Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5 – Download File Word, PDF

300 lượt xem

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5
Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5


Từ những đặc điểm nêu khái quát đó mà giải pháp chọn cho móng nhà cao tầng hay thấy là móng cọc nhồi và móng barrette. Những −u điểm của móng cọc nhồi cóp thể tóm tắt : Khi thi công cọc khoan nhồi cũng nh− sử dụng cọc khoan nhồi đảm bảo an toàn cho các công trình hiện có chung quanh. Loại cọc khoan nhồi đặt sâu không gây lún ảnh h−ởng đáng kể cho các công trình lân cận.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5 File Word, PDF về máy

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5

 1. b¶o ®¶m an toµn cho c¸c c«ng tr×nh ®· cã lµ mét ®Æc ®iÓm x©y dùng nhµ cao
  tÇng ë n−íc ta.
  Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu kh¸i qu¸t ®ã mµ gi¶i ph¸p chän cho mãng nhµ
  cao tÇng hay thÊy lµ mãng cäc nhåi vµ mãng barrette.
  Nh÷ng −u ®iÓm cña mãng cäc nhåi cãp thÓ tãm t¾t :
  @ Khi thi c«ng cäc khoan nhåi còng nh− sö dông cäc khoan nhåi ®¶m b¶o
  an toµn cho c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã chung quanh. Lo¹i cäc khoan nhåi ®Æt s©u
  kh«ng g©y lón ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.

  @ Qu¸ tr×nh thùc hiÖn mãng cäc , dÔ dµng thay ®æi c¸c th«ng sè cña cäc
  (chiÒu s©u , ®−êng kÝnh) ®Ó ®¸p øng víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa chÊt d−íi
  nhµ.
  @ Cäc khoan nhåi tËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc cña bª t«ng mãng cäc do
  ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n theo lùc tËp trung.
  @ §Çu cäc cã thÓ chän ë ®é cao tuú ý cho phï hîp víi kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ
  quy ho¹ch kiÕn tróc mÆt b»ng.
  @ NÕu sö dông mãng barrette rÊt dÔ dµng lµm tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng.
  Theo kinh nghiÖm cña c¸c n−íc §«ng Nam ¸ , Hång C«ng, §µi Loan th× cø
  6 ~ 7 tÇng cao nªn lµm mét tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng lµ thÝch hîp. Cã tÇng
  hÇm, c«ng tr×nh cao tÇng ®−îc nhiÒu c¸i lîi.
  NÕu lµm tÇng hÇm, nÒn d−íi nhµ ®−îc gi¶m t¶i träng do lÊy ®i líp ®Êt mµ
  hÇm chiÕm chç.. Nhµ cã hÇm, t¨ng ®é æn ®Þnh khi chÞu t¸c ®éng ngang rÊt
  ®¸ng kÓ. Nhµ cã tÇng hÇm sö dông thªm diÖn tÝch phôc vô ë nh÷ng tÇng s©u.
  Cäc nhåi míi vµo ViÖt nam vÒ mÆt thùc tÕ ( tr−íc ®©y ®· cã t¸c gi¶ thÝ
  nghiÖm quy m« nhá ) kho¶ng ba bèn n¨m trë l¹i ®©y, chñ yÕu cho c¸c c«ng
  tr×nh liªn doanh hoÆc n−íc ngoµi ®Çu t−.

  (ii) C«ng nghÖ lµm cäc nhåi

  ii.1 C¸c d¹ng cäc nhåi phæ biÕn :

  Cäc nhåi nãi trong tµi liÖu nµy lµ cäc nhåi bª t«ng cèt thÐp thùc hiÖn
  t¹i chç. NgoµI ra cßn cã c¸c d¹ng cäc nhåi c¸t, cäc nhåi cuéi hoÆc ®¸ d¨m
  mµ thuËt ng÷ quen dïng lµ cäc balastre sÏ ®Ò cËp t¹i môc kh¸c.
  a) Cäc nhåi ®¬n gi¶n:
  (i) Cäc nhåi ®¬n gi¶n n«ng

  23
  http://www.ebook.edu.vn

 2. (ii) Cäc nhåi h×nh trô s©u:

  Cäc ®· lµm xong Cäc cßn gi÷ v¸ch

  b) Cäc nhåi më rténg ®¸y:

  (i) Më réng ®¸y trßn hoÆc bÊt kú

  (ii) Më réng ®¸y do khoan mét ®ît më réng hoÆc nhiÒu ®ît më réng xuèt
  th©n:

  Tµi liÖu nµy chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c lo¹i cäc nhåi h×nh trô sö dông kh¸ phæ biÕn
  t¹i Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh.

  24
  http://www.ebook.edu.vn

 3. ii.2 C«ng nghÖ khoan

  ii.2.1 ThiÕt bÞ vµ phô tïng phôc vô khoan

  (i) ThiÕt bÞ khoan :

  * Sö dông c¸c m¸y khoan ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n s½n cã :

  Tën dông c¸c bÖ m¸y vµ c¬ cÊu quay cña cña c¸c m¸y khoan ®Þa chÊt
  c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n mµ n−íc ta ®· nhËp tõ tr−íc n¨m 1990.
  Khi sö dông nh÷ng m¸y nµy cÇn cã nh÷ng bé phËn chuyªn dïng cho
  c«ng t¸c khoan cña cäc khoan nhåi nh− mòi khoan vµ gÇu khoan cã ®−êng
  kÝnh lín.

  *C¸c thiÕt bÞ, m¸y chuyªn dïng ®Ó khoan cäc nhåi :

  Lo¹i nµy ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dïng cho c«ng nghÖ khoan cäc nhåi.
  Kh«ng ph¶i chÕ t¹o thªm c¸c phô tïng phôc vô mµ sö dông ngay, trùc tiÕp.

  T¹i Hµ néi ®· cã nh÷ng m¸y cña c¸c H·ng SOIMEC, HITACHI, NIPPON
  SHARYO, SANWA , . . .

  Nh÷ng thiÕt bÞ khoan chuyªn dïng cña H·ng NIPPON SHARYO lÊy thÝ dô
  lµ c¸c lo¹i ®−îc chµo hµng lµ DHJ-40, DHJ 60-2, DHP 80, DH 408-95M ,
  DH 508-105M, DH 608-120M.
  Nh÷ng m¸y nµy th−êng ®−îc phôc vô nh÷ng c«ng t¸c nh− : khoan dÉn ®Ó th¶
  cäc, dïng lµm m¸y ®ãng cäc cõ, dïng khoan trong v¸ch.

  M¸y chñ th−êng dïng ®éng c¬ diesel lo¹i HINO, sö dông n−íc lµm l¹nh, 4
  chu kú, phun nhiªn liÖu trùc tiÕp. C«ng suÊt th−êng tõ 117 m· lùc ®Õn 185
  m· lùc. Phæ biÕn lµ 2000 vßng phót. L−îng nhiªn liÖu tiªu thô tõ 165 ( g/ m·
  lùc giê) ®Õn 171 ( g/ m· lùc giê ).
  Bé phËn thuû lùc cña m¸y cã b¬m chñ víi ¸p lùc 245 Kg/cm2 vµ cã luång
  chuyÓn lµ 223 lÝt /phót.
  Tèc ®é quay tõ 2 ®Õn 3,5 vßng/phót. Tèc ®é n©ng, h¹ lµ 66/33 m/phót. Tèc
  ®é di chuyÓn tõ 0,8 ®Õn 1,9 km/giê. M¸y nÆng tõ 21 tÊn ®Õn 44,2 tÊn. DiÖn
  tÝch phÇn b¸nh ®Ì lªn ®Êt tõ 45.500 cm2 ®Õn 83.060 cm2.
  Th−êng m¸y g¾n mét cÇn trôc trùc tiÕp phôc vô c¸c c«ng ®o¹n khoan. CÇn
  trôc m«men n©ng t¶I tõ 35 tÊn x 3,7 mÐt ®Õn 65 tÊn x 3,9 mÐt. CÇn chÝnh tõ
  10 mÐt ®Õn 55 mÐt vµ mãc phô tõ 6 ®Õn 15 mÐt.

  25
  http://www.ebook.edu.vn

 4. M¸y cã kÝch th−íc chiÒu dµi tæng cì 6,6 mÐt ®Õn 8,5 mÐt. ChiÒu réng m¸y tõ
  2,7 mÐt ®Õn 4,5 mÐt.
  CÇn ®µo vËn hµnh theo nguyªn t¾c èng lång. ChiÒu dµi cÇn chñ th−êng 21
  mÐt. Khi cÇn ®µo s©u h¬n th× tõ trong cÇn chñ cã ®o¹n èng lång nh« ra ®Ó
  ®µo. C¸c m¸y phæ biÕn nhËp vµo n−íc ta ®Òu cã thÓ ®µo s©u tíi 50 mÐt.

  (ii) §Çu khoan:

  Th−êng sö dông ba d¹ng ®Çu khoan:

  * Mòi khoan g¾n kim lo¹i r¾n hoÆc b¸nh xe quay cã g¾n c¸cbit cßn gäi lµ
  ( c«ranh®«ng)

  Nh÷ng lo¹i nµy th−êng dïng khi khoan qua líp ®¸ cøng hoÆc qu¸ tr×nh
  khoan gÆp ph¶i líp nhiÒu cuéi sái trÇm tÝch löng l¬ ( trÇm tÝch ®¸y ao hå)
  thµnh d¹ng thÊu kÝnh ch−a ®Õn ®é s©u ®Æt mãng theo thiÕt kÕ. Lo¹i mòi
  khoan nµy dïng kh¸ phæ biÕn trong kh©u khoan b¾n m×n ph¸ ®¸ trong c¸c
  má khai th¸c ®¸.

  * Mòi khoan c¸nh xo¾n ( auger flight ).

  Mòi khoan cã c¸nh xo¾n vÝt cã thÓ cã c¸c chiÒu dµI kh¸c nhau. Cã thÓ ®o¹n
  xo¾n theo chiÒu dµi c¶ 21 mÐt nh−ng còng cã thÓ chØ cã c¸nh xo¾n ë chiÒu
  dµi 4~5 mÐt. H×nh d¹ng cña mòi khoan xo¾n gièng nh− c¸I më nót chai cho
  lo¹i nót b»ng li-e ( ®iÓn ®iÓn ) hoÆc mòi khoan xo¾n ®Ó khoan gç.
  Th−êng dïng lo¹i mòi khoan nµy ®Ó khoan ®Êt sÐt, khoan ®Êt líp trªn cã
  nhiÒu rÔ c©y nhá, g¹ch vì, m¶nh sµnh, cá r¸c. Khi gÆp líp c¸t lÉn cuéi kh¸
  chÆt, máng, cã thÓ dïng lo¹i mòi khoan nµy ®Ó ®µo xuyªn hoÆc xíi t¬i cho
  gµu vÐt tiÕp.

  * Gµu khoan thïng ( buck) :

  §èi víi ®Êt ë khu vùc Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh sö dông kh¸ phæ
  biÕn lo¹i gµu nµy. Gµu kiÓu thïng cã n¾p kiªm l−ìi c¾t ®Êt ë ®¸y. N¾p g¾n
  víi th©n thïng b»ng b¶n lÒ. ë n¾p ®¸y cã hai hoÆc ba r·nh c¾t ®Êt ( miÖng c¾t
  ) bè trÝ h−íng t©m n¾p. Cã g¾n r¨ng ®µo ë cöa c¾t ®Êt nµy.
  Lo¹i gµu nµy thÝch hîp víi ®Êt thÞt, ®Êt sÐt d¹ng bïn, c¸t h¹t nhá, h¹t trung
  hoÆc c¸t cã hµm l−îng sái kh«ng qu¸ nhiÒu trong m«i tr−êng sòng n−íc.
  Khi gÆp líp sái hoÆc c¸t chÆt hµm l−îng sái cì h¹t trªn 30 mm kh¸ nhiÒu th×
  lo¹i gµu nµy khã sö dông.

  26
  http://www.ebook.edu.vn

 5. (ii) Mét sè sù cè hay gÆp víi thiÕt bÞ khoan:

  Mòi khoan kiÓu xo¾n, kiÓu thïng th−êng hay bÞ biÕn d¹ng r¨ng c¾t ®Êt khi
  gÆp ®Êt r¾n hoÆc sái cuéi, rÔ c©y nhiÒu. R¨ng cña gµu thïng th−êng cã vá
  bäc chèng mßn. Nh÷ng vá bäc nµy mau mßn vµ g·y nh−ng do c¬ chÕ dÔ
  dµng thay thÕ nªn khi ®µo cÇn chuÈn bÞ vá bäc r¨ng gµu thay thÕ trong qu¸
  tr×nh ®µo.
  PhÇn c¸p treo cÇn ®µo nèi víi cÇn ®µo nhê mét c¬ cÊu truyÒn gi÷ cho khi cÇn
  ®µo quay mµ kh«ng g©y xo¸n c¸p phÝa trªn. Bé phËn nµy hay ®−îc gäi lµ
  “con chuét” hay “b¾p chuèi”. NÕu con chuét bÞ bôi c¸t chui vµo hoÆc sÐt gØ,
  khi cÇn thiÕt quay gµu th−êng x¶y ra hiÖn t−îng xo¾n c¸p. CÇn l−u ý b¶o
  d−ìng th−êng xuyªn cho “ con chuét ” nµy.

  ii.2.1.(*) ThiÕt bÞ míi:

  GÇn ®©y ( n¨m 1998 ) ë n−íc ta míi nhËp lo¹i m¸y ®µo hä Casagrand
  lo¹i ®µo theo kiÓu xoay Ðp. M¸y nµy nhËp tõ Italia. Nh÷ng n−íc kh¸c còng
  s¶n xuÊt nh− Hoa kú, CHLB §øc. M¸y §øc cã tªn lµ LEFFER. M¸y Italia cã
  ký hiÖu GCL-GCP HB/E lo¹i GL-GV.

  M¸y nµy ®µo kiÓu Ên ch×m dÇn vá casing xuèng ®©t. §Êt bªn trong vá
  lÊy dÇn lªn b»ng gÇu ®µo kiÓu ngo¹m. C¸c èng casing nèi dÇn theo ®é s©u.
  Mçi khoang èng dµi tõ 2 mÐt ®Õn 6 mÐt vµ nèi víi nhau kiÓu r¨ng ngËp råi
  chèt. §−êng kÝnh ®µo tõ 500 mm ®Õn 2500 mm.

  ii.2.2 C«ng nghÖ khoan:

  (i) èng v¸ch:

  èng v¸ch cã ®−êng kÝnh lín h¬n ®−êng kÝnh cäc lµ 100 mm. ChiÒu dµi cña
  èng v¸ch tõ 3 mÐt ®Õn c¶ chiÒu s©u cäc nÕu cÇn. Th−êng lµm èng v¸ch dµi
  4~8 mÐt . ChiÒu dµy tÊm thÐp ®Ó cuén thµnh èng v¸ch tõ 10 ~ 20 mm.
  NhiÖm vô cña èng v¸ch lµ chèng gi÷ cho v¸ch khoan ë líp trªn ngay tõ mÆt
  ®Êt xuèng kh«ng bÞ xËp, sôt vµ gi÷ cho ®Êt chung quanh ë líp trªn cña hè
  khoan kh«ng chui vµo hè khoan lµm ¶nh h−ëng xÊu ®Õn c«ng tr×nh hiÖn cã ë
  chung quanh n¬i ®ang thi c«ng.

  Th−êng èng v¸ch nµy rót lªn ngay sau khi ®æ bª t«ng võa xong ®Ó sö dông
  cho nhiÒu hè. Rót lªn ngay sau khi ®æ bª t«ng lµm cho bª t«ng ë vïng cã
  v¸ch t¹o nªn ¸p lùc nÐn trùc tiÕp vµo thµnh ®Êt vµ t¹o ra mÆt kh«ng ph¼ng,
  lµm t¨ng ma s¸t bªn cña cäc lªn, t¨ng ®é an toµn cho cäc. Khi cäc n»m qu¸

  27
  http://www.ebook.edu.vn

 6. s¸t c«ng tr×nh liÒn kÒ th× nªn gi÷ v¸ch l¹i mµ kh«ng rót lªn víi môc ®Ých
  kh«ng lµm rung ®éng c«ng tr×nh liÒn kÒ.
  Cã thÓ lµm v¸ch b»ng vá bª t«ng cèt thÐp ræi ®Ó l¹i lu«n cïng víi cäc. Sö
  dông v¸ch b»ng bª t«ng cèt thÐp rÊt yªn t©m trong kh©u chèng xËp v¸ch.

  (ii) ViÖc sö dông dung dÞch bïn khoan bentonite:

  Bentonite lµ lo¹i ®Êt sÐt cã kÝch th−íc h¹t nhá h¬n so víi h¹t ®Êt sÐt
  kaolinite. Nªn dïng ®Êt sÐt bentonite ®Ó chÕ t¹o bïn khoan. Khi hiÕm ®Êt sÐt
  bentonite cã thÓ dïng mét phÇn ®Êt sÐt ®Þa ph−¬ng ( kaolinite) nh−ng ®Êt
  nµy ph¶i cã chØ sè dÎo kh«ng nhá h¬n 0,2 vµ chøa h¹t cã kÝch th−íc lín h¬n
  0,05 kh«ng qu¸ 10% vµ c¸c h¹t nhá h¬n 0,005 kh«ng Ýt h¬n 30%. Sù thÝch
  hîp cuèi cïng cña ®Êt sÐt ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ cña thÝ
  nghiÖm trong phßng ®èi víi dung dÞch sÐt chÕ t¹o tõ ®Êt sÐt Êy.
  Dung dÞch sÐt cã thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña hè
  ®µo trong thêi gian x©y dùng vµ lÊp ®Çy hè.

  Dung dÞch sÐt bentonite cã hai t¸c dông chÝnh:

  @ Lµm cho thµnh hè ®µo kh«ng bÞ xËp nhê dung dÞch chui vµo c¸c khe c¸t,
  khe nøt quyÖn víi c¸t dÔ xôp lë ®Ó gi÷ cho c¸t vµ c¸c vËt thÓ vôn kh«ng bÞ
  r¬I vµ t¹o thµnh mét mµng ®µn håi bäc quanh thµnh v¸ch hè gi÷ cho n−íc
  kh«ng thÈm thÊu vµo v¸ch. VÒ lý thuyÕt ®· ®−îc nghiªn cøu kh¸ ®Çy ®ñ
  trong lý thuyÕt vÒ v¸ch bïn t¹o khu«n ( parois moulÐes ).

  @ T¹o m«i tr−êng nÆng bn©ng nh÷ng ®Êt ®¸, vôn khoan, c¸t vôn næi lªn mÆt
  trªn ®Ó trµo hoÆc hót khái lç khoan.

  Trong nhiÒu tr−êng hîp cã thÓ thay bïn bentonite b»ng chÊt dÎo sinh häc (
  biopolymÌres ) . T¹i Hµ néi cã c«ng tr×nh nhµ th¸p ( ë Ho¶ Lß cò ) sö dông
  lo¹i chÊt dÎo sinh häc nµy.
  Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ mµ trong bïn sÐt bentonite cã thÓ cho thªm c¸c
  phô gia nh− Natri Cacb«nat ( Na2CO3 ) hoÆc Natri Fluorua ( NaF ). ViÖc cho
  thªm phô gia nh»m tho¶ m·n c¸c chØ tiªu ®−îc c¸c qui ph¹m ®Ò ra:

  • §é nhít , ®Æc tr−ng cho tÝnh l−u ®éng cña dung dÞch bïn trong kho¶ng
  18 ®Õn 30 centipoa ( theo СПВ – 5 ) ;
  • Sù kÕt tña ngµy ®ªm ( ®é t¸ch n−íc) vµ tÝnh æn ®Þnh ®Æc tr−ng cho sù
  æn ®Þnh cña dung dÞch chèng sù ph©n tÇng:

  28
  http://www.ebook.edu.vn

 7. T¸ch n−íc kh«ng lín h¬n 4%
  æn ®Þnh kh«ng lín h¬n 0,02 G/cm3
  ( theo dông cô IC-1 hoÆc IC-2 ).

  • Hµm l−îng c¸t biÓu thÞ møc ®é trong dung dÞch ph¶I d−íi 4% ( theo
  OM-2).
  • §é m¾t n−íc, ®Æc tr−ng kh¶ n¨ng truyÒn n−íc cho ®Êt Èm, kh«ng lín
  h¬n 30 cm3 ( theo dông cô BM-6).
  • øng suÊt c¾t tÜnh, biÓu thÞ ®é bÒn cÊu tróc vµ xóc biÕn cña dung dÞch
  sÐt trong ph¹m vi tõ 10 ~ 50 mg/cm2 qu¸ 10 phót sau khi khuy©ý trén
  nã ( theo dông cô CHC ).
  • MËt ®é tronmg kho¶ng tõ 1,05 ®Õn 1,15 khi dïng sÐt bentonite vµ tõ
  1,15 ®Õn 1,3 g/cm3 khi dïng c¸c sÐt kh¸c.

  C¸c ®Æc tr−ng cña bïn khoan bentonite theo tiªu chuÈn Ph¸p ( DTU 13.2)
  lµ:

  Dung träng;
  §é nhít theo c«n Marsh ( c¬ së lµ 1/2 lÝt)
  Hµm l−îng c¸t trong dung dÞch
  §é läc
  ChiÒu dµy líp mµng bïn ( cake ).

  Bïn míi tr−íc khi sö dông ph¶I ®¹t c¸c th«ng sè sau ®©y:

  • Dung träng trong kho¶ng 1,01 vµ 1,05 ( trõ tr−êng hîp cÇn cã bïn
  nÆng hoÆc bïn sÖt)
  • §é nhít Marsh trªn 35 gi©y
  • Kh«ng ®−îc cã hµm l−îng c¸t
  • §é t¸ch n−íc nhá h¬n 30 cm3
  • §é dµy líp mµng bïn ( cake) nhá h¬n 3 mm.

  Bïn bentonite sau khi khoan, ®· lµm s¹ch hè khoan ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu sau
  ®©y :

  • Dung träng d−íi 1,2 (trõ lo¹i bïn nÆng)
  • §é nhít gi÷a 35 ~ 90 sec
  • Hµm l−îng c¸t khã x¸c ®Þnh mét gi¸ trÞ thùc v× rÊt phô thuéc vµo ®Þa
  chÊt khu vùc khoan, nh−ng níi chung hµm l−îng nµy kh«ng ®−îc v−ît
  qu¸ 5%.

  29
  http://www.ebook.edu.vn

 8. • §é t¸ch n−íc nhá h¬n 40 cm3
  • ChiÒu dµy líp v¸ch dÎo ( cake) nhá h¬n 5 mm.

  PhÈm chÊt cña bentonite theo API ( American Petroleum Institute )

  Theo ViÖn dÇu má Hoa Kú th× chÊt l−îng cña bentonite ph¶I tho¶ m·n c¸c
  yªu cÇu sau ®©y:
  • §é nhít ®äc khi quay 600 vßng/phót tèi thiÓu ph¶i ®¹t 30 phót
  • Tû sè YP/PV tèi ®a lµ 3
  • §é t¸ch n−íc tèi ®a lµ 15 mls ( mililitre par second )
  • H¹t cßn ®äng trªn sµng 75 microns tèi ®a lµ 4% theo träng l−îng
  • §é Èm kh«ng qu¸ 10%

  PhÈm chÊt cña bïn bentonite theo ®Ò nghÞ cña C«ng ty Bachy Soletanche:

  • MËt ®é (g/ml) 1,025 ± 0,0005
  • Sau khi röa hè khoan, mËt ®é ph¶i nhá h¬n 1,08
  • §é t¸ch n−íc sau 30 phót thö nghiÖm ( tÝnh b»ng mililitre ) lµ 25 ± 4
  tr−íc khi ®æ bª t«ng ®é t¸ch n−íc kh«ng qu¸ 40
  • §é nhít Marsh cone, sec 30~35. Tr−íc khi ®æ bª t«ng ®¹t 30~ 40
  • Hµm l−îng c¸t (%) Ýt h¬n 2%
  • §é PH 8 ~ 10,8

  Qu¸ tr×nh sö dông bentonite :

  Nh− trªn ®· biÕt , bïn cã t¸c dông gi÷ v¸ch nÕu nã ®¶m b¶o ®óng chÊt l−îng
  nh− c¸c yªu cÇu ®· nªu. Qu¸ tr×nh khoan s©u th× bïn x©m nhËp vµo khe lç,
  t¹o v¸ch bïn, nªn mËt ®é bentonite gi¶m ®i, qu¸ tr×nh khoan ph¶i th−êng
  xuyªn tiÕp thªm bïn míi vµo hè khoan.

  (iii) Thæi röa hè khoan khi ®· ®¹t chiÒu s©u:

  Khi khoan ®¹t ®é s©u, ng−ng cho c¸ l¾ng ®äng trong thêi gian 30 ohót, lÊy
  gµu vÐt cho hÕt líp c¸t l¾ng ®äng råi b¾t ®Çu thæi röa cho s¹ch nh÷ng mïn
  khoan vµ c¸t lÉn trong dung dÞch.
  Qu¸ tr×nh khoan, bôi c¸t vµ mïn khoan trén lÉn vµo dung dÞch bentonite lµm
  cho dung träng cña dung dÞch nµy t¨ng lªn. ViÖc vÐt bá c¸t l¾ng ®äng vµ
  thæi röa hÕt søc quan träng nh»m b¶o ®¶m cho chÊt l−îng cäc sau nµy.

  30
  http://www.ebook.edu.vn

 9. Nõu dung träng cña bïn v−ît qu¸ nh÷ng chØ sè ®Æc tr−ng ®· nªu, khi ®æ bª
  t«ng , be t«ng kh«ng ®ïn hÕt ®−îc bïn khái lç khoan ®Ó chiÕm chç cña nã,
  g©y ra nh÷ng tói bïn trong bª t«ng. Nõu kh«ng vÐt s¹ch c¸t l¾ng ®äng d−íi
  ®¸y hè khoan sÏ t¹o ra mét líp bïn ®Öm gi÷a cäc vµ nÒn ®¸y cäc, khi chÞu
  t¶I cäc sÏ bÞ lón qu¸ møc cho phÐp.

  ViÖc thæi röa ®−îc thùc hiÖn nh− sau:

  • Trang bÞ:

  + Mét èng b»ng thÐp cã chiÒu dµy 8~10 mm, ®−êng kÝnh 254 mm, dµi b»ng
  chiÒu s©u hè khoan ( cßn cã tªn lµ èng trÐmie ). §Ó t¹o thµnh èng dµi nh−
  vËy, èng trÐmie ®−îc nèi b»ng nh÷ng ®o¹n èng dµi 3 mÐt ®−îc nèi víi nhau
  theo kiÓu èng d−íi cã miÖng b¸t tiÖn r¨ng ren ©m ë thµnh b¸t vµ èng trªn cã
  r¨ng ren d−¬ng. §Çu trªn cïng sÏ lµ miÖng b¸t lµm gê tùa cho toµn èng ®Ó
  tùa lªn gi¸ tùa kiªm n¾p cho hè khoan.
  + Gi¸ tùa lµ mÆt thÐp tÊm lµm thµnh hai m¶nh nh− c¸nh cöa më theo ®−êng
  chia ®Òu ë gi÷a. Mét b¶n lÒ g¾n vµo mét vÞ trÝ mét ®Çu mót ®−êng chia hai
  m¶nh Êy sao cho khi më t¸ch ®−îc hai nöa ®Ó l¾p èng ë vÞ trÝ chÝnh gi÷a.
  ChÝnh gi÷a ®−êng ph©n giíi cña mÆt ®ì khoÐt mét lç ®ñ «m lÊy èng trÐmie,
  ®Ó c¶ hai m¶nh n¾p ®Òu «m lÊy èng trÐmie nh−ng kh«ng cho miÖng b¸t lät
  qua ®−îc. MÆt tùa nµy tú lªn miÖng èng v¸ch.
  èng trÐmie ®−îc dïng trong qu¸ tr×nh xôc röa hè khoan vµ dïng khi ®æ bª
  t«ng.
  + Mét èng thÐp cã ®−êng kÝnh ngoµi lµ 60 mm, thµnh èng dµy 3 ~ 4 mm th¶
  s©u c¸ch ®¸y hè khoan 60 cm ®Ó dÉn khÝ nÐn xuèng hè khoan. §Çu trªn èng
  nµy nèi víi èng cao su chÞu ¸p lùc cao dÉn ®Õn m¸y nÐn khÝ.

  • Qui tr×nh thæi röa:

  + Thêi ®iÓm b¾t ®Çu : 30 phót sau khi khoan xong vµ vÐt c¸t l¾ng ®äng b»ng
  gµu.
  + Thêi gian thæi röa : tèi thiÓu 30 phót , tr−íc khi thæi röa ph¶i kiÓm tra c¸c
  ®Æc tr−ng cña bïn bentonite theo c¸c chØ tiªu ®· nªu. Tïy t×nh h×nh c¸c th«ng
  sè kiÓm tra nµy mµ dù b¸o thêi gian thæi röa. Ph¶i thæi röa ®Õn khi ®¹t c¸c
  ®Æc tr−ng yªu cÇu.
  + Chó ý, trong thêi gian thæi röa ph¶i bæ sung liªn tôc dung dÞch bïn
  bentonite t−¬i cho ®ñ bï sè bïn lÉn c¸t vµ mïn khoan bÞ qu¸ tr×nh thæi ®Èy
  hoÆc hót ra. ChiÒu cao cña mÆt trªn líp dung dÞch bïn ph¶i cao h¬n møc
  n−íc ngÇm æn ®Þnh lµ 1,5 mÐt. NÕu kh«ng ®ñ ®é cao nµy cã kh¶ n¨ng xËp
  thµnh v¸ch hè khoan do ¸p lùc ®Êt vµ n−íc bªn ngoµi thµnh hè g©y ra. NÕu

  31
  http://www.ebook.edu.vn

 10. kh«ng ®¶m b¶o dung träng cña bïn t−¬i nh− yªu cÇu còng g©y ra xËp v¸ch
  hè khoan do ®iÒu kiÖn ¸p lùc bªn ngoµi hè.
  + ¸p lùc khÝ nÐn thæi c¨n cø vµo lý thuyÕt khÝ d©ng nhê khÝ ( air lift ).

  Dung träng cña dung dÞch ®−îc ký hiÖu lµ γ b vµ dung träng cña dung dÞch
  hçn hîp bïn , khÝ lµ γ bk , chiÒu cao cét n−íc dung dÞch ®−îc thæi cã quan
  hÖ :

  H

  Hmax

  γbk γb

  L−îng nkhÝ cÇn thiÕt vµ ¸p lùc khÝ tu©n theo quan hÖ trong biÓu ®å :

  Q,η

  Qmax
  ηmax Q

  V1 V’ V2

  VÒ n©ng nhê khÝ sÏ cã chuyªn ®Ò chóng t«i sÏ giíi thiÖu chi tiÕt trong
  chuyªn môc kh¸c.

  (iv) KiÓm tra c¸c chØ tiªu ®Ó quyÕt ®Þnh cho l¾p ghÐp vµ c¸c trang bÞ ®æ bª
  t«ng :

  VÒ ®é s©u ®¸y cäc khoan nhåi : do ng−êi thiÕt kÕ chØ ®Þnh. Th«ng th−êng
  ®¸y cäc nªn ®Æt trong líp c¸t to h¹t cã hµm l−îng cuéi sái kÝch th−íc h¹t
  trªn 10 mm lín h¬n 20% tõ 1,5 ®Õn 2 mÐt trë lªn. §iÒu kiÖn cô thÓ cho tõng
  c«ng tr×nh, quyÕt ®Þnh ®é s©u cña cäc ph¶i theo t¶i träng tÝnh to¸n mµ mkçi
  cäc ph¶i chÞu.

  32
  http://www.ebook.edu.vn

 11. Th−êng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tËn dông cäc khoan nhåi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng
  lµm viÖc cña nã, nªn cäc khoan nhåi cho nhµ cao tÇng t¹i khu vùc Hµ néi ,
  thµnh phè Hå ChÝ Minh, nªn lµm trong kho¶ng 42 ~ 50 mÐt.

  ii.2.3 C«ng nghÖ l¾p cèt thÐp:

  Cèt thÐp trong cäc khoan nhåi s©u Ýt ý nghÜa chÞu t¶i mµ chØ cã tÝnh chÊt cÊu
  t¹o. Tuú ng−êi thiÕt kÕ qui ®Þnh nh−ng th−êng thÐp Ýt khi ®Æt ®Õn ®¸y cäc.
  Thanh thÐp hiÖn nay b¸n trªn thÞ tr−êng dµi 11,7 mÐt nªn cäc khoan nhåi hay
  chän chiÒu s©u cã béi sè cña 11,7 mÐt. Mãng cäc nhåi cña c¸c trô cÇu hay
  lµm cã chiÒu s©u tíi ®¸y.
  Cèt thÐp khuyÕch ®¹i thµnh c¸c lång tõng ®o¹n 11,7 mÐt. Sau khi ®−îc phÐp
  th¶ thÐp sÏ mãc vµo cÇn trôc th¶ xuèng hè. Th¶ xong mét khoanh, nÕu nèi th×
  ng¸ng gç qua ®Çu trªn cña lång ®Ó nèi víi ®o¹n trªn. Khi nèi ch¾c sÏ th¸o rót
  thanh gç ®Ó h¹ tiÕp cho ®Õn khi ®ñ ®é s©u. Trªn cïng, cã 3 thanh thÐp t¹o
  mãc vµo miÖng èng v¸ch ®Ó gi÷ lång thÐp.
  ThÐp däc hay dïng cã ®−êng kÝnh Φ25 ~ Φ 28, c¸c thanh däc th−êng ®Æt
  c¸ch nhau 150 ~ 200 mm. §ai cã thÓ xo¾n hay thµnh c¸c vßng trßn. §−êng
  kÝnh thÐp ®ai hay dïng lµ Φ10 ~ Φ12.

  ii.2.4 C«ng nghÖ ®æ bª t«ng:

  Be t«ng ®−îc ®æ khi ®· kiÓm tra ®é s¹ch cña hè khoan vµ viÖc ®Æt cèt thÐp.
  Th−êng l¾p l¹i èng trÐmie dïng khi thæi röa lóc tr−íc ®Ó dïng lµm èng dÉn
  bª t«ng.
  CÊp phèi bª t«ng do thiÕt kÕ tho¶ thuËn theo mét trong bèn d¹ng:
  – Hçn hîp ®−îc thiÕt kÕ
  – Hçn hîp theo ®¬n ®Æt hµng
  – Hçn hîp tiªu chuÈn
  – Hçn hîp ®−îc chØ ®Þnh
  §é sôt cña bª t«ng th−êng chän tõ 120 mm ®Õn 160 mm ®Ó ®¸p øng ®iÒu
  kiÖn thi c«ng ( workability). NÕu kh«ng ®ñ ®é sôt theo yªu cÇu mµ l−îng
  n−íc ®· v−ît qu¸ møc cho phÐp ph¶i dïng phô gia ho¸ dÎo. Kh«ng nªn ®Ó ®é
  sôt qu¸ lín ( qu¸ 160 mm) sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng bª t«ng.

  (i) ThiÕt bÞ sö dông cho c«ng t¸c bª t«ng:

  – Bª t«ng chÕ trén s½n chë ®Õn b»ng xe chuyªn dông
  – èng dÉn bª t«ng tõ phÔu ®æ xuèng ®é s©u yªu cÇu
  – PhÔu høng bª t«ng tõ xe ®æ nèi víi èng dÉn
  – Gi¸ ®ì èng vµ phÔu ®· m« t¶ ë trªn.

  33
  http://www.ebook.edu.vn

 12. (ii) C¸c yªu cÇu ®æ bª t«ng :
  – èng dÉn bª t«ng ®−îc nót b»ng bao t¶i hoÆc tói nylon chøa v÷a
  xim¨ng c¸t 1 :2 hay bät xèp d¹ng h¹t ®Ó tr¸nh nh÷ng tói khÝ
  trong lóc ®æ bª t«ng ban ®Çu. Nót nµy sÏ bÞ bª t«ng ®Èy ra khi
  ®æ.
  – MiÖng d−íi cña èng dÉn bª t«ng lu«n ngËp trong bª t«ng tèi
  thiÓu lµ 1 mÐt nh÷ng kh«ng nªn s©u qu¸ 3 mÐt.
  – Khi ®æ bª t«ng , bª t«ng ®−îc ®−a xuèng s©u trong lßng khèi bª
  t«ng, qua miÖng èng sÏ trµn ra chung quanh , n©ng phÇn bª t«ng
  ®· xuèng lóc ®Çulªn cao dÇn, bª t«ng ®−îc n©ng tõ ®¸y lªn trªn.
  Nh− thÕ , chØ cã mét líp bª t«ng trªn mÆt cña bª t«ng tiÕp xóc
  víi n−íc bentonite cßn bªt«ng trong lßng chÊt l−îng vÉn rÊt tèt.
  – PhÈm cÊp cña bª t«ng tèi thiªñ lµ C25 ( t−¬ng ®−¬ng #300 thÝ
  nghiÖm theo mÉu lËp ph−¬ng ).
  – Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc cho ®Õn ®ñ ®é cao. Khi rãt mÎ cuèi
  cïng , lóc n©ng rót v¸ch ®−îc 1,5 mÐt nªn ®æ thªm bª t«ng ®Ó
  bï vµo chç bª t«ng ch¶y lan vµo nh÷ng hèc quanh hè ®−îc t¹o
  nªn, nÕu cã khi khoan s©u.

  1.8.2 Ph¹m vi sö dông

  Dïng nhiªï trong x©y dùng nhµ cao tÇng, mãng trô cÇu, hiÖn ®ang kh¸ phæ
  biÕn ®Ó x©y dùng t¹i Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ nhiÒu tØnh thµnh phè
  kh¸c. Mãng cäc nhåi h¹n chÕ ®é lón vµ chÞu lùc lín. Lo¹i mãng nµy cã thÓ
  x©y dùng cã hiÖu qu¶ víi nhµ tõ 12 tÇng ®Õn trªn 40 tÇng.
  §¹i bé phËn nhµ cao tÇng ®· x©y dùng ë n−íc ta trong thêi gian qua lµm
  mãng cäc nhåi.

  Trong n−íc :

  Tõ nh÷ng n¨m 1983-1984 t¹i Hµ néi ®· lµm thÝ ®iÓm mét vµi nhµ cã mãng
  cäc nhåi, nh−ng nh÷ng cäc nµy kh«ng s©u ( d−íi 8 mÐt ) vµ ®−êng kÝnh nhá
  (450 ~ 600 mm ) nh− c¸c c«ng tr×nh nhµ trÎ sè 3 phè Nhµ Chung Hµ néi, nhµ
  trung t©m b¸o chÝ 12 phè Lý §¹o Thµnh Hµ néi, nhµ cña C«ng ty Th−¬ng
  m¹i Hoµn KiÕm phè Nhµ Thê Hµ néi. Tõ sau khi cã chÝnh s¸ch më cöa cña
  §¶ng vµ Nhµ N−íc ta, n−íc ngoµi vµo ®Çu t− lµm nhµ cao tÇng t¹i thµnh phè
  Hå ChÝ Minh vµ Hµ néi, c«ng nghÖ cäc nhåi míi trë nªn th«ng dông trong
  x©y dùng nhµ cao tÇng. HiÖn nay t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ néi ®· cã
  trªn 500 ng«i nhµ sö dông mãng cäc nhåi. HÇu hÕt c¸c cÇu lín lµm trong
  nh÷ng n¨m qua trªn n−íc ta ®Òu lµm trô cÇu trªn cäc nhåi.

  34
  http://www.ebook.edu.vn

 13. C«ng tr×nh sö dông cäc nhåi lÇn ®Çu tiªn cã chiÒu s©u lín ®Õn 35 mÐt, ®−êng
  kÝnh cäc 600 , 800, vµ 1000 mm t¹i Hµ néi lµ ng«i nhµ CIT ( Trung t©m
  Th−¬ng M¹i Hµ néi ) t¹i phè Trµng TiÒn Hµ néi.

  Ngoµi n−íc:

  Ch©u ¢u ®· sö dông mãng cäc nhåi kh¸ sím t¹i Ph¸p, BØ, ý, §øc, Anh vµ
  c¸c n−íc B¾c ¢u . Ch©u Mü ph¸t triÓn cäc nhåi tõ khi ph¸t triÓn nhµ cao tÇng
  ®Æc biÖt lµ t¹i Hoa Kú.
  NhËt b¶n, Hång C«ng, Singapores, Malaysia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cao
  tÇng cã mãng lµ mãng cäc nhåi. Mãng cäc nhåi b¾t ®Çu lµm nhiÒu vµo
  nh÷ng n¨m 1960 ~ 1975 t¹i nh÷ng n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.

  1.9 Cäc barrette vµ t−êng trong ®Êt ®Ó x©y dùng trong thµnh phè

  1.9.1 M« t¶ c«ng nghÖ

  Cäc barrette cã tiÕt diÖn ngang lµ h×nh ch÷ nhËt. ChiÒu réng cäc phô
  thuéc gµu ®µo vµ th−êng cã kÝch th−íc lµ 600 mm vµ 800 mm. Mçi ®o¹n cã
  c¹nh dµi cña tiÕt diÖn ngang lµ 2400mm , réng 600 ( 800 ) mm hoÆc h¬n n÷a
  vµ s©u ®Õn líp ®Êt tèt, th−êng lµ líp c¸t h¹t trung ®ñ ®Ó chèng cäc ®−îc gäi
  lµ mét panen. NÕu nh÷ng panen nµy liÒn nhau t¹o thµnh t−êng th× ®ã lµ
  ph−¬ng ph¸p t−êng trong ®Êt b»ng bª t«ng cèt thÐp. §èi víi nh÷ng nhµ cã
  nhiÒu tÇng hÇm th× ph−¬ng ph¸p barrette tá ra −u viÖt v× dï sao, ph−¬ng ph¸p
  cäc nhåi th× vÉn ph¶i gi¶i quyÕt cõ chèng n−íc, chèng xËp vg¸ch quanh nhµ
  khi lµm hÇm nhµ vµ lµm ®µi cäc.

  Ph−¬ng ph¸p t−êng barrette vµ t−êng trong ®Êt ®−îc m« t¶ nh− sau :

  Chu vi nhµ ®−îc lµm mét hÖ t−êng bao ngÇm trong ®Êt sö dông lµm
  t−êng hÇm nhµ kiªm mãng nhµ. T−êng nµy cã chiÒu s©u gièng nh− cäc nhåi,
  nghÜa lµ kho¶ng 30 ~ 50 mÐt s©u. Th«ng th−êng chiÒu s©u cña cäc barrette
  ph¶i lµm ®Õn líp ®Êt cã trÞ sè N trªn 50 nh−ng t−êng trong ®Êt chØ cÇn lµm
  s©u h¬n ®¸y tÇng hÇm hai lÇn chiÒu s©u cña hÇm. ChiÒu réng t−êng th«ng
  th−êng lµ 600 mm, 800 mm, 1000 mm. RÊt hiÕm thÊy chiÒu dµy t−êng tÇng
  hÇm trªn 1200 mm. rong lßng t−êng v©y nµy tuú gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, cã thÓ cã
  nh÷ng cäc barrette ®Ó ®ì cét.

  Mãng cäc kiÓu barrette cã thÓ lµ mãng cã mÆt c¾t ch÷ nhËt, mãmg cã mÆt
  c¾t ch÷ L , ch÷ H, ch÷ T , ch÷ Y hay kiÓu ch÷ + . . .

  35
  http://www.ebook.edu.vn

 14. 0,6
  2,2~2,8

  2,2~2,4m

  2,2~2,8m

  2,2~2,4 m

  2,2 ~ 2,8m

  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã thÓ chÞu tíi 600~ 1000 tÊn lùc
  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ thËp cã thÓ chÞu tíi 1000~ 1800 tÊn lùc
  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ T cã thÓ chÞu tíi 1000~ 3600 tÊn lùc
  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ L cã thÓ chÞu tíi 1000~ 2000 tÊn lùc
  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ H cã thÓ chÞu tíi 1600~ 3200 tÊn lùc
  Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ Y cã thÓ chÞu tíi 1600~ 3000 tÊn lùc

  (i) C«ng nghÖ ®µo mãng barrette :

  §µo mãng barrette nhê gµu xóc kiÓu hai m¶nh nh− ë c¸c kho vËt liÖu rêi hay
  sö dông. C¸i ®Æc biÖt cña gÇu nµy lµ lµm thªm khung dÉn h−íng ®Ó khi ®µo
  hè ®µo ®−îc th¼ng ®øng. Khung bao cao kho¶ng 3 mÐt bäc quanh ph¹m vi
  ®µo cña l−ìi gµu. §Ó ®µo nh÷ng mÐt ®Çu tiªn, cÇn lµm « d−ìng t¹o h−íng
  cho gµu tr−ît theo. Khi ®· cã v¸ch ®Êt , gµu sÏ tr−ît theo v¸ch ®Êt.
  Cø ®µo tõng ®o¹n 2,2 ~ 3 mÐt theo chiÒu dµi t−êng ®−îc mét panen l¹i ®Æt
  thÐp vµ ®æ bª t«ng. ChiÒu réng cña gµu c¬ b¶n lµ 600 mm.
  Qu¸ tr×nh ®µo ph¶I sö dông dung dÞch bïn sÐt bentonite nh− ë phÇn cäc nhåi
  ®· giíi thiÖu.
  Khi ®µo ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, kiÓm tra chÊt l−îng dung dÞch, ngõng 30 phót ®Ó
  c¸t l¾ng ®äng, vÐt c¸t b»ng gµu ®¸y t−¬ng ®èi ph¼ng. Sau ®ã cã thÓ th¶ cèt
  thÐp vµ xôc röa nh− ®· nªu ë phÇn cäc nhåi.

  Sau khi xôc röa xong hè khoan, l¾p tÊm gio¨ng vµo vÞ trÝ sÏ cã t−êng tiÕp ,
  råi ®æ bª t«ng. C¸ch ®æ bª t«ng gièng nh− ®· nªu trong phÇn nãi vÒ cäc
  nhåi.
  Trang bÞ ®Æc thï sö dông ®Ó thi c«ng cäc barrette cã:

  36
  http://www.ebook.edu.vn

 15. – Gµu cã khung dÉn h−íng ®µo.
  – MiÕng gio¨ng nèi chèng thÊm gi÷a khe thi c«ng.
  MiÕng gio¨ng lµ phiÕn cao su ®óc chuyÖn dïng, mét c¹nh dµi ®−îc ngËm
  mét nöa vµo khèi bª t«ng chuÈn bÞ ®æ cßn nöa n÷a dïng tÊm thÐp chuyªn
  dïng ®−îc chÕ t¹o riªng , Ðp s¸t vµo v¸ch ®Êt sÏ ®µo tiÕp ë c«ng ®o¹n sau.
  Khi ®æ bª t«ng xong ®µo tiÕp tôc cho ®o¹n sau. Khi ®· gi¶I phãng kh«ng
  gian th©n t−êng, gì tÊm gio¨ng ®Ó nöa nµy n¾m trong panen sÏ ®æ sau. Nh−
  thÕ, gio¨ng bª t«ng sÏ chÆn n−íc nÕu cã n−íc xuyªn qua khe nèi gi÷a hai
  panen liÒn kÒ nhau.

  1.9.2 Ph¹m vi ¸p dông:

  Trong n−íc:

  Trong thêi gian tr−íc n¨m 2001, t¹i Hµ néi cã hai c«ng tr×nh dïng mãng
  barrette lµ ViªtCombank Tower t¹i sè 198 TrÇn Quang Kh¶i Hµ néi, Kh¸ch
  s¹n Sunway phè Ph¹m §×nh Hå Hµ néi ®Òu do C«ng ty BachySoletanche thi
  c«ng. Nay t¹i Hµ néi cã 3 C«ng ty thi c«ng Cäc Barrette vµ t−êng trong ®Êt
  rÊt cã tÝn nhiÖm lµ C«ng ty BachySoletanche, C«ng ty X©y dùng h¹ tÇng
  §«ng D−¬ng vµ C«ng ty TNHH Delta.
  T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh sö dông cäc Barrette vµ
  t−êng trong ®Êt nh− c«ng tr×nh HabourView ë phè NguyÔn HuÖ, SaigonInn ë
  phè T«n §øc Th¾ng vµ 6 ~ 8 ng«i nhµ kh¸c . Cäc Barrette vµ t−êng trong ®Êt
  rÊt thÝch dông khi c«ng tr×nh cã tÇng hÇm.
  Tõ n¨m 2001 Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét vµi thµnh phè kh¸c b¾t
  ®Çu lµm nhiÒu nhµ cao tÇng nªn ph−¬ng ph¸p cäc Barrette vµ t−êng trong ®Êt
  kh¸ phæ biÕn. T¹i Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh trong hai n¨m 2001 vµ
  2002 nµy ®· x©y dùng hµng chôc nhµ cã sö dông ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ
  t−êng trong ®Êt vµ cäc Barrette.

  N−íc ngoµi:

  T−êng trong ®Êt vµ cäc Barrette ®−îc ch©u ¢u vµ ch©u Mü còng nh− t¹i §µi
  loan, Hång C«ng, NhËt b¶n sö dông kh¸ réng r·i tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi
  lÇn thø hai kÕt thóc.
  Trong hÖ thèng tiªu chuÈn thÕ giíi ta ®Òu thÊy cã tiªu chuÈn riªng cho cäc
  barrette vµ t−êng trong ®Êt. HÇu hÕt c¸c tiªu chuÈn ®Òu coi cäc barrette vµ
  t−êng trong ®Êt lµ mét d¹ng cäc cã ®Æc thï riªng chø kh«ng coi lµ lo¹i kÕt
  cÊu riªng biÖt.

  37
  http://www.ebook.edu.vn

 16. 1.10 C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt dïng ®Ó kiÓm tra c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh
  thùc hiÖn c«ng nghÖ thi c«ng cäc nhåi vµ t−êng barrette:

  Ph−¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n cña c«ng nghÖ lµ ®i ®«i víi biÖn ph¸p thùc hiÖn
  ph¶i cã c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra chÊt l−îng. Trong kinh tÕ thÞ tr−êng, th«ng
  th−êng c¬ quan kü thuËt ®−îc bªn chñ ®Çu t− thuª lµm t− vÊn kü thuËt cïng
  víi bªn thiÕt kÕ cã nhiÖm vô nªu c¸c ®Æc tr−ng kü thuËt ph¶i ®¹t ®−îc trong
  qu¸ tr×nh thi c«ng nh»m x¸c ®Þnh râ chÊt l−îng s¶n phÈm coi nh− ®iÒu kho¶n
  cña hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu thi c«ng.

  Ng−êi b¸n s¶n phÈm chÝnh lµ ng−êi thi c«ng nªn ng−êi thi c«ng ph¶i chÞu
  tr¸ch nhiÖm cÊp chøng chØ cho s¶n phÈm cña m×nh lµ ®¹t c¸c chØ tiªu kü
  thuËt. ViÖc cÊp chøng chØ nµy th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra do bªn thi
  c«ng tù lµm hoÆc bªn thi c«ng thuª mét c¬ quan cã chøc n¨ng tiÕn hµnh.

  VÒ hÖ thèng kiÓm tra th−êng ph©n biÖt:
  KiÓm tra cã phßng thÝ nghiÖm hoÆc dông cô thÝ nghiÖm tiÕn hµnh c¸c phÐp
  thö nh»m biÕt c¸c chØ tiªu ®¹t ®−îc cña s¶n phÈm. Lo¹i kiÓm tra nµy cã thÓ
  n»m ngay trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt, cã thÓ lµ c¬ quan chuyªn m«n coa t− c¸ch
  ph¸p nh©n tiÕn hµnh.

  KiÓm tra sù phï hîp lµ sù chøng kiÕn c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng, qu¸ tr×nh thÝ
  nghiÖm kiÓm tra, ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vµ x¸c ®Þnh sù phï
  hîp cña s¶n phÈm so víi yªu cÇu cña hîp ®ång.

  C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt vµ yªu cÇu kiÓm tra ph¶i ®−a vµo c¸c yªu cÇu kü thuËt
  ph¶i ®¹t trong hîp ®ång giao nhËn thÇu thi c«ng.

  Nh÷ng ®Æc tr−ng chñ yÕu vµ kiÓm tra trong thi c«ng cäc nhåi nh− sau:

  iii.1 §Æc tr−ng ®Þnh vÞ cña cäc vµ kiÓm tra:

  (i) §Æc tr−ng:
  – VÞ trÝ cäc c¨n cø vµo hÖ trôc c«ng tr×nh vµ hÖ trôc gèc
  – Cao tr×nh mÆt hè khoan
  – Cao tr×nh mÆt ®Êt t¹i n¬i cã hè khoan
  – Cao tr×nh ®¸y hè khoan

  (ii) KiÓm tra :
  – Dïng m¸y kinh vÜ vµ thuû b×nh kiÓm tra theo nghiÖp vô ®o ®¹c

  38
  http://www.ebook.edu.vn

 17. iii.2 §Æc tr−ng h×nh häc cña hè khoan vµ kiÓm tra:

  (i) §Æc tr−ng:

  – §−êng kÝnh hè khoan hoÆc sÏ lµ ®−êng kÝnh cäc
  – §é nghiªng lý thuyÕt cña cäc. §é nghiªng thùc tÕ
  – ChiÒu s©u lç khoan lý thuyÕt, chiÒu s©u thùc tÕ
  – ChiÒu dµi èng v¸ch
  – Cao tr×nh ®Ønh vµ ch©n èng v¸ch.

  (ii) KiÓm tra:

  – §o ®¹c b»ng th−íc vµ m¸y ®o ®¹c
  – Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc qui ph¹m ®o kÝch th−íc h×nh häc vµ
  dung sai khi ®o kiÓm.

  iii.3 §Æc tr−ng ®Þa chÊt c«ng tr×nh:

  (i) §Æc tr−ng:

  Cø 2 mÐt theo chiÒu s©u cña hè khoan l¹i ph¶i m« t¶ lo¹i ®Êt gÆp ph¶i khi
  khoan ®Ó ®èi chiÕu víi tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc c¬ quan kh¶o s¸t ®Þa
  chÊt b¸o th«ng qua mÆt c¾t lç khoan th¨m dß ë l©n cËn.
  Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh trung thùc khi quan s¸t. Khi thÊy kh¸c víi tµi liÖu kh¶o s¸t
  ph¶i b¸o ngay cho bªn thiÕt kÕ vµ bªn t− vÊn kiÓm ®Þnh ®Ó cã gi¶i ph¸p sö lý
  ngay.

  iii.4 §Æc tr−ng cña bïn khoan:

  (i) §Æc tr−ng:

  C¸c chØ tiªu ®· biÕt: Dung träng, ®é nhít, hµm l−îng c¸t, líp vá b¸m thµnh
  v¸ch ( cake ), chØ sè läc, ®é pH.

  (ii) KiÓm tra :

  Trªn hiÖn tr−êng ph¶i cã mét bé dông cô thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu
  cña dung dÞch bïn bentonite.

  iii.5 §Æc tr−ng cña cèt thÐp vµ kiÓm tra

  39
  http://www.ebook.edu.vn

 18. (i) §Æc tr−ng:
  – KÝch th−íc cña thanh thÐp tõng lo¹i sö dông
  – H×nh d¹ng phï hîp víi thiÕt kÕ
  – Lo¹i thÐp sö dông ( m· hiÖu, h×nh d¹ng mÆt ngoµi, c¸c chØ tiªu c¬ lý
  cÇn thiÕt cña lo¹i thÐp ®ang sö dông).
  – C¸ch tæ hîp thµnh khung, lång vµ vÞ trÝ t−¬ng ®èi gi÷a c¸c thanh.
  – §é s¹ch ( gØ, b¸m bïn, b¸m bÈn), khuyÕt tËt cã d−íi møc cho phÐp
  kh«ng
  – C¸c chi tiÕt ch«n mgÇm cho kÕt cÊu hoÆc c«ng viÖc tiÕp theo: chi tiÕt
  ®Ó hµn vÒ sau, mãc s¾t, ch©n bul«ng, èng quan s¸t dïng cho thÝ nghiÖm siªu
  ©m, phãng x¹ ( carota).

  (iii) KiÓm tra :

  Quan s¸t b»ng m¾t, ®o b»ng th−íc cuén ng¾n, thÝ nghiÖm c¸c tÝnh chÊt c¬ lý
  trong phßng thÝ nghiÖm.

  iii.6 §Æc tr−ng vÒ bª t«ng vµ kiÓm tra:

  CÇn dùa vµo quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ
  bª t«ng cèt thÐp ®Ó nªu ra c¸c ®Æc tr−ng nµy.

  (i) §Æc tr−ng :

  – Thµnh phÇn , cÊp phèi
  – ChÊt l−îng cèt liÖu lín, cèt liÖu mÞn ( kÝch th−íc h¹t, ®¸ gèc, ®é
  lÉn c¸c h¹t kh«ng ®¹t yªu cÇu, ®é s¹ch víi chÊt b¸m bÈn)
  – Xi m¨ng : phÈm cÊp, c¸c chØ tiªu c¬ lý, hµm l−îng cã h¹i: kiÒm,
  sunph¸t. . .
  – N−íc: chÊt l−îng
  – Phô gia: c¸c chØ tiªu kü thuËt, chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt.
  – §é sôt cña hçn hîp bª t«ng, c¸ch lÊy ®é sôt
  – LÊy mÉu kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng ®· ho¸ cøng
  – KiÓm tra viÖc ®æ bª t«ng ( chiÒu cao ®æ, cèt ®Ønh cäc, chiÒu dµi
  cäc tr−íc hoµn thiÖn, khèi l−îng lý thuyÕt t−¬ng øng , khèi
  l−îng thùc tÕ, ®é d− gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt.)
  – §−êng cong ®æ bª t«ng ( quan hÖ khèi l−îng- chiÒu cao ®æ kÓ
  tõ ®¸y cäc trë lªn).

  (ii) KiÓm tra:

  40
  http://www.ebook.edu.vn

 19. – Chøng chØ vÒ vËt liÖu cña n¬I cung cÊp bª t«ng
  – ThiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng cã sù tho¶ thuËn cña bªn kü thuËt
  kiÓm tra chÊt l−îng
  – §é sôt cña bª t«ng
  – C¸ch lÊy mÉu vµ qu¸ tr×nh lÊy mÉu
  – KiÓm tra giÊy giao hµng ( tÝch kª giao hµng)
  – Ch−Üng kiÕn viÖc Ðp mÉu.

  iii. 7 Lëp hå s¬ cho toµn bé cäc nhåi ®−îc thi c«ng :

  Qu¸ tr×nh thi c«ng mét cäc ®· ph¶i tiÕn hµnh lËp hå s¬ cho tõng cäc.
  Dùa vµo c¸c ®Æc tr−ng ®· nªu mµ bªn thi c«ng ph¶i b¸o c¸o ®Çy ®ñ c¸c chØ
  tiªu, kÕt qu¶ kiÓm tra tõng chØ tiªu ®Æc tr−ng.
  KÕt qu¶ vµ hå s¬ cña c¸c kiÓm tra cuèi cïng b»ng tÜnh t¶i b»ng c¸c ph−¬ng
  ph¸p kh¸c.
  Trong hå s¬ cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ vÒ vËt liÖu, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra
  c¸c chØ tiªu ®· ®−îc cÊp chøng chØ. Mét b¸o c¸o tæng hîp vÒ chÊt l−îng vµ
  c¸c chØ tiªu lý thuyÕt còng nh− thùc tÕ cña tõng cäc.
  CÇn l−u ý vÒ tÝnh ph¸p lý cña hå s¬. Mét chøng chØ vÒ xi m¨ng lµ b¶n chÝnh
  hay b¶n sao ®−îc nhµ m¸y cÊp cho c¶ l« hµng. Nh− thÕ ch−a ®Çy ®ñ tÝnh
  ph¸p lý. Ng−êi sö dông ph¶i ghi râ ®Þa chØ sö dông lo¹i vËt liÖu nµy ®Õn kÕt
  cÊu trong h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph¶i ghi râ ®Þa chØ sö dông cho tõng mÎ vËt
  liÖu.

  C«ng nghÖ kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi

  ChÊt l−îng cäc khoan nhåi lµ kh©u hÕt søc quan träng v× chi phÝ cho
  viÖc chÕ t¹o mét cäc rÊt lín còng nh− cäc ph¶i chÞu t¶i lín. ChØ cÇn s¬ xuÊt
  nhá trong bÊt kú mét kh©u nµo cña qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt, kh©u thiÕt kÕ
  nÒn mãng hay kh©u thi c«ng còng ®ñ lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng c«ng
  tr×nh. ViÖc kiÓm tra chÊt l−îng c«ng tr×nh cäc khoan nhåi ®−îc kh¸i qu¸t
  trong s¬ ®å:

  41
  http://www.ebook.edu.vn

 20. KiÓm tra chÊt l−îng
  cäc khoan nhåi

  Trong qu¸ tr×nh thi c«ng Khi ®· lµm xong cäc

  C¸c qu¸ tr×nh: KiÓm tra chÊt l−îng nÒn:

  * ChuÈn bÞ * C¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh

  * Khoan t¹o lç * Thö cäc kiÓu ph©n tÝch
  ®éng lùc (PDA)
  * Hoµn thµnh khoan
  KiÓm tra chÊt l−îng cäc:
  * Cèt thÐp
  * Khoan lÊy mÉu
  * §æ bª t«ng
  * ThÝ nghiÖm cäc toµn vÑn
  * Ph¸ ®Çu cäc (PIT) hoÆc ©m déi (PET)

  * §µi cäc * ThÝ nghiÖm siªu ©m, v«
  tuyÕn, phãng x¹, hiÖu
  øng ®iÖn – thuû lùc, ®o
  sãng øng suÊt.

  Thi c«ng cäc khoan nhåi lµ viÖc kÝn khuÊt, c«ng viÖc ®ßi hái nh÷ng c«ng
  ®o¹n phøc t¹p, khã ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu yÕu tè
  nh−:

  * §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n.
  * Trang thiÕt bÞ thi c«ng
  * C«ng nghÖ thi c«ng.
  * ChÊt l−îng cña tõng c«ng ®o¹n thi c«ng.
  * VËt liÖu thi c«ng.

  Cäc nhåi lµ s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng trong kh©u chÞu lùc cña
  c«ng tr×nh nªn chÊt l−îng cÇn ®−îc l−u t©m hÕt søc. ViÖc kiÓm tra kü chÊt

  42
  http://www.ebook.edu.vn

Download tài liệu Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p5 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: