Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lý thuyết và thực tiễn – Word, PDF

474 lượt xem
Luận văn / 2020:36045  

Tiêu đề

 Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí
Minh – Lý thuyết và thực tiễn

Tác giả:

 Phạm Trần Hải

Chuyên ngành:

  / Hạ tầng & GTVT / Kiến trúc

Nguồn phát hành:

 Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Sơ lược:

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN
Tên luận án: Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí
Minh – Lý thuyết và thực tiễn
Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị Mã số: 9.58.01.05
Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Trần Hải
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. KTS. Trần Bút
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN
Luận án gồm bốn chương, sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp hệ
thống, phương pháp chuyên gia và phương pháp đánh giá đa chỉ số (MCA) để thực hiện
các nội dung nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện lý luận và kiểm chứng thực tiễn về
đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, với ba mục tiêu cụ thể sau:
(i) Xây dựng hệ thống quan điểm đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí
Minh; (ii) Đề xuất bộ chỉ số đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí
Minh; (iii) Sử dụng bộ chỉ số được đề xuất để đánh giá thực thi “Điều chỉnh Quy hoạch
chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn 2010-2015.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
– Xây dựng hệ thống quan điểm đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ
Chí Minh:
 Bộ chỉ số đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh được
triển khai từ bộ chỉ số tích hợp đánh giá thực thi hệ thống quy hoạch cấp tỉnh
của Thành phố Hồ Chí Minh.
 Bộ chỉ số này mang tính định lượng (bao gồm các chỉ số liên quan đến các
mục tiêu quy hoạch định tính được định lượng hóa và các chỉ tiêu quy hoạch
định lượng) với các nhóm chỉ số phục vụ việc đánh giá tính tuân thủ và đánh
giá tính hiệu quả.
 Bộ chỉ số này gồm bốn nhóm chỉ số (“nguồn lực”, “hoạt động triển khai”,
“kết quả”, “hiệu quả”) có mối quan hệ “nguyên nhân – hệ quả” chặt chẽ với
nhau.
 
– Đề xuất bộ chỉ số đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh:
 Xác định các chỉ số phát triển theo nội dung dự báo của Quy hoạch chung
Thành phố Hồ Chí Minh.
 Sắp xếp các chỉ số phát triển theo bốn nhóm trên dựa trên tính chất của các
chỉ số.
 Xây dựng phương pháp tính toán giá trị chỉ số đánh giá thực thi tương ứng
với các chỉ số phát triển, các phân nhóm chỉ số phát triển, các nhóm chỉ số
phát triển và tính toán chỉ số tổng hợp đánh giá thực thi Quy hoạch chung
Thành phố Hồ Chí Minh.
 Phân loại các chỉ số đánh giá thực thi đã tính toán được.
– Sử dụng bộ chỉ số được đề xuất trên để đánh giá thực thi “Điều chỉnh Quy hoạch
chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn 2010-
2015; chỉ số tổng hợp đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh
là: C=69%.
3. CÁC ỨNG DỤNG / KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN
– Hệ thống quan điểm đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh
có thể áp dụng cho các loại quy hoạch ở cấp quốc gia (quy hoạch tổng thể, quy
hoạch ngành), cấp vùng (quy hoạch tổng thể), cấp tỉnh (quy hoạch tổng thể) và các
quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành mang tính định hướng khác.
– Bộ chỉ số đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh có thể áp
dụng cho các đồ án Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh trong các thời kỳ
khác nhau cũng như áp dụng cho các đồ án quy hoạch chung của thành phố trực
thuộc trung ương và các đồ án quy hoạch chung của các đô thị với quy mô / cấp /
loại khác nhau; khi áp dụng cho các đô thị có quy mô nhỏ hơn, số lượng các chỉ số
đánh giá thực thi có thể ít hơn nhưng vẫn được sắp xếp vào bốn nhóm chỉ số trên.
– Kết quả đánh giá thực thi “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn 2010-2015 là cơ sở để: (i) điều chỉnh /
ban hành mới các chính sách thúc đẩy thực thi Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh
và (ii) điều chỉnh / lập mới Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh.
 
DISSERTATION ABSTRACT
 
Dissertation title: The Implementation Evaluation of The Master Plans in Ho Chi Minh
City – Theories and Practices
Field of study: Regional and Urban Planning Code: 9.58.01.05
Name of doctoral student: Pham Tran Hai
Name of academic supervisor: Associate Professor, Dr., Arch. Tran But
University: University of Architecture Ho Chi Minh City
1. DISSERTATION BRIEF
The dissertation consists of four chapters, using analytical – synthesis method,
systematic method, expert method and Multi-Criteria Assessment (MCA) method to
implement the study to contribute to the theory and to verify in the practice regarding
the implementation evaluation of the Ho Chi Minh City Master Plan, with three specific
objectives as follows: (i) to develop a system of viewpoints for the implementation
evaluation of the Ho Chi Minh City Master Plan; (ii) to propose a set of indicators for
the implementation evaluation of the Ho Chi Minh City Master Plan; (iii) to evaluate
the implementation of “Revised Ho Chi Minh City Master Plan to 2025” in the period
2010-2015, using the proposed set of indicators.
2. DISSERTATION FINDINGS
– Developed the system of viewpoints for the implementation evaluation of the Ho
Chi Minh City Master Plan as follows:
 The set of indicators for the implementation evaluation of the Ho Chi Minh
City Master Plan is deployed from the integrated set of indicators for the
implementation evaluation of the provincial plan system of Ho Chi Minh city.
 This set of indicators is quantitative (including indicators related to
quantified qualitative planning targets and quantitative planning criteria) for
conformence-based and performance-based evaluation.
 This set of indicators includes four groups of evaluation indicators
(“resources”, “activities”, “outputs”, “outcomes”) that have a close causality
relationship.
 
– Proposed the set of indicators for the implementation evaluation of the Ho Chi
Minh City Master Plan as follows:
 Identified the development indicators as planned in the Ho Chi Minh City
Master Plan.
 Arranged the development indicators into four groups based on the
characteristics of these indicators.
 Developed a method for calculating evaluation indicators corresponding to
the development indicators, sub-groups of development indicators, groups of
development indicators and for calculating overall indicator for the
implementation evaluation of the Ho Chi Minh City Master Plan.
 Classified the calculated indicators.
– Carried out the implementation evaluation of “Revised Ho Chi Minh City Master
Plan to 2025” in the period 2010-2015, using the proposed set of indicators; the
overall indicator (C) is 69% (sixty percent).
3. DISSERTATION CONTRIBUTION TO THE THEORY AND PRACTICE
– The system of viewpoints for the implementation evaluation of the Ho Chi Minh
City Master Plan can be applied to different types of plans at the national level
(master plans and sectoral plans), the regional level (master plans), the provincial
level (master plans) as well as other strategically technical and industry plans.
– The set of indicators for the implementation evaluation of the Ho Chi Minh City
Master Plan can be applied to this kind of plan in different periods as well as to the
master plans of other cities at different sizes / grades / types; when applied to
smaller cities, the number of evaluation indicators may be less, but these indicators
are still categorized into the four groups.
– The results of the implementation evaluation of “Revised Ho Chi Minh City
Master Plan to 2025” in the period 2010-2015 is the basis for: (i) revising / newly
promulgating policies to promote the implementation of the Ho Chi Minh City
Master Plan; and (ii) revising / newly formulating Ho Chi Minh City Master Plan.
 
Academic supervisor                                                      Doctoral student
 
 
Associate Professor, Dr., Arch. Tran But                          Pham Tran Hai
 
 
 
 

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Phạm Trần Hải với đề tài:

“Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lý thuyết và thực tiễn”

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số:               9.58.01.05

Vào lúc 08 giờ 00 thứ , ngày 02/12/2020 tại Phòng họp Ban Giám Hiệu, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM. 

ISBN:
Chưa xác định

Tải Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí
Minh – Lý thuyết và thực tiễn

Bạn đọc có thể tải thêm nhiều tài liệu luận văn, luận án kiến trúc khác tại chuyên mục tài liệu kiến trúc

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
  • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
  • Liên hệ: KTS Minh Đức
  • Phone: 0962.682.434
  • Email: info.homyland@gmail.com
  • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: