Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng – Download File Word, PDF

233 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng trình bày công trình với quy mô 9 tầng, vị trí xây dựng tại khu đô thị mới quận Hải An thành phố Hải Phòng, khu đô thị nằm trong kế hoạch mở rộng không gian đô thị của thành phố, việc triển khai xây dựng khu đô thị này sẽ tạo ra một diện mạo đô thị đẹp và hiện đại.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng

 1. Nhà chung cư A2

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN I : KIẾN TRÚC
  Chƣơng 1: Giới thiệu công trình………………………………………………….3
  1.1.Giới thiệu công trình………………………………………………………..…4
  1.2.Giải pháp kiến trúc của công trình……………………………………………..4
  PHẦN II :KẾT CẤU
  Chƣơng 2 : Giải pháp kết cấu…………………………………………………….11
  2.1.Đặc điểm thiết kế nhà cao tầng……………………………………………….11
  2.2.Lựa chọn giải pháp kết cấu……………………………………………………11
  2.3.Mặt bằng kết cấu và lựa chọn tiết diện các cấu kiện…………………………13
  2.4.Sơ đồ tính toán và dồn tải công trình…………………………………………19
  2.5.Tính toán nội lực………………………………………………………………31
  Chƣơng 3: Tính toán sàn………………………………………………………….57
  3.1.Tính toán sàn S1………………………………………………………………58
  3.2.Tính toán sàn S2………………………………………………………………61
  3.3.tính toán sàn S3……………………………………………………………….64
  CHƢƠNG 4: Tính toán dầm………………………………………………………67
  4.1.Cơ sở tính toán………………………………………………………………..67
  4.2.Tính toán cốt thép dầm……………………………………………………….68
  CHƢƠNG 5: Tính toán cột……………………………………………………….81
  5.1.Cơ sở tính toán………………………………………………………………..81
  5.2.Tính toán cốt thép trục A,D…………………………………………………..81
  5.3.Tính toán cốt thép trục B,D…………………………………………………..91
  CHƢƠNG 6: Tính toán cầu thang……………………………………………….101
  6.1.Sơ đồ kết cấu thang và số liệu tính toán……………………………………..101
  6.2.Tính bản thang BT……………………………………………………………102
  6.3.Tính toán cốn thang CT………………………………………………………104
  6.4.Tính toán bản chiếu nghi CN…………………………………………………106
  6.5.Tính toán bản chiếu tới CT…………………………………………………..108
  6.6.Tính toán dầm chiếu nghỉ DT1, dầm chiếu tới DT2………………………….108
  CHƢƠNG 7: Thiết kế móng khung trục 4………………………………………..111
  7.1.Số liệu địa chất………………………………………………………………..111
  7.2.Phƣơng án nền móng, vật liệu………………………………………………..114
  7.3.Sơ bộ chọn kích thƣớc cọc……………………………………………………114
  7.4.Sức chịu tải của cọc…………………………………………………………..115

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 1 –

 2. Nhà chung cư A2
  7.5.Xác định số lƣợng cọc, bố trí và tính toán móng………………………………116
  PHẦN III : THI CÔNG
  Chƣơng 8: Thi công phần ngầm…………………………………………………….133
  8.1.Vị trí xây dựng công trình………………………………………………………133
  8.2.Các điều kiện thi công………………………………………………………….133
  8.3.Biện pháp thi công phần ngầm…………………………………………………134
  8.4.Tổ chức thi công ép cọc…………………………………………………………140
  8.5.Biện pháp thi công đào đất hố móng……………………………………………146
  8.6.Lập biện pháp thi công bê tông đài- giằng móng………………………………156
  8.7.Biện pháp kĩ thuật thi công móng……………………………………………….165
  8.8.An toàn trong thi công cốt thép,ván khuôn,bê tông móng………………………169
  Chƣơng 9: Thi công phần thân.
  9.1.Thiết kế ván khuôn………………………………………………………………171
  9.2.Thống kê khối lƣợng các công tác chính………………………………………..185
  9.3.Phân đoạn thi công………………………………………………………………194
  9.4.Chọn máy thi công……………………………………………………………….197
  9.5.Kĩ thuật thi công các công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông……………………202
  9.6.Biện pháp thi công phần hoàn thiện công trình………………………………….211
  9.7.An toàn lao động khi thi công phần thân………………………………………..213
  Chƣơng 10: Tổ chức thi công……………………………………………………….215
  10.1.Biện pháp tổ chức thi công…………………………………………………….215
  10.2.Lập tổng mặt bằng thi công……………………………………………………216
  10.3.An toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng………………………………………222
  Chƣơng 11: Lập dự toán…………………………………………………………….226
  11.1.Cơ sở dự toán………………………………………………………………….226
  11.2.Lập dự toán tầng 3…………………………………………………………….226
  Chƣơng 12: Kết luận và kiến nghi………………………………………………….232
  12.1.Kết luận………………………………………………………………………..232
  12.2.Kiến nghị………………………………………………………………………232

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 2 –

 3. Nhà chung cư A2

  ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
  NHÀ CHUNG CƢ A2_9 TẦNG QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG

  PHẦN I: KIẾN TRÚC

  NhiÖm vô :
   Giíi thiÖu c«ng tr×nh.
   C¸c gi¶i ph¸p vÒ kiÕn tróc.
   Gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng.
   Gi¶i ph¸p vÒ th«ng giã, chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n-íc.
   Giải pháp về phòng cháy chữa cháy và thông tin liên lạc

  GVHD KIẾN TRÚC : ThsânTrần Dũng
  SVTH : Phạm Hữu Chung
  MSSV : 1351040060

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 3 –

 4. Nhà chung cư A2
  Ch-¬ng 1: giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh
  1.1.Giới thiệu công trình :
  Nhà chung cƣ A2 , quËn Hải An – H¶i Phßng
  C«ng tr×nh víi quy m« 9 tÇng, vÞ trÝ x©y dùng t¹i khu ®« thÞ míi quËn Hải An
  thµnh phè H¶i Phßng. Khu ®« thÞ n»m trong kÕ ho¹ch më réng kh«ng gian ®« thÞ cña
  thµnh phè. ViÖc triÓn khai x©y dùng khu ®« thÞ nµy sÏ t¹o ra mét diÖn m¹o ®« thÞ ®Ñp
  vµ hiÖn ®¹i cho thành phè. §©y lµ mét trong nh÷ng h¹ng môc do ban qu¶n lÝ dù ¸n
  thuéc së X©y dùng ®Çu t- x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô c¸c dù ¸n di d©n gi¶i
  phãng mÆt b»ng. Nh- vËy c«ng tr×nh ra ®êi sÏ ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vÒ nhu cÇu
  nhµ ë cña ng-êi d©n thuéc diÖn di dêi ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng phôc vô c¸c dù ¸n giao
  th«ng ®« thÞ cña thµnh phè H¶i Phßng.
  Nh- vËy tõ nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ nhµ ë cña ng-êi d©n vµ n¨ng lùc cña nhµ ®Çu t-,
  c«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ võa ®¶m b¶o vÒ mÆt kiÕn tróc còng nh- gi¶i ph¸p vÒ c«ng
  n¨ng ®ång thêi tiÕt kiÖm vÒ mÆt kinh tÕ.
  C¸c chøc n¨ng cña c¸c tÇng ®-îc ph©n ra hÕt søc hîp lý vµ râ rµng:
  Sau ®©y ta sÏ t×m hiÓu vÒ hÖ thèng kiÕn tróc nhµ th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p:
  1.2 giải pháp kiến trúc của công trình.
  1.2.1giải pháp mặt bằng:
  TÇng 1:

  82200
  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100
  1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 2300 2800 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1750 1600 1750
  3400

  3400
  2600
  8400

  8400
  1600

  1600
  2600
  3400

  3400
  2800
  19800

  19800
  3000

  3000
  3400

  3400
  8400

  8400
  1600

  1600
  3400

  3400

  2600 1750 1600 1750 1750 1600 1750 3000 1750 1600 1750 3000 1750 1600 1750 2900 4400 2900 1750 1600 1750 1750 1600 1750 4500 4500 1750 1600 1750 1750 1600 1750 2600
  5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100

  300 82200 300

  TÇng 1 cña khu nhµ ®-îc bè trÝ nh- sau:
  -Lèi vµo cña ng-êi ë phÝa trªn ®Òu vµo tõ c¸c ®-êng néi bé phÝa trong ®Ó t¹o an toµn
  cho nh÷ng ng-êi sèng t¹i ®©y vµ tr¸nh ïn t¾c giao th«ng t¹i c¸c trôc ®-êng lín.
  Toµn bé c¸c c«ng tr×nh phôc vô ng«i nhµ nh-:
  – Ga ra ®Ó xe m¸y,xe ®¹p cho c¸c hé gia ®×nh vµ cho kh¸ch tíi th¨m.
  -Phßng sinh ho¹t c«ng céng sö dông ®Ó häp tæ d©n phè, sinh ho¹t c«ng céng cña c-
  d©n trong khu nhµ.

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 4 –

 5. Nhà chung cư A2
  -Khu dÞch vô cung cÊp mét phÇn c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu cho ng-êi d©n trong khu
  nhµ.
  -C¸c phßng kü thuËt phô trî: Phßng ®iÒu khiÓn ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng,
  phßng m¸y b¬m, phßng lÊy r¸c.
  TÇng 2-9:

  82200
  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100
  1750 1600 1750 3300 1800 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1800 3300 1750 1600 1750 1800 3300 1750 1600 1750 2300 2800 3300 1800 1750 1600 1750 3300 1800 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1800 3300 1750 1600 1750
  XEM CHI TI? T 1
  3400

  3400
  PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG?

  2600
  8400

  8400
  1600

  1600
  2600
  3400

  3400
  PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG?
  2800
  19800

  19800
  3000

  3000
  1600 1600

  1600 1600
  PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG?
  8400

  8400
  1600 1600 1820

  1600 1600 1820
  PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG? PHÒNG NG?

  2600 3300 1800 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1800 3300 1750 1600 1750 1800 3300 5100 5100 3300 1800 1750 1600 1750 3300 1800 1750 1600 1750 1750 1600 1750 1800 3300 2600
  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100
  82200

  -Bao gåm c¸c c¨n hé phôc vô di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng. C¸c c¨n hé ®-îc bè trÝ
  kh«ng gian khÐp kÝn, ®éc lËp vµ tiÖn nghi cho sinh ho¹t gia ®×nh. Mçi c¨n hé réng
  kho¶ng 85 m2, bao gåm 1 phßng kh¸ch, 2 phßng ngñ, 1 phßng ¨n vµ bÕp, 1 vÖ sinh vµ
  t¾m.
  1.2.2.giải pháp mặt đứng:
  4700
  3300
  3300
  3300
  3300
  34700
  3300
  3300
  3300
  3300
  3600
  450

  5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
  82200
  300 300

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 5 –

 6. Nhà chung cư A2

  4700
  3300
  3300
  3300
  3300
  34700
  3300
  3300
  3300
  3300
  3600
  450

  5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
  82200
  300 300

  VÒ mÆt ®øng, c«ng tr×nh ®-îc ph¸t triÓn lªn cao mét c¸ch liªn tôc vµ ®¬n ®iÖu:
  Kh«ng cã sù thay ®æi ®ét ngét nhµ theo chiÒu cao do ®ã kh«ng g©y ra nh÷ng biªn ®é
  dao ®éng lín tËp trung ë ®ã, tuy nhiªn c«ng tr×nh vÉn t¹o ra ®-îc mét sù c©n ®èi cÇn
  thiÕt.
  MÆt ®øng c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ nhiÒu v¸ch kÝnh bao xung quanh, võa lµm t¨ng
  thÈm mü, võa cã chøc n¨ng chiÕu s¸ng tù nhiªn rÊt tèt. C¸c phßng ®Òu cã 2 ®Õn 3 cöa
  sæ ®¶m b¶o l-îng ¸nh s¸ng cÇn thiÕt (diÖn tÝch cöa sæ ®-îc lÊy theo c¸c hÖ sè chiÕu
  s¸ng trong tõng phßng mµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®· quy ®Þnh).
  1.2.3.Giải pháp về mặt cắt
  3100
  1600
  3300
  3300
  3300
  3300
  34700
  3300
  3300
  3300
  3300
  3600
  450

  5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
  82200
  300 300

  C¸c sè liÖu vÒ c«ng tr×nh:
  -Cao ®é nÒn tÇng 1: 0.45m so víi nền sân.
  -ChiÒu cao tÇng 1: 3.6m
  -ChiÒu cao tÇng trung gian: 3.3m
  SVTH: Phạm Hữu Chung – 6 –

 7. Nhà chung cư A2
  -Tæng chiÒu dài nhà: 82.2m
  -Tæng chiÒu rộng nhµ: 19.8m
  -Tæng chiÒu cao nhµ: 34.7m
  -DiÖn tÝch nhµ: 1542m2
  VËt liÖu hoµn thiÖn trong nhµ:
  -C¸c phßng ë, phßng häp, phßng sinh ho¹t c«ng céng
  Sµn l¸t g¹ch Ceramic liªn doanh ®ång mµu 400×400.
  Ch©n t-êng èp g¹ch Ceramic cao 150.
  T-êng: Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc theo chØ ®Þnh.
  TrÇn: Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu tr¾ng
  -C¸c phßng vÖ sinh.
  Sµn l¸t g¹ch Ceramic liªn doanh chèng tr¬n 200×200
  èp g¹ch men 200×250, cao 2.1m, phÇn cßn l¹i tr¸t v÷a xi m¨ng quÐt v«i.
  TrÇn gi¶: TÊm ®an BTCT tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu tr¾ng.
  -C¸c khu nhµ ®Ó xe, phßng kü thuËt, hè ®æ r¸c:
  Sµn l¸ng v÷a xi m¨ng m¸c 75
  T-êng : Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu theo chØ ®Þnh.
  TrÇn : Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu tr¾ng.
  -CÇu thang chÝnh :
  X©y bËc g¹ch ®Æc m¸c 75 trªn b¶n BTCT, èp ®¸ xÎ mµu vµng ®iÓm tr¾ng.
  T-êng x©y g¹ch tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu theo chØ ®Þnh.
  TrÇn tr¸t v÷a xi m¨ng , quÐt v«i 3 n-íc mµu tr¾ng.
  Tay vÞn thang b»ng inox .
  Lan can hoa s¾t b»ng thÐp 14×14 , s¬n dÇu 3 n-íc theo chØ ®Þnh.
  – Hµnh lang chung :
  Sµn l¸t g¹ch ceramic ®ång mµu 400×400.
  Ch©n t-êng : èp g¹ch ceramic cao 150.
  T-êng : Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu theo chØ ®Þnh.
  TrÇn : Tr¸t v÷a xi m¨ng, quÐt v«i 3 n-íc mµu tr¾ng.
  VËt liÖu hoµn thiÖn ngoµi nhµ
  – M¸i: M¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp Austnam chèng nãng, chèng thÊm.
  – Cöa sæ: khung nh«m kÝnh trong, dÇy 5 mm cã líp hoa s¾t b¶o vÖ.
  – Cöa ®i: cöa vµo c¨n hé vµ cöa trong nhµ dïng cöa pan« gç, khu«n ®¬n, cöa vÖ
  sinh dïng lo¹i cöa nhùa cã khu«n.
  – T-êng: tr¸t v÷a xim¨ng, l¨n s¬n 3 n-íc mµu theo chØ ®Þnh
  – Ống tho¸t n-íc m-a: èng nhùa PVC 110 trong c¸c hép kü thuËt.

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 7 –

 8. Nhà chung cư A2
  1.2.4.Giải pháp về tổng mặt bằng:
  §Ó t¹o cho c«ng tr×nh mang d¸ng vÎ hµi hoµ, chóng kh«ng ®¬n thuÇn lµ mét khèi
  bª t«ng cèt thÐp, xung quanh c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ trång c©y xanh võa t¹o d¸ng vÎ
  kiÕn tróc, võa t¹o ra m«i tr-êng trong xanh xung quanh c«ng tr×nh. C¹nh c«ng tr×nh
  bè trÝ mét s©n ch¬i, vµ cã nhiÒu c©y xanh ®em l¹i lîi Ých cho toµn bé khu nhµ ë.
  b

  t ®

  n
  ®-êng néi bé khu ®« thÞ

  5

  ®-êng néi bé khu ®« thÞ

  1 4

  2 5

  3 6

  1.2.5.Giai pháp về giao thông:
  Bao gåm gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng theo ph-¬ng ®øng vµ theo ph-¬ng ngang trong mçi
  tÇng.
  Theo ph-¬ng ®øng: C«ng tr×nh ®-îc bè trÝ 1 cÇu thang bé vµ 2 thang m¸y,2 cÇu
  thang tho¸t hiÓm, ®¶m b¶o nhu cÇu ®i l¹i cho mét khu chung c- cao tÇng, ®¸p øng nhu
  cÇu tho¸t ng-êi khi cã sù cè.
  Theo ph-¬ng ngang: Bao gåm c¸c hµnh lang dÉn tíi c¸c phßng.
  ViÖc bè trÝ cÇu thang ë däc c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho viÖc ®i l¹i theo ph-¬ng ngang lµ
  nhá nhÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o ®-îc kh¶ n¨ng tho¸t hiÓm cao nhÊt khi cã sù cè x¶y ra.
  1.2.6.Giải pháp thông gió và điện nƣớc, chiếu sáng:
  Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu thay ®æi th-êng xuyªn do ®ã c«ng tr×nh sö dông hÖ thèng ®iÒu
  hoµ kh«ng khÝ nh©n t¹o. Tuy nhiªn, còng cã sù kÕt hîp víi viÖc th«ng giã tù nhiªn
  b»ng hÖ thèng cöa sæ ë mçi tÇng.
  Sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m ®Æt ë tÇng mét cã c¸c ®-êng èng kü thuËt n»m
  dÉn ®i c¸c tÇng. Tõ vÞ trÝ c¹nh thang m¸y cã c¸c ®-êng èng dÉn ®i tíi c¸c phßng, hÖ
  thèng nµy n»m trong c¸c líp trÇn gi¶ b»ng xèp nhÑ dÉn qua c¸c phßng.
  HÖ thèng chiÕu s¸ng cho c«ng tr×nh còng ®-îc kÕt hîp tõ chiÕu s¸ng nh©n t¹o víi
  chiÕu s¸ng tù nhiªn. HÖ thèng ®iÖn dÉn qua c¸c tÇng còng ®-îc bè trÝ trong cïng mét
  SVTH: Phạm Hữu Chung – 8 –

 9. Nhà chung cư A2
  hép kü thuËt víi hÖ thèng th«ng giã ,n»m c¹nh c¸c lång thang m¸y. §Ó ®¶m b¶o cho
  c«ng tr×nh cã ®iÖn liªn tôc 24/ 24 th× ë tÇng mét trong phÇn tÇng hÇm kü thuËt cã bè trÝ
  m¸y ph¸t ®iÖn víi c«ng suÊt võa ph¶i phôc vô cho toµn c«ng tr×nh còng nh- ®¶m b¶o
  cho cÇu thang m¸y ho¹t ®éng ®-îc liªn tôc.
  HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc mçi tÇng ®-îc bè trÝ trong èng kÜ thuËt n»m ë cét trong gãc
  khu vÖ sinh.
  1.2.7.Giải pháp về thông tin liên lạc:
  Trong c«ng tr×nh bè trÝ hÖ thèng ®iÖn tho¹i víi d©y dÉn ®-îc bè trÝ trong c¸c hép kü
  thuËt, dÉn tíi c¸c phßng theo c¸c ®-êng èng chøa ®©y ®iÖn n»m d-íi c¸c líp trÇn gi¶.
  Ngoµi ra cßn cã thÓ bè trÝ c¸c lo¹i ¨ng ten thu ph¸t sãng kÜ thuËt ( truyÒn h×nh c¸p )
  phôc vô cho hé gia ®×nh nµo cã nhu cÇu
  1.2.8.Giải pháp về phòng cháy chữa cháy:
  Gi¶i ph¸p phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn phßng ch¸y- ch÷a ch¸y
  cho nhµ cao tÇng cña ViÖt Nam hiÖn hµnh. HÖ thèng phßng ch¸y- ch÷a ch¸y ph¶i ®-îc
  trang bÞ c¸c thiÕt bÞ sau:
  – Hép ®ùng èng mÒm vµ vßi phun n-íc ®-îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thÝch hîp cña tõng
  tÇng.
  – M¸y b¬m n-íc ch÷a ch¸y ®-îc ®Æt ë tÇng kÜ thuËt.
  – BÓ chøa n-íc ch÷a ch¸y.
  – HÖ thèng chèng ch¸y tù ®éng b»ng ho¸ chÊt.
  – HÖ thèng b¸o ch¸y gåm : ®Çu b¸o khãi, hÖ thèng b¸o ®éng.

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 9 –

 10. Nhà chung cư A2

  PhÇn II : KÕt cÊu
  45%

  GVHD KẾT CẤU : Ths. Trần Dũng
  SVTH : Phạm Hữu Chung
  MSSV : 1351040060
  NhiÖm vô:
   C¬ së lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu
   TÝnh néi lùc theo s¬ ®å kÕt cÊu khung ph¼ng
   TÝnh khung ph¼ng K4
   TÝnh b¶n sµn tÇng điển hình
   TÝnh to¸n cÇu thang 2 ®o¹n trôc 16-17
   Tính toán móng khung K4

  * C¸c tµi liÖu sö dông trong tÝnh to¸n.
  1. Tiªu chuÈn x©y dung ViÖt nam TCXDVN 356:2005.
  2. TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  * C¸c tµi liÖu tham kh¶o.
  1. H-íng dÉn sö dông sap 2000.
  2. Sµn s-ên bª t«ng toµn khèi – ThS. NguyÔn Duy B©n, ThS.Mai Träng B×nh,
  ThS. NguyÔn tr-êng th¾ng.
  3. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (phÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n) – PGS. Phan Quang Minh,
  GS.TS. Ng« ThÕ Phong, GS.TS. NguyÔn §×nh Cèng.
  4. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (phÇn cÊu kiÖn nhµ cöa) – GS.TS. Ng« ThÕ Phong,
  PGS.TS Lý TrÇn C-êng, TS TrÞnh Thanh §¹m, PGS.TS. NguyÔn Lª Minh.

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 10 –

 11. Nhà chung cư A2
  Ch-¬ng 2:gi¶I ph¸p kÕt cÊu

  Trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng th× vÊn ®Ò lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu lµ rÊt quan träng
  bëi viÖc lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu kh¸c nhau cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c
  nh- bè trÝ mÆt b»ng vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
  2.1.: §Æc ®iÓm thiÕt kÕ nhµ cao tÇng
  2.1.1: T¶i träng ngang:
  Mét nh©n tè chñ yÕu trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng lµ t¶i träng ngang v× t¶i träng
  ngang g©y ra néi lùc vµ chuyÓn vÞ rÊt lín. Theo sù t¨ng lªn cña chiÒu cao, chuyÓn vÞ
  ngang t¨ng lªn rÊt nhanh g©y ra mét sè hËu qu¶ bÊt lîi nh-: lµm kÕt cÊu t¨ng thªm néi
  lùc phô cã thÓ dÉn ®Õn gi¶m chÊt l-îng c«ng tr×nh (nh- lµm nøt, g·y… t-êng vµ mét sè
  chi tiÕt trang trÝ) thËm chÝ g©y ph¸ ho¹i c«ng tr×nh. MÆt kh¸c chuyÓn vÞ lín sÏ g©y ra
  c¶m gi¸c khã chÞu cho con ng-êi khi lµm viÖc vµ sinh sèng trong ®ã.
  2.1.2: Gi¶m träng l-îng cña b¶n th©n:
  ViÖc gi¶m träng l-îng b¶n th©n cã ý nghÜa quan träng do gi¶m träng l-îng b¶n
  th©n sÏ lµm gi¶m ¸p lùc t¸c dông xuèng nÒn ®Êt ®ång thêi do träng l-îng gi¶m nªn t¸c
  ®éng cña giã ®éng vµ t¸c ®éng cña ®éng ®Êt còng gi¶m ®em ®Õn hiÖu qu¶ lµ hÖ kÕt cÊu
  ®-îc nhá gän h¬n, tiÕt kiÖm vËt liÖu, t¨ng hiÖu qu¶ kiÕn tróc . .
  2.2: Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  2.2.1C¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  Theo c¸c d÷ liÖu vÒ kiÕn tróc nh- h×nh d¸ng, chiÒu cao nhµ, kh«ng gian bªn trong
  yªu cÇu th× c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã thÓ lµ :
   HÖ t-êng chÞu lùc :
  Trong hÖ nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng ph¼ng. T¶i
  träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng qua c¸c b¶n sµn. C¸c t-êng cøng lµm viÖc nh-
  c¸c c«ng son cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín. Gi¶i ph¸p nµy thÝch hîp cho nhµ cã chiÒu cao
  kh«ng lín vµ yªu cÇu vÒ kh«ng gian bªn trong kh«ng cao (kh«ng yªu cÇu cã kh«ng
  gian lín bªn trong ) .
   HÖ khung chÞu lùc :
  HÖ nµy ®-îc t¹o thµnh tõ c¸c thanh ®øng vµ thanh ngang lµ c¸c dÇm liªn kÕt cøng
  t¹i chç giao nhau gäi lµ c¸c nót khung. C¸c khung ph¼ng liªn kÕt víi nhau qua c¸c
  thanh ngang t¹o thµnh khung kh«ng gian. HÖ kÕt cÊu nµy kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm
  cña hÖ t-êng chÞu lùc. Nh-îc ®iÓm chÝnh cña hÖ kÕt cÊu nµy lµ kÝch th-íc cÊu kiÖn lín.
   HÖ lâi chÞu lùc :
  Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn bé t¶i
  träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã kh¶ n¨ng chÞu lùc
  ngang kh¸ tèt vµ tËn dông ®-îc gi¶i ph¸p v¸ch cÇu thang lµ v¸ch bª t«ng cèt thÐp. Tuy

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 11 –

 12. Nhà chung cư A2
  nhiªn ®Ó hÖ kÕt cÊu thùc sù tËn dông hÕt tÝnh -u viÖt th× hÖ sµn cña c«ng tr×nh ph¶i rÊt
  dµy vµ ph¶i cã biÖn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng vÞ trÝ giao nhau gi÷a sµn vµ v¸ch.
   HÖ hép chÞu lùc :
  HÖ nµy truyÒn t¶i theo nguyªn t¾c c¸c b¶n sµn ®-îc gèi vµo kÕt cÊu chÞu t¶i n»m
  trong mÆt ph¼ng t-êng ngoµi mµ kh«ng cÇn c¸c gèi trung gian bªn trong. Gi¶i ph¸p
  nµy thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh cao cùc lín (th-êng trªn 80 tÇng).
  2.2.2 : Lùa chän hÖ kÕt cÊu cho c«ng tr×nh:
  Qua ph©n tÝch mét c¸ch s¬ bé nh- trªn ta nhËn thÊy mçi hÖ kÕt cÊu c¬ b¶n cña nhµ
  cao tÇng ®Òu cã nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm riªng. Víi c«ng tr×nh nµy do cã chiÒu cao lín (
  37.70 m ) vµ yªu cÇu kh«ng gian linh ho¹t cho c¸c phßng sinh ho¹t chung (phßng
  kh¸ch) tiÒn s¶nh, c¸c phßng vÖ sinh,bÕp,phßng ngñ nªn gi¶i ph¸p t-êng chÞu lùc khã
  ®¸p øng ®-îc. Víi hÖ khung chÞu lùc do cã nh-îc ®iÓm lµ g©y ra chuyÓn vÞ ngang lín
  vµ kÝch th-íc cÊu kiÖn lín nªn kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh lµ Nhµ chung c- cao tÇng.
  Dïng gi¶i ph¸p hÖ lâi chÞu lùc th× c«ng tr×nh cÇn ph¶i thiÕt kÕ víi ®é dµy sµn lín, lâi
  ph©n bè hîp lÝ trªn mÆt b»ng, ®iÒu nµy dÉn tíi khã kh¨n cho viÖc bè trÝ mÆt b»ng víi
  c«ng tr×nh lµ chung c- cao tÇng . VËy ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kiÕn tróc vµ kÕt cÊu ®Æt
  ra cho mét nhµ cao tÇng lµm v¨n phßng cho thuª ta chän biÖn ph¸p sö dông hÖ hçn hîp
  lµ hÖ ®-îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a hai hoÆc nhiÒu hÖ c¬ b¶n. Dùa trªn ph©n tÝch
  thùc tÕ th× cã hai hÖ hçn hîp cã tÝnh kh¶ thi cao lµ :
  S¬ ®å gi»ng :
  S¬ ®å nµy tÝnh to¸n khi khung chØ chÞu phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t-¬ng øng víi
  diÖn tÝch truyÒn t¶i ®Õn nã cßn t¶i träng ngang vµ mét phÇn t¶i träng ®øng do c¸c kÕt
  cÊu chÞu t¶i c¬ b¶n kh¸c nh- lâi, t-êng chÞu. Trong s¬ ®å nµy th× tÊt c¶ c¸c nót khung
  ®Òu cã cÊu t¹o khíp hoÆc tÊt c¶ c¸c cét cã ®é cøng chèng uèn bÐ v« cïng .
  S¬ ®å khung gi»ng :
  S¬ ®å nµy coi khung cïng tham gia chÞu t¶i träng th¼ng ®øng víi xµ ngang vµ c¸c kÕt
  cÊu chÞu lùc c¬ b¶n kh¸c. Tr-êng hîp nµy cã khung liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót (gäi lµ
  khung cøng ) .
  a.Lùa chän kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh :
  Qua viÖc ph©n tÝch trªn ta nhËn thÊy s¬ ®å khung gi»ng lµ hîp lÝ nhÊt. ë ®©y viÖc sö
  dông kÕt cÊu lâi (lâi cÇu thang m¸y) vµ v¸ch cøng ( v¸ch cøng bè trÝ trong gian cÇu
  thang bé) vµo cïng chÞu t¶i ®øng vµ ngang víi khung sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ chÞu lùc cña
  toµn kÕt cÊu lªn rÊt nhiÒu ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông kh«ng gian. §Æc biÖt cã
  sù hç trî cña lâi lµm gi¶m t¶i träng ngang t¸c dông vµo tõng khung sÏ gi¶m ®-îc kh¸
  nhiÒu trÞ sè m«men do giã g©y ra. Sù lµm viÖc ®ång thêi cña khung vµ lâi lµ -u ®iÓm
  næi bËt cña hÖ kÕt cÊu nµy. Do vËy ta lùa chän hÖ khung gi»ng lµ hÖ kÕt cÊu chÝnh chÞu
  lùc cho c«ng tr×nh.
  b. Lùa chän s¬ ®å tÝnh:

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 12 –

 13. Nhà chung cư A2
  Tõ mÆt b»ng nhµ ta thÊy tû lÖ L/B > 2 (Do vËy t¶i träng ngang do giã t¸c dông lªn
  c«ng tr×nh theo ph-¬ng chiÒu dµi c«ng tr×nh lín h¬n nhiÒu so víi ph-¬ng kia) . MÆt
  kh¸c kiÕn tróc nhµ kh¸ ®¬n gi¶n, do ®ã ta chän s¬ ®å tÝnh khung ph¼ng lµ thÝch hîp
  nhÊt (Còng cã thÓ ¸p dông s¬ ®å kh«ng gian ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh nµy nh-ng
  tÝnh b»ng ph-¬ng ph¸p khung ph¼ng còng cã ®-îc kÕt qu¶ víi ®é chÝnh x¸c cao).
  2.2.3: C¬ së tÝnh to¸n kÕt cÊu
  – Gi¶i ph¸p kiÕn tróc .
  – Tiªu chuÈn vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng TCVN 2737-1995.
  – KiÕn thøc cña m«n c¬ häc kÕt cÊu.
  2.2.4 VËt liÖu sö dông.
  Nhµ cao tÇng th-êng sö dông vËt liÖu lµ kim lo¹i hoÆc bª t«ng cèt thÐp. C«ng tr×nh
  lµm b»ng kim lo¹i cã -u ®iÓm lµ ®é bÒn cao, c«ng tr×nh nhÑ, ®Æc biÖt lµ cã tÝnh dÎo cao
  do ®ã c«ng tr×nh khã sôp ®æ hoµn toµn khi cã ®Þa chÊn. Tuy nhiªn thi c«ng nhµ cao
  tÇng b»ng kim lo¹i rÊt phøc t¹p, gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao vµ viÖc b¶o d-ìng c«ng tr×nh
  khi ®· ®-a vµo khai th¸c lµ rÊt khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu n-íc ta.
  C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp cã nh-îc ®iÓm lµ nÆng nÒ, kÕt cÊu mãng lín,
  nh-ng kh¾c phôc ®-îc c¸c nh-îc ®iÓm trªn cña kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp
  víi ®iÒu kiÖn kÜ thuËt thi c«ng hiÖn nay cña ta.
  – C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c thÓ hiÖn trong c¸c h×nh vÏ cÊu t¹o.
  2.3. LËp mÆt b»ng kÕt cÊu sµn và chän tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn.
  2.3.1: Chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn
  + Víi sµn nÊm.
  ¦u ®iÓm cña sµn nÊm lµ chiÒu cao tÇng gi¶m nªn cïng chiÒu cao nhµ sÏ cã sè tÇng
  lín h¬n, ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho thi c«ng. Tuy nhiªn ®Ó cÊp n-íc vµ cÊp ®iÖn
  ®iÒu hoµ ta ph¶i lµm trÇn gi¶ nªn -u ®iÓm nµy kh«ng cã gi¸ trÞ cao.
  Nh-îc ®iÓm cña sµn nÊm lµ khèi l-îng bª t«ng lín dÉn ®Õn gi¸ thµnh cao vµ kÕt
  cÊu mãng nÆng nÒ, tèn kÐm. Ngoµi ra d-íi t¸c dông cña giã ®éng vµ ®éng ®Êt th× khèi
  l-îng tham gia dao ®éng lín Lùc qu¸n tÝnh lín Néi lùc lín lµm cho cÊu t¹o c¸c
  cÊu kiÖn nÆng nÒ kÐm hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ thµnh còng nh- thÈm mü kiÕn tróc .
  + Víi sµn s-ên.
  Do ®é cøng ngang cña c«ng tr×nh lín nªn khèi l-îng bª t«ng kh¸ nhá Khèi
  l-îng dao ®éng gi¶m Néi lùc gi¶m TiÕt kiÖm ®-îc bª t«ng vµ thÐp.
  Còng do ®é cøng c«ng tr×nh kh¸ lín nªn chuyÓn vÞ ngang sÏ gi¶m t¹o t©m lÝ tho¶i
  m¸i cho ng-êi sö dông .
  Nh-îc ®iÓm cña sµn s-ên lµ chiÒu cao tÇng lín vµ thi c«ng phøc t¹p h¬n ph-¬ng ¸n
  sµn nÊm tuy nhiªn ®©y còng lµ ph-¬ng ¸n kh¸ phæ biÕn do phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü
  thuËt thi c«ng hiÖn nay cña c¸c c«ng ty x©y dùng .
  + Víi sµn « cê :

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 13 –

 14. Nhà chung cư A2
  Tuy khèi l-îng c«ng tr×nh lµ nhá nhÊt nh-ng rÊt phøc t¹p khi thi c«ng l¾p v¸n
  khu«n ,®Æt cèt thÐp, ®æ bª t«ng … nªn ph-¬ng ¸n nµy kh«ng kh¶ thi.
  Qua ph©n tÝch, so s¸nh ta chän ph-¬ng ¸n dïng sµn s-ên
  C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp cã nh-îc ®iÓm lµ nÆng nÒ, kÕt cÊu mãng lín,
  nh-ng kh¾c phôc ®-îc c¸c nh-îc ®iÓm trªn cña kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp
  víi ®iÒu kiÖn kÜ thuËt thi c«ng hiÖn nay cña ta.
  2 .3.2 :Lùa chän s¬ bé kÝch th-íc c¸c cÊu kiÖn khung trôc 4
  – Chän cƣờng độ của bªt«ng B25 trong thi c«ng cét, dầm, sµn vµ m¸i:
  Víi tr¹ng th¸i nÐn:
  + C-êng ®é tiªu chuÈn vÒ nÐn : 167 KG/cm2.
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn : 145 KG/cm2.
  Víi tr¹ng th¸i kÐo:
  + C-êng ®é tiªu chuÈn vÒ kÐo : 13,5 KG/cm2.
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo : 10,5 KG/cm2.
  2.3.3 : Chän s¬ bé chiÒu dµy b¶n sµn
  – ChiÒu dµy cña sµn x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc : : hb = D .L
  m
  Trong ®ã :
  + m lµ hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i b¶n, b¶n dÇm m= (30-35), b¶n kª m= (40-50),
  b¶n c«ng x«n m= (10-18) Chän m = 45
  + D hÖ sè phô thuéc vµo t¶i träng, D = (0,8 1,4) Chän D = 1
  + Ln: C¹nh ng¾n cña « sµn lín nhÊt. Ln = 420 cm :
  1
  hb = .420 9,33 cm Chän hb = 10 cm cho toµn bé c¸c « sµn.
  45
  a. Chän s¬ bé tiÕt diÖn dÇm khung trôc 4.
  – C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kiÕn tróc,b¶n chÊt cét vµ c«ng n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh
  mµ chän gi¶i ph¸p dÇm phï hîp.Víi ®iÒu kiÖn kiÕn tróc nhµ chiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh
  lµ 3,3 m nhÞp dµi nhÊt lµ 8,4 m víi ph-¬ng ¸n kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp th«ng th-êng
  th× viÖc ta chän kÝch th-íc dÇm hîp lý lµ ®iÒu quan träng,c¬ së tiÕt diÖn lµ c¸c c«ng
  thøc gi¶ thiÕt tÝnh to¸n s¬ bé kÝch th-íc.Tõ c¨n cø trªn,ta s¬ bé chän kÝch th-íc dÇm
  nh- sau:
  1
  – C«ng thøc chän s¬ bé: hd ld
  md
  Trong ®ã: + md 8 15 víi dÇm chÝnh

  + md 12 20 víi dÇm phô.

  +b 0,3 0,5 hd
  * DÇm trôc A B vµ C D:

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 14 –

 15. Nhà chung cư A2
  – NhÞp dÇm lµ 8,4 m theo c«ng thøc:
  1 1 840 840
  – Chän s¬ bé hdc l (105 56)cm ; Chän hdc= 70 cm,
  8 15 8 15
  – Chän b theo ®iÒu kiÖn ®¼m b¶o sù æn ®Þnh cña kÕt cÊu:
  bdc = (0,3 0,5) hdc =(0,3 0,5) 70=(35 21) =>bdc= 30 cm
  VËy Chän dÇm chÝnh trôc A B vµ C D ngang nhÞp 8,4 m cã tiÕt diÖn lµ: 70×30(cm).
  * DÇm trôc B C
  – NhÞp dÇm lµ 3,0 m theo c«ng thøc:
  1 1 300 300
  – Chän s¬ bé hdc l (37,5 20)cm ; Chän hdc= 40 cm
  8 15 8 15
  – Chän b theo ®iÒu kiÖn ®¼m b¶o sù æn ®Þnh cña kÕt cÊu:
  bdc = (0,3 0,5) hdc =(0,3 0,5) 40=(12 20) =>bdc= 30 cm
  VËy Chän dÇm chÝnh trôc B C ngang nhÞp 3,0 m cã tiÕt diÖn lµ: 40 x 30 (cm).
  * DÇm trôc 1 17
  – NhÞp dÇm lµ 5,1 m theo c«ng thøc:
  1 1 510 510
  – Chän s¬ bé hdp b (25,5 42,5)cm =>Chän hdp = 40cm,
  12 20 12 20
  – Chän b theo ®iÒu kiÖn ®¼m b¶o sù æn ®Þnh cña kÕt cÊu:
  bdp= (0,3 0,5) hdp =(0,3 0,5) 40=(12 20) => bdp = 25 cm.
  VËy Chän dÇm chÝnh trôc 1 18 ngang nhÞp 5,1 m cã tiÕt diÖn lµ: 40 x 25 (cm).
  b. Chän s¬ bé tiÕt diÖn cét khung trôc 4.
  * TiÕt diÖn cña cét ®-îc chän theo nguyªn lý cÊu t¹o bª t«ng cèt thÐp cÊu kiÖn chÞu
  nÐn.
  – S¬ bé chän kÝch th-íc cét tÇng1 theo c«ng thøc sau:
  N
  F K.
  Rb
  Trong ®ã:
  + Rb: C-êng ®é tÝnh to¸n cña bªt«ng, gi¶ thiÕt lµ bª t«ng B25 cã Rb=1,45 KN/m2
  + K=0,9 1,5 Lµ hÖ sè kÓ ®Õn dé lÖch t©m (tøc lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù lµm viÖc uèn
  cña momen. LÊy K=1,2 ( do ¶nh h-ëng moomen lµ bÐ kt=1,1 1,2 )
  + N: Lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn ch©n cét.
  N= S.q.n
  Trong ®ã :
  + S: DiÖn chÞu t¶i cña cét
  + n: Sè tÇng nhµ
  + q=10 14 (KN/ m2).víi sµn cã ®é dµy 10 14 cm. T¶i träng s¬ bé tÝnh trªn 1
  m2 sµn ( lÊy q= 10 KN/m2 ®èi víi nhµ d©n dông).

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 15 –

 16. Nhà chung cư A2
  3 4 5
  5100 5100
  2550 2550 2550 2550

  A

  4200
  S1
  8400
  4200

  S2

  B
  1500 1500
  3000

  C

  DIỆN CHUYỀN TẢI CỦA CỘT
  * Cét trôc A-4, D-4:
  Ta cã diÖn chÞu t¶i cña cét gi÷a chÞu t¶i lín nhÊt: S1= 8, 4 5,1 = 21,42 m2
  2
  N = 21,42.10.9 = 1928 KN
  N
  – Ta cã diÖn tÝch yªu cÇu: F= K = 1, 2. 1928 0.159 m 2
  Rn 14500

  – Chän b= 0,3 m h=0.53 m chän h = 0,6 m.
  VËy chän s¬ bé tiÕt diÖn cét : b x h = 30 x60cm
  * Cét trôc B-4, C-4:
  Ta cã diÖn chÞu t¶i cña cét gi÷a chÞu t¶i lín nhÊt: S2 ( 8, 4 + 3, 0 ).5,1=29,07 m2
  2 2
  N = 29,07.10.9 = 2616 KN
  N
  – Ta cã diÖn tÝch yªu cÇu: F= K = 1, 2. 2616 0.21 m2
  Rn 14500
  – Chän b= 0,3 m h=0,7m chän h = 0,7 m
  VËy chän s¬ bé tiÕt diÖn cét : b x h = 30x70cm
  * KÕt luËn:
  – Chän tiÕt diÖn cét A-4, D-4:
  + TÇng 1,2 vµ 3 : 300 600 mm
  + TÇng 4,5 vµ 6 : 300 500 mm
  + TÇng 7, 8vµ 9 : 300 400 mm

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 16 –

 17. Nhà chung cư A2
  – Chän tiÕt diÖn cét B-4, C-4:
  + TÇng 1,2 vµ 3 : 300 700 mm
  + TÇng 4,5 vµ 6 : 300 600 mm
  + TÇng 7, 8vµ 9 : 300 500 mm
  d. Chän kÝch th-íc t-êng.
  * T-êng bao.
  – §-îc x©y chung quanh chu vi nhµ, do yªu cÇu chèng thÊm, chèng Èm nªn t-êng dµy
  22 cm x©y b»ng g¹ch ®Æc M¸c 75#. T-êng cã hai líp tr¸t dµy 2×1,5 cm, ngoµi ra t-êng
  110 ®-îc x©y lµm t-êng ng¨n c¸ch gi÷a c¸c phßng víi nhau.
  * T-êng ng¨n.
  – Dïng ng¨n chia kh«ng gian gi÷a c¸c khu trong 1 phßng víi nhau. Do chØ lµm
  nhiÖm vô ng¨n c¸ch kh«ng gian nªn ta x©y t-êng dµy 22 vµ t-êng cã hai líp tr¸t dµy 2
  x 1.5 cm.
  3300
  3300
  3300
  3300
  3300
  30000
  3300
  3300
  3300
  3600
  1000

  8400 3000 8400

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 17 –

 18. 1 2 3 4 5 6 6′ 7 8 9 10 11 12 12′ 13 14 15 16 17
  82200
  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100

  A A

  8400
  8400

  B B

  3000
  3000

  19800
  19800

  C C

  SVTH: Phạm Hữu Chung
  8400
  8400

  D D

  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100

  1 2 3 4 5 6 6′ 7 8 9 10 11 12 12′ 13 14 15 16 17

  1 2 3 4 5 6 6′ 7 8 9 10 11 12 12′ 13 14 15 16 17
  82200
  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100

  A A

  – 18 –
  Nhà chung cư A2

  8400
  8400

  MẶT BẰNG KẾT CẤU
  B B

  3000
  3000

  19800
  19800

  C C

  8400
  8400

  D D

  5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100 5100 300 5100 5100 5100 5100 5100

  1 2 3 4 5 6 6′ 7 8 9 10 11 12 12′ 13 14 15 16 17

 19. Nhà chung cư A2
  2.4: S¬ ®å tÝnh vµ dån t¶i.
  – Tr-íc khi tÝnh to¸n t¶i träng vµo khung ta th-êng ph¶i ph©n tÝch s¬ ®å kÕt cÊu ®Ó
  chän ra s¬ ®å tÝnh to¸n hîp lý nhÊt.
  – Khi chän s¬ ®å tÝnh to¸n th-êng cã khung h-íng t×m c¸ch ®¬n gi¶n ho¸ cã thÓ ®-îc,
  nh»m gi¶m nhÑ viÖc tÝnh to¸n nh-ng vÉn kh«ng g©y ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh tÝnh to¸n.
  – S¬ ®å tÝnh to¸n ta chän ph¶i phñ hîp víi s¬ ®å lµm viÖc thùc tÕ cña khung, ph¶n ¸nh
  t-¬ng ®èi ®óng c¸c liªn kÕt m¾t t¹i khung, viÖc ®¬n gi¶n ho¸ th-êng h-íng vµo viÖc
  ph©n chia khung thµnh mét sè phÇn riªng lÎ ®Ó tÝnh to¸n.
  – Nh-ng ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ khi tÝnh to¸n khung:
  + Coi khung lµm viÖc nh- mét khung ph¼ng víi diÖn truyÒn t¶i chÝnh b»ng b-íc
  khung
  + Víi nh÷ng khung ph¼ng b×nh th-êng cã thÓ bá qua ¶nh h-ëng cña biÕn d¹ng
  tr-ît tíi ®é cøng chèng uèn cña cÊu kiÖn.
  + Khi ph©n phèi t¶i träng th¼ng ®øng cho mét khung nµo ®ã cho phÐp bá qua tÝnh
  liªn tôc cña dÇm däc hoÆc dÇm ngang, nghÜa lµ t¶i träng truyÒn vµo khung ®-îc tÝnh
  nh- ph¶n lùc cña dÇm ®¬n gi¶n ®èi víi t¶i träng th¼ng ®øng truyÒn truyÒn tõ 2 phÝa
  l©n cËn khung.
  – NhËn xÐt: KÕt cÊu nhµ cã mÆt b»ng ®èi xøng, lµm viÖc theo ph-¬ng ngang nhµ, cét
  lµm viÖc theo ph-¬ng x, nÐn ®óng t©m theo ph-¬ng X vµ nÐn lÖch t©m theo ph-¬ng Y.
  – ë ®©y, ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n cèt thÐp cét chÞu nÐn lÖch t©m sÏ ®-îc tÝnh to¸n theo
  gi¸o tr×nh kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp Cña GS. TS. Ng« ThÕ Phong. GS. TS. NguyÔn
  §×nh Cèng vµ PGS. TS Phan Quang Minh. ViÖc thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp
  theo tiªu chuÈn TCVN 356-2005.
  – §Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng, nh÷ng cét chÞu lùc xÊp xØ nhau th× nªn tÝnh cho 1 cét
  råi bè trÝ cèt thÐp cho c¸c cét kh¸c gièng nhau
  2.4.1 T¶i träng ®øng.
  * Chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho ng«i nhµ lµ khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi cét liªn
  kÕt víi dÇm t¹i c¸c nót cøng. Khung ®-îc ngµm cøng vµo ®Êt nh- h×nh vÏ sau ®©y:

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 19 –

 20. Nhà chung cư A2

  3300
  3300
  3300
  3300
  3300
  30000
  3300
  3300
  3300
  3600
  1000

  8400 3000 8400

  S¬ ®å kÕt cÊu khung trôc 4
  2.4.2: Tải trọng t¸c dông vµo khung trôc 4.
  a. TÝnh to¸n tÜnh t¶i cÊu kiÖn.
  *TÜnh t¶i bao gåm träng l-îng b¶n th©n c¸c kÕt cÊu nh- cét, dÇm, sµn vµ t¶i träng
  do t-êng ®Æt lªn trªn c«ng tr×nh.
  *TÜnh t¶i bao gåm träng l-îng c¸c vËt liÖu cÊu t¹o nªn c«ng tr×nh.
  – Bª t«ng cèt thÐp : 25 KN/m3
  – Khèi x©y g¹ch ®Æc : 20 KN/m3
  – Khèi x©y g¹ch rçng : 18 KN/m3

  SVTH: Phạm Hữu Chung – 20 –

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà chung cư A2, 9 tầng quận Hải An, Hải Phòng File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: