Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean – Download File Word, PDF

234 lượt xem

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean
Nội dung Text: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean


Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean” có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 các căn cứ pháp lý, phần 2 thuyết minh dự án đầu tư xây dựng, phần 3 thiết kế sơ bộ công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean File Word, PDF về máy

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

 1. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  PhÇn I
  ThuyÕt minh dù ¸n ®Çu t x©y dùng

  Tªn dù ¸n, ®Þa danh liªn l¹c
  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh:
  TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG HOAØNG DIEÄU ASEAN
  Tªn giao dÞch b»ng tiÕng Anh: Hoang Dieu Asean school
  JSC
  §Þa®iÓm liªn l¹c: 39 Hµn M¹c Tö, TP Pleiku, Gia Lai
  §iÖn tho¹i: 0596 250796

  Ch¬ng I
  sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t

  I. C¸c c¨n cø ph¸p lý:

  – C¨n cø nghÞ ®Þnh 53/2006//N§-CP ngµy 25/5/2006 cña ChÝnh
  phñ, vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c c¬ së cung øng
  dÞch vô ngoµi c«ng lËp.
  – C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 39/2001/Q§-BGD§T ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña bé
  trëng Bé Gi¸o dôc ®µo t¹o vÒ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c trêng
  ngoµi c«ng lËp.
  – C¨n cø c«ng v¨n sè 08.12/CV-ACG ngµy 30/5/2012 cña C«ng ty cæ phÇn
  ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc céng ®ång Asean göi UBND tØnh Gia Lai vÒ viÖc
  thuª ®Êt x©y dùng trêng t thôc chÊt lîng cao Asean..
  – c¨n cø v¨n b¶n sè 2684/UBND-CNXD ngµy 21/8/2012 cña UBND tØnh Gia lai
  vÒ viÖc thèng nhÊt vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt cho thuª ®Ó x©y dùng trêng t thôc
  chÊt lîng cao Asean.
  – C¸c th«ng t liªn Bé híng dÉn quy tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 1

 2. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003
  – C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña chÝnh phñ vÒ
  qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dng.
  – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trêng häc phæ th«ng: TCVN 3978 : 1984
  – Quy ph¹m, quy chuÈn cña Nhµ níc vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt
  kÕ kÕt cÊu, ®iÖn, níc, PCCC, chèng mèi mät, chèng sÐt.
  – §Þnh møc suÊt vèn ®Çu t vµ x©y dùng n¨m 2012 cña Bé x©y dùng ban
  hµnh kÌm – quyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD ngµy 29//09/2009 cña Bé trëng Bé
  X©y dùng.
  – §Þnh møc suÊt vèn ®Çu t vµ x©y dùng n¨m 2012 cña Bé x©y dùng ban
  hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§-BXD ngµy 09/08/2012 cña Bé trëng Bé
  X©y dùng.
  – C¸c tµi liÖu do c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc céng ®ång Asean
  cung cÊp vÒ hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai, nhiÖm vô, môc tiªu ®Çu t…
  – Hîp ®ång sè …./2012/H§-TVXD vÒ viÖc lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ KT thi
  c«ng ký ngµy … th¸ng … n¨m 2012 gi÷a c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn v¨n ho¸
  gi¸o dôc céng ®ång Asean vµ C«ng ty Cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-
  Hµ Néi.

  II-Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc -biªn chÕ

  1- Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn:

  Víi môc tiªu kÕt hîp nh÷ng nÐt u viÖt cña gi¸o dôc ViÖt Nam víi c«ng
  nghÖ gi¸o dôc hiÖn ®¹i thÕ giíi. Trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu-Asean ®îc
  thµnh lËp nh»m môc tiªu ®µo t¹o mét thÕ hÖ trÎ u tó cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶
  n¨ng héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. §ång thêi víi viÖc hoµn thµnh ch¬ng
  tr×nh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nhµ trêng t¨ng cêng d¹y m«n tiÕng Anh,
  gi¶ng d¹y To¸n vµ c¸c m«n khoa häc tù nhiªn b»ng tiÕng Anh .

  VÒ ®éi ngò gi¸o viªn, nhµ trêng kÕt hîp x©y dùng quan hÖ hai chiÒu
  gi÷a c¸c gi¸o viªn l©u n¨m, giµu kinh nghiÖm nh Nhµ gi¸o nh©n d©n Vò H÷u
  B×nh, Nhµ gi¸o u tó Vò D¬ng Quü, Nhµ gi¸o u tó Hµn Liªn H¶i, PGS.TS Nhµ
  gi¸o u tó Vò D¬ng Thuþ, PGS.TS . Nhµ gi¸o u tó §ç Trung HiÖu, c« Ph¹m ThÞ
  Thuý…. víi mét líp gi¸o viªn trÎ, tèt nghiÖp lo¹i kh¸ giái ë ®¹i häc s ph¹m cã kh¶
  n¨ng sö dông tiÕng Anh vµ m¸y vi tÝnh thµnh th¹o. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng viÖc
  d¹y vµ häc tiÕng Anh, To¸n vµ c¸c m«n tù nhiªn b»ng tiÕng Anh, nhµ trêng cã

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 2

 3. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  TS. Hµ CÈm T©m lµ cè vÊn khoa häc vÒ ch¬ng tr×nh vµ båi dìng gi¸o viªn
  tiÕng Anh cïng mét ®éi ngò gi¸o viªn níc ngoµi cã b»ng cÊp s ph¹m ®Ó gi¶ng
  d¹y cho häc sinh.

  2-Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña nhµ trêng:

  2.1. Trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu – Asean cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ
  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã con dÊu, ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh, cã
  tµi kho¶n vµ §iÒu lÖ cña Trêng.

  2.2 X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kÕ ho¹ch gi¸o dôc, ®µo t¹o phï hîp víi
  chøc n¨ng, nhiÖm vô ®· ®¨ng ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chøng chØ cña
  m×nh tríc ph¸p luËt.

  2.3. ChÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn m«n tríc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tØnh Gia
  Lai. Ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc lÊy thu bï chi, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã tµi
  kho¶n t¹i Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.

  2.4. ChÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi
  vèn .

  2.5. §îc lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng,
  cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña Trêng ®èi víi ph¸p luËt cña Nhµ níc
  vµ ngµnh gi¸o dôc.

  2.6 TuyÓn chän, thuª, bè trÝ, sö dông, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn vµ c«ng
  nh©n viªn, cho th«i viÖc, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng trªn c¬ së
  cèng hiÕn, hiÖu qu¶ c«ng viÖc, thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c cña ngêi sö dông
  lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.

  2.7 QuyÕt ®Þnh sö dông vµ ph©n phèi lîi nhuËn cho cæ ®«ng mai sau
  khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc. LËp vµ sö dông c¸c quü theo quy ®Þnh
  cña Nhµ níc vµ quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

  3. Tæ chøc nhµ trêng:

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 3

 4. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Trêng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng d©n chñ vµ t«n
  träng ph¸p luËt. C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña tr êng lµ Héi ®æng
  qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng cña trêng.
  §¹i héi cæ ®«ng bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, bÇu ban kiÓm so¸t tõ
  nhiÖm kú thø hai trë ®i.
  C¸c cæ ®«ng cïng gãp vèn, cïng hëng cæ tøc vµ cïng chÞu rñi ro
  t¬ng øng víi phÇn gãp vèn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña tr –
  êng trong ph¹m vi phÇn vèn cña m×nh vµ quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi cæ
  ®«ng.
  §iÒu hµnh ho¹t ®éng hµnh ngµy cña trêng lµ HiÖu trëng, ban gi¸m
  ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän hoÆc thuª.
  Ban gi¸m ®èc gåm cã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c chøc danh HiÖu
  trëng ®èi víi khèi gi¸o dôc phæ th«ng, Gi¸m ®èc trung t©m ngo¹i ng÷ vµ
  Gi¸m ®èc liªn kÕt ®µo t¹o (trong níc vµ ngoµi níc)
  Trêng t thôc chÊt lîng cao Asean cã Chi bé §¶ng ho¹t ®éng theo
  HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam vµ ®iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
  Tæ chøc c«ng ®oµn, thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ c¸c tæ
  chøc x· héi kh¸c ho¹t ®éng theo ph¸p luËt níc CHXHCN ViÖt Nam vµ
  ®iÒu lÖ cña tæ chøc nµy.
  Bao gåm c¸c nhµ gi¸o nhiÒu kinh nghiÖm: Nhµ gi¸o nh©n d©n,
  Nhµ gi¸o u tó, PGS.TS…

  Víi mét líp gi¸o viªn trÎ, tèt nghiÖp lo¹i kh¸ giái ë ®¹i häc s ph¹m cã
  kh¶ n¨ng sö dông tiÕng Anh vµ m¸y vi tÝnh thµnh th¹o.

  4. qui m« ®µo t¹o cña trêng

  Quy m« ®µo t¹o cÊp III dù kiÕn kho¶ng 560 ®Õn 750 ( dù kiÕn khi ph¸t triÓn
  qui m«)

  Gåm : + 16 líp , sè lîng häc sinh: 35 häc sinh 1 líp

  Líp 10 4 líp , 11- 4 líp, 12- 4 líp

  + 4 líp song ng÷

  5. Môc tiªu ®Çu t
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 4

 5. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  5.1. Môc tiªu
  – Thùc hiÖn chñ tr¬ng x· héi hãa gi¸o dôc cña Nhµ níc vµ thùc
  hiÖn nguyÖn väng “Ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ® îc häc hµnh”
  cña B¸c Hå vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l îng cña häc sinh tiÕn kÞp
  víi tr×nh ®é kiÕn thøc hiÖn ®¹i.
  – T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ch¸u häc sinh cã ®ñ tr×nh ®é v¨n hãa,
  ngo¹i ng÷ còng nh tÝnh tù lËp ®Ó cã thÓ ®i du häc n íc ngoµi vµ c¸c tr-
  êng ®¹i häc trong níc.
  – Gióp cho c¸c phô huynh cã Ýt thêi gian gÇn gòi ch¨m sãc con c¸i
  häc tËp yªn t©m vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña con em m×nh.
  – TËp thÓ c¸c thÇy, c« gi¸o t©m huyÕt víi nghÒ, say mª vµ hÕt
  lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc cïng nhau gãp c«ng søc, trÝ tuÖ vµ kinh tÕ
  mang l¹i lîi Ých cho x· héi vµ b¶n th©n.
  – Thùc hiÖn mét c«ng viÖc mang ®Ëm tÝnh nh©n v¨n cña nhµ tr –
  êng lµ tæ chøc ®ãn c¸c con em d©n téc thiÓu sè vïng s©u vïng xa vÒ
  trêng nu«i dìng vµ ®µo t¹o gi¸o dôc lµm h¹t gièng gióp cho d©n téc hä
  ph¸t triÓn héi nhËp víi c¸c vïng ®ång b»ng, thµnh thÞ vµ thÕ giíi.
  5.2. Ph¹m vi gi¸o dôc:
  – §µo t¹o häc sinh phæ th«ng ë bËc trung häc phæ th«ng theo
  chuÈn cña Bé Gi¸o dôc ®µo t¹o vµ quèc tÕ.
  – §µo t¹o tiÕng Anh c¸c hÖ.
  – Liªn kÕt ®µo t¹o liªn th«ng trung häc phæ th«ng vµ ®¹i häc víi c¸c
  trêng ®¹i häc níc ngoµi.
  – §µo t¹o híng nghiÖp.
  – Tæ chøc nghiªn øng dông khoa häc kü thuËt tõng b íc ®æi míi
  c«ng t¸c gi¸o dôc, më thªm c¸c néi dung ®µo t¹o trong ph¹m vi cho phÐp.
  6. §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ trêng

  – VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa bµn chiÕn l îc vïng t©y nguyªn: thµnh phè
  Pleiku lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc… n¬i héi tô
  c¸c nh©n tµi cña vïng T©y nguyªn.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 5

 6. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  HiÖn nay trªn ®Þa bµn vïng T©y Nguyªn nãi chung vµ tØnh Gia
  Lai nãi riªng, nÒn kinh tÕ thÞ trêng, héi nhËp thÕ giíi nªn c¸c gia ®×nh
  cã con nhá ®ang cÇn mét m« h×nh ®µo t¹o liªn th«ng cã chÊt l îng quèc
  tÕ; häc néi tró, b¸n tró ®Ó c¸c phô huynh yªn t©m vÒ con c¸i m×nh ® îc
  gi¸o dôc tèt c¶ vÒ tri thøc, thÓ chÊt, cã tÝnh tù lËp cao, ®Ó hoµn thiÖn
  cuéc sèng.
  Víi chñ tr¬ng ®µo t¹o cÊp III, ®Þnh híng nghÒ nghiÖp cho häc
  sinh, ®µo t¹o song ng÷, du häc, ®Þnh híng héi nhËp, ®µo t¹o chÊt lîng
  theo m« h×nh quèc tÕ, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín ®¶m
  b¶o cung cÊp nguån lao ®éng cã tay nghÒ cao cho ®Þnh h íng ®µo t¹o
  nghÒ; §©y lµ nh÷ng u ®iÓm râ nÐt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o nguån tuyÓn sinh
  cña nhµ trêng.
  Ngoµi ra nhµ trêng cßn liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó h íng dÉn,
  thùc hµnh häc nghÒ, kÕt hîp víi c¸c tr êng Cao ®¼ng, §¹i häc ®Ó liªn
  kÕt ®µo t¹o vµ híng nghiÖp cho häc sinh häc hÕt THPT vµo §¹i häc hay
  ®i häc nghÒ.
  KÕ ho¹ch tuyÓn sinh ®Õn n¨m häc 2013-2014 tæng sè lµ 500 ®Õn 750
  häc sinh
  §Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc cña nhµ tr êng,
  ®óng víi môc tiªu phÊn ®Êu khi thµnh lËp tr êng vµ t©m huyÕt cña Héi
  ®ång qu¶n trÞ còng nh cña toµn thÓ gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh
  häc sinh. Cho nªn viÖc ®Çu t x©y dùng míi mét ng«i tr êng ®¹t tiªu
  chuÈn Quèc tÕ vÒ c¬ së vËt chÊt trªn khu ®Êt míi ®îc giao ®Ó ph¸t
  triÓn trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu – Asean trë thµnh trêng Trung häc
  phæ th«ng ®¼ng cÊp khu vùc T©y Nguyªn vµ Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam lµ
  cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.

  7. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh

  §Þa ®iÓm x©y dùng trêng xin x©y dùng t¹i trªn diÖn tÝch ®Êt 2,44ha
  – c¨n cø v¨n b¶n sè 2684/UBND-CNXD ngµy 21/8/2012 cña UBND tØnh Gia lai
  vÒ viÖc thèng nhÊt vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt cho thuª ®Ó x©y dùng trêng t thôc
  chÊt lîng cao Asean.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 6

 7. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  VÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng ®i l¹i, n»m trong khu d©n c,

  8. §iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn vËt liÖu

  VÞ trÝ x©y dùng trêng n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè Pleiku, rÊt thuËn lîi
  cho viÖc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ cho c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh.
  Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn vËt t thiÕt bÞ gÇn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c x©y
  dùng ®Èy nhanh ®îc tiÕn ®é.
  Thµnh phè Pleiku lµ n¬i tËp trung ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ cung
  cÊp cho ngµnh x©y dùng nh: c¸t, ®¸ , sái, xi m¨ng, s¾t thÐp, c¸c tr¹m trén bª
  t«ng t¬i, c¸c vËt t hoµn thiÖn c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc, kho¶ng
  c¸ch vËn chuyÓn gÇn… ®¶m b¶o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh x©y
  dùng vµ ®a c«ng tr×nh vµo sö dông mét c¸ch nhanh nhÊt.
  Ch¬ng II

  quy m« vµ diÖn tÝch

  I . Quy m« c«ng tr×nh:

  X©y míi ®ång bé 100%
  CÊp c«ng tr×nh: CÊp III
  CÊp PCCC : CÊp III
  ChiÒu cao trung b×nh: 3,0 tÇng
  MËt ®é x©y dùng: 12-15%
  DiÖn tÝch x©y dùng: 3.173m2
  DiÖn tÝch khu ®Êt: 24.744m2
  Tuæi thä c«ng tr×nh : Tõ 20 ®Õn 30 n¨m
  Gåm c¸c khèi chøc n¨ng:
  1- Khèi nhµ häc lý thuyÕt
  2- Khèi nhµ häc thùc hµnh
  3- Khèi nhµ hiÖu bé,
  4- Khèi phôc vô häc tËp
  5- Khèi nhµ néi tró häc sinh
  6- Nhµ kh¸ch trêng
  7- S©n b·i thÓ dôc thÓ thao

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 7

 8. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  8- S©n vên, giao th«ng néi bé, c©y xanh, hµng rµo, nhµ b¶o vÖ, nhµ ®Ó
  xe
  9- Khu kü thuËt: tr¹m b¬m níc, tr¹m ®iÖn

  II. Quy m« diÖn tÝch, gi¶i ph¸p thiÕt kÕ:

  T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay ë níc ta nãi chung vµ ë ®Þa bµn
  thµnh phè Pleiku nãi riªng ®ang trªn ®µ ®æi míi vµ héi nhËp, nÒn kinh tÕ thÞ
  trêng ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ ®µo t¹o gi¸o dôc cho thÕ hÖ trÎ tõ mÉu gi¸o
  ®Õn ®¹i häc cã tr×nh ®é ngµy cµng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
  Bè côc quy ho¹ch vÞ trÝ c«ng tr×nh dùa trªn quy ho¹ch tæng thÓ ph©n
  khu chøc n¨ng hîp lý.

  1-C«ng n¨ng, diÖn tÝch :

  Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña trêng chÊt lîng cao lµ ®µo t¹o theo tiªu chuÈn
  cao, hiÖn ®¹i, cã néi tró cho häc sinh vµ nhµ kh¸ch cho thÇy c« gi¸o vµ chuyªn
  gia. Do vËy viÖc thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng thÓ, ph©n khu chøc n¨ng ph¶i râ
  rµng, thÓ hiÖn ®îc ®Çy ®ñ tÝnh chÊt cña tõng chøc n¨ng trong cïng mét
  tæng thÓ, nhng ph¶i g¾n kÕt ®îc thµnh mét chuçi liªn hoµn thÓ hiÖn ®îc
  träng t©m vÒ ®µo t¹o trong gi¸o dôc hiÖn ®¹i.
  Quy ho¹ch tæng thÓ toµn trêng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c c«ng n¨ng phôc vô cho
  c«ng t¸c ®µo t¹o cña trêng vµ ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn trêng cÊp III: Khu häc
  tËp, khu nhµ hiÖu bé, khu nhµ xëng d¹y nghÒ, phßng thÝ nghiÖm, khu sinh
  ho¹t v¨n hãa vµ trng bµy s¶n phÈm ®µo t¹o cña nhµ trêng ; ngoµi ra cßn ph¶i
  ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô nh nhµ néi tró cho häc sinh, nhµ ¨n, khu thÓ dôc thÓ
  thao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, häc tËp ngoµi trêi, khu nhµ kh¸ch cho gi¸o viªn
  trong níc vµ gi¸o viªn níc ngoµi….
  V× môc tiªu vµ chiÕn lîc ®µo t¹o cña nhµ trêng lµ nguån häc sinh kh¾p
  c¶ níc nªn ®iÒu kiÖn ph¶i cã Nhµ néi tró cho häc sinh theo tiªu chuÈn ®¸p
  øng Ýt nhÊt lµ 30% häc sinh .
  §iÒu kiÖn cã c¸c gi¸o viªn níc ngoµi, chuyªn gia gi¶ng d¹y nªn ph¶i cã Nhµ
  kh¸ch ®¸p øng ®iÒu kiÖn cho sè lîng kho¶ng 33,5% gi¸o viªn
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 8

 9. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Bè trÝ c«ng n¨ng lµm viÖc cho khèi nhµ

  Sè lîng: gåm 12 líp + 4 líp song ng÷ mçi líp 35 häc sinh

  16 x 35 = 560hs 4 líp 10, 4 líp 11, 4 líp 12

  Tæng céng sè lîng häc sinh n¨m ®Çu: 560 häc sinh.

  Sè lîng gi¸o viªn: 120

  A. Khèi häc lý thuyÕt
  Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho mét phßng häc lµ 66m2. Khèi cÊp III cã ®Çy
  ®ñ c¸c phßng thÝ nghiÖm cña bé m«n Sinh, Lý, Hãa, phßng häc nghÒ
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn (Tiªu chuÈn 3978 – 1994)

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch (m2)
  1 Phßng häc bé m«n 66,0 36 2376,0
  2 Phßng häc song ng÷ 66,0 12 792,0
  3 Phßng nghØ gi¸o viªn 24,0 03 72,0
  4 Phßng kho dông cô thÝ 24,0 03 72,0
  nghiÖm lÝ – ho¸ – sinh
  5 Phßng thÝ nghiÖm thùc 66,0 03 198,0
  hµnh lÝ – ho¸ – sinh
  7 Phßng ¨n 0,75m2/1hs x 01 630,0
  1680hs x 50%
  Céng 4140,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 9

 10. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 4140,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 4140,,0m2 = 1656,0m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 1656,0m2 + 4140,0m2 = 5796,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 5796,0m2: 0,9 = 6440,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 10

 11. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  B. Khèi thùc hµnh:
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn tÝch
  chuÈn (m2) (m2)
  1 Xëng thùc hµnh vÒ méc 72,0 01 72,0
  2 Xëng thùc hµnh vÒ c¬ khÝ 72,0 01 72,0
  3 Xëng thùc hµnh ®iÖn 72,0 01 72,0
  4 Phßng häc n÷ c«ng may, 54,0 01 54,0
  thªu
  5 Kho c¸c xëng 24,0 04 96,0
  Céng 366,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 366,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 366,,0m2 = 146,4m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 146,4m2 + 366,0m2 = 512,4m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 512,4m2: 0,9 = 569,3m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 11

 12. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  c. Khèi HiÖu bé:
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch (m2)
  1 Phßng Chñ tÞch H§QT kiªm 30,0 01 72,0
  hiÖu trëng + tiÕp kh¸ch
  2 Phßng hiÖu phã + tiÕp 24,0 02 48,0
  kh¸ch
  3 Phßng v¨n phßng trêng 24,0 01 24,0
  4 Phßng häp ban gi¸m hiÖu 54,0 01 54,0
  5 Phßng nghØ gi¸o viªn 12 02 24,0
  6 Phßng héi ®ång gi¸o viªn 72,0 01 72,0
  7 Phßng tµi vô-kÕ to¸n 24,0 01 24,0
  8 Phßng §µo t¹o 24,0 01 24,0
  9 Phßng phôc vô 12,0 02 24,0
  10 Phßng tiÕp kh¸ch ®èi ngo¹i 30,0 01 30,0
  11 Phßng hîp t¸c- ph¸t triÓn 24,0 01 24,0
  Céng 420,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,65
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 420,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 35% x 420,0m2 = 147,0m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 147,0m2 + 420,0m2 = 567,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 567,0m2: 0,9 = 630,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 12

 13. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  d. Khèi phôc vô häc tËp

  Bao gåm héi trêng lín phôc vô cho toµn trêng; phßng truyÒn thèng,
  phßng th viÖn cho häc sinh vµ gi¸o viªn; phßng y tÕ; phßng häc thÓ thao;
  phßng giíi thiÖu s¶n phÈm ®µo t¹o, dông cô häc tËp cña nhµ trêng; trô së
  ®oµn ®éi….
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch Sè lîng Tæng diÖn
  tiªu chuÈn tÝch (m2)
  (m2)
  1 Phßng truyÒn thèng 72,0 01 72,0
  2 Héi trêng 0,6m2 x640hs 01 384
  3 Th viÖn 72,0 02 144,0
  4 Phßng y tÕ 12,0 02 24,0
  5 Phßng ®å dïng häc tËp 40,0 03 120,0
  6 Phßng häc thÓ thao 540m2 01 540,0
  7 Phßng dông cô thÓ thao 24 01 24,0
  8 Phßng thay quÇn ¸o 16,0 02 32,0
  9 Phßng trng bµy giíi thiÖu 54,0 01 54,0
  s¶n phÈm
  10 Phßng b¶o vÖ 12,0 01 12,0
  11 Phßng trô së ®oµn ®éi 24,0 01 24,0
  Céng 1430,0

  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 1430,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 1430,0m2 = 572,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 13

 14. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  + Céng diÖn tÝch sö dông: 572,0m2 + 1430,0m2 = 2002,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 2002,0m2: 0,9 = 2224,0m2

  e. Khèi ë néi tró
  Bao gåm khu ë néi tró cña häc sinh, gi¸o viªn theo tiªu chuÈn phßng
  nghØ tõ chung ®Õn cao cÊp, ®¸p øng mäi ®iÒu kiÖn ë néi tró tèt nhÊt cho
  häc sinh vµ gi¸o viªn trong níc vµ níc ngoµi

  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch
  (m2)
  1 Phßng ë néi tró 6,0 x 560hs x30% 1008,0
  2 Phßng qu¶n lý néi tró 24 01 24
  3 Phßng y tÕ 12 02 24
  4 Nhµ kh¸ch gi¸o viªn 8,0 x 120gv x 321,0
  33,5%
  5 Nhµ ¨n néi tró 168hs x 0,75 m2 126,0
  Céng 1503,0

  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,6
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn

  1. Khèi néi tró häc sinh
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 1.182,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 1.182,0 = 472,8m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 472,8m2 + 1.182,0m2 = 1.654,8m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 1.654,8m2: 0,9 = 1.839m2
  2. Khèi nhµ kh¸ch gi¸o viªn dµnh cho 120 gi¸o viªn

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 14

 15. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 321,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 321,0m2 = 128,4m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 128,4m2 +321,0m2 = 449,4m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 449,4m2: 0,9 = 499,0m2

  F.Khu phô trî
  1. Nhµ ®Ó xe ®¹p xe m¸y = 70% häc sinh: 650hs x 0,9m2 x 70% = 535,8m2
  2. Nhµ b¶o vÖ : 1 tÇng diÖn tÝch: 18m2
  Tæng diÖn tÝch sµn toµn trêng
  TT Khèi c«ng n¨ng DiÖn tÝch sö DiÖn tÝch sµn
  dông (m2)
  (m2)
  1 Khèi líp häc lý thuyÕt 5796 6440,0
  2 Khèi thùc hµnh 512 579,0
  3 Khèi hiÖu bé 567 630,0
  4 Khèi phôc vô 2002 2224,0
  5 Khèi néi tró 1.654,8 1.839
  Nhµ kh¸ch gi¸o viªn 449,4 499
  6 Nhµ ®Ó xe, Nhµ b¶o vÖ 370,8
  7 S©n bãng ®¸ mini KT 1125,0
  8 BÓ b¬i ngoµi trêi 375,0
  Tæng céng 14.082,0

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 15

 16. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Ch¬ng III

  c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn

  I. ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, h¹ tÇng c¬ së
  – MÆt b»ng khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng ®îc cÊp theo mÆt b»ng s¹ch,
  c¸c c«ng t¸c gi¶i phãng ®Òn bï theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
  – HÖ thèng h¹ tÇng c¬ së : N»m trong quy ho¹ch khu ®« thÞ míi nªn
  hÖ thèng ®êng giao th«ng, hÖ thèng tho¸t níc, cÊp níc , cÊp ®iÖn sö dông cã
  ®iÓm ®Êu nèi chung cña khu ®« thÞ.
  – MÆt b»ng nÒn: kh«ng ph¶i san lÊp nÒn.

  II- Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc:

  1. MÆt b»ng quy ho¹ch tæng thÓ:

  – Khu ®Êt x©y dùng trêng cã diÖn tÝch 2,4744ha
  – MÆt b»ng tæng thÓ ®îc bè côc thµnh ba khu riªng, bè trÝ khèi phßng
  truyÒn thèng, giíi thiÖu qu¶ng b¸ ho¹t ®éng cña trêng ë phÝa s¸t cæng vµo.
  Khèi nhµ hiÖu bé n»m vÞ trÝ trung t©m, khèi häc n»m vÒ mét bªn, khèi néi
  tró cho lîng häc sinh kho¶ng 30%
  – Bè côc híng líp häc theo híng B¾c – Nam theo tiªu chuÈn, quy ph¹m.
  – MËt ®é x©y dùng 20% ®Õn 25%; chiÒu cao tÇng trung b×nh: 3 tÇng.
  – HÖ thèng s©n vên c©y xanh ®êng d¹o, bÓ c¶nh non bé, vên sinh vËt…
  t¹o m«i trêng xanh s¹ch ®Ñp cho trêng.
  – HÖ thèng s©n b·i tËp thÓ thao: bÓ b¬i, s©n bãng ®¸ mini, s©n tËp
  bãng ræ, s©n tenis.
  – Khu néi tró cña häc sinh ®îc bè trÝ mét bªn n»m vÒ phÝ sau vµ song
  ng¨n c¸ch víi khu häc tËp b»ng d¶i c©y xanh vµ hµng rµo c©y, cã nhµ cÇu nèi
  sang khu häc tËp, cã lèi ®i riªng ra hÖ thèng giao th«ng ®êng phè.
  – HÖ thèng ®êng giao th«ng néi bé ®îc bè trÝ hîp lý vµ linh ho¹t ®¶m b¶o
  cho viÖc ®i l¹i häc tËp cña häc sinh vµ thÇy c« gi¸o ®îc thuËn lîi nhÊt.
  – Khu vùc ®Ó xe ®¹p cña häc sinh vµ xe cña gi¸o viªn ®îc bè trÝ ngay s¸t
  cæng vµo ®¶m b¶o thuËn tiÖn vµ kh«ng g©y tiÕng ån cho c¸c líp häc.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 16

 17. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Tãm l¹i: Môc ®Ých cña quy ho¹ch tæng thÓ nh»m t¹o ra mét m«i trêng
  khÝ hËu tèt cho con ngêi mµ ë ®©y lµ c¸c ch¸u häc sinh vµ thÇy c« gi¸o, gióp
  c¸c ch¸u cã mét søc khoÎ tèt ®Ó häc tËp; t¹o mét m«i trêng lµnh m¹nh vÒ gi¸o
  dôc, cã ®Þnh híng t duy tèt vÒ kiÕn thøc cuéc sèng hiÖn ®¹i vµ héi nhËp
  thÕ giíi.
  T¹o mét tæng thÓ hoµn chØnh ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ¨n, ë, vui
  ch¬i, rÌn luyÖn søc khoÎ, häc tËp vµ hoµ nhËp thÕ giíi cña häc sinh løa tuæi
  cÊp III vµ thÇy c« trong nhµ trêng.

  2. ý tëng kiÕn tróc:
  Tõ môc ®Ých ®µo t¹o cña nhµ trêng, t¹o mét m«i trêng gi¸o dôc hoµn
  chØnh, kÕt hîp truyÒn thèng d©n téc vµ hiÖn ®¹i.
  KiÕn tróc ®îc thiÕt kÕ chuyÓn h¼n sang kiÕn tróc hiÖn ®¹i ®Çy ®ñ
  c«ng n¨ng vÒ kh«ng gian häc, kh«ng gian nghiªn cøu… phï hîp víi løa tuæi tõ
  15 ®Õn 18 ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vÒ mÆt t©m sinh lý vµ ®Þnh híng ®îc môc
  ®Ýnh häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vµ tÝnh kû luËt cao ®Ó v¬n tíi nh÷ng
  tÇm cao míi cña thÕ giíi khoa häc hiÖn ®¹i…
  KiÕn tróc khèi nhµ hiÖu bé ®îc thiÕt kÕ hiÖn ®¹i hîp khèi víi khèi nhµ
  häc t¹o ra mét trung t©m kiÕn tróc hiÖn ®¹i, ®ång nghÜa víi trung t©m vÒ
  khoa häc, vÒ bé n·o ®iÒu khiÓn…n¬i ®Þnh híng ®µo t¹o gi¸o dôc vµ kÕt qu¶
  cña ®Þnh híng ®ã. TÊt c¶ c¸c khèi ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c nhµ cÇu t¹o
  sù liªn th«ng gi÷a c¸c khèi chøc n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt vÒ giao th«ng cho toµn
  trêng .

  3- Néi dung thiÕt kÕ kiÕn tróc:

  3.1 Bè côc khèi nhµ häc
  Bè côc mÆt b»ng nhµ gåm 1 khèi h×nh ch÷ L
  Khèi nhµ häc h×nh ch÷ nhËt dµi cã chiÒu dµi 50 m, réng 11 chiÒu cao 3
  tÇng. KÝch thíc líp häc 9m x 7,5m hµnh lang mét bªn réng 2,4m chiÒu cao
  tÇng 3,6m
  TÇng 1: Bè trÝ s¶nh ®ãn tiÕp , cÇu thang, khèi nhµ ¨n häc sinh , hµnh
  lang, mét khu wc chung, mét phÇn kh«ng gian trèng lµm s©n ch¬i cho häc

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 17

 18. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  sinh; c¸c phßng häc thùc hµnh nghÒ; nhµ cÇu nèi khu néi tró vµ hîp khèi víi
  khèi nhµ hiÖu bé
  TÇng 2, 3: Bè trÝ líp häc, cÇu thang, hµnh lang, c¸c phßng thÝ nghiÖm
  bé m«n sinh – lÝ – hãa; khu wc chung. Nhµ cÇu nèi víi khèi nhµ HiÖu bé.
  Giao th«ng ®øng: bè trÝ 2 cÇu thang bé, giao th«ng ngang bè trÝ hµnh
  lang ®ñ réng ®¶m b¶o ®i l¹i sinh ho¹t cña häc sinh.
  Khèi nhµ th¸p c¸nh ch÷ T cao 4 tÇng hîp khèi víi nhµ HiÖu bé bè trÝ
  phßng nghØ cña gi¸o viªn, kho ®å dïng häc tËp kÕt hîp lµm th¸p kiÕn tróc t¹o
  Ên tîng cho khèi cÊp III.
  Khèi nhµ ¨n, kho bÕp phôc vô ®îc bè trÝ sö dông chung vµ khèi néi tró.

  H×nh khèi kiÕn tróc mÆt ®øng
  C«ng tr×nh khèi líp häc ®îc thiÕt kÕ theo phong c¸ch kiÕn tróc hiÖn ®¹i
  b»ng c¸c khèi h×nh hép, chÊt liÖu kÝnh , mµu s¾c khèi th¸p…phï hîp c¸c
  kh«ng gian ®µo t¹o kÕt hîp vµ liªn hoµn. Hîp khèi víi khèi nhµ HiÖu bé t¹o Ên
  tîng m¹nh vÒ thÈm mü kiÕn tróc còng nh ý nghÜa ®µo t¹o cho ng«i trêng.
  M¸i nhµ ®îc tæ chøc thµnh kh«ng gian sö dông cho c¸c ho¹t ®éng häc
  ngoµi trêi, n¬i nghØ vui ch¬i gi÷a giê cña häc sinh, treo c©y c¶nh sinh vËt…
  – Mµu s¾c kiÕn tróc: KÕt hîp c¸c gam mµu phï hîp løa tuæi tõ 15 ®Õn
  18, ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü vµ ®Æc trng cña nhµ trêng còng nh c¶nh quan
  kiÕn tróc thµnh phè.
  ¦u ®iÓm:
  – MÆt b»ng bè côc hîp lý, c¸c líp häc cã diÖn tÝch ®¶m b¶o, tÇm nghe, gãc
  nh×n, tèt nhÊt cho häc sinh
  – Hµnh lang réng th«ng tho¸ng, ®ñ diÖn tÝch cho c¸c ch¸u lóc ra ch¬i,
  – HÖ thèng cöa sæ, cöa ®i ®¶m b¶o lèi tho¸t vµ ¸nh s¸ng tù nhiªn tèt nhÊt cho
  líp häc, tr¸nh ph¶i sö dông ¸nh s¸ng nh©n t¹o.
  – C¸c kh«ng gian phôc vô nh kho, phßng nghØ gi¸o viªn, khu wc, cÇu thang
  ®¶m b¶o cho c¸c sinh ho¹t vÒ qu¶n lý, ®i l¹i phôc vô cña thÇy vµ trß mét c¸ch
  thuËn lîi nhÊt.
  – §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn che ma n¾ng mïa hÌ vµ giã l¹nh cho c¸c líp häc.

  3.2. Khèi nhµ hiÖu bé, th viÖn, héi trêng

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 18

 19. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Bè côc khèi nhµ HiÖu bé h×nh ch÷ nhËt cao 5 tÇng ®îc kÕt hîp c¸c chøc
  n¨ng cña khèi lµm viÖc HiÖu bé tÇng 5, tÇng 3, tÇng 4 bè trÝ th viÖn ,
  phßng ®äc cña häc sinh vµ gi¸o viªn, tÇng 1, tÇng 2 bè trÝ Héi trêng lín vµ
  kh«ng gian trèng nghØ ng¬i vµ s¶nh ®ãn tiÕp.

  3.3 Khèi nhµ ë néi tró
  Khèi nhµ ë néi tró x©y 3 tÇng, bè côc h×nh ch÷ L , thiÕt kÕ theo phong
  c¸ch truyÒn thèng, m¸i lîp ngãi, bao gåm c¸c phßng ë khÐp kÝn, mçi phßng bè
  trÝ cho 4 häc sinh; Khèi nhµ kh¸ch gi¸o viªn ®îc hîp khèi víi nhµ néi tró häc
  sinh. Cã ®Çy ®ñ c¸c phßng sinh ho¹t chung, phßng y tÕ, phßng ¨n, ®¸p øng
  ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn sèng néi tró cho häc sinh. Cã phßng qu¶n lý néi tró…
  3.4. khèi nhµ truyÒn thèng, giíi thiÖu s¶n phÈm ®µo t¹o, thêng trùc
  b¶o vÖ
  X©y 2 tÇng h×nh khèi kiÕn tróc hiÖn ®¹i, tÇng 1 mét phÇn lµm gara ®Ó
  xe ®¹p cho häc sinh vµ xe m¸y cho gi¸o viªn, g¾n liÒn víi cæng trêng.
  §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c kh«ng gian trng bµy giíi thiÖu, qu¶ng b¸ th«ng tin
  h×nh ¶nh cña nhµ trêng còng nh c¸c chøc n¨ng phô kh¸c.
  III-H×nh thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  1. H×nh thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn dù ¸n th«ng qua Ban qu¶n lÝ
  c«ng tr×nh.
  2. Ph¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Ph¬ng thøc thùc hiÖn theo h×nh thøc tæng thÇu t vÊn lËp dù ¸n, thiÕt kÕ
  thi c«ng, thi c«ng hÖ thèng h¹ tÇng, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, s©n vên….
  – Thùc hiÖn h×nh thøc cuèn chiÕu song tõng khèi nhµ vµ ®a vµo khai
  th¸c sö dông, kÕt hîp song song víi x©y dùng c¸c khèi nhµ tiÕp theo.
  3. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n:
  I – Giai ®o¹n 1 n¨m 2012-2015 møc ®Çu t 54.500.000.000®
  + Chuaån bò ñaàu tö: Quyù IV naêm 2012
  + Thi coâng xaây laép: Thang 10/2012
  ́
   Nhµ häc thùc hµnh, nhµ häc lý thuyÕt, th viÖn: đên thang 8/2013 hoan
  ́ ́ ̀ 
  thanh;
  ̀
   H¹ tÇng têng rµo, s©n trêng, s©n ®êng néi bé, cÊp tho¸t níc tæng thÓ,
  cÊp điÖn: đên thang 8/2013 hoan thanh;
  ́ ́ ̀ ̀
   Nhµ hiÖu bé vµ nha khach giao viên
  ̀ ́ ́ : thang 12/2014 hoan thanh
  ́ ̀ ̀ ;
  ̀ ̣
   Hoan thiên cac công trinh trên: 12/2015.
  ́ ̀
   Tuyeån sinh naêm hoïc 2013-2014: Thaùng 6,7, 8 naêm 2013
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 19

 20. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – Giai ®o¹n 2 n¨m 2015-2017: cßn l¹i 22.852.000.000 ®: Thi coâng
  xaây laép cac hang muc 
  ́ ̣ ̣ coâng trình: Khôi phuc vu; Nha đê xe, nha bao vê; khôi
  ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ 
  ̣ ́ ́ ́ ̉ ơi ngoai tr
  nôi tru; sân bong đa mini, bê b ̀ ơi. Thi công hoan thanh 
  ̀ ̀ ̀ naêm 2017.
  + Thi c«ng x©y dùng c¸c phÇn cßn l¹i cña khèi hiÖu bé, phôc vô häc tËp khèi
  néi tró, nhµ kh¸ch gi¸o viªn c¸c c«ng tr×nh thÓ thao: 20.324.000.000 ®.
  + ThiÕt bÞ cho khèi néi tró, nhµ kh¸ch: 740.000.000®
  + Chi phÝ t vÊn: 1.788.738.000®

  IV. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng

  1- Ph¬ng ¸n phßng chèng ch¸y:
  – Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
  -TCVN-2622-95.

  – Trang bÞ 01 trung t©m ®iÒu khiÓn chia thµnh 3 vïng b¸o ch¸y tù
  ®éng nèi liÒn víi c¸c ®Çu b¸o nhiÖt, b¸o khãi ®îc l¾p thµnh m¹ng ë hÇu nh tÊt
  c¶ c¸c tÇng vµ c¸c phßng cña khèi hiÖu bé, khèi c¸c phßng thÝ nghiÖm thùc
  hµnh vµ héi trêng;

  – Trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng cho c¸c phßng häc thÝ
  nghiÖm;
  – Trang bÞ c¸c b×nh bät khÝ CO 2 lo¹i 5 kg t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp vµ hÖ
  thèng trô níc cøu ho¶ chung cña toµn khu;
  – Bè trÝ hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng níc cho tÊt c¶ c¸c tÇng cña c¸c khèi
  nhµ häc khèi nhµ hiÖu bé, khèi nhµ néi tró…
  – C¸c cöa vµ cÇu thang tho¸t hiÓm trêng hîp khÈn cÊp ra ngoµi nhµ ®·
  ®îc tÝnh to¸n hîp lý, ®¶m b¶o tho¸t hiÓm nhanh nhÊt tõ c¸c phßng häc ®Õn
  lèi tho¸t;
  §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho
  c«ng tr×nh.

  2-Ph¬ng ¸n cÊp níc:

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 20

Download tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: