Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2 – Download File Word, PDF

279 lượt xem

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2
Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2


Chiều sâu hố khoan đ−ợc đo hai lần, ngay sau khi vừa đạt độ sâu thiết kế và sau khi để lắng và vét lại. Sau khi thả cốt thép và thả ống trémie, tr−ớc lúc đổ bê tông nên kiểm tra để xác định lớp cặn lắng. Nếu cần có thể lấy thép lên, lấy ống trémie lên để vét tiếp cho đạt độ sạch đáy hố. Để đáy hố không sạch sẽ gây ra độ lún d− quá mức cho phép.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2 File Word, PDF về máy

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2

 1. ®Þa chÊt nªn ®· ph¶i bá hai cäc ®· ®−îc ®æ bª t«ng kh«ng ®¶m b¶o ®é s©u vµ
  kÕt qu¶ Ðp tÜnh thö t¶i chØ ®¹t 150% t¶i tÝnh to¸n cäc ®· háng.
  (iii) KiÓm tra dung dÞch khoan tr−íc khi cÊp dung dÞch vµo hè khoan, khi
  khoan ®ñ ®é s©u vµ khi xôc röa lµm s¹ch hè khoan xong.
  (iv) KiÓm tra cèt thÐp tr−íc khi th¶ xuèng hè khoan. C¸c chØ tiªu ph¶i kiÓm
  tra lµ ®−êng kÝnh thanh, ®é dµi thanh chñ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, ®é
  s¹ch dÇu mì.
  (v) KiÓm tra ®¸y hè khoan: ChiÒu s©u hè khoan ®−îc ®o hai lÇn, ngay sau
  khi võa ®¹t ®é s©u thiÕt kÕ vµ sau khi ®Ó l¾ng vµ vÐt l¹i. Sau khi th¶ cèt thÐp
  vµ th¶ èng trÐmie, tr−íc lóc ®æ bª t«ng nªn kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh líp cÆn
  l¾ng. NÕu cÇn cã thÓ lÊy thÐp lªn, lÊy èng trÐmie lªn ®Ó vÐt tiÕp cho ®¹t ®é
  s¹ch ®¸y hè. §Ó ®¸y hè kh«ng s¹ch sÏ g©y ra ®é lón d− qu¸ møc cho phÐp.
  (vi) KiÓm tra c¸c kh©u cña bª t«ng tr−íc khi ®æ vµo hè. C¸c chØ tiªu kiÓm tra
  lµ chÊt l−îng vËt liÖu thµnh phÇn cña bª t«ng bao gåm cèt liÖu, xi m¨ng,
  n−íc, chÊt phô gia, cÊp phèi. §Õn c«ng tr−êng tiÕp tôc kiÓm tra ®é sôt
  Abram’s, ®óc mÉu ®Ó kiÓm tra sè hiÖu, s¬ bé ®¸nh gi¸ thêi gian s¬ ninh.
  (vii) C¸c kh©u cÇn kiÓm tra kh¸c nh− nguån cÊp ®iÖn n¨ng khi thi c«ng, kiÓm
  tra sù liªn l¹c trong qu¸ tr×nh cung øng bª t«ng, kiÓm tra ®é th«ng cña m¸ng
  , m−¬ng ®ãn dung dÞch trµo tõ hè khi ®æ bª t«ng …

  C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi sau khi thi c«ng xong:

  Nh− ta ®· thÊy ë s¬ ®å c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi,
  th−êng cã hai lo¹i b¨n kho¨n: chÊt l−îng cña nÒn vµ chÊt l−îng cña b¶n th©n
  cäc.
  Sau khi thi c«ng xong cäc nhåi, vÊn ®Ò kiÓm tra c¶ hai chØ tiªu nµy cã
  nhiÒu gi¶i ph¸p ®· ®−îc thùc hiÖn víi nh÷ng c«ng cô hiÖn ®¹i.
  Tuy chóng ta míi tiÕp cËn víi c«ng nghÖ cäc khoan nhåi ch−a l©u
  nh−ng vÒ kiÓm tra, chóng ta ®· ban hµnh ®−îc TCXD 196:1997 lµm c¬ së
  cho viÖc ®¸nh gi¸ cäc nhåi. Tiªu chuÈn nµy míi ®Ò cËp ®Õn ba lo¹i thö: nÐn
  tÜnh, ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT vµ ph−¬ng ph¸p siªu ©m. T×nh h×nh c¸c
  c«ng nghÖ kiÓm tra cäc nhåi trong n−íc vµ thÕ giíi hiÖn nay lµ v« cïng
  phong phó.
  Cã thÓ chia theo c¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh vµ ®éng. L¹i cã thÓ chia theo
  môc ®Ých thÝ nghiÖm nh− kiÓm tra søc chÞu cña nÒn vµ chÊt l−îng cäc.
  Ngµy nay cã nhiÒu c«ng cô hiÖn ®¹i ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chØ tiªu mµ khi
  tiÕn hµnh kiÓm tra kiÓu thñ c«ng thÊy lµ hÕt søc khã.

  (i) KiÓm tra b»ng ph−¬ng ph¸p tÜnh :

  45
  http://www.ebook.edu.vn

 2. Ph−¬ng ph¸p gia t¶i tÜnh :

  Ph−¬ng ph¸p nµy cho ®Õn hiÖn nay ®−îc coi lµ ph−¬ng ph¸p trùc quan,
  dÔ nhËn thøc vµ ®¸ng tin cËy nhÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy dïng kh¸ phæ biÕn ë
  n−íc ta còng nh− trªn thÕ giíi. Theo yªu cÇu mµ cã thÓ thùc hiÖn theo kiÓu
  nÐn, kÐo däc trôc cäc hoÆc ®Èy theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc cäc. ThÝ
  nghiÖm nÐn tÜnh ®−îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt nªn chñ yÕu ®Ò cËp ë ®©y lµ nÐn
  tÜnh.

  Cã hai qui tr×nh nÐn tÜnh chñ yÕu ®−îc sö dông lµ qui tr×nh t¶i träng
  kh«ng ®æi ( Maintained Load, ML ) vµ qui tr×nh tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng
  ®æi ( Constant Rate of Penetration, CRP ).
  Qui tr×nh nÐn víi t¶i träng kh«ng ®æi (ML) cho ta ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng
  chÞu t¶i cña cäc vµ ®é lón cu¶ cäc theo thêi gian. ThÝ nghiÖm nµy ®ßi hái
  nhiÒu thêi gian, kÐo dµi thêi gian tíi vµi ngµy.
  Qui tr×nh nÐn víi tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng ®æi ( CRP) th−êng chØ
  dïng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc, th−êng chØ cÇn 3 ®Õn 5
  giê.
  Nh×n chung tiªu chuÈn thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cña nhiÒu n−íc trªn thÕ
  giíi Ýt kh¸c biÖt. Ta cã thÓ so s¸nh tiªu chuÈn ASTM 1143-81 ( Hoa kú), BS
  2004 ( Anh) vµ TCXD 196-1997 nh− sau:

  Qui tr×nh nÐn chËm víi t¶i träng kh«ng ®æi

  ChØ tiªu so s¸nh ASTM D1143-81 BS 2004 TCXD 196-1997
  200%Qa
  150%Qa~200%Q
  200%Qa*
  T¶i träng nÐn tèi
  a
  ®a, Qmax
  25%Qmax
  25%Qa
  §é lín cÊp t¨ng
  0,10 mm/h
  25%Qa
  0,25 mm/h
  t¶i
  0,10mm/h
  Tèc ®é lón æn
  (100%&200%)Q
  200%Qa vµ
  ®Þnh qui −íc

  46
  http://www.ebook.edu.vn

 3. 12≤ t ≤ 24h 100%Qa, a
  CÊp t¶i träng ®Æc
  150%Qa = 24h
  biÖt vµ thêi gian
  víi t ≥ 6h
  gi÷ t¶i cña cÊp ®ã 50%Qa
  25%Qmax
  §é lín cÊp h¹ t¶i
  25%Qa
  Qui tr×nh tèc ®é chuyÓn dÞch kh«ng ®æi
  ChØ tiªu so ASTM D 1143- BS 2004 TCXD 196-1997
  s¸nh 81
  Kh«ng thÓ qui Ch−a cã qui ®Þnh
  Tèc ®é chuyÓn 0,25-
  cho lo¹i thö kiÓu
  ®Þnh cô thÓ
  1,25mm/min
  dÞch
  nµy.
  cho cäc trong ®Êt
  sÐt
  0,75~2,5mm/min
  cho cäc trong ®Êt
  rêi
  §¹t t¶i träng giíi
  Qui ®Þnh vÒ dõng
  h¹n ®· ®Þnh tr−íc
  thÝ nghiÖm
  §¹t t¶i träng giíi ChuyÓn dÞch t¨ng
  h¹n ®· ®Þnh tr−íc trong khi lùc
  kh«ng t¨ng hoÆc
  gi¶m trong
  kho¶ng 10mm
  ChuyÓn dÞch ®¹t ChuyÓn dÞch ®¹t
  10%D
  15%D
  Ghi chó: Qa = kh¶ n¨ng chÞu t¶i cho phÐp cña cäc

  VÒ ®èi träng gia t¶i, cã thÓ sö dông vËt nÆng chÊt t¶i nh−ng còng cã
  thÓ sö dông neo xuèng ®Êt. Tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ cô thÓ mµ quyÕt ®Þnh c¸ch
  t¹o ®èi träng. Víi søc neo kh¸ lín nªn khi sö dông biÖn ph¸p neo cÇn hÕt søc
  thËn träng.
  §¹i bé phËn c¸c c«ng tr×nh thö t¶i tÜnh dïng c¸ch chÊt vËt nÆng lµm
  ®èi träng. Cho ®Õn nay, chØ cã mét c«ng tr×nh dïng ph−¬ng ph¸p neo ®Ó thö
  t¶i ®ã lµ c«ng tr×nh Grand Hanoi Lakeview Hotel ë sè 28 ®−êng Thanh niªn
  do C«ng ty Kinsun ( Th¸i lan) thuéc tËp ®oµn B&B thùc hiÖn.
  Gi¸ thö t¶i tÜnh kiÓu chÊt t¶i lµ kh¸ cao. HiÖn nay gi¸ thö t¶i lo¹i nµy
  tõ 180.000 ®Õn 250.000 ®ång cho mét tÊn t¶i thö mµ c¸c qui ph¹m ®Òu yªu
  cÇu thö 1% cho tæng sè cäc víi sè cäc thö kh«ng Ýt h¬n 1 cäc. Thêi gian thö
  t¶i th−êng tõ 7 ngµy ®Õn 10 ngµy/cäc.

  Ph−¬ng ph¸p gia t¶i tÜnh kiÓu Osterberrg:

  47
  http://www.ebook.edu.vn

 4. Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ míi víi thÕ giíi vµ n−íc ta. Nguyªn t¾c cña
  ph−¬ng ph¸p lµ ®æ mét líp bª t«ng ®ñ dµy d−íi ®¸y råi th¶ hÖ hép kÝch ( O-
  cell ) xuèng ®ã, sau ®ã l¹i ®æ tiÕp phÇn cäc trªn. HÖ ®iÒu khiÓn vµ ghi chÐp
  tõ trªn mÆt ®Êt. Sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ thÝ nghiÖm riªng biÖt hoÆc
  ®ång thêi hai chØ tiªu lµ søc chÞu mòi cäc vµ lùc ma s¸t bªn cña cäc. T¶i thÝ
  nghiÖm cã thÓ ®¹t ®−îc tõ 60 tÊn ®Õn 18000 tÊn. Thêi gian thÝ nghiÖm nhanh
  th× chØ cÇn 24 giê, nÕu yªu cÇu còng chØ hÕt tèi ®a lµ 3 ngµy. §é s©u ®Æt trang
  thiÕt bÞ thÝ nghiÖm trong mãng cã thÓ tíi trªn 60 mÐt. Sau khi thö xong, b¬m
  bª t«ng xuèng lÊp hÖ kÝch cho cäc ®−îc liªn tôc.
  TiÕn sÜ Jorj O. Osterberg lµ chuyªn gia ®Þa kü thuËt cã tªn tuæi, hiÖn
  sèng t¹i Hoa kú. ¤ng hiÖn nay ( 1998 ) vÒ h−u nh−ng lµ gi¸o s− danh dù cña
  Northwestern University, ViÖn sÜ ViÖn Hµn l©m Kü thuËt, 1985 lµ gi¶ng viªn
  tr−êng Tersaghi, n¨m 1988 lµ thµnh viªn ViÖn nÒn mãng s©u. N¨m 1994
  ph−¬ng ph¸p thö tÜnh Osterberg ra ®êi víi tªn O-Cell , ®−îc cÊp chøng chØ
  NOVA. Chøng chØ NOVA lµ d¹ng ®−îc coi nh− gi¶i Nobel vÒ x©y dùng cña
  Hoa kú.
  Ph−¬ng ph¸p thö tÜnh O-Cell cã thÓ dïng thö t¶i cäc nhåi , cäc ®ãng,
  t−êng barettes, thÝ nghiÖm t¶i ë h«ng cäc, thÝ nghiÖm ë cäc lµm kiÓu gÇu
  xoay ( Auger Cast Piles ).
  N−íc ta ®· cã mét sè c«ng tr×nh sö dông ph−¬ng ph¸p thö t¶i tÜnh kiÓu
  Osterberg. T¹i Hµ néi cã c«ng tr×nh Th¸p Vietcombank , t¹i Nam bé cã c«ng
  tr×nh cÇu B¾c Mü thuËn ®· sö dông c¸ch thö cäc kiÓu nµy.
  Ngay t¹i Hµ néi, c«ng tr×nh ë sè 37 phè L¸ng H¹ còng dïng ph−¬ng ph¸p
  thö Osterberg ®Ó thö cäc barrette víi tiÕt diÖn ngang thö lµ 1,00 x 2,40 mÐt
  vµ 1,50 x 2,40 mÐt víi t¶i träng thö ®Õn 4800 tÊn.

  (ii) Ph−¬ng ph¸p khoan lÊy mÉu ë lâi cäc:

  §©y lµ ph−¬ng ph¸p thö kh¸ th« s¬. Dïng m¸y khoan ®¸ ®Ó khoan, cã
  thÓ lÊy mÉu bª t«ng theo ®−êng kÝnh 50~150 mm, däc suèt ®é s©u dù ®Þnh
  khoan.
  NÕu ®−êng kÝnh cäc lín, cã thÓ ph¶i khoan ®Õn 3 lç n»m trªn cïng
  mét tiÕt diÖn ngang míi t¹m cã kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng bª t«ng däc theo
  cäc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp ®−îc chÊt l−îng bª t«ng däc
  theo chiÒu s©u lç khoan. NÕu thÝ nghiÖm ph¸ huû mÉu cã thÓ biÕt ®−îc chÊt
  l−îng bª t«ng cña mÉu. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ trùc quan vµ kh¸ chÝnh
  x¸c. Nh−îc ®iÓm lµ chi phÝ lÊy mÉu kh¸ lín. NÕu chØ khoan 2 lç trªn tiÕt diÖn
  cäc theo chiÒu s©u c¶ cäc th× chi phÝ xÊp xØ gi¸ thµnh cña cäc. Th−êng
  ph−¬ng ph¸p nµy chØ gi¶i quyÕt khi b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c ®· x¸c ®Þnh
  cäc cã khuyÕt tËt. Ph−¬ng ph¸p nµy kÕt hîp kiÓm tra chÝnh x¸c ho¸ vµ sö
  dông ngay lç khoan ®Ó b¬m phôt xi m¨ng cøu ch÷a nh÷ng ®o¹n háng.

  48
  http://www.ebook.edu.vn

 5. Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái thêi gian khoan lÊy mÉu l©u, qu¸ tr×nh khoan
  còng phøc t¹p nh− ph¶i dïng bentonite ®Ó tèng m¹t khoan lªn bê, ph¶i lÊy
  mÉu nh− khoan th¨m dß ®¸ vµ tèc ®é khoan kh«ng nhanh l¾m.
  HiÖn nay ViÖn ThiÕt kÕ Giao th«ng n−íc ta cã yªu cÇu nhiÒu c«ng
  tr×nh thö nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p nµy. NhiÒu cäc nhåi ë mãng trô cÇu ViÖt
  tr× ®· khoan lÊy mÉu theo ph−¬ng ph¸p nµy.

  (iii) Ph−¬ng ph¸p siªu ©m:

  Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ kinh ®iÓn vµ ®−îc dïng phæ biÕn. Ph−¬ng ph¸p
  thö lµ d¹ng kü thuËt ®¸nh gi¸ kÕt cÊu kh«ng ph¸ huû mÉu thö ( Non-
  destructive evaluation, NDE ). Khi thö kh«ng lµm h− háng kÕt cÊu, kh«ng
  lµm thay ®æi bÊt kú tÝnh chÊt c¬ häc nµo cña mÉu. Ph−¬ng ph¸p ®−îc Ch©u
  ¢u vµ Hoa kú sö dông kh¸ phæ biÕn. C¸ch thö th«ng dông lµ quÐt siªu ©m
  theo tiÕt diÖn ngang th©n cäc. Tuú ®−êng kÝnh cäc lín hay nhá mµ bè trÝ c¸c
  lç däc theo th©n cäc tr−íc khi ®æ bª t«ng. Lç däc nµy cã ®−êng kÝnh trong
  xÊp xØ 60 mm vá lç lµ èng nhùa hay èng thÐp. Cã khi ng−êi ta khoan t¹o lç
  nh− ph−¬ng ph¸p kiÓm tra theo khoan lç nãi trªn, nªu kh«ng ®Ó lç tr−íc.

  §Çu thu ph¸t cã hai kiÓu: kiÓu ®Çu thu riªng vµ ®Çu ph¸t riªng, kiÓu
  ®Çu thu vµ ph¸t g¾n liÒn nhau.

  NÕu ®−êng kÝnh cäc lµ 600 mm th× chØ cÇn bè trÝ hai lç däc theo th©n
  cäc ®èi xøng qua t©m cäc vµ n»m s¸t cèt ®ai. NÕu ®−êng kÝnh 800 mm nªn
  bè trÝ 3 lç. §−êng kÝnh 1000 mm, bè trÝ 4 lç… Khi thö, th¶ ®Çu ph¸t siªu ©m
  xuèng mét lç vµ ®Çu thu ë lç kh¸c. §−êng quÐt ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng sÏ lµ
  ®−êng nèi gi÷a ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu. Qu¸ tr×nh th¶ ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu cÇn
  ®¶m b¶o hai ®Çu nµy xuèng cïng mét tèc ®é vµ lu«n lu«n n»m ë cïng ®é s©u
  so víi mÆt trªn cña cäc.

  Tr−êng §¹i häc Northwestern Hoa kú cã Khu thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt
  Quèc gia míi lµm nh÷ng thÝ nghiÖm vÒ siªu ©m kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi
  vµo n¨m 1997 víi cäc nhåi ®−îc ®óc víi nh÷ng khuyÕt tËt ®Þnh tr−íc. KÕt
  qu¶ cho thÊy ph−¬ng ph¸p quÐt siªu ©m trong tiÕt diÖn ngang cäc thu ®−îc
  biÓu ®å ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh x¸c vµ tin cËy. Qui ph¹m cña nhiÒu n−íc qui
  ®Þnh thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l−îng cäc bª t«ng b»ng ph−¬ng ph¸p kh«ng
  ph¸ huû ph¶i lµm cho 10% sè cäc.

  Phøc t¹p cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ cÇn ®Æt tr−íc èng ®Ó th¶ ®Çu thu vµ
  ®Çu ph¸t siªu ©m. Nh− thÕ, ng−êi thi c«ng sÏ cã chó ý tr−íc nh÷ng cäc sÏ thö

  49
  http://www.ebook.edu.vn

 6. vµ lµm tèt h¬n, mÊt yÕu tè ngÉu nhiªn trong khi chän mÉu thö. NÕu lµm
  nhiÒu cäc cã èng thö siªu ©m qu¸ sè l−îng yªu cÇu sÏ g©y ra tèn kÐm.

  Ph−¬ng ph¸p thö b»ng phãng x¹ ( Carota ):

  Ph−¬ng ph¸p nµy còng lµ mét ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh«ng ph¸ huû
  mÉu thö ( NDE ) nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m. C¸ch trang bÞ ®Ó thÝ nghiÖm
  kh«ng kh¸c g× ph−¬ng ph¸p siªu ©m. §iÒu kh¸c lµ thay cho ®Çu thu vµ ®Çu
  ph¸t siªu ©m lµ ®Çu thu vµ ph¸t phãng x¹. N−íc ta ®· s¶n xuÊt lo¹i trang bÞ
  nµy do mét c¬ së cña qu©n ®éi tiÕn hµnh.
  Gièng nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m, kÕt qu¶ ®äc biÓu ®å thu phãng x¹ cã
  thÓ biÕt ®−îc n¬i vµ møc ®é cña khuyÕt tËt trong cäc.

  (iv) Ph−¬ng ph¸p ®o ©m déi:

  Ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mÉu ®Ó biÕt chÊt
  l−îng cäc , cäc nhåi, cäc barrettes. Nguyªn lý lµ sö dông hiÖn t−îng ©m déi
  ( Pile Echo Tester, PET ). Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ph−¬ng ph¸p lµ gâ b»ng
  mét bóa 300 gam vµo ®Çu cäc, mét thiÕt bÞ ghi g¾n ngay trªn ®Çu cäc Êy cho
  phÐp ghi hiÖu øng ©m déi vµ m¸y tÝnh sö lý cho kÕt qu¶ vÒ nhËn ®Þnh chÊt
  l−îng cäc.
  T¹i Hoa kú cã C«ng ty GeoComP chuyªn cung øng nh÷ng dÞch vô vÒ
  PET.
  M¸y tÝnh sö dông ®Ó sö lý kÕt qu¶ ghi ®−îc vÒ ©m déi lµ m¸y tÝnh c¸ nh©n
  tiªu chuÈn ( standard PC ) , sö dông phÇn cøng bæ sung tèi thiÓu, mäi tÝn
  hiÖu thu nhËn vµ sö lý qua phÇm mÒm mµ phÇn mÒm nµy cã thÓ n©ng cÊp
  nhanh chãng, tiÖn lîi ngay c¶ khi liªn hÖ b»ng e-mail víi trung t©m
  GeocomP. PhÇm mÒm dùa vµo c¬ së Windows theo chuÈn vËn hµnh hiÖn ®¹i
  , ®−îc nghiªn cøu phï hîp víi sù hîp lý tèi ®a vÒ c«ng th¸i häc ( ergonomic
  ).
  ChØ cÇn mét ng−êi ®ñ lµm ®−îc c¸c thÝ nghiÖm vÒ ©m déi víi n¨ng
  suÊt 300 cäc mét ngµy.
  Khi tiÕp xóc víi http://ww.piletest.com/PET.HTM ta cã thÓ ®äc ®−îc
  kÕt qu¶ chuÈn mùc khi thö cäc vµ ®−îc cung cÊp miÔn phÝ phÇn mÒm cËp
  nhËt theo ®−êng e-mail.
  Víi sù tiÖn lîi lµ chi phÝ cho kiÓm tra hÕt søc thÊp nªn cã thÓ dïng
  ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm cho 100% cäc trong mét c«ng tr×nh. Nh−îc
  ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ nÕu chiÒu s©u cña cäc thÝ nghiÖm qu¸ 20 mÐt th× ®é
  chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ lµ thÊp.

  (v) C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng:

  50
  http://www.ebook.edu.vn

 7. C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng ngµy nay ®· v« cïng phong phó. Víi kh¸i
  niÖm ®éng lùc häc cña cäc, thÞ tr−êng c«ng cô thö nghiÖm cã rÊt nhiÒu trang
  thiÕt bÞ nh− m¸y ph©n tÝch ®ãng cäc ®Ó thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín (
  PDA), m¸y ghi kÕt qu¶ thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT), m¸y ghi
  saximeter, m¸y ph©n tÝch ho¹t ®éng cña bóa ( Hammer Performance
  Analyzer, HPA ), m¸y ghi kÕt qu¶ gãc nghiªng cña cäc ( angle analyzer),
  m¸y ghi kÕt qu¶ ®ãng cäc ( Pile installation recorder, PIR ), m¸y ph©n tÝch
  xuyªn tiªu chuÈn ( SPT analyzer) …

  * M¸y ph©n tÝch cäc theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín PDA cã lo¹i míi nhÊt
  lµ lo¹i PAK. M¸y nµy ghi c¸c thÝ nghiÖm nÆng cho m«i tr−êng x©y dùng ¸c
  nghiÖt. M¸y nµy ghi kÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p thö biÕn d¹ng lín cho c«ng
  tr×nh nÒn mãng, cho th¨m dß ®Þa kü thuËt . PhÇn mÒm sö lý rÊt dÔ tiÕp thu.
  Sè liÖu ®−îc tù ®éng l−u gi÷ vµo ®Üa ®Ó sö dông vÒ sau. Ch−¬ng tr×nh
  CAPWAP® cµi ®Æt ®−îc vµo PAK nªn viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng toµn vÑn vµ
  kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc rÊt nhanh chãng.

  * Sö dông ph−¬ng ph¸p thö BiÕn d¹ng nhá ( PIT ) lµ c¸ch thö nhanh cho sè
  lín cäc. PhÐp thö cho biÕt chÊt l−îng bª t«ng cäc cã tèt hay kh«ng, tÝnh toµn
  vÑn cña cäc khi kiÓm tra c¸c khuyÕt tËt lín cña cäc. C¸c lo¹i m¸y ph©n tÝch
  PIT dung nguån n¨ng l−îng pin, c¬ ®éng nhanh chãng vµ sö dông ®¬n chiÕc.
  Dông cô cña ph−¬ng ph¸p PIT dïng t×m c¸c khuyÕt tËt lín vµ nguy hiÓm nh−
  nøt g·y, th¾t cæ chai, lÉn nhiÒu ®Êt trong bª t«ng hoÆc lµ rçng.

  (vi) Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng c¬ häc:

  Ph−¬ng ph¸p nµy quen thuéc víi tªn gäi ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dao
  ®éng hay cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p truyÒn sãng c¬ häc. Nguyªn lý ®−îc ¸p
  dông lµ truyÒn sãng, nguyªn lý dao ®éng c−ìng bøc cña cäc ®µn håi. Cã hai
  ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn lµ dïng trë kh¸ng rung ®éng vµ dïng trë kh¸ng xung.
  Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng rung sö dông m« t¬ ®iÖn ®éng ®−îc kÝch ho¹t
  do mét m¸y ph¸t t¸c ®éng lªn ®©ï cäc. Dïng mét m¸y ghi vËn tèc sãng
  truyÒn trong cäc. Nh×n biÓu ®å sãng ghi ®−îc, cã thÓ biÕt chÊt l−îng cäc qua
  chØ tiªu ®é ®ång ®Òu cña vËt liÖu bª t«ng ë c¸c vÞ trÝ .

  Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng xung lµ c¬ së cho c¸c ph−¬ng ph¸p PIT vµ
  PET. Hai ph−¬ng ph¸p PIT vµ PET ghi sãng ©m déi. Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng
  xung nµy ghi vËn tèc truyÕn sãng khi ®Ëp bóa t¹o xung lªn ®Çu cäc.

  51
  http://www.ebook.edu.vn

 8. Sù kh¸c nhau gi÷a ba ph−¬ng ph¸p nµy lµ m¸y ghi ®−îc c¸c hiÖn
  t−îng vËt lý nµo vµ phÇn mÒm chuyÓn c¸c dao ®éng c¬ lý häc Êy d−íi d¹ng
  sãng ghi ®−îc trong m¸y vµ thÓ hiÖn qua biÓu ®å nh− thÕ nµo.

  iv.1 ChÊt l−îng bª t«ng th©n cäc:

  (i) Bª t«ng ë th©n cäc mÊt tõng m¶ng do bª t«ng cã ®é sôt qu¸ lín.
  (ii) Bª t«ng cäc mÊt tõng m¶ng do cã tói n−íc trong th©n hè khoan
  (iii) Bª t«ng th©n cäc mÊt tõng ®o¹n do gÆp tói n−íc lín trong th©n hè
  khoan
  (iv) Mòi cäc mÊt mét ®o¹n do ®¸y xôc röa kh«ng s¹ch
  (v) Th©n cäc thu nhá tiÕt diÖn, lë mÊt khèi bª t«ng b¶o vÖ do rót èng
  khi bª t«ng ®· s¬ ninh, mét phÇn ngoµi bª t«ng bÞ ma s¸t víi thµnh
  v¸ch chèng ®i lªn
  (vi) Cäc mÊt ®é th¼ng ®øng do khi rót èng cã t¸c ®éng ngang trong qu¸
  tr×nh rót èng
  (vii) Cäc bÞ thiÕu mét sè bª t«ng do thÐp qu¸ dµy, bª t«ng kh«ng ch¶y
  d©ng kÝn hÕt kh«ng gian
  (viii) Th©n cäc nham nhë do bª t«ng cã ®é sôt nhá
  (ix) Th©n cäc cã ®o¹n chØ cã sái hoÆc cã c¸c lç rçng lín do ®æ bª t«ng
  bÞ gi¸n ®o¹n
  (x) §o¹n trªn th©n cäc cã c¸c nh¸nh bª t«ng ®am ra nh− rÔ c©y do
  ®o¹n nµy kh«ng cã n−íc ngÇm, ®Êt kh«, l¹i bÞ sôt trong qu¸ tr×nh
  khoan t¹o thµnh c¸c r·nh cã h×nh rÔ c©y. Khi rót èng chèng lóc bª
  t«ng cßn nh·o nªn bª t«ng ch¶y ra
  (xi) Tèn nhiÒu bª t«ng do v¸ch bÞ xËp tõng ®o¹n

  iv.2 ChÊt l−îng cäc chÞu t¶i tÜnh kh«ng ®¸p øng:

  (i) Do kh«ng khoan ®Õn ®é s©u qui ®Þnh ®· thi c«ng c¸c c«ng ®o¹n
  sau
  (ii) Do cßn líp bïn qu¸ dµy tån ë ®¸y hè khoan, xôc röa kh«ng s¹ch
  mµ ®· ®æ bª t«ng

  iv.3 ChÊt l−îng cèt thÐp kh«ng ®¹t:

  (i) §Æt kh«ng ®ãng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, lång thÐp bÞ mÐo
  mã, biÕn h×nh so víi thiÕt kÕ
  (ii) ThÐp bÞ bÈn. Nhí r»ng m«i tr−êng lµm viÖc rÊt s½n bïn lµm bÈn
  cèt thÐp

  52
  http://www.ebook.edu.vn

 9. (iii) Nèi thÐp kh«ng ®óng qui ®Þnh c¸ch nèi, vÞ trÝ nèi.

  iv.4 §iÒu kiÖn c«ng t¸c kÐm

  (i) MÆt b»ng lu«n ngËp ngôa trong bïn. Qu¸ tr×nh khoan ph¶i sö
  dông hµng tr¨m khèi bïn bentonite. Khi ®æ bª t«ng sè bïn
  trong hè khoan bÞ bª t«ng ®Èy lªn miÖng hè, g©y bÈn ra mÆt
  b»ng thi c«ng.
  (ii) MÆt b»ng ngËp ngôa bïn bÈn lµm c¶n trë viÖc thi c«ng nh÷ng
  cäc tiÕp theo. NÕu bïn nµy ch¶y ra cèng tho¸t n−íc cña thµnh
  phè sÏ lµm t¾c cèng chung.
  (iii) Ph¶i thiÕt kÕ biÖn ph¸p thu håi t¸i sö dông bïn bentonite, võa
  tiÕt kiÖm, võa t¹o ra vÖ sinh cho mÆt b»ng.

  iv.5 GÆp dÞ vËt khi khoan

  (i) GÆp rÔ c©y,gÆp nh÷ng thÊu kÝnh sái cuéi do trÇm tÝch ao hå
  (ii) GÆp r¸c x©y dùng do ph¸ dì dän kh«ng s¹ch:dÇm,m¶ng
  t−êng,khèi bª t«ng.
  (iii) GÆp cäc cò:Chó ý kh«ng ®−îc nhæ cäc cò v× nh− thÕ sÏ ph¸ ho¹i
  kÕt cÊu nÒn.
  (iv) GÆp ®¸ må c«i ch×m.

  iv.6 Khoan s¸t c«ng tr×nh hiÖn h÷u:

  (i) Cã nh÷ng hè khoan chØ c¸ch c«ng tr×nh hiÖn h÷u vµi chôc
  cetnimet. CÇn gi÷ v¸ch ë nh÷ng chç nµy. §ång thêi qu¸ tr×nh
  g©y khoan kh«ng giç m¹nh gµu g©y rung chÊn ®éng.
  (ii) CÇn cã gi¶i ph¸p chèng ®ì h÷u hiÖu c¸c c«ng tr×nh hiÖn h÷u cã
  kh¶ n¨ng biÕn d¹ng do qu¸ trÝnh thi c«ng cäc.

  iv.7 ChÊt l−îng thiÕt bÞ,trang bÞ kÐm

  §· cã tai n¹n do khi rót èng ®æ bª t«ng bÞ ®øt mèi hµn.

  iv.8 M−a:
  M−a vµ biÕn ®éng thêi tiÕt c¶n trë thi c«ng. Khi thi c«ng cã khã kh¨n,ph¶i
  ngõng thi c«ng khi ®ang ®µo dë,cã thÓ dïng gi¶i ph¸p lÊp t¹m b»ng c¸t s¹ch

  53
  http://www.ebook.edu.vn

 10. cho ®Çy hè vµ ®Çm b»ng qu¶ nÆng. Gi¶i ph¸p nµy còng sö dông cho khi bÞ
  ng−ng thi c«ng v× nh÷ng lý do kh¸c.

  iv. 9 Kinh nghiÖm vÒ thÝ nghiÖm:

  Nªn tæ chøc kiÓm tra ®Ó cÊp chøng chØ theo kiÓu kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c ®¬n
  vÞ thÝ nghiÖm.

  iv. 10 LËp hå s¬ :

  CÇn yªu cÇu ®ñ hå s¬ vµ hå s¬ cÇn cã ®Þa chØ kÕt cÊu nh− ®· tr×nh bµy ë phÇn
  trªn.

  ViÖc sö dông cäc nhåi réng r·i míi x©m nhËp vµo n−íc ta trªn d−íi
  chôc n¨m nay vµ cho kÕt qu¶ kh¸ æn ®Þnh . §©y lµ biÖn ph¸p mãng s©u ®−îc
  hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi sö dông cho nhµ cao tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh cã
  t¶i lín . Ngµnh giao th«ng n−íc ta sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cho hÇu hÕt
  mãng trô cÇu x©y dùng ë n−íc ta trong vßng hai chôc n¨m gÇn ®©y . Víi nhµ
  cao tÇng , gi¶i ph¸p cäc nhåi vµ cäc barrette lµ gi¶i ph¸p rÊt tèt nÕu kh«ng
  d¸m nãi lµ gi¶i ph¸p duy nhÊt ®óng.

  1.11 Sö dông t−êng cõ b¶o vÖ hè ®µo s©u :

  1.11.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  Trong c«ng nghÖ thi c«ng nÒn , mãng nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp Ýt
  khi ph¶i ®µo hè s©u hoÆc nÕu cã ®µo hè s©u th× mÆt b»ng thi c«ng l¹i ®ñ tho¶i
  m¸i mµ lµm m¸i dèc chèng xËp thµnh v¸ch ®Êt ®µo. GÇn ®©y do ph¶i lµm nhµ
  cao tÇng , hè mãng s©u vµ x©y chen trong thµnh phè nªn vÊn ®Ò chèng v¸ch
  ®µo th¼ng ®øng ®−îc ®Æt ra nghiªm tóc.

  T−êng cõ v¸ch hè ®µo b»ng gç lïa ngang :

  BiÖn ph¸p nµy ®−îc sö dông nhiÒu do vËt t− lµm cõ kh«ng ®ßi hái
  chuyªn dông mµ lµ nh÷ng vËt t− phæ biÕn. M¸y ®ãng nh÷ng dÇm I thÐp
  h×nh xuèng ®Êt còng lµ nh÷ng m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng . Quanh thµnh hè
  ®µo ®−îc ®ãng xuèng nh÷ng thanh dÇm I-12 thÐp h×nh cã ®é s©u h¬n ®¸y hè
  ®µo kho¶ng 3~4 mÐt. Nh÷ng dÇm I-12 nµy ®Æt c¸ch nhau 1,5 ~ 2,0 mÐt. Khi
  ®µo ®Êt s©u th× lïa nh÷ng tÊm v¸n ngang tõ dÇm I nä ®Õn dÇm I kia , tÊm v¸n
  ®Ó ®øng theo chiÒu c¹nh , lïa gi÷a hai bông cña dÇm I . V¸n ®−îc Ðp mÆt tú

  54
  http://www.ebook.edu.vn

 11. vµo c¸nh cña dÇm I . Kho¶ng hë gi÷a v¸n vµ c¸nh kia cña dÇm I ®−îc ®én
  gç cho chÆt.
  NÕu ®Êt ®µo kh«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p nµy chèng thµnh hè
  ®µo ®¬n gi¶n . CÇn kiÓm tra lùc ®Èy ngang vµ cã biÖn ph¸p v¨ng chèng biÕn
  d¹ng ®Çu dÇm I phÇn trªn .
  NÕu khu vùc thi c«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p tá ra cã nh−îc ®iÓm
  lµ n−íc ngÇm sÏ ch¶y vµo hè ®µo theo khe gi÷a c¸c thanh v¸n vµ ®em theo
  ®Êt mÞn hoÆc c¸t ë chung quanh vµo hè ®µo vµ g©y nguy hiÓm cho c«ng tr×nh
  kÒ bªn.
  Gi¶i ph¸p nµy rÊt phô thuéc vµo møc n−íc trong ®Êt vµ kÕt qu¶ kh«ng
  æn ®Þnh , rÊt t¹m bî . ChØ nªn sö dông trong ph¹m vi c«ng tr×nh nhá .

  T−êng cõ b»ng thÐp :

  T−êng cõ b»ng nh÷ng tÊm thÐp chÕ s½n tõ nhµ m¸y . Cã nhiÒu lo¹i tiÕt
  diÖn ngang cña tÊm cõ nh− cõ ph¼ng , cõ khum , cõ h×nh ch÷ Z gäi lµ cõ
  Zombas , cõ h×nh ch÷ U gäi lµ cõ Lacsen . Nh÷ng tÊm cõ chÕ t¹o tõ nhµ m¸y
  cã chiÒu dµi 12 mÐt , chiÒu dµy taq¸m cõ tõ 6 ~ 16 mm. ChiÒu réng cña tiÕt
  diÖn ngang cña mét tÊm th−êng tõ 580 mm ®Õn 670 mm. ChiÒu s©u cña tiÕt
  diÖn th× máng nhÊt lµ cõ ph¼ng , chØ 50 mm vµ s©u nhÊt lµ cõ Lacsen khi
  ghÐp ®«i ®Õn 450 mm.
  §Æc ®iÓm cña cõ lµ hai mÐp tÊm cõ cã méng ®Ó khi lïa nh÷ng tÊm cõ
  l¹i víi nhau lóc ®ãng xuèng ®Êt , m¶ng cõ cã ®é khÝt ®Õn møc n−íc kh«ng
  thÊm qua , kh«ng di chuyÓn ®−îc tõ phÝa mÆt cõ nµy sang phÝa mÆt cõ bªn
  kia.
  Cõ th−êng ®ãng xuèng ®Êt tr−íc lóc ®µo vÒ mét phÝa cña t−êng cõ ®Ó
  khi ®µo chèng ®−îc ®Êt x« vµ n−íc ch¶y vµo hè ®µo theo ph−¬ng ngang.

  T−êng cõ ®−îc kiÓm tra sù chÞu ¸p lùc ngang nh− d¹ng t−êng ch¾n ®Êt
  theo s¬ ®å t−êng máng ( mÒm ) ®øng tù do. CÇn kiÓm tra biÕn d¹ng cña
  t−êng, kh«ng cho phÐp t−êng cã di chuyÓn g©y xËp lë hoÆc ®Ì lÊp c«ng tr×nh
  ®µo trong lßng hè.
  D−íi t¸c ®éng cña c¸c lùc ngang, t−êng mÒm ®øng tù do , lµm viÖc
  nh− mét c«ng s«n cã ngµm ®µn håi trong ®Êt. Do lùc ngang lµ ¸p lùc ®Êt cña
  mét bªn mÆt cõ ®Èy vµo cõ sau khi ®µo hÉng bªn trong, tÊm cõ sÏ quay
  quanh mét ®iÓm nµo ®ã. Tõ ®iÓm xoay nµy mµ x¸c ®Þnh ®é s©u c¾m cõ sao
  cho t¹o ®−îc ¸p lùc c©n b»ng chñ ®éng vµ bÞ ®éng. Th«ng th−êng ph¶i thªm
  hÖ thèng v¨ng gi÷ vµ neo ®Ó hç trî chèng l¹i c¸c t¸c ®éng cña ¸p lùc lªn
  t−êng. NÕu mét ®ît cõ kh«ng ®ñ chèng ®−îc ¸p lùc , cÇn t¹o nhiÒu líp cõ
  theo kiÓu dËt cÊp , líp ngoµi bao bäc hè réng , c¸c líp trong diÖn tÝch bao

  55
  http://www.ebook.edu.vn

 12. bäc sÏ hÑp dÇn . ChiÒu réng mÆt bËc còng ®−îc tÝnh to¸n sao cho cung tr−ît
  kh«ng ph¸ huû toµn bé hÖ thèng.
  HiÖn nay trªn thÞ tr−êng n−íc ta ®· cã mÆt H·ng cung cÊp cäc cõ næi
  tiÕng thÕ giíi TRADE ARBED ®· cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ cung øng cäc
  cõ hµng tr¨m n¨m nay.
  Cäc cõ th−êng ®−îc sö dông nhiÒu lÇn . Ngay t¹i n−íc ta còng cã
  nh÷ng c«ng ty chuyªn cung cÊp hoÆc cho thuª cäc cõ ®· qua sö dông nh»m
  h¹ gi¸ thµnh cho c¸c gi¶i ph¸p sö dông cäc cõ.

  ThiÕt bÞ h¹ cäc cõ xuèng ®Êt còng lµ c¸c m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng.
  NÕu sö dông h¹ cäc cõ kiÓu rung, cã thÓ ghÐp nhiÒu tÊm ®Ó cïng rung h¹ cho
  tËn dông søc m¸y. Th−êng dïng m¸y ®ãng cäc diesel ®Ó ®ãng cäc cõ .
  Khi sö dông t−êng cõ ph¶i kiÓm tra biÕc d¹ng g©y ra sù chuyÓn dÞch
  t−êng cõ vµo phÝa trong hè ®µo . NÕu cã kh¶ n¨ng chuyÓn vÞ ph¶i thiÕt kÕ c¸c
  ®ît chèng ®ì b»ng c¸c khung n»m ngang . Nh÷ng ®ît chèng ®ì nµy lµ nh÷ng
  thanh thÐp h×nh ch÷ I , U kh«ng nhá , t¹o thµnh khung kÝn kh¾p bªn trong
  tiÕt diÖn hè ®µo , cã c¸c thanh chÐo ë gãc vµ c¸c thanh v¨ng ngang cã t¨ng
  ®¬ ®Ó Ðp chÆt v¸n cõ thµnh vµo ®Êt . NÕu cÇn ®¶m b¶o kh«ng gian ®Ó thi
  c«ng bªn trong hè ®µo kh«ng thÓ lµm hÖ v¨ng ngang mµ ph¶i neo nh÷ng
  thanh thÐp h×nh khung ®ì v¸n cõ xuyªn qua v¸n cõ thµnh mµ neo vµo ®Êt bªn
  ngoµi hè ®µo . ViÖc t¹o d©y neo b»ng c¸ch khoan vµo ®Êt theo m¸y khoan
  perforateur , sau ®ã ®−a d©y c¸p vµo trong hè khoan nµy råi b¬m v÷a xi
  m¨ng t¹i mét sè ®iÓm lµm ®Çu neo.

  H·ng C-LOC cña Hoa kú ®· giíi thiÖu sang n−íc ta lo¹i v¸n cõ b»ng
  VINYL cã tiÕt diÖn ngang tùa nh− lo¹i LACSEN sö dông c¹p bê hå , bê
  m−¬ng th× bÒn l©u, v÷ng ch·i vµ mü quan. NhiÒu c«ng tr×nh c¹p hå sö dông
  ph−¬ng ph¸p kÌ ®¸ héc Ýt hiÖu qu¶ v× träng l−îng b¶n th©n cña kÌ lín mµ ®¸y
  mãng kÌ l¹i n»m trªn nÒn ®Êt yÕu sòng n−íc nªn ch¼ng bao l©u , chØ mét vµi
  n¨m kÌ bÞ sôt vµ háng . NÕu c»m kÌ b»ng v¸n cõ nhùa , mòi kÌ n»m s©u d−íi
  ®Êt , cã khi phÇn ch×m gÊp ba , bèn lÇn phÇn næi cña v¸n cõ nªn chÞu lùc ®Èy
  ngang rÊt tèt , kÌ æn ®Þnh l©u dµi .

  T−êng cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc:

  HiÖn nay Nhµ m¸y Bª t«ng Xu©n Mai bªn c¹nh Hµ néi ®ang chÕ t¹o t−êng
  cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ®Ó sö dông trong viÖc thi c«ng c¸c
  tÇng hÇm. TÊm cõ lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp cã kÝch th−íc dµy 120 mm,
  réng 750 mm vµ dµi tõ 6 ®Õn 8 mÐt. Bª t«ng sö dông cã m¸c 300 , thÐp øng
  suÊt tr−íc. Lo¹i nµy h¹ xuèng ®Êt cã thÓ ®ãng, cã thÓ rung Ðp.

  56
  http://www.ebook.edu.vn

 13. Cõ bª t«ng cèt thÐp ®−îc thuËn lîi lµ nÕu ®Ó l¹i t−êng sÏ sö dông ngay lµm
  t−êng tÇng hÇm, chØ cÇn bäc thªm cho chiÒu dµy tõ 100 ~ 150 mm bª t«ng
  sau khi thi c«ng líp chèng thÊm sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ cho thi c«ng t−êng
  tÇng hÇm.

  1.11.2 Ph¹m vi ¸p dông

  Trong n−íc :

  BiÖn ph¸p v¸n cõ nµy lµ biÖn ph¸p kinh ®iÓn ®−îc sö dông chÝnh thøc
  nh− tµi liÖu gi¸o khoa trong c¸ch sö lý ®µo mãng s©u . PhÇn lý thuyÕt tÝnh
  to¸n vµ thùc tÕ ¸p dông ®· chøng minh r»ng kÕt qu¶ rÊt æn ®Þnh , ®¸ng tin
  cËy trong c¸c gi¶i ph¸p chèng ®ì thµnh hè ®µo . NÕu lu©n l−u tèt , ®©y còng
  lµ gi¶i ph¸p kinh tÕ . CÇn nh©n réng vµ quen thuéc víi gi¶i ph¸p nµy.
  C¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®−êng hoÆc thi c«ng c¶ng biÓn, c¶ng s«ng sö dông
  nhiÒu h¬n ngµnh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. Tuy vËy ®Ó v¨ng chèng
  v¸ch ®µo s©u trong thµnh phè, nhiÒu c«ng ty x©y dùng d©n dông vµ c«ng
  nghiÖp ®· lµm quen víi t−êng cõ.

  N−íc ngoµi:

  C¸c n−íc ch©u ¢u lµ n¬i sö dông v¸n cõ sím trªn thÕ giíi. §øc, Ph¸p, Anh,
  c¸c n−íc B¾c ¢u sö dông v¸n cõ sím nhÊt. B¾c Mü còng lµ nh÷ng n−íc cã
  nhiÒu kinh nghiÖm x©y dùng dïng t−êng cõ nhiÒu.
  C«ng ty ARBED lµ c«ng ty cã l−îng v¸n cõ b¸n nhiÒu nhÊt trong c¸c n−íc
  ph−¬ng T©y.
  NhËt b¶n còng lµ n−íc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i v¸n cõ thÐp d¹ng Larsen b¸n trong
  khu vùc ch©u ¸ , Th¸i b×nh d−¬ng.
  GÇn ®©y, NhËt b¶n vµ Hµn quèc liªn doanh ®−a ra thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm
  v¸n cõ LX vµ Larsen d−íi tªn h·ng TUNGHAN INDUSTRY SDN BHD lµ
  lo¹i v¸n cõ ch©u ¸ c¹nh tranh víi v¸n cõ Mü vµ ch©u ¢u t¹i thÞ tr−êng §«ng
  Nam ¸.
  V¸n cõ sö dông ®Ó kÌ thµnh v¸ch ®µo, kÌ ®−êng dÉn ®Õn c¸c cÇu næi trªn mÆt
  ®Êt b»ng ph¼ng còng nh− kÌ ven hå, ven s«ng.

  2. PhÇn x©y dùng c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt :

  2.1 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn t¹i chç :

  57
  http://www.ebook.edu.vn

 14. 2.1.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  Nhµ x©y g¹ch , sµn ®æ t¹i chç b»ng bª t«ng cèt thÐp ®−îc x©y dùng
  kh¸ phæ biÕn ë n−íc ta tõ nh÷ng n¨m 1930.
  KÕt cÊu chÞu lùc chñ yÕu lµ g¹ch ®¸ , g¹ch ®¸ cã cèt thÐp . Ngoµi ra cã
  mét sè kÕt cÊu nh− sµn vµ sµn thang b»ng bª t«ng cèt thÐp. Thêi kú nh÷ng
  nhµ nµy ®−îc x©y dùng phæ biÕn th× yªu cÇu thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh ph¶i tho¶
  m·n yªu cÇu tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp còng nh− khuyÕn c¸o r»ng ph¶i tËn
  dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng vµ hÝnh d¸ng kÕt cÊu ®¬n gi¶n. KÕt cÊu ®−îc yªu
  cÇu chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc , x©m thùc cña m«i tr−êng , chèng gØ
  cho c¸c chi tiÕt b»ng thÐp.

  KÕt cÊu ®¶m b¶o æn ®Þnh theo ph−¬ng ngang nhµ lµ t−êng ngang nhµ
  cã chiÒu dµy ≥ 220 mm , hoÆc khung ngang ®Ó kÕt cÊu sµn hoÆc m¸i cã gèi
  tùa . Tuú kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt cÊu æn ®Þnh ngang , nÕu kho¶ng c¸ch nµy
  nhá h¬n sè liÖu trong b¶ng sau ®©y th× nhµ ®−îc gäi lµ nhµ cã s¬ ®å cøng vµ
  nÕu lín h¬n th× nhµ gäi lµ cã s¬ ®å mÒm.

  TrÞ sè lín nhÊt øng víi khèi x©y nhãm (m)
  Lo¹i sµn vµ m¸i
  I II III IV

  1. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng
  cèt thÐp vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp
  ®óc toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp

  30
  42
  54
  xong toµn khèi ho¸.
  2. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng
  cèt thÐp l¾p ghÐp , b»ng c¸c
  dÇm bª t«ng cèt thÐp hoÆc dÇm
  thÐp ®ì c¸c tÊm b¶n bª t«ng

  24
  36
  42
  hoÆc g¹ch.

  Nh÷ng nhµ g¹ch mµ ta ®· thiÕt kÕ nhiÒu n¨m nay cã t−êng ngang chÞu
  lùc vµ g¸c panen hoÆc sµn t¹i chç nªn nh÷ng nhµ nh− thÕ lµ nhµ cã s¬ ®å
  cøng. Nhµ cã s¬ ®å cøng th× hÖ t−êng ngang , t−êng däc cïng trô vµ m¸i t¹o
  thµnh hÖ kh«ng gian , nh÷ng kÕt cÊu nµy lµm viÖc trong mét hÖ thèng chung
  ®Ó chÞu c¸c t¶i träng t¸c ®éng lªn nhµ , kÓ c¶ träng l−îng b¶n th©n.
  §Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc liªn hîp gi÷a c¸c bé phËn cña nhµ cÇn chó ý :
  – Liªn kÕt gi÷a t−êng ngang vµ t−êng däc tèt nhÊt lµ sö dông má dËt.
  – Khi t−êng ®ang x©y mµ cÇn dõng , ph¶i chê má dËt ®Ó råi x©y tiÕp.

  58
  http://www.ebook.edu.vn

 15. – Mçi tÇng nhµ ph¶i cã hÖ gi»ng t−êng ®Ó liªn kÕt c¸c t−êng vµo nhau
  vµ vµo sµn , m¸i nhµ.
  – T−êng vµ cét ®Òu ph¶i neo gi÷ vµo sµn , vµo m¸i b»ng c¸c thanh thÐp
  neo.
  – T−êng nhµ cã khung bª t«ng cèt thÐp hay khung thÐp ph¶i cã neo gi÷
  b»ng thÐp sîi Φ8 n»m trong líp v÷a xi m¨ng c¸t , hai ®Çu sîi Φ8 ch«n trong
  khung , cø 6~8 hµng g¹ch x©y l¹i ph¶i lµm mét sîi neo gi÷ nµy.

  Sµn ®æ t¹i chç th× nªn kÕt hîp sµn víi gi»ng t−êng . Khi ®Çu dÇm hoÆc
  ®Çu sµn kª vµo t−êng kh«ng nhá h¬n 120 mm th× lùc ma s¸t gi÷a sµn vµ
  t−êng ®ñ lãn nªn cã thÓ gi¶m bá bít sè l−îng sîi neo nãi trªn.

  Nhµ x©y g¹ch cã −u ®iÓm lµ khèi x©y chÞu löa tèt , chÞu nh÷ng t¸c
  ®éng cña ¨n mßn nhÑ nªn bÒn v÷ng hµng tr¨m n¨m . Nhµ x©y g¹ch sö dông
  vËt liÖu ®Þa ph−¬ng , tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp, c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt tèt , dÔ
  t¹o h×nh kiÕn tróc.
  Nh−îc ®iÓm cña nhµ x©y g¹ch lµ : khèi l−îng riªng vña vËt liÖu lín ,
  tõ 1200 ~ 2000 kg/m3 mµ søc bÒn cña khèi x©y l¹i nhá nªn nhµ nÆng nÒ so
  víi nhµ bª t«ng cèt thÐp hoÆc nhµ thÐp. Khi nhµ ph¶i chÞu t¶i träng ®éng th×
  lo¹i nhµ x©y chÞu ®ùng kÐm . Khi cã c¸c lùc kÐo vµ c¾t lín th× nhµ x©y chÞu
  ®ùng kÐm nªn ®iÒu kiÖn sö dông bÞ h¹n chÕ.
  Yªu cÇu cña khèi x©y t¹o nªn nhµ ph¶i ®Æc ch¾c , m¹ch x©y ngang
  b»ng , mÆt x©y ph¶i ph¼ng . Thµnh , c¹nh , gãc x©y ph¶i th¼ng ®øng theo däi.
  M¹ch x©y ph¶i ®Òu ®Æn vµ kh«ng qu¸ máng hay qu¸ dµy . M¹ch v÷a tiªu
  chuÈn lµ 12 mm. M¹ch ®øng kh«ng ®−îc trïng nhau mµ ph¶i ®¶m b¶o so le
  tèi thiÓu lµ 1/4 chiÒu dµi viªn g¹ch.

  Khèi x©y ®−îc ph©n lµm 4 nhãm c¨n cø vµo lo¹i g¹ch , ®¸ , vµo cÊu
  t¹o cña khèi x©y vµ c−êng ®é cña v÷a .

  Søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y lµ giíi h¹n ®é bÒn cña khèi x©y , phô
  thuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng v÷a cÊu t¹o nªn khèi x©y.

  Khi cã c¸c lùc t¸c ®éng lµm cho khèi x©y chÞu kÐo, chÞu uèn vµ chÞu
  c¾t th× tuú thuéc ph−¬ng cña néi lùc so víi m¹ch cña khèi x©y mµ x¸c ®Þnh
  ®−îc søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y øng víi c¸c lo¹i lùc nµy.

  Kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y, hÇu hÕt c¸c lß g¹ch ®Òu gia c«ng ®Êt b»ng
  c¬ giíi nªn chÊt l−îng viªn g¹ch ®· tèt lªn rÊt nhiÒu so víi tr−íc ®©y .

  59
  http://www.ebook.edu.vn

 16. ViÖc x©y tr¸t vÉn ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng . VËn
  chuyÓn ngang trong néi bé c«ng tr−êng sö dông xe c¶i tiÕn víi søc chøa
  kho¶ng 150 viªn g¹ch ( 300 kg ) mét xe . VËn chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng
  ®øng chñ yÕu lµ th¨ng t¶i víi søc n©ng 300 ~ 500 kg. NhiÒu c«ng tr−êng sö
  dông cÇn trôc th¸p lo¹i 5 tÊn th× ®ãng nh÷ng thïng chuyªn cho viÖc chë g¹ch
  vµ benne chuyªn chë v÷a vµ bª t«ng.

  G¹ch x©y nh÷ng n¨m gÇn ®©y , phÇn ®Êt nguyªn liÖu ®−îc gia c«ng
  b»ng m¸y nªn viªn g¹ch kh¸ ®Òu ®Æn , ®¸p øng ®−îc kÝch th−íc h×nh häc
  theo tiªu chuÈn . Bªn c¹nh nh÷ng viªn g¹ch ®Æc , nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt g¹ch
  ®−a ra nh÷ng lo¹i g¹ch rçng nhiÒu lç lµm cho t−êng x©y nhÑ ®i , t−êng nhµ
  t¨ng tÝnh c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt.

  Tuy nhiªn ®Êt nguyªn liÖu lµm g¹ch lµ d¹ng tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o
  ®−îc cÇn dÇn dÇn h¹n chÕ s¶n xuÊt g¹ch nung.
  HiÖn nay c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu nung ( g¹ch, ngãi nung …)
  ®ang hoµn thiÖn c¸c lo¹i lß tuynen c«ng suÊt 5 ~ 20 triÖu viªn / n¨m theo
  h−íng thay thÕ dÇn ®Êt sÐt lÊy ë ruéng, ao b»ng ®Êt ®åi hoÆc c¸c líp båi
  tÝch s«ng. Kiªn quyÕt xo¸ bá lß thñ c«ng v× lý do qu¶n lý tµi nguyªn kh«ng
  t¸i t¹o ®−îc ( ®Êt sÐt ) còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng. Ph¸t triÓn g¹ch trang trÝ,
  ngãi tr¸ng men mµu.
  Lo¹i nhµ x©y g¹ch , t−êng g¹ch chÞu lùc sÏ h¹n chÕ dÇn v× so víi nhµ
  khung bª t«ng cèt thÐp, diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña t−êng lín , khã n©ng cao
  ®−îc hiÖu qu¶ sö dông ®Êt . Tuy thÕ , ®©y lµ gi¶i ph¸p truyÒn thèng nªn sÏ
  tån t¹i l©u dµi víi sù nghiÖp x©y dùng ë n−íc ta.

  2.1.2 Ph¹m vi sö dông:

  Trong n−íc:

  Lo¹i nhµ x©y g¹ch, t−êng t¹i chç hiÖn nay vÉn chiÕm tû lÖ lín trong ph−¬ng
  thøc d©n tù x©y nhµ cho m×nh. Lo¹i nhµ nµy cã c¶i tiÕn chót Ýt lµ cã thªm
  cét ë gãc t−êng, ®Õn cao tr×nh ®¸y sµn cã thªm hÖ dÇm gi»ng kh«ng ®−îc
  tÝnh to¸n t¹o víi cét thµnh khung lµm cho nhµ thªm æn ®Þnh.
  Lo¹i nhµ nµy d©n lµm phæ biÕn tõ thµnh phè ®Õn n«ng th«n míi, c¸c thÞ x·,
  thÞ tø, thÞ trÊn lµm nhiÒu d¹ng nhµ nµy.
  Tuy ph−¬ng thøc x©y dùng chñ yÕu lµ thñ c«ng nh−ng dÔ thi c«ng ngay c¶
  trong ngâ ng¸ch, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vËt t− khã kh¨n.

  60
  http://www.ebook.edu.vn

 17. Ph−¬ng thøc nµy t¹o gióp gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu nhµ ë cho d©n trong
  thêi gian nµy.

  N−íc ngoµi:

  §©y lµ ph−¬ng thøc lµm nhµ ë cho vïng n«ng th«n vµ c¸c thÞ tø n−íc ngoµi
  tõ gi÷a thÕ kû 19 . HiÖn nay ph−¬ng thøc x©y dùng nµy vÉn phæ biÕn ë
  nhiÒu n−íc c¶ ë khu vùc vµ thÕ giíi.
  Tuy nhiªn viÖc sö dông vËt liÖu g¹ch nung sÏ dÉn ®Õn c¹n kiÖt ®Êt sÐt lµ tµi
  nguyªn kh«ng t¸i t¹o ®−îc, nhiÒu n−íc thay thÕ g¹ch nung b»ng g¹ch blèc
  bª t«ng, blèc rçng hoÆc ®Êt trén xi m¨ng råi dËp thµnh g¹ch viªn to ®Ó x©y
  t−êng bao. T−êng , v¸ch ruét nhµ lµm b»ng vËt liÖu máng, nhÑ.

  2.2 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn l¾p ghÐp :

  2.2.1 M« t¶ c«ng nghÖ:

  Vµo nh÷ng n¨m 1978 víi sù ra ®êi cña tÊm pa nen hép , nhiÒu nhµ
  m¸y bª t«ng ®óc s½n ®−îc x©y dùng vµ chÕ t¹o panen sµn b¸n cho c¸c c«ng
  tr−êng. Lo¹i nhµ x©y g¹ch cã sµn l¾p ghÐp b»ng panen trë nªn phæ biÕn .
  C«ng cô ®Ó cÈu l¾p panen lªn sµn lµ cÇn trôc thiÕu nhi víi søc cÈu phæ biÕn
  lµ 200 kg , sau n©ng dÇn ®Õn 500 kg.

  Panen hép cã kÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo mm :
  ChiÒu dµi : 2400, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200, 3300, 3400, 3600, 4200.
  ChiÒu réng: 500, 600, 1000, 1200.
  ChiÒu cao : 200.
  C¸c tÊm panen ®−îc thiÕt kÕ víi ba lo¹i t¶i träng tÝnh to¸n nh− sau:
  Lo¹i a cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 300 kG/m2
  Lo¹i b cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 500 kG/m2
  Lo¹i c cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 700 kG/m2.
  Bª t«ng sö dông lµm lo¹i panen nµy lµ bª t«ng m¸c 200 . ThÐp chÞu lùc
  trong s−ên pa nen phæ biÕn lµ 2Φ10 ~ 2Φ16 víi l−îng thÐp cho 1m2 sµn lµ
  4 kg/m2 ®Õn 10 kg/m2.

  61
  http://www.ebook.edu.vn

 18. Khi chÕ t¹o panen sµn , phÇn sµn trªn cña hai ®Çu tÊm panen ph¶i lµm
  khuyÕt ®Ó chÌn g¹ch phßng khi x©y t−êng lªn ®Çu tÊm panen th× phÇn g¹ch
  chÌn sÏ ®ì t¶i träng cña t−êng vµ cña cacs tÇng sµn trªn ®Ì xuèng. Víi
  panen m¸i kh«ng cÇn ph¶i lµm khuyÕt phÇn sµn trªn nµy.
  Sµn b»ng panen hay tÊm ®an th× nh÷ng tÊm sµn ph¶i neo gi»ng víi
  nhau vµ gi»ng víi t−êng ®Ó ng¨n c¶n mäi dÞch chuyÓn khi cã rung ®éng hoÆc
  chÞu c¸c d¹ng lùc ngang t¸c ®éng. Ph¶i chÌn kÏ panen b»ng bª t«ng sái nhá
  cã m¸c cao h¬n m¸c bª t«ng cña panen .
  MÆt tú cña c¸c tÊm panen sµn vµ panen m¸i nµy nªn lµ mÆt trªn cña
  gi»ng t−êng.

  Vµo n¨m 1982 mét sè c¬ quan nghiªn cøu nh− tr−êng §¹i häc X©y dùng,
  ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Bé X©y dùng lµm thÝ ®iÓmmét sè sµn b»ng tÊm bª
  t«ng cã lç trßn däc theo chiÒu gèi tùa , kh«ng cèt thÐp. Nh÷ng tÊm nµy tùa
  trªn nh÷ng dÇm nhá øng lùc tr−íc g¸c qua gèi tùa cã nhÞp tõ 2,50 mÐt ®Õn
  4,50 mÐt. Lo¹i nµy ®−îc lµm thÝ ®iÓm cho kho¶ng trªn d−íi chôc nhµ, sau sù
  cè xËp sµn t¹i mét ng«i nhµ phè CÇu Gç Hµ néi n¨m 1984 lo¹i sµn nµy
  kh«ng sö dông n÷a.

  Lo¹i sµn Hourdi cña c¸c n−íc ch©u ¢u mµ tÊm sµn ®óc s½n b»ng gèm hay bª
  t«ng cèt liÖu nhá, cã 2 lç rçng lín däc theo chiÒu dÇm kª ®−îc dïng kh¸ phæ
  biÕn ë n−íc ngoµi. Nh÷ng tÊm sµn cao 200 mm, réng 600 mm vµ chiÒu dµi
  600 mm ghÐp víi nhau theo chiÒu dµi ®Ó kª lªn dÇm theo chiÒu ngang. ChÌn
  m¹ch b»ng v÷a xi m¨ng. Lo¹i sµn nµy cã −u ®iÓm lµ c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt tèt .
  Vµo nh÷ng n¨m 1992~ 1994 khi Bé X©y dùng cã quan hÖ hîp t¸c víi H·ng
  SOCOTEC, h·ng nµy cã giíi thiÖu lo¹i sµn nµy víi mét c¬ quan t− vÊn thiÕt
  kÕ trong Bé nh−ng kh«ng ®−îc chÕ t¹o thùc nghiÖm .

  2.2.2 Ph¹m vi sö dông:

  Trong n−íc:

  Lo¹i nhµ nµy thùc chÊt gièng nh− lo¹i trªn, chØ kh¸c lµ sµn ®−îc ®óc
  s½n thµnh c¸c panen. ViÖc chÕ t¹o tÊm panen gióp cho t¨ng tèc ®é x©y dùng
  vµ thªm tiÖn nghi vÒ c¸ch ©m. Tuy thÕ, hiÖn nay ®ang thu hÑp diÖn x©y dùng
  v× nh÷ng nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n kh«ng s¶n xuÊt panen ®Ó b¸n n÷a mµ tù
  ®óc t¹i c«ng tr−êng rÊt khã ®¶m b¶o chÊt l−îng. Lý do thu hÑp diÖn sö dông
  v× ng−êi sö dông cho lµ ®é æn ®Þnh chung cña c«ng tr×nh theo c¸ch x©y dùng
  nµy ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña hä vµ khi ng−êi d©n sö dông nhµ cña hä th×
  gi¶i ph¸p sµn ®æ t¹i chç ®−îc −a chuéng h¬n gi¶i ph¸p l¾p sµn .

  62
  http://www.ebook.edu.vn

 19. N−íc ngoµi:

  Ph−¬ng thøc x©y dùng nµy lóc ®Çu do c¸n bé kü s− ta ®i häc trong c¸c n−íc
  thuéc khèi x· héi chñ nghÜa cò , mµ chñ yÕu lµ Liªn x« cò ®−a vÒ. Lo¹i nhµ
  nµy kh«ng ph¸t triÓn ngay t¹i nh÷ng n−íc lóc ®Çu ®Î ra nã.

  2.3 Nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá :

  Lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng vµo hai thêi kú ë n−íc ta víi sù kh¸c biÖt
  kh¸ nhiÒu vÒ kÕt cÊu .
  N¨m 1958 t¹i Hµ néi x©y dùng thÝ ®iÓm lo¹i nhµ bloc ®Çu tiªn t¹i khu
  tËp thÓ Kim Liªn vµ còng chØ x©y dùng t¹i khu thÝ ®iÓm nµy mµ kh«ng nh©n
  réng ra . Thay cho t−êng trong nhµ x©y g¹ch lµ c¸c tÊm bloc b»ng xØ ®óc cã
  chiÒu dµy 300 mm vµ tÊm xØ réng kho¶ng 1,2 mÐt , cao 1,5 mÐt .
  Thµnh phÇn vËt liÖu trong nh÷ng tÊm xØ gåm xØ nhiÖt ®iÖn ®−îc sµng
  ®Ó cã cì h¹t nhá h¬n 20 mm , c¸t vµng vµ xi m¨ng. M¸c cña bª t«ng xØ ®−îc
  chÕ t¹o lµm bloc lµ 50 . Bloc nµy cã dung träng kho¶ng 1,4 t/m3 . Víi kÝch
  th−íc nh− trªn , mçi tÊm xØ nÆng kho¶ng 750 kg.
  C¸c tÊm ®−îc ®Æt lªn sµn qua líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng tû lÖ 1 : 3 dµy
  20 ~ 30 mm vµ ghÐp s¸t nhau , m¹ch v÷a ®øng còng lµ xi m¨ng c¸t vµng 1 : 3
  . Tr−íc khi ®Æt tÊm sµn cã gi»ng t−êng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 , gi»ng dµy
  100 mm.
  Sµn sö dông cho lo¹i nhµ nµy d¹ng tÊm ®óc s½n cã kÝch th−íc kho¶ng
  12 m2/tÊm . Sµn dµy 100 mm , bª t«ng m¸c 200. Mçi phßng l¾p 2 tÊm vµ
  khu phô cho vÖ sinh vµ bÕp ®óc t¹i chç .
  ViÖc l¾p ghÐp c¸c tÊm thêi kú x©y dùng t¹i khu tËp thÓ Kim Liªn Hµ
  néi dïng cÇn cÈu th¸p cã søc cÈu 5 tÊn lo¹i BKCM-05 .
  ViÖc liªn kÕt gi÷a tÊm víi nhau , tÊm víi sµn chØ dïng m¹ch v÷a xi
  m¨ng c¸t nªn nh÷ng ®ît Hµ néi ®−îc b¸o cã b·o trªn cÊp 12 vµo nh÷ng n¨m
  1965 ~ 1975 thµnh phè ra lÖnh cho nh÷ng ng−êi ë khu tËp thÓ nµy ph¶i s¬
  t¸n . Nh−ng sau nhiÒu trËn b·o trªn cÊp 10 c«ng tr×nh kh«ng thÊy nøt nÎ do
  biÕn d¹ng , viÖc s¬ t¸n kh«ng ®Æt ra n÷a .
  KÕt cÊu cho lo¹i nhµ nµy kh¸ nÆng nÒ vµ diÖn tÝch sö dông nhá nhiÒu
  so víi diÖn tÝch x©y dùng do chiÒu dµy cña t−êng lín . §é tin cËy cña c¸c
  mèi nèi ch−a cao nªn t¹o ra t©m lý kh«ng yªn t©m cho ng−êi sö dông , ®ång
  thêi kiÕn tróc cña nh÷ng nhµ t¹i khu tËp thÓ ®−îc x©y dùng thÝ ®iÓm cßn
  nhiÒu nh−îc ®iÓm nªn viÖc sö dông lo¹i nhµ nµy bÞ h¹n chÕ.

  Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá kh¸c lµ lo¹i sö dông cho nhµ hai tÇng trë
  xuèng nh−ng phæ biÕn lµ dïng cho nhµ 1 tÇng , cã khung lµ cét bª t«ng cèt
  thÐp nhá nh− lµ ®è , cã r·nh ®Ó lïa tÊm t−êng máng 60 mm lµm v¸ch ng¨n.

  63
  http://www.ebook.edu.vn

 20. KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ khung cét vµ dÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp nhá . Sµn
  tÊm ph¼ng võa cho c¶ gian nhµ . V¸ch lµ nh÷ng tÊm ®an bª t«ng cèt thÐp dµy
  60 mm, réng 500 mm vµ dµi chõng 750 mm ~ 1200mm. TÊm t−êng nµy lïa
  vµo hai cét b»ng r·nh d¹ng méng . Mét sè nhµ cã tÊm t−êng chÌn gi÷a cét
  cña khung bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn nhá lµ tÊm kÝch th−íc nhá chÕ t¹o b»ng
  xØ sµng h¹t nhá d−íi 10 mm. Lo¹i nhµ nµy vµo nh÷ng n¨m 1964 ®Õn 1978
  ®−îc dïng nhiÒu thay l¸n tr¹i c«ng tr−êng ®Ó gi÷ nhµ t¹m cho c«ng nh©n
  ®−îc l©u h¬n nhµ tranh l¸ nøa , an toµn h¬n vµ Ýt kh¶ n¨ng bÞ ho¶ ho¹n h¬n .
  Vµo nh÷ng n¨m 1968 ~1978 c¸c khu tËp thÓ cña c¸n bé t¹i Hµ néi vµ
  sinh viªn c¸c tr−êng häc cã néi tró ph¸t triÓn nhanh chãng, ®Þa ®iÓm x©y
  dùng c¸c tr−êng ®¹i häc , trung häc vµ tr−êng d¹y nghÒ kh«ng æn ®Þnh song
  song víi viÖc ch−a cã kinh phÝ ®Çu t− x©y dùng vÜnh cöu nh−ng vÉn ®ßi hái
  sè l−îng lín nhµ ë cho sinh viªn nªn lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng nhiÒu cho
  c¸c tr−êng häc cã sinh viªn , häc sinh tËp trung.
  Bª t«ng ®Ó ®óc tÊm t−êng , ®è cét , dÇm th−êng cã m¸c 200. ThÐp sö
  dông cho ®è , thanh chñ lµ Φ 12 vµ nh÷ng thanh kh¸c lµ Φ 6 hoÆc Φ 4. ThÐp
  trong c¸c tÊm t−êng lµ l−íi thÐp Φ 4 ®an vu«ng c¸ch nhau 100 mm.
  Lo¹i nhµ nµy ®−îc dïng lµm l¸n tr¹i c«ng tr−êng lµ chÝnh vµ sö dông
  cho c¸c môc ®Ých kh¸c cã tÝnh chÊt t¹m bî mµ trong mét thêi ph−¬ng ch©m
  phôc vô lµ h·y cã chç nhÐt ng−êi råi tiÖn nghi tÝnh sau nªn kh«ng tr¸t trong ,
  kh«ng tr¸t ngoµi , nÒn l¸ng xi m¨ng c¸t , kh«ng hoÆc cã trÇn b»ng cãt nÑp
  tre.
  KÕt cÊu ®ì m¸i cho lo¹i nhµ nµy lµ v× kÌo thÐp trßn mµ c¸c thanh dèc
  m¸i hµn b»ng thÐp trßn thµnh hai dÇm tæ hîp thÐp trßn vµ thanh c¸nh h¹ sö
  dông mét sîi d©y c¨ng Φ 12 ~ Φ 14 cã l¾p t¨ng ®¬. Tùa vµo v× kÌo nµy lµ xµ
  gå bª t«ng , xµ gå gç hay xµ gå còng b»ng thÐp trßn tæ hîp tõ Φ 6. ChÊt lîp
  phæ biÕn lµ fibroxim¨ng , t«n hay ngãi xi m¨ng. Mét sè c«ng tr−êng dïng
  chÊt lîp cho lo¹i nhµ nµy lµ cãt Ðp trªn phñ giÊy dÇu bitum.
  Tõ khi ph©n chia ®Þa bµn x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng theo ®Þa
  d− , sè nhu cÇu l¸n tr¹i gi¶m vµ nhÊt lµ khi Nhµ n−íc kh«ng cho tÝnh 2,8 %
  tiÒn ®Çu t− cho l¸n tr¹i c«ng tr−êng trong môc chi kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c th×
  kh«ng n¬i nµo lµm lo¹i nhµ nµy n÷a. C¸c c¬ quan xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp nhµ
  ë tËp thÓ cho c«ng nh©n viªn chøc nªn lo¹i nhµ nµy còng kh«ng cã ®Êt ®Ó
  x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã , møc sèng cña ng−êi d©n lªn cao dÇn , nh÷ng lo¹i
  nhµ rÊt kÐm tiÖn nghi nh− lo¹i nµy c¬ héi ph¸t triÓn lµ hiÕm hoi .

  2.4. Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín :

  Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín ®−îc nghiªn cøu ®Ó x©y dùng ë n−íc ta vµo n¨m
  1975 vµ b¾t ®Çu x©y dùng thÝ nghiÖm vµo n¨m 1976 t¹i khu V¨n Ch−¬ng ,
  quËn §èng ®a , Hµ néi.

  64
  http://www.ebook.edu.vn

Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: