Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình – Download File Word, PDF

131 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình công trình được xây dựng ở Bình Dương, công trình có tổng cộng 9 tầng kết hợp trung tâm thương mại, siêu thị tiện ích cùng tìm hiểu đồ án để hiểu thêm về công trình, như phương pháp thiết kế, phương án thi công…

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình

 1. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  MỤC LỤC
  LÔØI CAÛM ÔN ……………………………………………………………………………………………….. 4
  CHÖÔNG 1: ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH ………………………………………………………… 5
  1.1 ÑAËC ÑIEÅM KIEÁN TRUÙC …………………………………………………………………………. 5
  1.2 ÑAËC ÑIEÅM KEÁT CAÁU …………………………………………………………………………….. 6
  CHÖÔNG 2: CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC …………………………………………………… 7
  2.1 Giaûi phaùp giao thoâng ……………………………………………………………………………….. 7
  2.2 Heä thoáng chieáu saùng ………………………………………………………………………………… 7
  2.3 Heä thoáng ñieän …………………………………………………………………………………………. 7
  2.5 Thoaùt nöôùc ……………………………………………………………………………………………… 8
  2.6 Phoøng chaùy chöõa chaùy ……………………………………………………………………………… 8
  CHÖÔNG 1: CAÙC GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU …………………………………………………….. 10
  CHÖÔNG 2: CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁá ……………………………………………………………………… 12
  CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ ………………………………………………………… 17
  4.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG ……………………………………………………………………………. 17
  4.2. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÀU THANG ……………………………. 18
  4.3.Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang …………………………………………………………….. 19
  4.4. TÍNH TOAÙN CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÀU THANG ………………………………………. 21
  4.5. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP ……………………………………………………………………………….. 33
  CHÖÔNG 4: ÑAËC TRÖNG ÑOÄNG LÖÏC HOÏC KEÁT CAÁU ………………………………. 34
  CHÖÔNG 5: TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG GIOÙ ………………………………………………… 57
  6.1 TAÛI TROÏNG GIOÙ ………………………………………………………………………………….. 57
  CHƢƠNG 6 : THIEÁT KEÁ SAØN …………………………………………………………………….. 68
  ThiÕt kÕ sµn tÇng 4( TÇng ®iÓn h×nh) …………………………………………………………. 68
  6.1. Keát caáu saøn. …………………………………………………………………………………………. 68
  6.2 Sơ bộ kich thƣớc sàn ………………………………………………………………………………. 69
  6.3 T¶i träng t¸c dông lªn c¸c « sµn ……………………………………………………….. 70
  III. TÝnh toµn chi tiÕt c¸c « sµn …………………………………………………………………. 71
  CH¦¥NG 6: TÍNH KHUNG TRỤC 5 ……………………………………………………………… 79
  I. sè liÖu vµ c¬ së tÝnh to¸n: ……………………………………………………………………….. 79
  II. S¬ bé chän kÝch th-íc c¸c cÊu kiÖn trong khung: ……………………………………. 79
  III. T¶i träng giã ( ……………………………………………………………………………………….. 96
  Trang 1

 2. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  IV. tÝnh to¸n néi lùc ………………………………………………………………………………….. 114
  V. TÝnh to¸n cÊu kiÖn dÇm khung:…………………………………………………………….. 126
  §å ¸n nÒn mãng ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  I. Tµi liÖu thiÕt kÕ ……………………………………………………………………………… 137
  II. §Ò xuÊt ph-¬ng ¸n: ………………………………………………………………………………… 139
  III. Ph-¬ng ph¸p thi c«ng vµ vËt liÖu mãng cäc. ……………………….. 139
  IV. tÝnh to¸n mãng cäc…………………………………………………………………….. 140
  IV.1: Chän ®é ch«n s©u cña ®¸y ®µi: ……………………………………………………………… 140
  V. KiÓm tra tæng thÓ ®µi cäc. …………………………………………………………. 146
  VI. CÊu t¹o vµ b¶n vÏ: …………………………………………………………………………………. 159
  CHÖÔNG 1: KHAÙI QUAÙT COÂNG TRÌNH …………………………………………………………… 161
  1.1 NHIEÄM VUÏ,YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ ……………………………………………………………… 161
  1.2 ÑAËC ÑIEÅM VEÀ KIEÁN TRUÙC, QUY MOÂ COÂNG TRÌNH …………………………………… 161
  1.3 ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH ………………………………………………………………………… 162
  1.4 ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG …………………………………………………………………………… 162
  CHÖÔNG2: COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ …………………………………………………………………. 165
  2.1 CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI COÂNG …………………………………………………………… 165
  2.2 CHUAÅN BÒ NHAÂN LÖÏC, VAÄT TÖ THI COÂNG ……………………………………………….. 165
  2.2.1 Maùy moùc, phöông tieän thi coâng ……………………………………………………………. 165
  CHÖÔNG3: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG PHAÀN NGAÀM …………………………….. 167
  3.1 MAËT KIEÁN TRUÙC ………………………………………………………………………………….. 167
  3.2 MAËT KEÁT CAÁU ……………………………………………………………………………………… 167
  3.3 PHÖÔNG AÙN THI COÂNG PHAÀN NGAÀM ……………………………………………………… 167
  CHÖÔNG4: THI COÂNG COÏC KHOAN NHOÀI ………………………………………………………. 168
  TRÌNH TÖÏ THI COÂNG COÏC NHOÀI NHÖ SAU : ………………………………………………….. 168
  4.1 CHUAÅN BÒ VAÄT TÖ THIEÁT BÒ THI COÂNG COÏC ……………………………………………. 168
  4.2 YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT THI COÂNG ……………………………………………………………… 173
  4.3 TRÌNH TÖÏ KYÕ THUAÄT THI COÂNG COÏC NHOÀI …………………………………………….. 175
  CHÖÔNG5: THI COÂNG EÙP CÖØ ……………………………………………………………………….. 187
  5.1 Löïa choïn phöông aùn: ……………………………………………………………………………. 187
  5.2 Tính toaùn töôøng cöø theùp Larsen: (Tröôøng hôïp ñænh khoâng neo) …………………. 189
  5.3 Kyõ thuaät thi coâng cöø theùp larsen:…………………………………………………………… 190
  Trang 2

 3. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  CHÖÔNG 6: THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT ………………………………………………………………….. 193
  6.1 Quy trình thi coâng: ……………………………………………………………………………….. 193
  6.2 Tính toaùn khoái löôïng ñaøo: …………………………………………………………………….. 193
  6.3 Choïn maùy ñaøo ñaát: ……………………………………………………………………………… 193
  6.4 Choïn oâ toâ vaän chuyeån ñaát: ……………………………………………………………………. 195
  CHÖÔNG 7: THI COÂNG MOÙNG ……………………………………………………………………… 196
  7.1 Thi coâng coïc khoan nhoài :……………………………………………………………………… 196
  7.2 Thi coâng ñaøi coïc : ………………………………………………………………………………… 196
  CHÖÔNG 8: THI COÂNG TAÀNG HAÀM ………………………………………………………………. 204
  8.1 THI COÂNG NEÀN TAÀNG HAÀM: …………………………………………………………….. 204
  8.2 THI COÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM: ……………………………………………………….. 206
  CHÖÔNG 9: AN TOAØN LAO ÑOÄNG …………………………………………………………………. 213
  9.1 KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT : ………….. 213
  9.2 AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU ………………………………. 214
  9.3 AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY ……………………………….. 216
  9.4 AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG ………………………………………….. 217
  9.5 AN TOAØN KHI ÑAÀM ÑOÅ BEÂ TOÂNG …………………………………………………… 218
  9.6 AN TOAØN KHI DÖÔÕNG HOÄ BEÂ TOÂNG ………………………………………………. 219
  9.7 AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN ……………………………………. 219
  9.8 AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC COÁT THEÙP ………………………………………… 219
  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ………………………………………………………………………………… 220

  Trang 3

 4. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  LÔØI CAÛM ÔN
  Tröôùc heát, em xin chaân thaønh caûm ôn các thầy ñaõ höôùng daãn em phaàn
  keát caáu vaø nền móng cuûa ñoà aùn naøy. Thaày ñaõ taän tình chæ baûo, höôùng daãn, giuùp
  ñôõ em vaø caùc baïn trong nhoùm raát nhieàu ñeå chuùng em coù theå hoaøn thaønh toát ñoà
  aùn toát nghieäp trong suoát thôøi gian qua.
  Em cuõng xin toû loøng caûm ôn ñeán thầy ñaõ höôùng daãn em phaàn thi coâng
  cuûa ñoà aùn. Thaày ñaõ taän tình chæ baûo cho em nhöõng kieán thöùc raát boå ích khoâng
  chæ veà lyù thuyeát maø coøn veà thöïc tieãn taïi coâng tröôøng. Thaày ñaõ giuùp em xaây
  döïng caàu noái giöõa lyù thuyeát vaø thöïc haønh ngaøy caøng ñöôïc vöõng chaéc hôn.
  Em cuõng xin toû loøng bieát ôn ñeán taát caû caùc thaày coâ ñaõ töøng tham gia
  giaûng daïy taïi khoa Xaây Döïng Daân Duïng & Coâng Nghieäp tröôøng ÑHDL Hải
  Phòng Caùc thaày coâ ñaõ trang bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc quyù baùu, ñaõ
  töøng böôùc höôùng daãn chuùng em ñi vaøo con ñöôøng hoïc taäp vaø nghieân cöùu.
  Khoâng coù söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ, chaéc chaén chuùng em khoâng theå coù ñöôïc
  haønh trang kieán thöùc nhö ngaøy hoâm nay.
  Nhaân cô hoäi naøy em cuõng xin göûi lôøi caùm ôn ñeán caùc baïn ñoàng moân,
  sinh vieân ôû tröôøng ĐHDL Hải Phòng; caùc baïn beø xa gaàn ñaõ ñoäng vieân, khuyeán
  khích vaø giuùp ñôõ em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy.
  Vaø chaéc chaén em seõ khoâng bao giôø queân coâng ôn cuûa Boá Meï, Gia
  Ñình, Ngöôøi Thaân ñaõ luoân luoân ñoäng vieân, khuyeán khích vaø giuùp ñôõ em treân
  töøng böôùc ñi. Ñoà aùn naøy seõ khoâng theå hoaøn taát toát ñeïp neáu thieáu söï ñoäng vieân,
  khuyeán khích vaø giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi.

  Trang 4

 5. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  CHÖÔNG 1

  ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH
  1.1 ÑAËC ÑIEÅM KIEÁN TRUÙC
  1.1.1 SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ COÂNG TRÌNH
  Hieän nay daân soá theá giôùi noùi chung vaø daân soá Vieät Nam noùi rieâng ñang ngaøy
  taêng leân moät caùch nhanh choùng. Chính vì lyù do ñoù maø nhu caàu veà nhaø ôû cuõng taêng
  leân ñaùng keå. Maët khaùc cuøng vôùi söï phaùt trieån veà daân soá neàn kinh teá nöôùc ta cuõng
  khoâng ngöøng taêng tröôûng, nhu caàu veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi daân
  ngaøy caøng naâng cao. Vieäc xaây döïng caùc nhaø cao taàng coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu
  caàu naøy bôûi caùc ñaëc ñieåm sau ñaây.
  1.1.2 TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH
  a) Teân coâng trình
  TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH.
  b) Ñòa ñieåm xaây döïng
  Coâng trình ñöôïc xaây döïng ôû BÌNH DÖÔNG
  c) Qui moâ coâng trình
  – Dieän tích khu ñaát: 2546.05 m2.
  – Chieàu cao coâng trình tính ñeán saøn maùi: 29,6 m (tính töø maët ñaát töï nhieân) .
  – Chieàu cao coâng trình tính ñeán ñænh maùi: 32,8 m (tính töø maët ñaát töï nhieân) .
  – Coâng trình coù toång coäng: 9 taàng keát hôïp trung taâm thöông maïi, sieâu thò, tieän
  ích… bao goàm:
  + Taàng haàm: chieàu cao taàng haàm laø 3.6m goàm coù caùc phoøng kyõ thuaät, phoøng
  ñieän, kho, choã ñeå xe maùy, choã ñeå xe hôi, dieän tích maët baèng 1998 m2.
  + Taàng treät cao 4 m, vaø laàu 1 cao 3.2m duøng laøm sieâu thò, dieän tích maët baèng
  1998 m2.
  + Laàu 2 tôùi 9: chieàu cao taàng 3.2 m, dieän tích maët baèng 2035 m2. Dieän tích maët
  saøn 40700 m2.
  + Taàng kyõ thuaät: goàm phoøng kyõ thuaät thang maùy vaø phoøng chaùy chöõa chaùy.

  Trang 5

 6. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  d) Ñieàu kieän töï nhieân
  Ñaëc ñieåm khí haäu BÌNH DÖÔNG ñöôïc chia thaønh hai muøa roõ reät
  * Muøa möa : töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù
  – Nhieät ñoä trung bình : 25oC
  – Nhieät ñoä thaáp nhaát : 20oC
  – Nhieät ñoä cao nhaát : 36oC
  – Löôïng möa trung bình : 274.4 mm (thaùng 4)
  – Löôïng möa cao nhaát : 638 mm (thaùng 5)
  – Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11)
  – Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 48.5%
  – Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 79%
  – Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 100%
  – Löôïng boác hôi trung bình : 28 mm/ngaøy ñeâm
  * Muøa khoâ (töø thaùng 12 ñeán thaùng 4)
  – Nhieät ñoä trung bình : 27oC
  – Nhieät ñoä cao nhaát : 40oC
  * Gioù
  – Vaøo muøa khoâ:
  Gioù Ñoâng Nam : chieám 30% – 40%
  Gioù Ñoâng : chieám 20% – 30%
  – Vaøo muøa möa:
  Gioù Taây Nam : chieám 66%
  Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoâng Nam coù vaän toác trung bình: 2,15 m/s
  Gioù thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng
  Baéc thoåi nheï.
  1.2 ÑAËC ÑIEÅM KEÁT CAÁU
  Trong khoaûng thôøi gian gaàn ñaây nöôùc ta ñaõ xaûy ra moät soá traän ñoäng ñaát nheï,
  tuy nhieân vaãn chöa coù thieät haïi naøo ñaùng keå. Ñoái vôùi coâng trình nhaø cao taàng vieäc
  aûnh höôûng do taûi ñoäng ñaát gaây ra töông ñoái lôùn gaây aûnh ñeán chaát löôïng coâng trình
  nhöng nöôùc ta naèm trong vuøng ít coù khaû naêng xaûy ra ñoäng ñaát neáu coù cuõng chæ laø
  nhöõng dö chaán nheï maø thoâi. Vì vaäy neân coâng trình Trung Taâm Thöông Maïi An
  Bình khoâng tính toaùn ñeán khaû naêng chòu löïc ñoäng ñaát cuûa keát caáu beân treân.

  Trang 6

 7. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  Nhaèm taïo ñöôøng neùt hieän ñaïi, khoâng gian roäng coâng trình öùng duïng caùc giaûi
  phaùp thieát keá vaø thi coâng tieán boä nhaát hieän nay nhö moùng coïc khoan nhoài , saøn
  beâtoâng khoâng daàm…
  CHÖÔNG 2

  CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC
  2.1 Giaûi phaùp giao thoâng
  Saûnh vaø haønh lang noái giöõa caùc phoøng laø giaûi phaùp giao thoâng theo phöông
  ngang cuûa caùc taàng cuûa coâng trình.
  Giao thoâng theo phöông ñöùng giöõa caùc taàng goàm coù saùu buoàng thang maùy vaø
  hai caàu thang boä phuïc vuï thoaùt hieåm. Caàu thang thoaùt hieåm ñöôïc boá trí gaàn caùc
  buoàng thang maùy vaø thoâng vôùi saûnh chính thuaän lôïi cho vieäc thoaùt hieåm khi coù söï
  coá chaùy noå, töø taàng treät leân laàu 2 coù heä thoáng thang cuoán phuïc vuï thuaän tieän khaùch
  haøng di laïi mua saém.
  2.2 Heä thoáng chieáu saùng
  Cöûa soå ñöôïc boá trí ñeàu khaép boán maët cuûa coâng trình vaø do dieän tích maët
  baèng coâng trình lôùn neân chæ 1 boä phaän coâng trình nhaän ñöôïc haàu heát aùnh saùng töï
  nhieân vaøo ban ngaøy, nhöõng nôi aùnh saùng töï nhieân khoâng theå ñeán ñöôïc thì söû duïng
  chieáu saùng töï nhieân, coøn ban ñeâm söû duïng chieáu saùng nhaân taïo laø chuû yeáu.
  2.3 Heä thoáng ñieän
  Coâng trình söû duïng nguoàn ñieän khu vöïc do tænh cung caáp. Ngoaøi ra coøn duøng
  nguoàn ñieän döï tröõ phoøng khi coù söï coá laø moät maùy phaùt ñieän ñaët ôû taàng kyõ thuaät
  nhaèm ñaûm baûo cung caáp ñieän 24/24 giôø cho coâng trình.
  Heä thoáng ñieän ñöôïc ñi trong caùc hoäp gen kyõ thuaät. Moãi taàng ñeàu coù baûng
  ñieàu khieån rieâng cung caáp cho töøng phaàn hay khu vöïc. Caùc khu vöïc ñeàu coù thieát bò
  ngaét ñieän töï ñoäng ñeå coâ laäp nguoàn ñieän cuïc boä khi coù söï coá.
  2.4 Caáp nöôùc
  Coâng trình coù hoà nöôùc maùi, söû duïng nöôùc töø traïm caáp nöôùc thaønh phoá, sau
  ñoù bôm leân hoà nöôùc maùi, roài phaân phoái laïi cho caùc taàng. Beå nöôùc naøy coøn coù chöùc
  naêng döï tröõ nöôùc phoøng khi nguoàn nöôùc cung caáp töø traïm caáp nöôùc bò giaùn ñoaïn

  Trang 7

 8. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  (söûa chöõa ñöôøng oáng v..v..) vaø quan troïng hôn nöõa laø duøng cho coâng taùc phoøng
  chaùy chöõa chaùy.

  2.5 Thoaùt nöôùc
  Coâng trình coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa treân saøn kyõ thuaät, nöôùc möa, nöôùc
  sinh hoaït ôû caùc caên hoä theo caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät daãn xuoáng taàng haàm qua caùc
  beå laéng loïc sau ñoù ñöôïc bôm ra ngoaøi vaø ñi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa tænh.
  Taát caû heä thoáng ñeàu coù caùc ñieåm ñeå söûa chöõa vaø baûo trì.
  2.6 Phoøng chaùy chöõa chaùy
  Coâng trình coù trang bò heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy cho nhaø cao taàng theo
  ñuùng tieâu chuaån TCVN 2622-78 ‚Phoøng chaùy chöõa chaùy cho nhaø vaø coâng trình yeâu
  caàu thieát keá‛.Coâng trình coøn coù heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng vaø bình chöõa chaùy boá
  trí ôû khaép caùc taàng, khoaûng caùch xa nhaát töø caùc phoøng coù ngöôøi ôû ñeán loái thoaùt gaàn
  nhaát naèm trong quy ñònh, hoïng chöõa chaùy ñöôïc thieát laäp rieâng cho cao oác…

  Trang 8

 9. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  PHẦN I
  KẾT CẤU
  ( 45% )

  GVHD : TH.S TRẦN DŨNG
  SVTH : Hoàng Minh Tân
  LỚP : XD1301D
  MSV : 1351040044

  nhiÖm vô
  1. ThiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  2. ThiÕt kÕ cÇu thang bé.
  3. ThiÕt kÕ cèt thÐp khung trôc 5
  4. ThiÕt kÕ mãng dƣới khung trôc 5

  Trang 9

 10. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  CHÖÔNG 1

  CAÙC GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU
  1.1 TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ
  – Tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp TCXDVN 356 –2005.
  – Tieâu chuaån thieát keá taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737 – 1995.
  – Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCVN 205 – 1998.
  – Nhaø cao taàng – tieâu chuaån thieát keá TCXD 198 – 1997
  – Tieâu chuaån nöôùc ngoaøi ACI 318 -2002
  1.2 GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU CHO COÂNG TRÌNH
  1.2.1 Phaân tích khaùi quaùt heä chòu löïc veà nhaø cao taàng noùi chung
  Heä chòu löïc cuûa nhaø cao taàng laø boä phaän chuû yeáu cuûa coâng trình nhaän caùc loaïi taûi
  troïng truyeàn chuùng xuoáng moùng vaø neàn ñaát. Heä chòu löïc cuûa coâng trình nhaø cao
  taàng noùi chung ñöôïc taïo thaønh töø caùc caáu kieän chòu löïc chính laø saøn, khung vaø vaùch
  cöùng.
  Heä töôøng cöùng chòu löïc (Vaùch cöùng): Caáu taïo chuû yeáu trong heä keát caáu coân g trình
  chòu taûi troïng ngang: gioù. Boá trí heä töôøng cöùng ngang vaø doïc theo chu vi thang maùy
  taïo thaønh heä loõi cöùng chòu löïc vaø laøm taêng ñoä cöùng choáng xoaén cho coâng trình.
  Vaùch cöùng laø caáu kieän khoâng theå thieáu trong keát caáu nhaø cao taàng hieän nay. Noù laø
  caáu kieän thaúng ñöùng coù theå chòu ñöôïc caùc taûi troïng ngang vaø ñöùng. Ñaëc bieät laø caùc
  taûi troïng ngang xuaát hieän trong caùc coâng trình nhaø cao taàng vôùi nhöõng löïc ngang taùc
  ñoäng raát lôùn.
  Söï oån ñònh cuûa coâng trình nhôø caùc vaùch cöùng ngang vaø doïc. Nhö vaäy vaùch cöùng
  ñöôïc hieåu theo nghóa laø caùc taám töôøng ñöôïc thieát keá chòu taûi troïng ngang.
  Thöôøng nhaø cao taàng döôùi taùc ñoäng cuûa taûi troïng ngang ñöôïc xem nhö moät thanh
  ngaøm ôû moùng
  Vì coâng trình ñöôïc tính toaùn chòu taûi troïng gioù (gioù ñoäng) neân boá trí theâm 4 vaùch
  cöùng ôû 4 goùc cuûa coâng trình taêng khaû naêng chòu taûi troïng ngang cuûa coâng trình.

  Trang 10

 11. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  Heä khung chòu löïc: Ñöôïc taïo thaønh töø caùc thanh ñöùng (coät ) vaø ngang (saøn )
  lieân keát cöùng taïi choã giao nhau cuûa chuùng, caùc khung phaúng lieân keát vôùi nhau taïo
  thaønh khoái khung khoâng gian.
  1.2.2 keát caáu cho coâng trình chòu gioù ñoäng
  Do coâng trình laø daïng nhaø cao taàng, coù böôùc coät lôùn, ñoàng thôøi ñeå ñaûm baûo veû
  myõ quan cho caùc caên hoä neân giaûi phaùp keát caáu chính cuûa coâng trình ñöôïc choïn nhö
  sau:
  Keát caáu moùng duøng heä moùng coïc khoan nhoài.
  Keát caáu saøn phaúng bên dƣới có dầm phụ. Saøn ñaùy taàng haàm daøy 30 cm
  Keát caáu theo phöông thaúng ñöùng laø heä thoáng loõi cöùng caàu thang boä vaø caàu thang
  maùy
  Caùc heä thoáng loõi cöùng ñöôïc ngaøm vaøo heä ñaøi.
  Coâng trình coù maët baèng hình chöõ nhaät: L x B = 51,2 x 41 m, tæ soá L/B = 1,1. Chieàu
  cao nhaø tính töø maët moùng H = 32,8 m do ñoù ngoaøi taûi ñöùng khaù lôùn, taûi troïng ngang
  taùc duïng leân coâng trình cuõng raát lôùn vaø aûnh höôûng nhieàu ñeán ñoä beàn vaø ñoä oån ñònh
  cuûa ngoâi nhaø. Töø ñoù ta thaáy ngoaøi heä khung chòu löïc ta coøn phaûi boá trí theâm heä loõi,
  vaùch cöùng ñeå chòu taûi troïng ngang.
  Taûi troïng ngang (chuû yeáu xeùt gioù ñoäng) do heä loõi cöùng chòu. Xeùt gioù ñoäng taùc duïng
  theo nhieàu phöông khaùc nhau nhöng ta chæ xeùt theo 2 phöông chính cuûa coâng trình
  laø ñuû vaø do moät soá yeâu caàu khi caáu taïo vaùch cöùng ta boá trí vaùch cöùng theo caû hai
  phöông doïc vaø ngang coâng trình.
  Toaøn boä coâng trình laø keát caáu khung + vaùch cöùng chòu löïc baèng BTCT
  Töôøng bao che coâng trình laø töôøng gaïch traùt vöõa ximaêng. Boá trí hoà nöôùc maùi treân
  saân thöôïng phuïc vuï cho sinh hoaït vaø cöùu hoûa taïm thôøi.

  Trang 11

 12. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  CHÖÔNG 2

  CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ
  2.1 VAÄT LIEÄU
  2.1.1 Beâ toâng

  Loaïi caáu Caáp ñoä beàn
  Rb (Mpa) Rbt (Mpa)
  kieän beâ toâng
  Beâ toâng loùt B12.5 7.5 0.6
  Moùng B25 17 1.2
  Vaùch B25 14.5 1.05
  Coät B25 14.5 1.05
  Daàm B25 14.5 1.05
  Saøn B25 14.5 1.05
  Caàu thang B25 14.5 1.05
  Beå nöôùc B25 14.5 1.05
  Chi tieát phuï B20 11.5 0.9
  2.1.2 Coát theùp
  Söû duïng 3 loaïi theùp
  CIII, Ra = Ra’ = 365 Mpa, Ea = 200000 Mpa
  CII, Ra = Ra’ = 280 Mpa, Ea = 210000 Mpa
  CI, Ra = Ra’ = 225 Mpa, Ea = 210000 Mpa
  2.2 CHÖÔNG TRÌNH VAØ PHAÀN MEÀM
  – ETAB 9.5.0 Phaân tích keát caáu toång theå khoâng gian
  – SAP 2000 11,
  – SAFE 12.2.0

  Trang 12

 13. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  – Caùc baûng tính Excel
  2.3 TAÛI TROÏNG
  2.3.1 Taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng leân coâng trình
  Chieàu daøy saøn choïn döïa treân caùc yeâu caàu:
  Veà maët truyeàn löïc: ñaûm baûo cho giaû thieát saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa
  noù (ñeå truyeàn taûi ngang, chuyeån vò…)
  Yeâu caàu caáu taïo: Trong tính toaùn khoâng xeùt vieäc saøn bò giaûm yeáu do caùc loã khoan
  treo moùc caùc thieát bò kyõ thuaät (oáng ñieän, nöôùc, thoâng gioù,…).
  Yeâu caàu coâng naêng: Coâng trình seõ ñöôïc söû duïng laøm chung cö cao caáp neân caùc heä
  töôøng ngaên (khoâng coù heä ñaø ñôõ rieâng) coù theå thay ñoåi vò trí maø khoâng laøm taêng
  ñaùng keå noäi löïc vaø ñoä voõng cuûa saøn.
  Ngoaøi ra coøn xeùt ñeán yeâu caàu choáng chaùy khi söû duïng…
  Do ñoù trong caùc coâng trình nhaø cao taàng, chieàu daøy baûn saøn coù theå taêng ñeán 50% so
  vôùi caùc coâng trình khaùc.
  Caùc loaïi hoaït taûi söû duïng cho coâng trình: laáy theo TCVN 2737-1995
  TAÛI TROÏNG TIEÂU
  TT LOAÏI HOAÏT TAÛI ÑÔN VÒ n
  CHUAÅN
  2
  1 Khu vöïc phoøng ôû, aên,veä sinh daN/m 200 1.2
  2 Saûnh, caàu thang daN/m 2 300 1.2
  3 Nöôùc (hoà nöôùc maùí) daN/m 3 1000 1.2
  4 Khu vöïc Garage daN/m 2 500 1.2
  2
  5 Khu vöïc phoøng khaùch, daN/m 200 1.2
  6 Khu vöïc vaên phoøng daN/cm 2 200 1.2
  2
  7 Khu vöïc maùi daN/cm 75 1.3
  2
  8 Khu vöïc phoøng hoïp,leã taân daN/cm 400 1.2
  2
  9 Phoøng nguû daN/cm 200 1.2
  2
  10 Khu vöïc cuûa haøng baùch hoaù daN/cm 400 1.2

  2.3.2 Taûi troïng ngang taùc duïng leân coâng trình
  Taûi troïng ngang goàm taûi troïng gioù vaø taûi troïng ñoäng ñaát ôû ñoà aùn naøy khoâng xeùt taûi
  troïng ñoäng ñaát
  – Taûi troïng gioù goàm gioù tónh vaø gioù ñoäng, ñöôïc tính toaùn theo TCVN 229-1999

  Trang 13

 14. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  2.3.3 Caùc tröôøng hôïp taûi troïng taùc ñoäng
  TT Taûi troïng Loaïi YÙ nghóa
  1 TT DEAD Taûi troïng baûn thaân
  2 HT LIVE Hoaït taûi
  3 TUONG SUPER DEAD Taûi troïng töôøng
  4 HOANTHIEN SUPER DEAD Taûi troïng hoaøn thieän
  5 GIOTINHX WIND Gioù tónh theo phöông X
  6 GIOTINHY WIND Gioù tónh theo phöông Y
  7 GIODONGX WIND Gioù ñoäng theo phöông X
  8 GIODONGY WIND Gioù ñoäng theo phöông Y
  2.3.4 Caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi troïng
  Ñeå ñôn giaûn quaù trình tính toaùn, ta khai baùo theâm 1 soá toå hôïp trung gian nhö sau:
  Tröôøng hôïp
  Toå hôïp Loaïi Thaønh phaàn
  taûi
  TTT ADD TT+TUONG+HOANTHIEN Static
  HT ADD 1.LIVE Static
  GIOX ADD GIOTINHX + GIODONGX Static
  GIOY ADD GIOTINHY + GIODONGY Static
  Caáu truùc caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi troïng tính toaùn :
  Toå hôïp Loaïi Thaønh phaàn
  TH1 ADD 1.TTT+1.HT
  TH2 ADD 1.TTT+1GIOX
  TH3 ADD 1.TTT-1GIOX
  TH4 ADD 1.TTT+1GIOY
  TH5 ADD 1.TTT-1GIOY
  TH6 ADD 1.TTT+0,9HT+0,9GIOX
  TH7 ADD 1.TTT+0,9HT-0,9GIOX
  TH8 ADD 1.TTT+0,9HT+0,9GIOY
  TH9 ADD 1.TTT+0,9HT-0,9GIOY

  Trang 14

 15. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  BAO ENVE (TH1,TH2, …, TH9)
  2.3.5 Quy ñoåi töông ñöông vaät lieäu vaø taûi troïng töø tieâu chuaån vieät nam sang tieâu
  chuaån hoa kyø
  Phaàn tính toaùn saøn taàng ñieån hình vaø khung trong baøi coù söû duïng caùc quy ñònh trong
  tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp Hoa Kì ACI 318. Do ñoù, vieäc caàn laøm
  laø söû duïng caùc giaù trò ñaàu vaøo ñuùng (vaät lieäu, taûi troïng)
  a. Quy ñoåi cöôøng ñoä vaät lieäu
  Cöôøng ñoä ñaëc tröng f ‘c ñöôïc duøng trong ACI 318 – 02 ñöôïc ñònh nghóa laø cöôøng ñoä

  thí nghieäm maãu laêng truï 6 12in v ôùi xaùc suaát ñaûm baûo 95%.
  Cöôøng ñoä ñaëc tröng (caáp ñoä beàn) ñöôïc duøng trong TCXDVN 356:2005 ñöôïc ñònh
  nghóa laø cöôøng ñoä thí nghieäm maãu laäp phöông 15 15 15cm cuõng vôùi xaùc suaát
  ñaûm baûo 95%.
  Theo phaàn A3 cuûa phuï luïc A, TCXDVN 356:2005, cöôøng ñoä maãu laêng truï coù theå
  ñöôïc quy ñoåi töø cöôøng ñoä ñaëc tröng maãu laäp phöông (caáp ñoä beàn) qua coâng thöùc:
  Rbn B 0,77 0,001B
  Cöôøng ñoä theùp fy trong ACI 318 – 02 laø giôùi haïn chaûy trong thí nghieäm keùo theùp.

  Trong tieâu chuaån Vieät Nam, giaù trò töông öùng laø Rs,ser

  fy Rs,ser 1,05Rs
  b. Quy ñoåi gaàn ñuùng giaù trò noäi löïc tính toaùn giöõa tieâu chuaån vieät nam vaø tieâu
  chuaån hoa kì
  Heä soá toå hôïp taûi troïng cho vieäc tính toaùn keát caáu theo tieâu chuaån Hoa Kì ñöôïc cho
  trong baûng sau:

  Tröôøng hôïp taûi troïng Caùc heä soá toå hôïp
  U = 1,4D + 1,7L
  Tröôøng hôïp cô baûn (D+L)
  U = 1,2(D+F+L) + 1,6(L+H) + 0,5(Lr hoaëc S hoaëc R)
  Tröôøng hôïp coù taûi troïng gioù U = 0,75(1,4D + 1,7L) + (1,6W hoaëc 1E)
  (W) hoaëc taûi troïng ñoäng ñaát (E) U = 0,9D + (1,6W hoaëc 1E)
  Khi coù taûi troïng do aùp löïc ñaát (H) U = 1,4D + 1,7L + 1,7H
  Taûi troïng do nieát ñoä, luùn, töø U = 0,75(1,4D + 1,7L + 1,7H) nhöng khoâng nhoû
  bieán, co ngoùt cuûa beâ toâng (T) hôn giaù trò U = (1,4D + T)
  Taûi troïng do chaát loûng taùc duïng U = 1,4D + 1,7L + 1,7F

  Trang 15

 16. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  Tröôøng hôïp taûi troïng Caùc heä soá toå hôïp
  (F) U = 0,9D + 1,7H
  Trong caùc toå hôïp taûi troïng neâu treân:
  – D laø tónh taûi;
  – L laø hoaït taûi;
  – W laø taûi troïng gioù;
  – Lr laø hoaït taûi treân maùi che;
  – S laø taûi troïng tuyeát;
  – R laø taûi troïng do möa;
  – E laø taûi troïng do löïc ñoäng ñaát;
  – F laø taûi troïng cho chaát loûng, nöôùc;
  – T laø taûi troïng do nhieät ñoä.
  So saùnh toå hôïp taûi troïng cô baûn trong hai tieâu chuaån:
  ACI: 1,4 DL 1,7 LL
  TCVN: 1,1 DL 1,2 LL
  Gaàn ñuùng, coù theå laáy noäi löïc tính ñöôïc töø TCVN 2737:1995 nhaân vôùi heä soá 1,35
  tröôùc khi tính toaùn theo ACI.
  2.4 TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU
  Trình töï tính toaùn toaøn boä keát caáu cho moät coâng trình saøn öùng löïc tröôùc nhö sau
  – Böôùc 1: tính toaùn caùc keát caáu phuï
  – Böôùc 2: xaây döïng moâ hình coâng trình phaân tích ñoäng löïc hoïc cuûa keát caáu;
  – Böôùc 3: söû duïng keát quaû phaân tích ñoäng löïc hoïc tính toaùn caùc taûi trong ñaëc
  bieät taùc duïng leân coâng trình (gioù…);
  – Böôùc 4 : khai baùo taûi troïng gioù vaøo moâ hình coâng trình;
  – Böôùc 5 : tính toaùn saøn vôùi keát quaû taûi troïng ngang ( gioù) vöøa phaân tích;
  – Böôùc 6 : tieán haønh giaûi khung phaân tích noäi löïc keát caáu
  – Böôùc 7 : tính toaùn khung (coät, vaùch…) ôû ñaây chæ tính coät
  – Böôùc 8 : tính toaùn moùng.
  – Böôùc 9: kieåm tra oån ñònh toång theå coâng trình.

  Trang 16

 17. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  CHƢƠNG 3
  TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ

  Trình töï tính toaùn:
  Giôùi thieäu chung;
  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän caàu thang;
  Taûi troïng taùc duïng leân caàu thang;
  Tính toaùn caùc boä phaän cuûa caàu thang;
  Boá trí coát theùp.
  4.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG
  Caàu thang laø boä phaän keát caáu cuûa coâng trình coù muïc ñích phuïc vuï cho vieäc giao
  thoâng theo phöông ñöùng cuûa ngöôøi sinh soáng hoaëïc laøm vieäc trong coâng trình ñoù.
  Vò trí caàu thang phaûi ñaûm baûo cho vieäc söû duïng cuûa nhieàu ngöôøi trong nhöõng luùc
  bình thöôøng cuõng nhö khi coù söï coá chaùy, noå… do ñoù thieát keá caàu thang theo caùc yeâu
  caàu sau:
  Beà roäng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu ñi laïi vaø thoaùt hieåm;
  Keát caáu phaûi ñuû khả naêng chòu lực, coù ñoä beàn vöõng;
  Coù khaû naêng choáng chaùy;
  Thi coâng deã daøng.
  Trong tröôøng hôïp ñoâng ngöôøi thoaùt hieåm, caàu thang phaûi chòu moät taûi troïng ñoäng
  raát lôùn vì vaäy caàu thang caàn phaûi ñaûm baûo ñuû khaû naêng chòu löïc, khoâng nöùt…

  Trang 17

 18. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  4.2. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÀU THANG

  Hình 4.1: Kieán truùc caàu thang.
  Kích thöôùc baäc thang thoûa maõn tính thích duïng choïn theo 2hb + lb = (60÷62) cm,
  choïn lb = 300mm, hb = 152mm rieâng baäc cuoái cuøng cao 160mm.
  Taát caû coù 21 baäc thang veá 1 coù 10 baäc, veá 2 coù 11 baäc.
  Goùc nghieâng cuûa baûn thang 27o
  Trang 18

 19. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  Lo
  Choïn chieàu daøy baûn thang vaø chieáu nghó hbt , Lo = 4,75m =>
  25 35
  hbt 13,6 19 cm , choïn hbt = 14cm.

  Chieàu daøy baûn chieáu tôùi hct = 10cm.
  Lo
  Choïn tieát dieän daàm chieáu tôùi hd choïn hd = 35cm, bd = 20cm.
  10 12

  4.3.Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang
  a. chieáu nghó, chieáu tôùi
  Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
  2
  gc = i . i .n i (kN/m )

  (4.1)
  trong ñoù: i – khoái löôïng cuûa lôùp thöù i;

  i – chieàu daøy cuûa lôùp thöù i;

  ni – heä soá ñoä tin cậy cuûa lôùp thöù i.
  Baûng 4.1: Taûi troïng baûn chieáu nghó.
  Caùc lôùp caáu taïo i i Heä soá tin gtc gtc
  (m) (kN/m3) caäy (kN/m2) (kN/m2)
  Ñaù hoa cöông 0.01 20 1.1 0.20 0.22

  Vöõa xi maêng 0.02 18 1.3 0.36 0.468

  Baûn beâ toâng coát theùp 0.14 25 1.1 3.50 3.85

  Vöõa traùt 0.015 18 1.3 0.27 0.351

  Hoaït taûi 1.2 3 3.6
  Toång 7.33 8.49

  Trang 19

 20. Hoàng Minh Tân – XD1301D ÑEÀ TAØI : TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AN BÌNH

  Baûng 4.2 taûi troïng baûn chieáu tôùi.
  i i
  Heä soá tin gtc gtc
  Caùc lôùp caáu taïo (m) (kN/m3) caäy (kN/m2) (kN/m2)
  Ñaù hoa cöông 0.01 20 1.1 0.20 0.22
  Vöõa xi maêng 0.02 18 1.3 0.36 0.468
  Baûn beâ toâng coát theùp 0.1 25 1.1 2.50 2.75
  Vöõa traùt 0.015 18 1.3 0.27 0.351
  Hoaït taûi 1.2 3 3.6
  Toång 6.33 7.39

  b. baûn thang(phaàn baûn xieân)
  Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:

  gb = i . tdi .n i (kN/m2) (4.2)

  trong ñoù: i – khoái löôïng cuûa lôùp thöù i;

  tdi – chieàu daøy töông ñöông cuûa lôùp thöù i.

  – Ñoái vôùi caùc lôùp gaïch ( ñaù hoa cöông, ñaù maøi…) vaø lôùp vöõa coù chieàu daøy

  i chieàu daøy töông ñöông ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
  (lb hb ) i . cos
  tdi
  lb

  – goùc nghieâng cuûa bản thang.
  – Ñoái vôùi baäc thang xaây gaïch coù kích thöôùc lb, hb, chieàu daøy töông ñöông
  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
  hb cos
  td
  2
  ni – heä soá ñoä tin cậy cuûa lôùp thöù i.
  Baûng 4.3: Chieàu daøy töông ñöông caùc lôùp caáu taïo baûn thang
  Caùc lôùp caáu taïo lb (m) hb (m) (m) Goùc (ñoä) tñ (m)

  Ñaù hoa cöông 0.3 0.152 0.01 27.00 0.013
  Vöõa xi maêng 0.3 0.152 0.02 27.00 0.027
  Baäc gaïch xaây 0.3 0.152 0.14 27.00 0.068

  Trang 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trung tâm thương mại An Bình File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: