÓn míi nhËp vµo n−íc ta rÊt
  phong phó , cã ký hiÖu lµ V- ( V-chÊn ®éng , vibration ) nh− V-140 , V-36 ,
  V-30 , V-20 , V-20B , V-17 , V16, V-14 , V-5C , V-5B , V-5 , V2A vµ V-2.
  Mét trong nh÷ng H·ng cã nhiÒu m¸y thi c«ng cäc næi tiÕng cña Hoa
  Kú lµ ICE ( International Construction Equipment, Inc. ) ta cã thÓ ®−îc ®¸p
  øng th«ng qua E-mail ®Ó tiÕp xóc lµ: info@iceusa.com.

  (vi) H¹ cäc kiÓu Ðp :

  Cäc Ðp lµ ®Æc thï sö dông rÊt ®Æc biÖt cña n−íc ta. HiÖn nay trong ®iÒu
  kiÖn thi c«ng trong néi ®« do cäc ®ãng bÞ nh−îc ®iÓm vÒ tiÕng ån vµ sù chÊn
  ®éng nªn viÖc sö dông rÊt h¹n chÕ. Ban ®Çu cäc Ðp chØ sö dông theo c¸ch nèi
  nh÷ng ®o¹n ng¾n cäc MÐga . Sau nµy chóng ta cã thÓ Ðp ®−îc nh÷ng ®o¹n
  cäc dµi trªn 5 mÐt. VÒ nguyªn t¾c nh÷ng cäc ®ãng ®Òu cã thÓ thi c«ng kiÓu
  Ðp. §Ó ®¶m b¶o cäc Ðp ®¹t ®−îc søc chÞu t¶i dù tÝnh th× lùc Ðp cäc ph¶i ®¹t
  tíi lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu PÐpmin . §ång thêi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hÖ neo
  gi÷ vµ thiÕt bÞ Ðp , cÇn khèng chÕ lùc Ðp kh«ng lín qu¸ PÐpmax.
  Lùc Ðp tíi h¹n tèi thiÓu vµ tèi ®a phô thuéc ®Æc tÝnh cña nÒn ®Êt chøa
  cäc. Th−êng lùc nµy ph¶i lín h¬n lùc chÞu t¶i cña cäc 20% ~ 50%.

  PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ sö dông cho cäc Ðp ®Òu ®−îc s¶n xuÊt trong n−íc
  ta. Bé phËn chñ yÕu cña m¸y Ðp cäc lµ hÖ kÝch. Cã hai kiÓu m¸y c¬ b¶n lµ
  m¸y Ðp ®Ønh cäc vµ m¸y Ðp «m ngang th©n cäc. Cã 3 c¸ch neo kÝch lµ hÖ neo
  trong lßng ®Êt , hÖ gi÷ nhê ®èi träng vµ hÖ neo ngµm chÆt vµo c«ng tr×nh.
  H¹n chÕ cña cäc Ðp lµ khã sö dông cäc lín v× kh¶ n¨ng kÝch Ðp còng
  nh− hÖ neo gi÷ cång kÒnh nÕu dïng ®èi träng.
  HiÖn t−îng Ðp cäc lµm tråi ®Êt chung quanh lµ ®iÒu kiÖn cÇn chó ý
  trong tiÕn ®é Ðp. CÇn bè trÝ tiÕn ®é Ðp sao cho ®Êt kh«ng bÞ dån nÐn nhanh ®Ó
  gi¶m hiÖn t−îng tråi ®Êt chung quanh , nhÊt lµ t¹i c¸c vÞ trÝ cã nh÷ng líp ®Êt
  cã tÝnh ®µn håi cao.

  (vii) Cäc nªm :

  Cäc nªm lµ lo¹i cäc bª t«ng cèt thÐp cã h×nh nªm. Cäc nªm sö dông
  rÊt tèt khi líp ®Êt ®¸y mãng lµ thuÇn nhÊt vµ ®ñ ®é dµy ®Ó chøa nªm. Mòi
  nªm ph¶i n»m trong líp ®Êt ®µn håi vµ c¸ch ®−êng ph©n gi¶i víi líp d−íi Ýt
  nhÊt 1,2 mÐt. Do ®iÒu kiÖn khã tho¶ m·n vÒ chiÒu dµy líp ®Êt chøa nªm nªn
  viÖc sö dông cäc nªm lµ h¹n chÕ. Mét sè c«ng tr×nh sö dông cäc nªm do mòi
  nªm xuyªn qua líp ®Êt chøa nªm nªn nªm ®· bÞ ch×m xuèng c¸c líp ®Êt d−íi
  vµ hiÖn t−îng xÐ r¸ch , lµm t¸ch líp ®Êt s¸t ®Õ mãng ®· g©y nguy hiÓm cho
  c«ng tr×nh.

  21
  http://www.ebook.edu.vn

Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p1 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: