Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5 – Download File Word, PDF

223 lượt xem

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5
Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5


XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA HỖN HỢP BÊTÔNG
v Làm quen với phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định độ lưu động của hỗn hợp bêtông dẻo thông thường.
v Từ thực nghiệm, chúng ta đưa ra nhận xét về tính công tác của hỗn hợp bêtông, khả năng lắp đầy khuôn của hỗn hợp bêtông dưới tác động của đầm lèn, so sánh với độ lưu động thiết kế ban đầu.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5 File Word, PDF về máy

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5

 1. BAØI 4:
  XAÙC ÑÒNH ÑOÄ LÖU ÑOÄNG CUÛA HOÃN HÔÏP BEÂTOÂNG

  MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM:
   Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm xaùc ñònh ñoä löu ñoäng cuûa
  hoãn hôïp beâtoâng deûo thoâng thöôøng.
   Töø thöïc nghieäm, chuùng ta ñöa ra nhaän xeùt veà tính coâng taùc cuûa hoãn hôïp
  beâtoâng, khaû naêng laép ñaày khuoân cuûa hoãn hôïp beâtoâng döôùi taùc ñoäng cuûa ñaàm
  leøn, so saùnh vôùi ñoä löu ñoäng thieát keá ban ñaàu.

  1. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH ÑOÄ LÖU ÑOÄNG CUÛA HOÃN HÔÏP BEÂTOÂNG:
  Ñoä löu ñoäng cuûa hoãn hôïp beâtoâng laø chæ tieâu quan troïng cuûa hoãn hôïp beâtoâng,
  ñoä löu ñoäng cuûa hoãn hôïp beâtoâng ñaùnh giaù khaû naêng deã chaûy cuûa hoãn hôïp beâtoâng döôùi taùc
  duïng cuûa troïng löôïng baûn thaân hoaëc gia coâng chaán ñoäng.
  Ñoä löu ñoäng cuûa hoãn hôïp beâtoâng ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua ñoä suït noùn hoaëc laø
  ñoä cöùng cuûa hoãn hôïp beâtoâng. Ñoái vôùi hoãn hôïp beâtoâng deûo thoâng thöôøng thì ñoä löu ñoäng
  ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua ñoä suït noùn.

  1.1: Duïng cuï, thieát bò v aø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:
   Coân thöû ñoä
  suït hình noùn cuït, kích
  thöôùc: chieàu cao h = 300
  mm, ñöôøng kính ñaùy
  döôùi D = 200 mm, ñöôøng
  kính ñaùy treân d = 100
  mm, coân noùn cuït naøy
  ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi côõ
  haït lôùn nhaát cuûa coát lieäu
  tôùi 40 mm.
   Que ñaàm baèng saét troøn trôn  16 daøi 600 mm.
   Pheãu ñoå hoãn hôïp beâtoâng.
   Thöôùc laù baèng kim loaïi ñoä chính xaùc 1 mm.
   Khay troän vaät lieäu, bay, taám kim loaïi nhaün.
   OÁng thuûy tinh duøng ñong nöôùc, caân kyõ thuaät coù ñoä chính xaùc 1 g .
   Ximaêng, caùt, ñaù ôû traïng thaùi khoâ hoaøn toaøn, nöôùc saïch caàn cho nhaøo
  troän hoãn hôïp beâtoâng.

  1.2: Trình töï thí nghieäm:
   Söû duïng ximaêng PCB40.
   Giaû söû caáp phoái cuûa hoãn hôïp beâtoâng M200, SN = 3 – 8 cm nhö sau :
  o Ximaêng = 293 kg/m3beâtoâng
  o Caùt = 653 kg/m3beâtoâng
  o Ñaù = 1228 kg/m3beâtoâng
  o Nöôùc = 195 kg/m3beâtoâng

  Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 20

 2. Töø caáp phoái cuûa 1m3 beâtoâng, ta tính quy ñoåi cho vieäc cheá taïo 12 lít

  beâtoâng ( vì thöû ñoä suït noùn thì caàn 8 lít, ñuùc maãu beâtoâng trong khuoân
  150*150*150 thì caàn ít nhaát laø 10,2 lít ) :
  o Ximaêng = 3,516 kg/12litbeâtoâng
  o Caùt = 7,836 kg/12litbeâtoâng
  o Ñaù = 14,736 kg/12litbeâtoâng
  o Nöôùc = 2,34 kg/12litbeâtoâng
   Nhaøo troän hoãn hôïp beâtoâng.
  Noùn cuït tieâu chuaån ñöôïc lau aåm, ñaët thaúng ñöùng treân neàn phaúng +

  cöùng + khoâng thaám nöôùc.
  Giöõ vaø eùp chaët noùn cuït tieâu chuaån xuoáng neàn phaúng; ñoå beâtoâng vaøo

  noùn cuït thoâng qua pheãu; beâtoâng ñöôïc ñoå vaøo noùn cuït thaønh 3 lôùp; moãi lôùp ñöôïc
  ñaàm 25 caùi baèng que ñaàm tieâu chuaån, ñaàm töø ngoaøi vaøo trong, que ñaàm phaûi song
  song ñöôøng sinh cuûa noùn cuït; keå töø lôùp beâtoâng thöù hai, que ñaàm khoâng ñöôïc aên
  saâu xuoáng lôùp beâtoâng phía döôùi quaù 2 cm.
  Ñaàm xong, duøng bay xoa phaúng maët cuûa noùn cuït, thu doïn beâtoâng rôi

  vaõi ôû chaân noùn cuït. Töø töø nhaát noùn cuït ra ( trong voøng 5 – 7 giaây ).
  Ñaët noùn cuït tieâu chuaån saùt beân khoái hoãn hôïp beâtoâng, ñaët que ñaàm leân

  noùn cuït, duøng thöôùc ño khoaûng caùch töø meùp döôùi que ñaàm tôùi ñænh cao nhaát cuûa
  khoái hoãn hôïp beâtoâng. Ghi laïi ñoä suït ño ñöôïc vaø so saùnh vôùi ñoä suït thieát keá.
  – Neáu SN > 8 thì hoãn hôïp beâtoâng nhaõo phaûi taêng löôïng caùt vaø ñaù sao
  cho C/Ñ = const. Neáu SN < 3 thì hoãn hôïp beâtoâng cöùng phaûi taêng löôïng nöôùc
  vaø ximaêng sao cho N/X = const.
  – Neáu khi ruùt coân maø khoái maãu beâtoâng bò ñoå thì phaûi thöû laïi baèng maãu
  khaùc.

  TRÌNH TÖÏ THÖÛ ÑOÄ SUÏT

  2. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ:
  Löôïng ximaêng: 3.5kg, caùt: 7.8kg ,ñaù: 14.8kg, nöôùc: 2.4 lít.
  Ñoä suït ta ño ñöôïc trong thí nghieäm laø 8cm.

  3. NHAÄN XEÙT :
  – ñoä suït naèm trong khoaûng cho pheùp 6 – 8cm, Khoâng caàn tieán haønh laïi thí nghieäm maø
  tieán haønh ñuùc maãu lieàn.

  Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 21

 3. BAØI 5:

  ÑUÙC MAÃU BEÂTOÂNG ÑEÅ XAÙC ÑÒNH MAÙC ÑAÙ BEÂTOÂNG
  MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM:
   Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm trong vieäc ñuùc maãu
  beâtoâng ñeå xaùc ñònh maùc cuûa ñaù beâtoâng.
   Töø soá lieäu neùn phaù hoaïi maãu thöû treân thöïc teá, chuùng ta ñöa ra nhaän xeùt veà ñoä
  beàn neùn so vôùi thieát keá laø ñaït hay khoâng ñaït, ñaùnh giaù sô boä ñoä beàn cuûa coâng
  trình hoaëc caáu kieän laøm töø hoãn hôïp beâtoâng maø ta ñuùc thöû.

  1. THÍ NGHIEÄM ÑUÙC MAÃU BEÂTOÂNG ÑEÅ XAÙC ÑÒNH MAÙC CUÛA ÑAÙ BEÂTOÂNG
  – Maùc cuûa ñaù bt laø cöôøng ñoä neùn phaù hoaïi (laáy giaù trò trung bình) cuûa 1 toå maãu thöû tieâu
  chuaån. Toå maãu thöû tieâu chuaån laø toå maãu thöû nhö sau:
   Toå goàm 3 maãu laäp phöông, kích thöôùc 1 maãu laø 150x150x150.
   Toå maãu ñöôïc cheá taïo vaø döôõng hoä trong ñieàu kieän chuaån. Nghóa laø: sau khi ñuùc
  xong thì döôõng hoä moät ngaøy trong khuoân vôùi t = 27  2 0C vaø W > 95%; sau 1 ngaøy,
  ta thaùo khuoân vaø ngaâm ngaäp caùc maãu trong nöôùc vôùi t = 27  2 0C.
  – Trong moät soá tröôøng hôïp, neáu khoâng söû duïng khuoân coù kích thöôùc 150x150x150 thì
  caàn phaûi nhaân giaù trò neùn thöïc teá vôùi heä soá quy ñoåi. Ví duï nhö sau:

  HÌNH DAÏNG VAØ KÍCH THÖÔÙC MAÃU (mm) HEÄ SOÁ TÍNH ÑOÅI
  Maãu laäp phöông: 100 x100 x100 0,91
  Maãu laäp phöông: 150 x150 x150 1,00
  Maãu laäp phöông: 200 x 200 x200 1,05
  Maãu laäp phöông: 300 x300 x300 1,10
  Maãu laäp phöông: 71,4 x 143 1,16
  Maãu laäp phöông: 100 x 200 1,16
  Maãu laäp phöông: 150 x 300 1,20
  Maãu laäp phöông: 200 x 400 1,24

  1.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm :
  Trong thí nghieäm naøy chuùng ta söû duïng hoãn
  hôïp bt vöøa môùi thöû ñoä suït ( baøi 4 ) ñeå ñuùc
  maãu.
   Boä khuoân theùp 3 ngaên, moät ngaên coù kích
  thöôùc 150x150x150.
   Buùa cao su, bay.
   Que ñaàm baèng saét troøn  16 daøi 600 mm.
   Beå döôõng hoä.
   Maùy neùn maãu, vaø moät soá duïng cuï khaùc.

  Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 22

 4. 1.2: Trình töï thí nghieäm :
   Khuoân ñöôïc laøm veä sinh saïch, raùp khuoân, boâ moät lôùp daàu moûng ôû maëc
  trong khuoân.
   Cho hoãn hôïp bt ( ñaõ thöû ñoä suït ) vaøo moãi ngaên laøm 2 lôùp . Moãi lôùp, ta
  duøng que ñaàm ñaàm 25 caùi ñeàu treân toaøn boä dieän tích maët khuoân, ñaàm töø
  ngoaøi vaøo trong.
   Duøng buùa goõ nheï xung quanh thaønh khuoân cho tôùi khi nöôùc ximaêng chaûy,
  noåi leân treân maët, daèn khuoân 6
  caùi, duøng bay xoa baèng khuoân.
   Ghi + daùn nhaõn ( haïng muïc, kyù
  hieäu maãu, ngaøy ñuù, maùc, ngöôøi
  ñuùc ) vaø ñem döôõng hoä. Sau khi
  döôõng hoä 1 ngaøy trong khuoân,
  laáy maãu ra ngaâm trong nöôùc 27
  ngaøy.
   Ñem maãu bt ñaõ döôõng hoä ñuû
  ngaøy ñi neùn. Cöôøng ñoä chòu neùn
  cuûa töøng maãu ñöôïc tính theo
  coâng thöùc :
  P
  (kg/cm2)
  Rn (28ngay )  
  F
   laø heä soá tính ñoå phuï thuoäc vaøo hình daùng maãu thöû
  P laø löïc neùn phaù hoaïi maãu, kgf
  F laø dieän tích maët chòu löïc = 225 cm2
   Keát quaû thí nghieäm xaùc ñònh cöôøng ñoä neùn cuûa bt laáy baèng trò soá trung
  bình coäng töø 3 giaù trò cöôøng ñoä cuûa 3 maãu thöû. Caàn xem xeùt ñieàu kieän
  sau: 0,85RTB
 5. 3. NHAÄN XEÙT:
  – Beâtoâng coù Rn 8  344.2(kg/cm2) neân thuoäc maùc 300.
  2

  – Beâtoâng khi bò neùn thì phaù huûy theo nhöõng goùc 450.
  – Caû 3 maãu ñöôïc ñuùc vôùi tyû leä nöôùc, caùt, ñaù, ximaêng thích hôïp, sai soá nhoû vaø ñieàu kieän
  baûo quaûn hôïp lyù neân 3 maãu ñeàu ñaït yeâu caàu.

  Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 24

Download tài liệu BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – Bài 4-5 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: