Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Download File Word, PDF

293 lượt xem

Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư

Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư
Nội dung Text: Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư


Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư nhằm giới thiệu tổng quan về công trình chung cư tái định cư, các giải pháp kiến trúc cho công trình chung cư tái định cư, các giải pháp về thiết kế và thi công công trình chung cư tái định cư.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư File Word, PDF về máy

Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư

 1. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  Lêi c¶m ¬n
  Qua 5 n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn trong tr-êng, ®-îc sù d¹y dç vµ chØ b¶o tËn t×nh
  chu ®¸o cña c¸c thÇy, c¸c c« trong tr-êng,®Æc biÖt c¸c thÇy c« trong khoa C«ng nghÖ
  em ®· tÝch luü ®-îc c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ ngµnh nghÒ mµ b¶n th©n ®· lùa chän.
  Sau 16 tuÇn lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, ®-îc sù h-íng dÉn cña Tæ bé m«n X©y dùng,
  em ®· chän vµ hoµn thµnh ®å ¸n thiÕt kÕ víi ®Ò tµi: ‚Chung cư tái định cư ‛. §Ò tµi
  trªn lµ mét c«ng tr×nh nhµ cao tÇng b»ng bª t«ng cèt thÐp, mét trong nh÷ng lÜnh vùc
  ®ang phæ biÕn trong x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp hiÖn nay ë n-íc ta.
  C¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng ®· gãp phÇn lµm thay ®æi ®¸ng kÓ bé mÆt ®« thÞ cña c¸c
  thµnh phè lín, t¹o cho c¸c thµnh phè nµy cã mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i h¬n, gãp phÇn c¶i
  thiÖn m«i tr-êng lµm viÖc vµ häc tËp cña ng-êi d©n vèn ngµy mét ®«ng h¬n ë c¸c
  thµnh phè lín nh- Hµ Néi, H¶i Phßng, TP Hå ChÝ Minh…Tuy chØ lµ mét ®Ò tµi gi¶ ®Þnh
  vµ ë trong mét lÜnh vùc chuyªn m«n lµ thiÕt kÕ nh-ng trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ®·
  gióp em hÖ thèng ®-îc c¸c kiÕn thøc ®· häc, tiÕp thu thªm ®-îc mét sè kiÕn thøc míi,
  vµ quan träng h¬n lµ tÝch luü ®-îc chót Ýt kinh nghiÖm gióp cho c«ng viÖc sau nµy cho
  dï cã ho¹t ®éng chñ yÕu trong c«ng t¸c thiÕt kÕ hay thi c«ng. Em xin bµy tá lßng biÕt
  ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong tr-êng, trong khoa X©y dùng ®Æc biÖt lµ cô
  Đoàn Quỳnh Mai, thÇy Trần Trọng Bính ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em tËn t×nh trong qu¸
  tr×nh lµm ®å ¸n.
  Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian vµ kinh nghiÖm nªn ®å ¸n cña em
  kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc c¸c ý kiÕn
  ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh c«ng
  t¸c.
  H¶i Phßng, ngµy th¸ng n¨m 2014

  Sinh viªn

  Phạm Văn Anh

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 1
  Líp: XD 1301D

 2. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  PHẦN I: KIẾN TRÚC
  CHƢƠNG I – GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

  I . GIỚI THIỆU CHUNG
  Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh KT , XH ph¸t triÓn , d©n c- ®«ng ®óc, c¸c ®« thÞ
  tËp trung ®«ng d©n c-, lao déng sinh sèng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu ®Êt ®ai s¶n xuÊt,
  sinh ho¹t vµ ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò nhµ ë trë nªn khan hiÕm , chËt chéi. V× nh÷ng nguyªn
  nh©n trªn, dÉn ®Õn vÊn ®Ò bøc thiÕt hiÖn nay lµ gi¶i quyÕt ®-îc nhµ ë cho sè ®«ng d©n
  c- mµ kh«ng tèn nhiÒu diÖn tÝch ®Êt x©y dùng. V× vËy, nhµ n-íc ®· cã chñ tr-¬ng ph¸t
  triÓn hÖ thèng nhµ chung c- nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn. C«ng tr×nh mµ em
  giíi thiÖu d-íi ®©y còng kh«ng n»m ngoµi ý nghÜa trªn.
  + Tªn c«ng tr×nh : Chung c- t¸i ®Þnh c-
  + Chñ ®Çu t- : C«ng ty TM§T ph¸t triÓn ®« thÞ
  + §Þa ®iÓm x©y dùng : Thµnh phè H¶i phßng
  + CÊp c«ng tr×nh : cÊp I
  + DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng: 1330 (m2)
  + DiÖn tÝch x©y dùng: 553 (m2)
  + Tæng diÖn tÝch sµn: 3871 (m2)
  + ChiÒu cao c«ng tr×nh 25,2 (m) tÝnh tõ cèt mÆt ®Êt.

  CHƢƠNG II – GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC
  I. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc
  a. Gi¶i ph¸p mÆt b»ng.
  ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sè tÇng, chØ giíi x©y dùng vµ chØ
  giíi ®-êng ®á, diÖn tÝch x©y dùng do c¬ quan cã chøc n¨ng lËp
  C«ng tr×nh gåm 7 tÇng : tÇng trÖt, tÇng 2-7 vµ tÇng m¸i.
  – TÇng trÖt : ChiÒu cao 3,6 (m), diÖn tÝch 553 (m2) .PhÝa tr-íc lµ 2 khu b¸n hµng
  ho¸, thùc phÈm phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cho d©n c- thuéc chung c- vµ xung quanh
  khu vùc. PhÝa sau lµ c¸c nhµ ®Ó xe, lµ n¬i ®Ó xe cña toµn chung c-. Ngoµi ra cßn cã
  khu kÜ thuËt , n¬i ®Æt c¸c hÖ thèng tæng ®µi , m¸y b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn .
  – 6 tÇng ®iÓn h×nh : chiÒu cao mçi tÇng 3,5 (m) diÖn tÝch 551 (m2), mçi tÇng gåm 6
  c¨n hé vµ cïng chung 1 hµnh lang giao th«ng.
  Mçi c¨n hé gåm cã : 1 phßng sinh ho¹t, 2 phßng ngñ, 1 bÕp ¨n + phßng ¨n, 1 WC.
  – TÇng m¸i : cã 1 bÓ n-íc m¸i.
  – H×nh khèi kiÕn tróc ®Ñp kÕt hîp víi vËt liÖu, mµu s¾c, c©y xanh t¹o sù hµi hoµ chung
  cho khu vùc, t¹o mü quan cho ®« thÞ thµnh phè.

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 2
  Líp: XD 1301D

 3. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  C«ng tr×nh cã mét cÇu thang bé vµ mét thang m¸y. Thang m¸y phôc vô chÝnh cho giao
  th«ng theo ph-¬ng ®øng cña ng«i nhµ.
  – C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp + t-êng g¹ch, cöa kÝnh khung nh«m, t-êng
  s¬n n-íc chèng thÊm, chèng nÊm mèc, chèng bong trãc vµ èp ®¸. Néi thÊt t-êng trÇn
  s¬n n-íc, nÒn l¸t g¹ch hoa, c¸c khèi vÖ sinh l¸t èp g¹ch men.
  – MÆt b»ng c«ng tr×nh bè trÝ kiÓu giËt c¸c phÝa gióp ®iÒu hoµ ®-îc kh«ng khÝ, ¸nh
  s¸ng tù nhiªn, th«ng giã tíi ®Òu c¸c c¨n hé, t¹o mü quan cho c«ng tr×nh.
  II. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  + Toµn bé phÇn chÞu lùc cña c«ng tr×nh lµ khung BTCT cña hÖ thèng cét vµ dÇm .
  + TÇng m¸i vµ c¸c sµn khu vÖ sinh ®Òu ®-îc xö lý chèng thÊm trong qu¸ tr×nh ®æ
  bª t«ng vµ tr-íc khi hoµn thiÖn.
  + B¶n sµn cã dÇm, ®¶m b¶o ®é cøng lín trong mÆt ph¼ng cña nã, chiÒu dµy nhá,
  ®¸p øng yªu cÇu sö dông, gi¸ thµnh hîp lý.
  III. c¸c Gi¶i ph¸p kÜ thuËt t-¬ng øng cña c«ng tr×nh
  1- Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng.
  Mçi phßng trong toµ nhµ ®Òu cã hÖ thèng cöa sæ vµ cöa ®i, phÝa mÆt ®øng lµ cöa kÝnh
  nªn viÖc th«ng giã vµ chiÕu s¸ng ®Òu ®-îc ®¶m b¶o. C¸c phßng ®Òu ®-îc th«ng tho¸ng
  vµ ®-îc chiÕu s¸ng tù nhiªn tõ hÖ thèng cöa sæ, cöa ®i, ban c«ng, hµnh lang vµ c¸c
  s¶nh tÇng kÕt hîp víi th«ng giã vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o. Hµnh lang gi÷a kÕt hîp víi
  s¶nh lín ®· lµm t¨ng sù th«ng tho¸ng cho ng«i nhµ vµ kh¾c phôc ®-îc mét sè nh-îc
  ®iÓm cña gi¶i ph¸p mÆt b»ng.
  2- Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng.
  Giao th«ng theo ph-¬ng ngang trªn mÆt b»ng cã ®Æc ®iÓm lµ cöa ®i cña c¸c phßng ®Òu
  më ra hµnh lang dÉn ®Õn s¶nh cña tÇng, tõ ®©y cã thÓ ra thang bé vµ thang m¸y ®Ó lªn
  xuèng tuú ý, ®©y lµ nót giao th«ng theo ph-¬ng ®øng .
  Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng gåm thang bé (mçi vÕ thang réng 1,2m) ®Æt t¹i trung
  t©m cña toµ nhµ, tõ tÇng trÖt lªn tÇng m¸i vµ 1 thang m¸y víi kÕt cÊu bao che ®-îc
  c¸ch nhiÖt cã th«ng giã, chèng Èm vµ chèng bôi thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i.
  3-HÖ thèng ®iÖn:
  + Sö dông ®iÖn l-íi quèc gia 220/380V 3 pha 4 d©y, qua tr¹m biÕn thÕ ®Æt ngoµi
  c«ng tr×nh, h¹ thÕ ®i ngÇm qua c¸c hép kü thuËt lªn c¸c tÇng nhµ.
  + HÖ thèng tiÕp ®Êt thiÕt bÞ Rn® 4
  + §iÖn n¨ng tÝnh cho hÖ thèng chiÕu s¸ng trong vµ ngoµi nhµ, m¸y b¬m n-íc,
  thang m¸y vµ nhu cÇu sö dông ®iÖn cña c¸c hé d©n .
  + C«ng suÊt sö dông dù trï : 400.000 (W) víi dßng ®iÖn tæng : 670 (A).
  4- HÖ thèng n-íc:
  a. CÊp n-íc:

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 3
  Líp: XD 1301D

 4. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  + HÖ thèng cÊp n-íc cho c«ng tr×nh chñ yÕu phôc vô môc ®Ých sinh ho¹t vµ ch÷a
  ch¸y, dïng èng nhùa PVC víi c¸c èng nh¸nh trong c¸c khu WC , dïng èng s¾t tr¸ng
  kÏm ®èi víi tuyÕn èng b¬m n-íc, èng ®øng cÊp n-íc tõ m¸i xuèng vµ hÖ thèng n-íc
  ch÷a ch¸y.
  +Sinh ho¹t : tæng céng dù kiÕn = 20 m3/ngµy cÊp n-íc theo s¬ ®å sau :
  M¹ng l-íi thµnh phè—>§ång hå ®o n-íc —> B¬m —> BÓ n-íc m¸i (10m3)
  —> CÊp xuèng c¸c khu vÖ sinh vµ c¸c nhu cÇu kh¸c.
  b. Tho¸t n-íc:
  + Sinh ho¹t :
  – L-u l-îng tho¸t n-íc bÈn : Q =20 (l/s)
  – TuyÕn tho¸t sinh ho¹t s¹ch ®i riªng.
  – C¸c phÔu sµn cã ®Æt thªm èng xiph«ng ®Ó ng¨n mïi , c¸c hè ga tho¸t n-íc
  thiÕt kÕ n¾p kÝn.
  – Cã bè trÝ c¸c èng h¬i phô ë c¸c èng tho¸t n-íc ®øng dÓ gi¶m ¸p lùc trong èng.
  – N-íc th¶i tho¸t xuèng c¸c bÓ tù ho¹i vµ tho¸t ra hÖ thèng tho¸t n-íc thµnh phè.
  + N-íc m-a: L-u l-îng n-íc m-a : Qm-a = 18 (l/s) tõ m¸i tho¸t xuèng theo c¸c
  tuyÕn èng PVC 110 vµ èng BTCT ®Ó tho¸t ra ngoµi m¹ng l-íi thµnh phè.
  5- HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c:
  D©y ®iÖn tho¹i dïng lo¹i 4 lâi ®-îc luån trong èng PVC vµ ch«n ngÇm trong t-êng,
  trÇn. D©y tÝn hiÖu angten dïng c¸p ®ång, luån trong èng PVC ch«n ngÇm trong t-êng.
  TÝn hiÖu thu ph¸t ®-îc lÊy tõ trªn m¸i xuèng, qua bé chia tÝn hiÖu vµ ®i ®Õn tõng
  phßng. Trong mçi phßng cã ®Æt bé chia tÝn hiÖu lo¹i hai ®-êng, tÝn hiÖu sau bé chia
  ®-îc dÉn ®Õn c¸c æ c¾m ®iÖn. Trong mçi c¨n hé tr-íc m¾t sÏ l¾p 2 æ c¾m m¸y tÝnh, 2 æ
  c¾m ®iÖn tho¹i, trong qu¸ tr×nh sö dông tuú theo nhu cÇu thùc tÕ khi sö dông mµ ta cã
  thÓ l¾p ®Æt thªm c¸c æ c¾m ®iÖn vµ ®iÖn tho¹i.
  6- HÖ thèng ch÷a ch¸y :
  + Ch÷a ch¸y b»ng n-íc vµ khÝ CO2 . HÖ thèng b¸o ch¸y ®-îc l¾p ë tõng hé .
  + L-u l-îng cÊp ch÷a ch¸y Qcc = 5,6 l/s
  + C¸c b×nh ch÷a ch¸y , c¸c vßi ch÷a ch¸y ®-îc ®Æt trong c¸c häng cøu ho¶ ë hµnh
  lang s¶nh dÔ thÊy vµ ch÷a ch¸y ®-îc mäi vÞ trÝ cña c«ng tr×nh .
  + Dïng b¬m ®éng c¬ næ ®Ó ch÷a ch¸y : Q = 20 m3/h ; H 50m .
  + Dïng c¸c b×nh xÞt CO2 lo¹i 7 kg .
  + Dïng èng s¾t tr¸ng kÏm ®èi víi tuyÕn èng b¬m n-íc, èng ®øng cÊp n-íc tõ m¸i
  xuèng vµ hÖ thèng ch÷a ch¸y.
  + T¹i c¸c n¬i cã ®Æt häng cøu ho¶ cã ®Çy ®ñ c¸c h-íng dÉn vÒ sö dông còng nh-
  c¸c biÖn ph¸p an toµn, phßng chèng ch¸y næ.

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 4
  Líp: XD 1301D

 5. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  PHẦN KẾT CẤU (45%)VÀ NỀN MÓNG (10%)

  TÊN ĐỀ TÀI : CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ

  GVHD : Th.S. ĐOÀN THỊ QUỲNH MAI

  SVTH : PHẠM VĂN ANH

  LỚP : XD1301D

  MSV : 1351040012

  NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO :

  – LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG ĐIỂN HÌNH
  – TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO THÉP:
  KHUNG TRỤC G.
  SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (SÀN TẦNG 3).
  CẦU THANG BỘ 2 VẾ .
  MÓNG DƢỚI KHUNG TRỤC G.
  – CÁC BẢN VẼ KÈM THEO :
  KC 01– KẾT CẤU THÉP SÀN.
  KC 02 – CỐT THÉP KHUNG TRỤC G.
  KC 03– KẾT CẤU CẦU THANG BỘ.
  KC 04 – KẾT CẤU MÓNG KHUNG TRỤC 4.

  GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN

  Th.S. Đoàn Quỳnh Mai

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 5
  Líp: XD 1301D

 6. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  PHẦN II : KẾT CẤU
  Ch-¬ng I- lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu
  I- S¬ bé chän kÝch th-íc
  1. Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu
  S¬ ®å tÝnh:
  S¬ ®å tÝnh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ cña c«ng tr×nh, ®-îc lËp ra chñ yÕu nh»m hiÖn
  thùc ho¸ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu phøc t¹p. Nh- vËy, víi c¸ch tÝnh thñ c«ng,
  ng-êi thiÕt kÕ buéc ph¶i dïng c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, chÊp nhËn viÖc chia c¾t kÕt
  cÊu thµnh c¸c phÇn nhá h¬n b»ng c¸ch bá qua c¸c liªn kÕt kh«ng gian. §ång thêi sù
  lµm viÖc cña vËt liÖu còng ®-îc ®¬n gi¶n ho¸, cho r»ng nã lµm viÖc trong giai ®o¹n ®µn
  håi, tu©n theo ®Þnh luËt H«ke. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhê sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ
  cña m¸y tÝnh ®iÖn tö, ®· cã nh÷ng thay ®æi quan träng trong c¸ch nh×n nhËn ph-¬ng
  ph¸p tÝnh to¸n c«ng tr×nh. Khuynh h-íng ®Æc thï ho¸ vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c tr-êng hîp
  riªng lÎ ®-îc thay thÕ b»ng khuynh h-íng tæng qu¸t ho¸. §ång thêi khèi l-îng tÝnh
  to¸n sè häc kh«ng cßn lµ mét trë ng¹i n÷a. C¸c ph-¬ng ph¸p míi cã thÓ dïng c¸c s¬
  ®å tÝnh s¸t víi thùc tÕ h¬n, cã thÓ xÐt tíi sù lµm viÖc phøc t¹p cña kÕt cÊu víi c¸c mèi
  quan hÖ phô thuéc kh¸c nhau trong kh«ng gian.
  §Ó ®¬n gi¶n ho¸ tÝnh to¸n vµ phï hîp víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ, ta lùa chän gi¶i ph¸p
  tÝnh khung ph¼ng.
  * T¶i träng:
  – T¶i träng ®øng:
  Gåm träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn, m¸i. T¶i träng
  t¸c dông lªn sµn, thiÕt bÞ ®Òu qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch « sµn.
  – T¶i träng ngang:
  Gåm t¶i träng giã tr¸i vµ giã ph¶i ®-îc tÝnh to¸n quy vÒ t¸c dông t¹i c¸c møc sµn.
  Néi lùc vµ chuyÓn vÞ:
  §Ó x¸c ®Þnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ, sö dông ch-¬ng tr×nh tÝnh kÕt cÊu SAP 2000.
  §©y lµ mét ch-¬ng tr×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu m¹nh hiÖn nay. Ch-¬ng tr×nh nµy tÝnh to¸n
  dùa trªn c¬ së cña ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n.
  2. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th-íc tiÕt diÖn
  2.1. Chän chiÒu dµy b¶n sµn:
  – KÝch th-íc « b¶n ®iÓn h×nh: L1 L2 3,6 5, 4
  L2 5,4
  r= 1,5 < 2
  L1 3,6
  ¤ b¶n lµm viÖc theo c¶ hai ph-¬ng, b¶n thuéc lo¹i b¶n kª bèn c¹nh.
  – X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµy b¶n sµn theo c«ng thøc sau:

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 6
  Líp: XD 1301D

 7. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  D 0,8
  hb L 540 10cm
  m 45
  Trong ®ã:
  – hb: ChiÒu dµy b¶n sµn
  – D = 0,8 1,4 phô thuéc vµo ho¹t t¶i cña sµn
  – m: HÖ sè phô t¶i phô thuéc vµo s¬ ®å lµm viÖc cña b¶n
  – B¶n kª bèn c¹nh m = 40 45.
  – L : C¹nh theo ph-¬ng chia lùc chÝnh cña « b¶n.
  VËy chän hb 10cm
  2.2. CÊu t¹o khung:
  a) Chän kÝch th-íc dÇm:
  – KÝch th-íc dÇm theo ph-¬ng ngang nhµ:
  h = 1 / 8 1 / 12 L ®èi víi dÇm khung.
  b = ( 0,3 0,5) h
  Trong ®ã: b, h lÇn l-ît lµ kÝch th-íc chiÒu réng, chiÒu dµi cña tiÕt diÖn dÇm vµ L lµ
  nhÞp cña dÇm. VËy ta chän t¹m thêi kÝch th-íc s¬ bé nh- sau :

  DÇm nhÞp L (m) ( 1/8 1/12) L KÝch th-íc tiÕt diÖn bxh (cm)

  1 2 5,4 0,68 0,45 30 x 50
  2 3 4,2 0,53 0,35 30 x 50
  3 4 4,2 0,53 0,35 30 x 50
  4 5 5,4 30 x 50
  0,68 0,45
  Con s¬n 1,2 30 x 40

  – KÝch th-íc cña dÇm theo ph-¬ng däc nhµ:
  h = (1/12 1/20) L
  b = ( 0,3 0,5) h
  Vµ chän theo yªu cÇu cña kiÕn tróc.
  DÇm nhÞp AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI lµ dÇm liªn tôc n»m trªn t-êng, nhÞp
  3,6 m chän tiÕt diÖn b x h = 22 x 40 cm.
  b) Chän kÝch th-íc cét:
  XÐt t¶i träng t¸c dông vµo mét cét tÇng ®iÓn h×nh trôc G4.
  Cét tÇng 1:
  – DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét s¬ bé chän theo c«ng thøc:
  N
  Fc = (1,2 1,5)
  Rb

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 7
  Líp: XD 1301D

 8. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Trong ®ã : – Rb: C-êng ®é chịu nén cña bª t«ng B20 cã R n = 115 kG/cm2
  =11,5MPa
  – k: HÖ sè kÓ ®Õn sù lÖch t©m, tõ 1,2 1,5; chän k =1,2
  – N : T¶i träng t¸c dông lªn cét
  Khi ®ã : N = (n. q s + q m ) . S
  – n: sè tÇng, n = 7
  – q s : T¶i träng quy ®æi t-¬ng ®-¬ng trªn sµn lÊy theo kinh nghiÖm,
  q s = 1,0 1,2 (T/m2 ), lÊy q s = 1,0 (T/m 2 ).
  – q m : T¶i träng cña m¸i lÊy theo kinh nghiÖm q m = 0,4 0,5; lÊy
  q m = 0,5 (T/m 2 ).
  – S: diÖn tÝch truyÒn t¶i cña sµn xuèng cét, ta tÝnh cho cét trôc C4.
  S = 0,5 (5,4 + 4,2) 3,6 = 17,28 ( m 2 )
  N = (7 1 + 0,5) 17,28.10 3 = 129600 (kG)
  1,2 129600
  VËy: Fc = 1352 (cm 2 )
  115
  Fc 1352
  Chän: b = 30 (cm) ; ta cã: h 45 (cm 2 )
  b 30
  VËy chän h = 60 (cm)
  T-¬ng tù ta chän ®-îc tiÕt diÖn cho cét c¸c tÇng vµ c¸c trôc cßn l¹i nh- sau:

  Cét trôc TÇng 1 TÇng 2,3, 4 TÇng 5, 6, 7
  1, 2, 3, 4 ,5 30 x 60 30 x 50 30 x 40

  + Nhịp tính toán của dầm
  – NhÞp tÝnh to¸n cña dÇm lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cét:
  +X¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm 1-2:
  L12= L1 + t/2 + t/2 – hc/2 – hc/2
  L12=5,4+0,11+0,11-0,4/2-0,4/2=5,22 (m)
  +X¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm 2-3: 3-4
  L23 = L2 – t/2 + hc/2
  L2-3=4,2 – 0,11 + 0,4/2 = 4,29
  +x¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n dÇm c«ng son:
  Lcx=1,2 – 0,11 + 0,4/2 = 1,29 (m)
  + ChiÒu cao cét:

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 8
  Líp: XD 1301D

 9. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  ChiÒu cao cét lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc dÇm. Do dÇm khung thay ®æi
  tiÕt diÖn nªn ta sÏ x¸c ®Þnh chiÒu cao cét sÏ x¸c ®Þnh chiÒu cao cét theo dÇm cã tiÕt
  diÖn nhá h¬n
  – X¸c ®Þnh chiÒu cao cña cét tÇng 1:
  ChiÒu s©u ch«n mãng tõ mÆt ®Êt tù nhiªn (cèt -0,6) trë xuèng:
  Hm = 800(mm) = 0,8(m)
  ht1 = Ht + Z + hm – hd/2 = 3,6+0,6+0,8-0,4/2=4,8 (m)
  ( víi Z = 0,6 m lµ kho¶ng c¸ch tõ cèt 0.00 ®Õn mÆt ®Êt tù nhiªn)
  + X¸c ®Þnh chiÒu cao cét tÇng 2,3,4,5,6,7:
  Ht2=ht3= ht4 =ht5 =ht6 =ht7 = 3,5 (m).

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 9
  Líp: XD 1301D

 10. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  .S¬ ®å kÝch th-íc tiÕt diÖn khung trôc G
  ( ThÓ hiÖn nh- h×nh vÏ )

  +24.600 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x40 c30x40 c30x40 c30x40 c30x40
  +21.100 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x40 c30x40 c30x40 c30x40 c30x40
  +17.600 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x40 c30x40 c30x40 c30x40 c30x40
  +14.100 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50 c30x50
  +10.600 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50 c30x50
  +7.100 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50 c30x50

  +3.600 d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  d22x40
  c30x60 c30x60 c30x60 c30x60
  +0.000
  -0.600
  600
  500

  5400 4200 4200 5400 1200

  1 2 3 4 5

  s¬ ®å h×nh häc

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 10
  Líp: XD 1301D

 11. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40

  3500
  c30x40 c30x40 c30x40 c30x40 c30x40
  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  3500

  c30x40 c30x40 c30x40
  c30x40 c30x40
  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  3500

  c30x40 c30x40 c30x40 c30x40
  c30x40
  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  3500

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50
  c30x50
  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  c30x50
  3500

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50

  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  3500

  c30x50 c30x50 c30x50 c30x50 c30x50

  d30x50 d30x50 d30x50 d30x50 d30x40
  4800

  c30x60 c30x60 c30x60 c30x60 c30x60

  5220 4290 4290 5220 1290
  1 2 3 4 5

  SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 11
  Líp: XD 1301D

 12. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  Ch-¬ng II – X¸c ®Þnh t¶i träng vµ néi lùc hÖ kÕt cÊu.
  I .X¸c ®Þnh t¶i träng ,tÝnh néi lùc
  1. X¸c ®Þnh tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i.
  1.1. TÜnh t¶i
  TT tính
  TT tiêu n toán
  TT CÊu t¹o líp sµn Dày TLR chuẩn (HÖ tt

  (m)
  3
  (kG/m ) (kG/m2) sè) q
  (kG/m2)

  I.Sµn BTCT
  1 G¹ch l¸t nÒn 0,012 2000 24 1,1 26,4
  2 V÷a lãt 0,015 1800 27 1,3 35,1
  3 B¶n BTCT 0,1 2500 250 1,1 275,0
  4 V÷a tr¸t trÇn m¸c 0,015 1800 27 1,3 35,1
  371,6

  II. Sµn m¸i
  1 G¹ch l¸ nem 0,012 1800 21,6 1,1 23,76
  2 V÷a lãt 0,015 1800 27 1,3 35,1
  3 V÷a chèng thÊm 0,03 1800 54 1,3 70,2
  4 Bª t«ng nhÑ t¹o ®é dèc 0,04 2200 88 1,3 114,4
  5 B¶n BTCT 0,1 2500 250 1,1 275
  6 V÷a tr¸t trÇn m¸c 0,015 1800 27 1,3 35,1
  553,56

  III. Sªn« m¸i
  1 B¶n BTCT 0,1 2500 250 1,1 275
  2 Tr¸t vµ l¸ng 0,03 1800 27 1,3 35,1
  310,1
  1.2. Ho¹t t¶i (Theo TCVN 2737- 1995)
  Lo¹i ho¹t t¶i Tttc (kg/m2) n Tttt (kg/m2)
  Söa ch÷a m¸i 75 1,3 105
  Phßng ngñ, bÕp, WC, 150 1,3 195
  Hµnh lang, cÇu thang, s¶nh 300 1,2 360
  Ban c«ng 400 1,2 480
  1.3. T¶i träng cña 1m2 t-êng

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 12
  Líp: XD 1301D

 13. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  3 TC 2
  PTT
  TT CÊu t¹o c¸c líp Dµy (m) (kg/m ) P (kg/m ) n
  (kg/m2)
  T-êng dµy 220
  1 Hai líp tr¸t dµy 30 0,03 1800 54 1,3 70,2
  2 Líp g¹ch x©y dµy 220 0,22 1800 396 1,1 435,6
  Céng 450 505,8
  T-êng dµy 110
  1 Hai líp tr¸t dµy 30 0,03 1800 54 1,3 70,2
  2 Líp g¹ch x©y dµy 110 0,11 1800 198 1,1 217,8
  Céng 252 288,0

  II. Ph©n phèi t¶i träng cho khung khung trôc G
  – T¶i träng truyÒn vµo khung gåm tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i d-íi d¹ng t¶i tËp trung vµ t¶i ph©n
  bè ®Òu.
  + TÜnh t¶i: Träng l-îng b¶n th©n cét, dÇm, sµn, t-êng, c¸c líp tr¸t .
  + Ho¹t t¶i: T¶i träng sö dông trªn nhµ.
  – T¶i träng do sµn truyÒn vµo dÇm cña khung ®-îc tÝnh to¸n theo diÖn chÞu t¶i, ®-îc
  c¨n cø vµo ®-êng nøt cña sµn khi lµm viÖc. Nh- vËy, t¶i träng truyÒn tõ b¶n vµo dÇm
  theo 2 ph-¬ng:
  +Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n L 1 : h×nh tam gi¸c
  + Theo ph-¬ng c¹nh dµi L 2 : h×nh thang hoÆc tam gi¸c
  – §Ó ®¬n gi¶n ta quy ®æi t¶i ph©n bè h×nh thang vµ h×nh tam gi¸c vµo dÇm khung vÒ
  d¹ng ph©n bè ®Òu theo c«ng thøc :
  + T¶i d¹ng h×nh thang cã lùc ph©n bè ®Òu ë gi÷a nhÞp, t¶i ph©n bè ®Òu t-¬ng ®-¬ng
  L1 q tt
  lµ: q td K
  2
  2 3
  Trong ®ã K = (1 – 2 + ) víi = L1/ 2L2

  + T¶i d¹ng tam gi¸c cã lùc ph©n bè lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp, t¶i ph©n bè ®Òu t-¬ng
  5 L1 qtt
  ®-¬ng lµ : qtd
  8 2

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 13
  Líp: XD 1301D

 14. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-

  MẶT BẰNG PHÂN TẢI
  mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng

  « «
  h
  6 6
  « « «
  1 3 1

  3600
  «
  2 « «
  5
  «
  5 «
  5
  «
  5
  «
  2 « «2 «
  2 2 2
  « « «
  1 « « 3 1
  6 6

  « «
  g
  6 6
  « « «
  1 3 1

  3600
  « « « « « «
  5 « « «2 « «4
  2 2
  5 5 5
  2 2 2
  «
  1 « «
  «
  6 «
  6 3 1
  f
  5400 4200 4200 5400 1200

  1 2 3 4 5
  III. TÝnh tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung trôc G
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng
  T¶i träng ph©n bè kg/m

  A/ Sµn m¸i
  T¶i träng ph©n bè nhÞp (1-2) :
  q1 – Do sµn ¤1 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn :
  2 3
  3,6 3,6
  553,56 3,6 1 2
  2 5,22 2 5,22 1437,2

  T¶i träng ph©n bè nhÞp (2-2’) vµ ( 2’-3):

  q2 – Do sµn ¤6 truyÒn vµo 2 bªn :
  5 2,145 553,56 742,1
  2
  8 2

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 14
  Líp: XD 1301D

 15. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng

  T¶i träng ph©n bè nhÞp (3-4) :

  q3 – Do sµn ¤3 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn :
  2 3
  3,6 3,6 1144
  553,56 3,6 1 2
  2 4,29 2 4,29

  T¶i träng ph©n bè nhÞp (4-5) :

  q4 – Do sµn ¤1 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn :
  2 3
  3,6 3,6
  553,56 3,6 1 2 1437,2
  2 5,22 2 5,22

  T¶i träng ph©n bè trªn c«ng-x«n :
  q5 Trọng lượng tường 220 cao 1m : 505,08
  505,08×1

  B/ Sµn tÇng
  T¶i träng ph©n bè nhÞp (1-2) : 864
  – Träng l-îng t-êng ng¨n 110 cao 3,0 : 288 3,0
  – Sµn ¤1 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn :
  2 3
  3,6 3,6 964,8
  q6 371,6 3,6 1 2
  2 5,22 2 5,22
  1828,8

  T¶i träng ph©n bè nhÞp (2-2’) vµ (2’-3):
  – Do sµn ¤6(t¶I h×nh tam gi¸c) truyÒn vµo 2 bªn :
  q7 5 2,145 371,6
  2 498,2
  8 2
  892,8
  Träng l-îng t-êng ng¨n 110 cao 3,1 : 288 3,1
  1391
  T¶i träng ph©n bè nhÞp (3-4) :
  – Do sµn ¤3 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn : 767,9
  q8 2 3
  3,6 3,6
  371,6 3,6 1 2
  2 4,29 2 4,29 1568

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 15
  Líp: XD 1301D

 16. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng
  – Träng l-îng t-êng ng¨n 220 cao 3,1 : 505,8 3,1 2335,9

  T¶i träng ph©n bè nhÞp (4-5) :
  – Do sµn ¤1 (t¶i h×nh thang) truyÒn vµo 2 bªn :
  2 3
  q9 3,6 3,6 964,8
  371,6 3,6 1 2
  2 5,22 2 5,22

  – Träng l-îng t-êng ng¨n 220 cao 3,0 : 505,8 3,0 1568
  2532,8
  T¶i träng ph©n bè trªn c«ng-x«n :
  q10 Trọng lượng tường 220 cao 1m : 505,08
  505,08×1
  T¶i träng tËp trung kg/m

  A/ Sµn m¸i
  T¶i träng tËp trung trôc 1:
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) :
  242 3,6 871,2
  – Do sµn ¤2 (t¶i h×nh tam gi¸c) truyÒn vµo :
  P1
  5 3,6 553,56 622,8
  8 2
  – Träng l-îng t-êng ch¾n m¸i cao 0,75m :
  288 0,75 3,6 777,6
  – Träng l-îng t-êng sªn« n-íc : 288 0,4 3,6 414,72
  2686,32

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 16
  Líp: XD 1301D

 17. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng

  T¶i träng tËp trung trôc 2,3 :
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) : 871,2
  242 3,6
  – Do 2 t¶i ¤2 vµ ¤5 truyÒn vµo :
  5 3,6 553,56
  P2 8 2
  2 3
  2,145 2,145 1498,8
  + 553,56 2,145 1 2
  2 3,6 2 3,6

  – Träng l-îng t-êng ch¾n m¸i cao 1,75m : 1814,4
  288 1,75 3,6
  4253,6
  T¶i träng tËp trung trôc 2’ :
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) : 871,2
  242 3,6
  P3 – Do t¶i ¤5 truyÒn vµo :
  2 3
  2,145 2,145
  553,56 2,145 1 2 945,2
  2 3,6 2 3,6
  1816,4
  T¶i träng tËp trung trôc 4 :
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) :
  871,2
  242 3,6
  – Do 2 t¶i ¤2 (t¶i h×nh tam gi¸c) truyÒn vµo :
  1245,5
  P4 5 3,6 553,56
  2
  8 2
  Träng l-îng t-êng ch¾n m¸i cao 1,5m :
  1555,2
  288 1,5 3,6
  3671,9

  T¶i träng tËp trung trôc 5
  Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc ( 0,22 x 0,40)
  871,2
  242 x 3,6
  P5
  Do t¶i ¤2 vµ ¤4 truyÒn vµo
  1220,6
  5 3,6 553,56
  553,56 1,8 1,2 / 2
  8 2
  2091,8

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 17
  Líp: XD 1301D

 18. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng
  T¶i träng tËp trung đầu công xôn
  871,2
  Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc ( 0,22 x 0,40)
  242 x 3,6
  597,84
  Do t¶i ¤4 truyÒn vµo
  P6
  553,56 x 1,8 x 1,2/2
  777,6
  – Träng l-îng t-êng ch¾n m¸i cao 0,75m :
  414,7
  288 0,75 3,6
  2661,34
  – Träng l-îng t-êng sªn« n-íc : 288 0,4 3,6

  B/ Sµn tÇng
  Sµn tÇng 5, 6, 7
  T¶i träng tËp trung trôc 1 :
  – Do t¶i ¤2 (t¶i h×nh tam gi¸c) qua dÇm däc: 418,05
  P7 5 3,6 371,6
  8 2
  871,2
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,4) :
  242 3,6
  3951,3
  – Do t-êng 220 : 505,8 3,1 3,6 0,7

  5240,4

  T¶i träng tËp trung trôc (2,3,) :
  – Do 2 t¶i ¤2 vµ ¤5) qua dÇm däc:
  5 3,6 371,6
  8 2
  2 3 1052,56
  P8 2,145 2,145
  + 371,6 2,145 1 2
  2 3,6 2 3,6

  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,3) :
  242 3,6 871,2
  – Do t-êng 220 : 505,8 3,6 3,1 0,7 3951,3
  5875,1

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 18
  Líp: XD 1301D

 19. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng
  T¶i träng tËp trung trôc 2’ :
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) :
  242 3,6 871,2
  – Do t¶i ¤5 truyÒn vµo :
  P9 2 3
  2,145 2,145 634,5
  371,6 2,145 1 2
  2 3,6 2 3,6

  – Do t-êng 110 : 288 3,6 3,1 0,7 2250
  3755,7

  T¶i träng tËp trung trôc 4 :
  – Do 2 t¶i ¤2 (t¶i h×nh tam gi¸c) qua dÇm däc:
  5 3,6 371,6 836,1
  2
  8 2
  P10

  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,4) :
  242 3,6 871,2
  – Do t-êng 110 : 288 3,6 3,1 0,7 2250
  3957,3
  T¶i träng tËp trung trôc 5
  Do 2 t¶i ¤2 vµ ¤4 819,37
  5 3,6 371,6
  371,6 1,8 1,2 / 2
  P11 8 2 871,2
  Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc ( 0,22 x 0,4)
  242 x 3,6 3951,3
  Do t-êng 220 : 505,8 3,1×3,6 0,7 5641,9

  T¶i träng tËp trung đầu công xôn
  Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc ( 0,2 x 0,4)
  P12 242 x 3,6 871,2
  Do tải Ô4
  371,6 x 1,8 x 1,2/2 401,33
  1272,5

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 19
  Líp: XD 1301D

 20. ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Chung c- t¸i ®Þnh c-
  Tªn t¶i
  T¶i träng hîp thµnh §¬n vÞ ®o PTT
  träng
  B/ Sµn tÇng
  Sµn tÇng2, 3, 4,
  T¶i träng tËp trung trôc 1 :
  – Do t¶i ¤2 (t¶i h×nh tam gi¸c) qua dÇm däc:
  P13 5 3,6 371,6 418,05
  8 2
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,4) : 871,2
  242 3,6 3951,3
  – Do t-êng 220 : 505,8 3,1 3,6 0,7 5240,6

  T¶i träng tËp trung trôc (2,3,) :
  – Do 2 t¶i ¤2 vµ ¤5) qua dÇm däc:
  5 3,6 371,6
  8 2 1052,56
  2 3
  P14 2,145 2,145
  + 371,6 2,145 1 2
  2 3,6 2 3,6

  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,4) : 871,2
  242 3,6
  – Do t-êng 220 : 505,8 3,6 3,1 0,7 3951,3
  5875,06

  T¶i träng tËp trung trôc 2’ :
  – Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (0,22×0,40) :
  242 3,6 871,2

  P15 – Do t¶i ¤5 truyÒn vµo :
  2 3 634,5
  2,145 2,145
  371,6 2,145 1 2
  2 3,6 2 3,6
  2250
  – Do t-êng 110 : 288 3,6 3,1 0,7 3755,7

  Sinh viªn: Ph¹m V¨n Anh 20
  Líp: XD 1301D

Download tài liệu Thuyết minh đồ án tốt tốt nghiệp: Chung cư tái định cư File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: