Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh – Download File Word, PDF

238 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh trình bày về tổng quan về công trình trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh, lựa chọn giải pháp kết cấu trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh, chọn vật liệu xây dựng cho công trình trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh

 1. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  Ch-¬ng 2:

  Lùa chän gi¶I ph¸p KÕt cÊu

  2.1. Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  §èi víi viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh, viÖc lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu ®ãng mét vai trß rÊt quan
  träng, bëi v× viÖc lùa chän trong giai ®o¹n nµy sÏ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh còng
  nh- chÊt l-îng c«ng tr×nh.
  Cã nhiÒu gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã thÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c«ng tr×nh do vËy ®Ó lùa
  chän ®-îc mét gi¶i ph¸p kÕt cÊu phï hîp cÇn ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng
  tr×nh.
  2.1.1. C¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  Theo c¸c d÷ liÖu vÒ kiÕn tróc nh- h×nh d¸ng, chiÒu cao nhµ, kh«ng gian bªn trong yªu
  cÇu th× c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã thÓ lµ :
  2.1.1.1) HÖ kÕt cÊu t-êng chÞu lùc:
  Trong hÖ nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng ph¼ng. T¶i träng
  ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng qua c¸c b¶n sµn. C¸c t-êng cøng lµm viÖc nh- c¸c c«ng xon
  cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín. Gi¶i ph¸p nµy thÝch hîp cho nhµ cã chiÒu cao kh«ng lín vµ yªu
  cÇu vÒ kh«ng gian bªn trong kh«ng cao (kh«ng yªu cÇu cã kh«ng gian lín bªn trong ) .
  2.1.1.2) HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc:
  Lµ hÖ kÕt cÊu kh«ng gian gåm c¸c khung ngang vµ khung däc liªn kÕt víi nhau cïng
  chÞu lùc. §Ó t¨ng ®é cøng cho c«ng tr×nh th× c¸c nót khung lµ nót cøng
  + ¦u ®iÓm:
  – T¹o ®-îc kh«ng gian réng.
  – DÔ bè trÝ mÆt b»ng vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu chøc n¨ng
  + Nh-îc ®iÓm:
  – §é cøng ngang nhá (ch-a tËn dông ®-îc kh¶ n¨ng chÞu t¶i ngang cña lâi
  cøng).
  – Tû lÖ thÐp trong c¸c cÊu kiÖn th-êng cao, kÝch th-íc cÊu kiÖn lín (do ph¶i
  chÞu phÇn lín t¶i ngang)
  HÖ kÕt cÊu nµy phï hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh chÞu t¶i träng ngang nhá.
  2.1.1.3) HÖ kÕt cÊu lâi chÞu lùc:
  Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn bé t¶i
  träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã kh¶ n¨ng chÞu lùc
  ngang kh¸ tèt vµ tËn dông ®-îc gi¶i ph¸p v¸ch cÇu thang lµ v¸ch bª t«ng cèt thÐp. Tuy nhiªn
  ®Ó hÖ kÕt cÊu thùc sù tËn dông hÕt tÝnh -u viÖt th× hÖ sµn cña c«ng tr×nh ph¶i rÊt dµy vµ ph¶i
  cã biÖn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng vÞ trÝ giao nhau gi÷a sµn vµ v¸ch.

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 1

 2. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  Tuú theo c¸ch lµm viÖc cña khung mµ khi thiÕt kÕ ng-êi ta chia ra lµm 2 d¹ng s¬ ®å tÝnh: S¬
  ®å gi»ng vµ s¬ ®å khung gi»ng.
  + S¬ ®å gi»ng: Khi khung chØ chÞu t¶i träng theo ph-¬ng ®øng øng víi diÖn chÞu t¶i, cßn t¶i
  ngang vµ mét phÇn t¶i ®øng cßn l¹i do v¸ch vµ lâi chÞu. Trong s¬ ®å nµy c¸c nót khung ®-îc
  cÊu t¹o khíp, cét cã ®é cøng chèng uèn nhá.
  + S¬ ®å khung gi»ng: Khi khung còng tham gia chÞu t¶i träng ®øng vµ ngang cïng víi lâi vµ
  v¸ch. Víi s¬ ®å nµy c¸c nót khung lµ nót cøng.
  2.1.1.4) KÕt luËn:
  Qua ph©n tÝch mét c¸ch s¬ bé nh- trªn ta nhËn thÊy mçi hÖ kÕt cÊu c¬ b¶n cña nhµ cao
  tÇng ®Òu cã nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm riªng. Víi c«ng tr×nh nµy do cã chiÒu cao lín 9 tÇng
  (36,9m kÓ tõ mÆt ®Êt tù nhiªn)vµ yªu cÇu kh«ng gian ë nªn gi¶i ph¸p t-êng chÞu lùc khã
  ®¸p øng ®-îc. Víi hÖ khung chÞu lùc do cã nh-îc ®iÓm lµ g©y ra chuyÓn vÞ ngang lín nh-ng
  hÖ kÕt cÊu nµy l¹i chÞu lùc tèt, linh ®éng trong qu¸ tr×nh sö dông, dÔ thi c«ng. Dïng gi¶i
  ph¸p hÖ lâi chÞu lùc th× c«ng tr×nh cÇn ph¶i thiÕt kÕ víi ®é dµy sµn lín, lâi ph©n bè hîp lÝ
  trªn mÆt b»ng, ®iÒu nµy dÉn tíi khã kh¨n cho viÖc bè trÝ mÆt b»ng nh-ng nã l¹i cã -u ®iÓm
  lµ chÞu t¶i träng ngang tèt.VËy ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kiÕn tróc vµ kÕt cÊu ®Æt ra cho c«ng
  tr×nh ta chän biÖn ph¸p sö dông hÖ hçn hîp lµ hÖ ®-îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a hai hoÆc
  nhiÒu hÖ c¬ b¶n.
  Qua viÖc ph©n tÝch trªn ta nhËn thÊy s¬ ®å khung gi»ng lµ hîp lÝ nhÊt. ë ®©y viÖc sö
  dông kÕt hîp kÕt cÊu lâi (lâi cÇu thang m¸y) vµ c¸c khung ngang cïng chÞu t¶i ®øng vµ t¶i
  träng ngang sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ chÞu lùc cña toµn kÕt cÊu lªn rÊt nhiÒu ®ång thêi n©ng cao
  hiÖu qu¶ sö dông kh«ng gian. §Æc biÖt cã sù hç trî cña lâi lµm gi¶m t¶i träng ngang t¸c
  dông vµo tõng khung sÏ gi¶m ®-îc kh¸ nhiÒu trÞ sè m«men do giã g©y ra. Sù lµm viÖc ®ång
  thêi cña khung vµ lâi lµ -u ®iÓm næi bËt cña hÖ kÕt cÊu nµy.
  2.1.2. Lùa chän s¬ ®å tÝnh:
  KÝch th-íc cña c«ng tr×nh theo ph-¬ng ngang lµ 26,1m vµ theo ph-¬ng däc lµ 55,2m.
  Nh- vËy ta cã thÓ nhËn thÊy ®é cøng cña nhµ theo ph-¬ng däc lín h¬n nhiÒu so víi ®é cøng
  cña nhµ theo ph-¬ng ngang. Do vËy ®Ó ®¬n gi¶n ta chän m« h×nh tÝnh to¸n lµ m« h×nh khung
  ph¼ng. Khung chän tÝnh to¸n lµ khung n»m trong mÆt ph¼ng trôc 8.
  V× tÝnh nhµ theo s¬ ®å khung ph¼ng nªn khi ph©n phèi t¶i träng ta bá qua tÝnh liªn tôc
  cña dÇm däc hoÆc dÇm ngang. NghÜa lµ t¶i träng truyÒn lªn khung ®-îc tÝnh nh- ph¶n lùc
  cña dÇm ®¬n gi¶n ®èi víi t¶i träng ®øng truyÒn tõ hai phÝa l©n cËn vµo khung
  Ch-¬ng tr×nh ph©n tÝch néi lùc sö dông ë ®©y lµ ch-¬ng tr×nh Sap2000 lµ mét ch-¬ng
  tr×nh tÝnh to¸n rÊt m¹nh vµ ®-îc dïng phæ biÕn hiÖn nay ë n-íc ta.
  2.1.3. Lùa chän ph-¬ng ¸n sµn:
  Trong kÕt cÊu nhµ cao tÇng sµn lµ v¸ch cøng ngang, tÝnh tæng thÓ yªu cÇu t-¬ng ®èi
  cao. HÖ kÕt cÊu sµn ®-îc lùa chän chñ yÕu phô thuéc vµo, chiÒu cao tÇng, nhÞp vµ ®iÒu kiÖn
  thi c«ng.
  + Sµn s-ên toµn khèi
  Lµ hÖ kÕt cÊu sµn th«ng dông nhÊt ¸p dông ®-îc cho hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh, ph¹m vi sö

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 2

 3. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  dông réng, chØ tiªu kinh tÕ tèt thi c«ng dÔ dµng thuËn tiÖn.
  + Sµn nÊm
  T-êng ®-îc sö dông khi t¶i träng sö dông lín, chiÒu cao tÇng bÞ h¹n chÕ, hay do yªu
  cÇu vÒ kiÕn tróc sµn nÊm t¹o ®-îc kh«ng gian réng, linh ho¹t tËn dông tèi ®a chiÒu cao tÇng.
  Tuy nhiªn sö dông sµn nÊm sÏ kh«ng kinh tÕ b»ng sµn s-ên.
  §èi víi c«ng tr×nh nµy ta thÊy chiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh lµ 3,9m lµ t-¬ng ®èi cao ®èi víi
  nhµ lµm viÖc, ®ång thêi ®Ó ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t khi bè trÝ c¸c v¸ch ng¨n t¹m, t¹o kh«ng
  gian réng, ta chän ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi víi c¸c « sµn ®iÓn h×nh O1(3,75×4,65) vµ
  O2(3,75×3,75)–O3(3,75 x5,10) – O4(4,65×5,10) – O5(2,85×5,10)- O6(2,85×4,65)m
  2.1.4. Chän vËt liÖu sö dông:
  Nhµ cao tÇng th-êng sö dông vËt liÖu lµ kim lo¹i hoÆc bª t«ng cèt thÐp. C«ng tr×nh lµm
  b»ng kim lo¹i cã -u ®iÓm lµ ®é bÒn cao, c«ng tr×nh nhÑ, ®Æc biÖt lµ cã tÝnh dÎo cao do ®ã
  c«ng tr×nh khã sôp ®æ hoµn toµn khi cã ®Þa chÊn. Tuy nhiªn thi c«ng nhµ cao tÇng b»ng kim
  lo¹i rÊt phøc t¹p, gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao vµ viÖc b¶o d-ìng c«ng tr×nh khi ®· ®-a vµo khai
  th¸c sö dông lµ rÊt khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu n-íc ta.
  C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp cã nh-îc ®iÓm lµ nÆng nÒ, kÕt cÊu mãng lín, nh-ng
  kh¾c phôc ®-îc c¸c nh-îc ®iÓm trªn cña kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi ®iÒu
  kiÖn kÜ thuËt thi c«ng hiÖn nay cña ta.
  Qua ph©n tÝch trªn chän vËt liÖu bª t«ng cèt thÐp cho c«ng tr×nh. S¬ bé chän vËt liÖu
  nh- sau :
  + Sö dông bªt«ng cÊp ®é bÒn B20 cã:
  Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,90 MPa, Eb = 27.103 MPa
  + Sö dông thÐp :
  – ThÐp 12 nhãm AI : Rs = Rsc = 225 MPa, Es = 21.104 MPa
  – ThÐp 12 nhãm AII : Rs = Rsc = 280 MPa, Es = 21.104 MPa
  – ThÐp 22 nhãm AIII : Rs = Rsc = 365 MPa, Es = 20.104 MPa
  + C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c thÓ hiÖn trong c¸c h×nh vÏ cÊu t¹o.

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 3

 4. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  2.1.5. Lùa chän s¬ bé kÝch th-íc:

  2.1.5.1. Chän chiÒu dµy b¶n sµn:
  + Chän chiÒu dµy b¶n sµn theo c«ng thøc cña t¸c gi¶ Lª B¸ HuÕ :
  (C«ng thøc 1.2 “Khung BTCT toµn khèi” – chñ biªn PGS.TS.Lª B¸ HuÕ )
  k.l1
  hb =
  37 8
  Trong ®ã:
  l1
  l2
  l1 : kÝch th-íc c¹nh ng¾n tÝnh to¸n cña b¶n
  l2 : kÝch th-íc c¹nh dµi tÝnh to¸n cña b¶n
  k : hÖ sè t¨ng chiÒu dµy khi t¶i träng lín :
  k=1 khi q0 400 daN/m2
  q0
  k 3 khi q0 > 400 daN/m2
  400
  q0 lµ t¶i träng tÝnh to¸n ph©n bè, bao gåm ho¹t t¶i sö dông, phÇn tÜnh t¶i
  cÊu t¹o sµn, c¸c t-êng ng¨n(kh«ng kÓ träng l-îng cña chiÒu dµy sµn).
  + CÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu sµn (ch-a kÓ b¶n sµn BTCT):
  Sµn v¨n phßng, hµnh lang tÇng ®iÓn h×nh (S2):
  B¶NG 2.1:
  gtc gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 1,5cm 0,015 2000 30 1,1 33
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 119

  Sµn WC:
  B¶NG 2.2:

  gtc gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 1,5cm 0,015 2000 30 1,1 33
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 46,8 1,3 46,8

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 4

 5. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  3 BT chèng thÊm 0,04 2000 88 1,3 96,8
  4 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 216

  Sµn m¸i S3:
  B¶NG 2.3:

  gtt gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 2cm 0,02 2000 40 1,1 44
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 BT t¹o dèc dµy 5cm 0,05 2200 110 1,1 121
  4 BT chèng nãng 0,1 800 80 1,3 104
  5 BT chèng thÊm 0,04 2200 88 1,1 96,8
  6 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 452
  Sµn m¸i S4:
  B¶NG 2.4:

  gtt gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 2cm 0,02 2000 40 1,1 44
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 BT t¹o dèc dµy 5cm 0,05 2200 110 1,1 121
  4 BT chèng nãng 0,1 800 80 1,3 104
  5 BT chèng thÊm 0,04 2200 88 1,1 96,8
  Tæng 413
  + Ho¹t t¶i sö dông:
  P = n. pTC
  n: HÖ sè v-ît t¶i lÊy theo TCVN 2737-1995
  n = 1,3 cho cÇu thang vµ khi ho¹t t¶i tiªu chuÈn < 200 kG/m2
  n = 1,2 cho cÇu thang vµ khi ho¹t t¶i tiªu chuÈn > 200 kG/m2
  Ho¹t t¶i ph©n bè trªn sµn(Theo B¶ng 3 TCVN2737-1995: t¶i träng tiªu chuÈn ph©n
  bè ®Òu trªn sµn vµ cÇu thang):
  B¶NG 2.5:

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 5

 6. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  T¶i träng tiªu chuÈn Tải trọng tÝnh to¸n
  Lo¹i phßng Toµn phần Dµi hạn HSVT Toµn phần Dµi hạn
  (kG/m2) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m2)
  Héi tr-êng 400 140 1.2 480 168
  Hµnh lang 300 100 1.2 360 120
  CÇu thang 300 100 1.2 360 120
  Phßng vÖ sinh 200 70 1.2 240 84
  V¨n phßng 200 100 1.2 240 120
  Phßng KT 500 1.2 600
  Kho 480 1.2 576
  M¸i 75 1.3 97,5
  BÓ n-íc 2300 1.2 2760
  S¶nh 300 100 1.2 360 120
  V¸ch ng¨n t¹m 75 1.3 97,5
  TrÇn kim lo¹i 30 1.3 39

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 6

 7. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  + CÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu t-êng :
  T-êng 220 :
  B¶NG 2.6:

  gtc n gtt
  Stt Líp vËt liÖu (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch x©y 0,22 1800 396 1,1 435,6
  2 V÷a tr¸t 0,03 1800 54 1,3 70,2
  Tæng 506
  T-êng 110 :
  B¶NG 2.7:

  gtc n gtt
  Stt Líp vËt liÖu (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch x©y 0,11 1800 198 1,1 217,8
  2 V÷a tr¸t 0,03 1800 54 1,3 70,2
  Tæng 288

  Quy ®æi träng l-îng t-êng ng¨n (t-êng 110) ra t¶i träng tÜnh ph©n bè ®Òu trªn toµn
  diÖn tÝch « b¶n :
  (C«ng thøc 2.9 “Khung BTCT toµn khèi” – chñ biªn PGS.TS.Lª B¸ HuÕ )
  st
  g st gt
  sb
  Trong ®ã :
  gt : t¶i träng trªn 1m2 t-êng
  St : diÖn tÝch toµn bé t-êng x©y trong pham vi « b¶n cã diÖn tÝch Sb
  (lÊy s¬ bé chiÒu cao t-êng b»ng chiÒu cao tÇng nhµ ht = Ht)
  Coi t-êng ng¨n ch¹y suèt c¹nh dµi « b¶n :
  4,65 x3,9
  O1(3,75×4,65) : g st 288. 300 kG/m2
  4,65×3,75
  3,75×3,9
  O2(3,75×3,75) : g st 288. 300 kG/m2
  3,75×3,75
  5,1×3,9
  O3(3,75 x5,10): g st 288. 300 kG/m2
  5,1×3,75
  5,1×3,9
  O4(4,65×5,10): g st 288. 242 kG/m2
  5,1×4,65
  5,1×3,9
  O5(2,85×5,10): g st 288. 394 kG/m2
  5,1×2.85

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 7

 8. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  LÊy gst = 300 kG/m2 cho tÊt c¶ c¸c « b¶n cã t-êng ng¨n t¹m.
  Víi sµn WC O1(3,75×4,65)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 240 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt =216 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 216 + 240 = 456 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 456
  k 3 3 1, 04
  400 400
  3, 75
  Cã : 0,806
  4, 65
  ChiÒu dµy sµn :
  1,04.3,75
  hWC 0,09(m)
  37 8.0,806
  Víi sµn nhµ kho O1(3,75×4,65)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 576 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt = 119 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 119 + 576 = 695 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 695
  k 3 3 1, 2
  400 400
  3, 75
  Cã : 0,806
  4, 65
  ChiÒu dµy sµn :
  1, 2.3,75
  hKho 0,104(m)
  37 8.0,806
  Víi sµn hµnh lang O1(3,75×4,65)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 97,5 + 360 = 457,5 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt + gst =119 + 300 = 419 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 419 + 457,5 = 876,5 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 876,5
  k 3 3 1,3
  400 400
  3, 65
  Cã : 0,806
  4, 75
  ChiÒu dµy sµn :
  1,3.3,75
  hHL 0,112(m)
  37 8.0,806
  Víi sµn v¨n phßng lín nhÊt O4(4,65×5,10)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 97,5 + 240 = 337,5 kG/m2

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 8

 9. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt + gst =119 + 300 = 419 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 419 + 337,5 = 756,5 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 756,5
  k 3 3 1, 24
  400 400
  4, 65
  Cã : 0,912
  5,10
  ChiÒu dµy sµn :
  1, 24.4,65
  hVP 0,129(m)
  37 8.0,912
  => Nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ dÔ thi c«ng chän sµn cã chiÒu dµy 15 cm cho toµn bé
  tÇng .
  TÝnh sµn m¸i S3 víi « sµn lín nhÊt O4(4,65×5,10)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 97,5 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt = 452 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 452+ 97,5 = 549,5 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 549,5
  k 3 3 1,11
  400 400
  4, 65
  Cã : 0,912
  5,10
  ChiÒu dµy sµn m¸i:
  1,11.4,65
  hMái 0,117(m)
  37 8.0,912
  Chän sµn m¸i S3 cã chiÒu dµy b»ng 12 cm
  TÝnh sµn m¸i S4 víi « sµn lín nhÊt O1(3,75×4,65)
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 97,5 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt = 413 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 413+ 97,5 = 510,5 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 510,5
  k 3 3 1, 085
  400 400
  3, 65
  Cã : 0,806
  4, 75
  ChiÒu dµy sµn m¸i:
  1,085.3,75
  hMái 0,094(m)
  37 8.0,806
  Chän sµn m¸i S4 cã chiÒu dµy b»ng 10 cm
  Víi sµn ®¸y bÓ n-íc m¸i O1(3,75×4,65)

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 9

 10. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 2760 kG/m2
  CÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu sµn (ch-a kÓ b¶n sµn BTCT):
  B¶NG 2.8:

  gtc gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 V÷a l¸ng 0,02 1800 36 1,3 46,8
  2 BT chèng thÊm 0,1 2200 220 1,1 242
  3 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 328
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = gtt = 328 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 328 + 2760 = 3088 kG/m2 > 400 kG/m2
  q0 3088
  k 3 3 1,98
  400 400
  3, 75
  Cã : 0,806
  4, 65
  ChiÒu dµy sµn :
  1,98.3,75
  hKho 0,17(m)
  37 8.0,806
  Chän sµn ®¸y tÐc n-íc m¸i cã chiÒu dµy b»ng 17 cm.
  VËy cÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu sµn kÓ c¶ b¶n sµn BTCT:
  Sµn v¨n phßng, hµnh lang (S2):
  B¶NG 2.9:

  gtc gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 1,5cm 0,015 2000 30 1,1 33
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 B¶n BTCT 0,15 2500 375 1,1 412,5
  4 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 531

  Sµn WC:

  B¶NG 2.10:

  Stt Líp vËt liÖu gtc n gtt

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 10

 11. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 1,5cm 0,015 2000 30 1,1 33
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 46,8 1,3 46,8
  3 BT chèng thÊm 0,04 2000 88 1,3 96,8
  4 B¶n BTCT 0,15 2500 375 1,1 412,5
  5 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 628
  Sµn m¸i S3:
  B¶NG 2.11:

  gtt gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 2cm 0,02 2000 40 1,1 44
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 BT t¹o dèc dµy 5cm 0,05 2200 110 1,1 121
  4 BT chèng nãng 0,1 800 80 1,3 104
  5 BT chèng thÊm 0,04 2200 88 1,1 96,8
  6 B¶n BTCT 0,12 2500 250 1,1 330
  7 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 782

  Sµn m¸i S4:
  B¶NG 2.12:

  gtt n gtt
  Stt Líp vËt liÖu
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t dµy 2cm 0,02 2000 40 1,1 44
  2 V÷a lãt dµy 2cm 0,02 1800 36 1,3 46,8
  3 BT t¹o dèc dµy 5cm 0,05 2200 110 1,1 121
  4 BT chèng nãng 0,1 800 80 1,3 104
  5 BT chèng thÊm 0,04 2200 88 1,1 96,8
  6 B¶n BTCT 0,12 2500 250 1,1 275
  Tæng 688

  Sµn ®¸y bÓ n-íc m¸i :
  B¶NG 2.13:

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 11

 12. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  gtc gtt
  Stt Líp vËt liÖu n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 V÷a l¸ng 0,02 1800 36 1,3 46,8
  2 BT chèng thÊm 0,1 2200 220 1,1 242
  3 B¶n BTCT 0,17 2500 425 1,1 467,5
  4 HÖ trÇn kim lo¹i 30 1,3 39
  Tæng 795

  2.1.5.2. Chän tiÕt diÖn dÇm:
  + Chän chiÒu cao tiÕt diÖn dÇm theo c«ng thøc:
  (C«ng thøc 1.5 “Khung BTCT toµn khèi” – chñ biªn PGS.TS.Lª B¸ HuÕ )
  M0
  h 2k
  Rb .b
  Trong ®ã:
  h –chiÒu cao dÇm, chän c¸c trÞ sè phï hîp víi kÝch th-íc v¸n khu«n
  Rn- c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng.
  Víi bª t«ng B20 cã Rn =11,5 MPa =115.104 kG/m2
  b – BÒ réng cña dÇm lÊy: b=(0,3 0,5)h vµ phï hîp víi kÝch th-íc v¸n khu«n: 200;
  220; 250; 280; 300; 400; 450; 500; 550; 600 mm….
  k – HÖ sè ®iÒu chØnh m«men do ch-a kÓ ®Õn sù lµm viÖc siªu tÜnh cña s¬ ®å kÕt cÊu,
  sù t¨ng m«men do t¶i träng ngang, cã thÓ lÊy: k= 0,6 1,2
  M0 – m«men lín nhÊt trong dÇm ®¬n gi¶n víi t¶i träng x¸c ®Þnh gÇn ®óng theo ph¹m
  vi truyÒn t¶i:
  a) DÇm phô däc l =5,1 (m):

  d

  c

  1 2

  H×nh 2.2 :MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña dÇm

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 12

 13. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  + T¶i träng ®øng t¸c dông lªn 1m2 sµn :
  – Ho¹t t¶i tÝnh to¸n : qs = 97,5 + 240 kG/m2
  – TÜnh t¶i tÝnh to¸n : g0 = 531 + 300 kG/m2
  T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 531 + 300 + 97,5 + 240 = 1168,5 kG/m2
  §Ó ®¬n gi¶n cho tÝnh to¸n ta cã thÓ biÕn ®æi t¶i träng ph©n bè theo tam gi¸c vµ h×nh
  thang vÒ t¶i träng ph©n bè ®Òu t-¬ng ®-¬ng ®Ó tÝnh to¸n. (Trªn c¬ së ®iÒu kiÖn c©n b»ng ®é
  vâng t¹i gi÷a nhÞp).
  5 l
  Víi t¶i träng : q .q s . n
  8 2
  Víi t¶i träng h×nh thang:
  ln
  q k .q s .
  2
  Trong ®ã: q:lµ t¶i träng ph©n bè qui ®æi lín nhÊt t¸c dông trªn 1m dµi dÇm.
  qs :t¶i träng cña b¶n sµn (kG/m2)
  2 3
  k 1 2
  ln
  2ld
  ln: c¹nh ng¾n « b¶n.
  ld: c¹nh dµi « b¶n.
  Ta cã: ln x ld = 3,75 x 5,1 (m)
  ln 3, 75 2 3
  0,368 k 1 2 1 2.0,3682 0,3683 0, 779
  2ld 2.5,1
  ln 3,75
  T¶i träng h×nh thang: qht k.q0 . 0,779.1168,5. 1708 (kG/m)
  2 2
  T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn dÇm : q=2.qht=2.1708=3416 (kG/m)
  ql 2 3416.5,12
  M0 11106 (kGm)
  8 8
  Chän bd = 0,2 m
  11106
  => h 2.(0, 6 1, 2). = 0,264 0,527 m , Chän hd = 0,4 m
  115.104.0, 2
  => b x h = 0,2 x 0,4 (m)
  b) DÇm phô ngang l = 9,3 (m):

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 13

 14. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  c

  D200x400

  a

  2 3
  H×nh 2.3: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña dÇm
  + T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn : q0= 1168,5 kG/m2
  Ta cã: ln x ld = 3,75 x 4,65 (m)
  ln 3, 75 2 3
  0, 403 k 1 2 1 2.0, 4032 0, 4033 0, 740
  2ld 2.5,1
  ln 3,75
  T¶i träng h×nh thang: qht k.q0 . 0,740.1168,5. 1622 (kG/m)
  2 2
  T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn dÇm : q=2.qht=2.1622=3244 (kG/m)
  ql 2 3244.9,32
  M 01 35072 (kGm)
  8 8
  + T¶i träng tËp trung tÝnh to¸n gi÷a dÇm :
  3,752
  – Do sµn truyÒn vµo : P1 =2.q0.Stg = 2.1168,5. =8216 (kG)
  4
  – Do dÇm phô 0,20 x 0,40 m :

  B¶NG 2.14:

  DÇM 0,2 x 0,4 (m)
  n b/δ (m) h/l (m) γ(kg/m3) q(kg/m)
  BT 1,1 0,2 0,4 2500 220
  V÷a tr¸t 1,3 0,015 0,7 1800 24,6
  Tæng 245
  P2 = 245.3,75 = 917 (kG)
  P = P1 + P2 = 8216 + 917 = 9133 (kG)

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 14

 15. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  Pl 9133.9,3
  M 02 21234 (kGm)
  4 4
  M0 = M01 + M02 = 35072 + 21234 = 56306 (kGm)
  Chän bd = 0,3 m
  56306
  => h 2.(0, 6 1, 2) = 0,485 0,969 m , Chän hd = 0,6 m
  115.104.0,3
  => b x h = 0,3 x 0,6 (m)
  c) DÇm chÝnh däc l = 7,5 (m):
  d

  c

  a

  2 3

  H×nh 2.4: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña dÇm

  + T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn :
  q0= g0 + qs = 531 + 300 + 97,5 + 240 = 1168,5 kG/m2
  5 l 5 3,75
  T¶i träng tam gi¸c: qtg .q0 . n .1168,5. 1369 (kG/m)
  8 2 8 2
  T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn dÇm : q=2.qtg=2.1369=2738 (kG/m)
  ql 2 2738.7,52
  M 01 19252 (kGm)
  8 8
  + T¶i träng tËp trung tÝnh to¸n gi÷a dÇm :
  – Do sµn truyÒn vµo :
  3, 752 (4, 65 3, 75) 4, 65 3.75
  P1=2.q0.(2.Stg +Sht)=2.1168,5. 2. . =28592 (kG)
  4 2 2
  – Do dÇm phô 0,2 x 0,4 m : P2 = 245.3,75 = 917 (kG)
  – Do dÇm phô 0,3 x 0,6 m :
  B¶NG 2.15:

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 15

 16. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  DÇM 0,3 x 0,6 (m)
  b/δ h/l γ(kg/m q(kg/
  n
  (m) (m) 3) m)
  1,
  BT 0,3 0,6 2500 495
  1
  1, 0,01
  V÷a tr¸t 1,2 1800 42
  3 5
  Tæng 537
  P3 = 537.(3,75+4,65) = 4510 (kG)
  P = P1 + P2 + P3= 28592 +917 +4510 = 31319 (kG)
  Pl 31319.7,5
  M 02 58723 (kGm)
  4 4
  M0 = M01 + M02 = 19252 + 58723 = 77975 (kGm)
  Chän bd = 0,4 m
  77975
  => h 2.(0, 6 1, 2) = 0,494 0,988 m , Chän hd = 0,8 m
  115.104.0, 4
  => b x h = 0,4 x 0,8 (m)

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 16

 17. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  d) DÇm chÝnh ngang l = 9,3 (m):

  c

  a

  2 3 4

  H×nh 2.5: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña dÇm

  – T¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn : q0= 1168,5 kG/m2
  Cã ln x ld = 3,75 x 4,65 (m)
  ln 3, 75 2 3
  0, 403 k 1 2 1 2.0, 4032 0, 4033 0, 740
  2ld 2.5,1
  ln 3,75
  – T¶i träng h×nh thang: qht k.q0 . 0,740.1168,5. 1622 (kG/m)
  2 2
  + T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn dÇm : q=2.qht=2.1622=3244 (kG/m)
  ql 2 3244.9,32
  M 01 35072 (kGm)
  8 8
  + T¶i träng tËp trung tÝnh to¸n gi÷a dÇm :
  3, 752
  Do sµn truyÒn vµo : P1 =2.q0.Stg = 2.1168,5. =8216 (kG)
  4
  Do dÇm phô 0,20 x 0,40 m : P2 = 245.3,75 = 917 (kG)
  P = P1 + P2 = 8216 + 917 = 9133 (kG)
  Pl 9133.9,3
  M 02 21234 (kGm)
  4 4
  M0 = M01 + M02 = 35072 + 21234 = 56306 (kGm)
  Chän bd = 0,4 m
  56306
  => h 2.(0, 6 1, 2) = 0,420 0,839 m , Chän hd = 0,8 m
  115.104.0,3
  => b x h = 0,4 x 0,8 (m)

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 17

 18. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  2.1.5.3. Chän chiÒu dµy lâi thang m¸y:
  ChiÒu dµy cña lâi thang m¸y lÊy theo ®iÒu kiÖn sau ®©y:
  1 1
  t (16cm, Ht = .390 =19,5cm) Chän t = 25(cm)
  20 20
  2.1.5.4. Chän tiÕt diÖn cét:
  Do cµng lªn cao th× t¶i träng th¼ng ®øng t¸c dông lªn cét cµng gi¶m nªn theo t¶i
  träng t¸c dông cét sÏ cã tiÕt diÖn gi¶m dÇn theo chiÒu cao.
  C«ng tr×nh cao 8 tÇng vµ 1 tÇng hÇm,1 tÇng kü thuËt, ®Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n vµ tiÕt
  kiÖm vËt liÖu ta thay ®æi tiÕt diÖn cét 3 lÇn t¹i c¸c tÇng thø 3, thø 6. ViÖc thay ®æi tiÕt diÖn
  ph¶i ®¶m b¶o sao cho c¸c cét kh«ng thay ®æi qu¸ nhiÒu, lµm n¶y sinh øng suÊt phô lín.
  Chó ý:
  + §iÒu kiÖn ®©m thñng thÐp cét d-íi lªn cét trªn:
  hc d hc t 1
  tg
  hd 6
  + §iÒu kiÖn æn ®Þnh. §é m¶nh cÇn h¹n chÕ theo ®iÒu kiÖn sau:
  lo
  gh
  r
  Trong ®ã: r – b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn,
  lo
  Víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt mµ b lµ c¹nh nhá: b ob
  b
  (r = 0,288.b)
  gh – ®é m¶nh giíi h¹n:

  Víi cét nhµ: gh 120, ob 31;
  Víi cÊu kiÖn kh¸c: gh 200, ob 52;
  lo – chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn, x¸c ®Þnh theo CT: lo .l
  Víi – lµ hÖ sè phô thuéc vµo liªn kÕt cña cÊu kiÖn.
  l – lµ chiÒu dµi thùc cña cÊu kiÖn.
  a) Cét gi÷a C2 trôc C:
  DiÖn tÝch cét ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  N
  A k.
  Rb
  (C«ng thøc 1.6 “Khung BTCT toµn khèi” – chñ biªn PGS.TS.Lª B¸ HuÕ )
  Trong ®ã:
  A – lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét.
  k = 0,9 1,1 víi cét nÐn ®óng t©m
  k =1,2 1,5 víi cét nÐn lÖch t©m
  Chän K = 1,2 .
  Rb – c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng.
  Víi bª t«ng B20 cã Rb =115.104 kG/m2
  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 18

 19. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  N – lùc nÐn lín nhÊt xuÊt hiÖn trong cét.
  N ®-îc x¸c ®Þnh gÇn ®óng:
  N = n. q.Fs
  Trong ®ã:
  n : sè tÇng ( kÓ tõ tÇng ®ang xÐt trë lªn)
  nhµ cã 10 tÇng kÓ c¶ tÇng hÇm vµ tÇng m¸i.
  As: diÖn tÝch mÆt sµn truyÒn t¶i träng.
  c3
  d

  D200x400

  D300x600
  c2 D400x800
  c

  c1
  a

  2 3 4

  H×nh 2.6: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña cét C2
  + Cét C2 chÞu t¶i trªn mét diÖn tÝch lµ As =7,5×8,4 = 63m2.
  q: T¶i träng t-¬ng ®-¬ng tÝnh trªn mçi mÐt vu«ng mÆt sµn trong ®ã gåm t¶i
  träng th-êng xuyªn vµ t¹m thêi trªn b¶n sµn, träng l-îng dÇm, t-êng cét ®em tÝnh ra ph©n
  bè ®Òu trªn sµn.
  qs = gs + q = 531 +(97,5 + 240) =868,5 kG/m2
  Träng l-îng dÇm : D200x400 : P1 = 245.7,5 = 1837,5 (kG)
  D300x600 : P2 = 537.(3,75+4,65) = 4511 (kG)
  D400x800 : P3 = 940.((3,75+4,65) + 7,5) = 14946 (kG)
  DÇM 0,4 x 0,8 (m)
  n b/δ (m) h/l (m) γ(kg/m3) q(kg/m)
  BT 1,1 0,4 0,8 2500 880
  V÷a tr¸t 1,3 0,015 1,7 1800 60
  Tæng 940
  P =P1+P2+P3 =1837,5 +4511 +14946 = 21330,5 (kG)
  + Trªn m¸i cét C2 chÞu t¶i trªn mét diÖn tÝch lµ As =3,75×3,75 = 14m2.

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 19

 20. §Ò TµI: trô së uû ban nh©n d©n thµng phè mãng c¸i-qu¶ng ninh

  c3
  d

  D300x600
  D200x400

  c2
  D400x800
  c

  3 4

  H×nh 2.7: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña cét C2 trªn m¸i
  – Cã: qM¸i =97,5 +688 =785,5 kG/m2
  – Träng l-îng dÇm : D200x400 : P1 = 245.3,75/2 = 459 (kG)
  D300x600 : P2 = 537.3,75/2= 1007 (kG)
  D400x800 : P3 = 940.3,75.2= 7048 (kG)
  P =P1+P2+P3 =459 +1007 +7048 =8514 (kG)
  §èi víi cét tõ tÇng hÇm lªn tÇng 2:
  9.(868,5.63 21330,5) 1.(785,5.14 8514)
  A 1, 2. 0,7345(m2 )
  115.104
  Chän cét cã tiÕt diÖn 1,0 x 0,6 m cã A = 0,6 m2
  §èi víi cét tõ tÇng 3 ®Õn tÇng 5:
  6.(868,5.63 21330,5) 1.(785,5.14 8514)
  A 1, 2. 0, 496(m2 )
  115.104
  Chän cét cã tiÕt diÖn 0,8 x 0,6 m cã A = 0,48 m2
  §èi víi cét tõ tÇng 6 ®Õn tÇng m¸i:
  3.(868,5.63 21330,5) 1.(785,5.14 8514)
  A 1, 2. 0, 258(m2 )
  115.104
  Chän cét cã tiÕt diÖn 0,6 x 0,6 m cã A = 0,36 m2
  b) Cét biªn C2 trôc F :
  c4
  D400x800
  f

  D200x400
  D300x600

  c3
  d

  2 3 4

  H×nh 2.8: MÆt b»ng diÖn truyÒn t¶i cña cét C4

  SV : Phan Văn Cương : Lớp XD1301D Page 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND thành phố Móng Cái – Quảng Ninh File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: