Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh – Download File Word, PDF

21 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu chung về công trình chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp kiến trúc và quy hoạch cho chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  GIÔÙI THIEÄU CHUNG
  VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH
  I – BOÁI CAÛNH THÒ TRÖÔØNG VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ CAÛ
  NÖÔÙC ÑEÁN NAÊM 2020 :
  Trong nhöõng naêm qua, ñaëc bieät laø sau Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù
  VII cuûa Ñaûng, do taùc ñoäng cuûa söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng vaø caùc chính saùch
  môû cöûa, ñaëc bieät söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng taùc quy hoaïch ñoâ thò…,
  caùc ñoâ thò ôû nöôùc ta ñaõ phaùt trieån nhanh caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Tuy nhieân
  do cô sôû kinh teá kyõ thuaät vaø ñoäng löïc phaùt trieån ñoâ thò nöôùc ta coøn yeáu, vì vaäy,
  möùc ñoä taêng tröôûng kinh teá chöa caân ñoái vôùi taêng tröôûng veà daân soá. Theo soá lieäu
  cuûa Toång cuïc Thoáng keâ, trong thôøi gian qua, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá ñoâ thò trung
  bình haøng naêm laø 13% -15%, moãi naêm caàn giaûi quyeát theâm vieäc laøm cho 1 trieäu
  ngöôøi lao ñoäng. Maëc duø Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh nhieàu chính saùch veà keá hoaïch hoùa
  gia ñình nhöng do nhieàu nguyeân nhaân, nhìn chung nöôùc ta vaãn naèm trong thôøi kyø
  buøng noå veà daân soá, vôùi tyû leä taêng töï nhieân trung bình haøng naêm laø 2,18%. Tình
  traïng phaân boá daân soá khoâng ñeàu giöõa caùc vuøng vaø coù xu höôùng taäp trung ngaøy caøng
  cao vaøo caùc thaønh phoá ñoâ thò lôùn gaây neân nhöõng khoù khaên trong vieäc quaûn lyù vaø
  phaùt trieån ñoâ thò.
  – Veà haï taàng xaõ hoäi : Dieän tích nhaø ôû taïi caùc ñoâ thò trong caû nöôùc môùi ñaït treân
  80 trieäu m2 caùc loaïi, bình quaân môùi ñaït 5,8 m2/ ngöôøi. Tyû leä ñaát daønh cho giao thoâng
  nhaát laø giao thoâng tónh trong ñoâ thò lôùn môùi ñaït döôùi 5% ñaát ñoâ thò. Chæ tieâu daønh ñeå
  troàng caây xanh trong ñoâ thò quaù thaáp, trung bình môùi chæ ñaït 0,5-1,0 m2/ ngöôøi.
  – Veà toác ñoä taêng tröôûng daân soá vaø ñoâ thò hoùa hieän nay cuûa nöôùc ta : Naêm
  1999 daân soá caû nöôùc gaàn 76 trieäu ngöôøi, trong ñoù coù khoaûng 15 trieäu ngöôøi laø daân
  ñoâ thò, chieám khoaûng 20% soá daân caû nöôùc. Taêng tröôûng daân soá ñoâ thò bình quaân
  haøng naêm laø 4,2%, vôùi soá daân taêng tuyeät ñoái laø 0,5 trieäu ngöôøi moãi naêm. Döï baùo
  ñeán naêm 2010 daân soá caû nöôùc laø 93 trieäu ngöôøi. Daân soá ñoâ thò trong giai ñoaïn naøy
  seõ taêng nhanh do yeáu toá cô hoïc, döï kieán khoaûng 1,14 trieäu ngöôøi / naêm, töông öùng
  vôùi tyû leä taêng tröôûng khoaûng 6% trung bình haøng naêm, ñöa toång soá daân ñoâ thò caû
  nöôùc leân 30,4 trieäu ngöôøi chieám 33% soá daân caû nöôùc. Döï baùo ñeán naêm 2020 daân
  soá caû nöôùc seõ laø 103 trieäu ngöôøi, trong ñoù daân soá ñoâ thò laø 46 trieäu ngöôøi chieám
  45% soá daân caû nöôùc.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 1

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  – Döï kieán nhu caàu söû duïng vaø choïn ñaát xaây döïng ñoâ thò ñeán naêm 2010 : Ñaát
  ñoâ thò seõ laø 243.000 ha, chieám 0,74% dieän tích töï nhieân caû nöôùc. Dieäân tích ñaát ñoâ
  thò taêng theâm laø 179.900 ha, trong ñoù döï kieán laáy töø quyõ ñaát noâng nghieäp khoaûng
  90.200 ha.
  Xuaát phaùt töø muïc tieâu phöông höôùng xaây döïng ñaát nöôùc trong thôøi kyø ñoåi
  môùi, baùo caùo chính trò cuûa Ban chaáp haønh TW Ñaûng khoùa VII taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu
  laàn thöù VIII cuûa Ñaûng, ñaõ ñònh höôùng quy hoaïch toång theå phaùt trieån ñoâ thò ñeán
  naêm 2020, trong ñoù cho pheùp huy ñoäng moïi nguoàn voán ñeå caûi taïo vaø xaây döïng ñoâ
  thò treân cô sôû coi troïng vieäc giöõ gìn traät töï, kyû cöông, taêng cöôøng kieåm soaùt söï
  phaùt trieån ñoâ thò theo ñuùng quy hoaïch vaø phaùp luaät, taän duïng toái ña ñaát troáng, ñaát
  hieän coù söû duïng nhöng laõng phí keùm hieäu quaû trong ñoâ thò.
  Moät trong nhöõng lónh vöïc öu tieân ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò laø phaùt trieån nhaø ôû ñoâ
  thò, ñaûm baûo caûi taïo vaø xaây döïng nhaø ôû, naâng chæ tieâu bình quaân leân 8m2 saøn /ngöôøi
  sau naêm 2010; thoûa maõn nhu caàu ña daïng cuûa caùc ñoái töôïng xaõ hoäi, trong ñoù ñaëc
  bieät quan taâm giaûi quyeát nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng chính saùch vaø thanh toaùn caùc khu
  nhaø oå chuoät trong ñoâ thò. Vieäc phaùt tieån nhaø ôû ñoâ thò thöïc hieän theo caùc döï aùn kinh
  doanh hoaëc trôï gíup cuûa caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc.
  II – MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ :
  Hoaø nhaäp vôùi söï phaùt trieån mang tính taát yeáu cuûa ñaát nöôùc, ngaønh xaây döïng
  ngaøy caøng giöõ vai troø thieát yeáu trong chieán löôïc xaây döïng ñaát nöôùc. Voán ñaàu tö
  xaây döïng xaây döïng cô baûn chieám raát lôùn trong ngaân saùch nhaø nöôùc (40-50%), keå
  caû ñaàu tö nöôùc ngoaøi.Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi chính saùch môû cöûaneàn
  kinh teá, möùc soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao keùo theo nhieàu nhu
  caàu aên ôû, nghæ ngôi, giaûi trí ôû moät möùc cao hôn, tieän nghi hôn. Maët khaùc moät soá
  thöông nhaân, khaùch nöôùc ngoaøi vaøo nöôùc ta coâng taùc, du lòch, hoïc taäp,…cuõng caàn
  nhu caàu aên ôû, giaûi trí thích hôïp. Chung cö 6 taàng kieåu K1 thuoäc khu taùi ñònh cö
  Thuû Thieâm – An Phuù – Quaän 2 TPHCM ra ñôøi ñaùp öùng nhöõng nhu caàu böùc xuùc
  ñoù.
  III – GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH :
  1 – Voán ñaàu tö: Coâng trình coù voán ñaàu tö 15,5 tæ ñoàng.
  2 – Vò trí coâng trình:

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 2

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  Khu chung cö 6 taàng thuoäc Khu taùi ñònh cö Thuû Thieâm toïa laïc doïc truïc
  ñöôøng Traàn Naõo, phöôøng An Phuù, Quaän 2, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, vôùi dieän tích
  ñaát töông ñoái lôùn. Vò trí ranh giôùi ñaát ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :
  Phía Baéc : Giaùp Khu nhaø lieân keá;
  Phía Ñoâng : Giaùp Khu daân cö ;
  Phía Taây : Giaùp phaàn ñaát cuûa coâng ty phaùt trieån nhaø Phuù Nhuaän.
  Phía Nam : Giaùp ñöôøng Traàn Naõo.
  3. Ñaëc ñieåm khí haäu :
   Nhieät ñoä:
  – Nhieät ñoä trung bình haøng naêm: 26.70C
  – Nhieät ñoä cao tuyeät ñoái: 38.50C
  – Nhieät ñoä thaáp tuyeät ñoái: 13.60C
  – Nhieät ñoäâ cao nhaát trung bình haøng naêm laø: 32.50C
  – Nhieät ñoä thaáp nhaát trung bình haøng naêm laø: 23.00C
   Ñoä aåm:
  – Ñoä aåm bình quaân: 78.9%
  – Ñoä aåm muøa möa: 80 – 90%
  – Ñoä aåm muøa khoâ: 70 – 80%
   Möa :
  – Löôïng möa trung bình haøng naêm: 1.600 – 1.800mm
  – Löôïng möa muøa möa chieám: 80% haøng naêm (töø thaùng 4- 11)
  – Löôïng möa muøa khoâ chieám: 15% haøng naêm (tö øthaùng 11- 4)
  – Löôïng möa caù bieät: 156.9mm/ ngaøy
   Gioù:
  – Muøa möa : gioù chuû ñaïo theo höôùng Taây Nam vaø Nam
  – Muøa khoâ : gioù chuû ñaïo theo höôùng Ñoâng vaø Ñoâng Nam
  – Toác ñoä gioù trung bình : 1.4 – 1.7m/s
  4 – Ñieàu kieän ñòa chaát :
  Coâng trình naèm ôû TP.Hoà Chí Minh neân khí haäu mang tính chaát chung cuûa
  khí haäu mieàn Nam Vieät Nam vôùi 2 muøa möa naéng roõ reät. Khu ñaát xaây döïng baèng
  phaúng, khoâng coù hieän traïng xaây döïng. Coâng trình naèm treân neàn ñaát toát, möïc nöôùc
  ngaàm thaáp neân khoâng caàn phaûi chuù yù thoaùt nöôùc ngaàm nhöng caàn chuù yù thoaùt

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 3

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  nöôùc möa khi thi coâng phaàn döôùi coâng trình.
  5- Qui moâ vaø ñaëc ñieåm coâng trình :
  Coâng trình goàm caùc caên hoä cao 6 taàng, cao 22,4m keå töø maët ñaát, goàm 2
  loaïi caên hoä:
  – Caên hoä A: dieän tích xaây döïng 56m2 goàm 1 phoøng nguû, wc, phoøng khaùch,
  phoøng aên, beáp, ban coâng.Goàm moät treät vaø moät löûng.
  – Caên hoä B: dieän tích xaây döïng 70m2 goàm 02 phoøng nguû, wc, phoøng khaùch
  phoøng aên, beáp, ban coâng.
  6 – Nhöõng chæ tieâu xaây döïng chính :
  – Soá taàng chính :6
  – Dieän tích xaây döïng 841 m2
  – Maät ñoä xaây döïng 52%
  – Dieän tích saøn caùc taàng :841 m2
  – Toång dieän tích saøn caùc taàng 10933 m2
  VI – GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC QUI HOAÏCH :
  1 – Qui hoaïch :
  Khu nhaø ôû soá 1 – khu taùi ñònh cö Thuû Theâm – An Phuù – Quaän 2, TPHCM
  naèm trong khu phoàn thònh nhaát nhì thaønh phoá, naèm treân ñöoøng Traàn Naõo gaàn
  tröôøng hoïc beänh vieän, böu ñieän vaø caùc trung taâm thöông maïi lôùn cuûa thaønh phoá
  vaø ñòa ñieãm lyù töôûng cho vieäc aên ôû vaø sinh hoaït.
  Heä thoáng giao thoâng trong khu vöïc hieän taïi coù theå ñi ñeán caùc ñòa ñieåm
  trong thaønh phoá nhanh nhaát.Coù ñöôïc heä thoáng caây xanh nhieàu phuø hôïp vôùi thaønh
  phoá HCM hieän nay.
  2 – Giaûi phaùp boá trí maët baèng :
  Maët baèng boá trí maïch laïc roõ raøng thuaän tieän cho vieäc boá trí giao thoâng
  trong coâng trình ñôn giaûn hôn cho caùc giaûi phaùp keát caáu vaø caùc giaûi phaùp veà kieán
  truùc khaùc.
  Taän duïng trieät ñeå ñaát ñai, söû duïng moät caùch hôïp lí. Coâng trình coù heä thoáng haønh
  lang noái lieàn caùc caên hoä vôùi nhau ñaûm baûo thoâng thoaùng toát giao thoâng hôïp lí
  ngaén goïn. Maët baèng coù dieän tích phuï ít.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 4

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  3 – Giaûi phaùp kieán truùc :
  Hình khoái ñöôïc toå chöùc theo khoái vuoâng phaùt trieãn theo chieàu cao mang
  tinh beà theá hoaønh traùng. Caùc oâ cöûa kính khung nhoâm, caùc ban coâng vôùi caùc chi
  tieát taïo thaønh maûng trang trí ñoäc ñaùo cho coâng trình. Boá trí nhieàu vöôøn hoa, caây
  xanh treân caùc boàn hoa vaø treân caùc ban coâng caêng hoä taïo veõ töï nhieân vaø mang
  caûm giaùc thoaûi maùi cho ngöôøi ôû.
  4 – Giao thoâng noäi boä :
  Giao thoâng treân töøng taàng thoâng qua heä thoáng caàu thang roäng 1,2m naèm
  giöõa maët baèng taàng, ñaûm baûo löu thoâng ngaén goïn, tieän lôïi ñeán töøng caên hoä.
  Toùm laïi: caùc caên hoä ñöôïc thieát keá hôïp lí, ñaày ñuû tieän nghi, caùc phoøng chính
  ñöôïc tieáp xuùc vôùi töï nhieân, coù ban coâng ôû phoøng khaùch, phoøng aên keát hôïp vôùi
  gieáng trôøi taïo thoâng thoaùng, khu veä sinh coù gaén trang thieát bò hieän ñaïi coù gaên
  nöôùc.
  VII – CAÙC HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT CHÍNH TRONG COÂNG TRÌNH :
  1 – Heä thoáng chieáu saùng : Caùc caên hoä, phoøng laøm vieäc, caùc heä thoáng
  giao thoâng chính treân caùc taàng ñeàu ñöôïc chieáu saùng töï nhieân thoâng qua caùc cöûa
  kính boá trí beân ngoaøi vaø caùc gieáng trôøi boá trí beân trong coâng trình.
  Ngoaøi ra, heä thoáng chieáu saùng nhaân taïo cuõng ñöôïc boá trí sao cho coù theå
  phuû ñöôïc nhöõng choã caàn chieáu saùng.
  2 – Heä thoáng ñieän :
  Tuyeán ñieän cao theá 750 KVA qua traïm bieán aùp hieän höõu trôû thaønh ñieän haï
  theá vaøo traïm bieán theá cuûa coâng trình.Ñieän döï phoøng cho toaø nhaø do 02 maùy phaùt
  ñieän Diezel coù coâng suaát 588KVA cung caáp, maùy phaùt ñieän naøy ñaët taïi taàng
  treät.Khi nguoàn ñieän bò maát, maùy phaùt ñieän cung caáp cho nhöõng heä thoáng sau:
  – Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy.
  – Heä thoáng chieáu saùng vaø baûo veä.
  – Bieán aùp ñieän vaø heä thoáng caùp.
  Ñieän naêng phuïc vuï cho caùc khu vöïc cuûa toaø nhaø ñöôïc cung caáp töø maùy bieán
  aùp ñaët taïi taàng treät theo caùc oáng rieâng leân caùc taàng. Maùy bieán aùp ñöôïc noái tröc
  tieáp vôùi maïng ñieän thaønh phoá.
  3 – Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc :

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 5

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  a. Heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït:
  – Nöôùc töø heä thoáng caáp nöôùc chính cuûa thaønh phoá ñöôïc ñöa vaøo beå ñaët taïi
  taàng maùi.
  – Nöôùc ñöôïc bôm thaúng leân beå chöùa leân taàng thöôïng, vieäc ñieàu khieån quaù
  trình bôm ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn töï ñoäng thoâng qua heä thoáng van phao töï
  ñoäng.
  – OÁng nöôùc ñöôïc ñi trong caùc hoác hoaëc aâm töôøng.
  b. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø khí gas:
  – Nöôùc möa treân maùi, ban coâng… ñöôïc thu vaøo pheåu vaø chaûy rieâng theo
  moät oáng.
  – Nöôùc möa ñöôïc daãn thaúng thoaùt ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa thaønh
  phoá.
  – Nöôùc thaûi töø caùc buoàng veä sinh coù rieâng heä thoáng oáng daãn ñeå ñöa veà beå
  xöû lí nöôùc thaûi roài môùi thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung.
  – Heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi coù dung tích 16,5m3/ngaøy.
  4 – Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy :
  a. Heä thoáng baùo chaùy:
  Thieát bò phaùt hieän baùo chaùy ñöôïc boá trí ôû moãi taàng vaø moãi phoøng. Ôû nôi
  coâng coäng vaø moãi taàng maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy khi
  phaùt hieän ñöôïc, phoøng quaûn lí khi nhaän tín hieäu baùo chaùy thì kieåm soaùt vaø khoáng
  cheá hoaû hoaïn cho coâng trình.
  b. Heä thoáng cöùu hoaû: baèng hoaù chaát vaø baèng nöôùc:
  * Nöôùc: trang bò töø beå nöôùc taàng maùi, söû duïng maùy bôm xaêng löu ñoäng.
  – Trang bò caùc boä suùng cöùu hoaû (oáng vaø gai 20 daøi 25m, laêng phun 13)
  ñaët taïi phoøng tröïc, coù 01 hoaëc 02 voøi cöùu hoaû ôû moãi taàng tuyø thuoäc vaøo khoaûng
  khoâng ôû moãi taàng vaø oáng noái ñöôïc caøi töø taàng moät ñeán voøi chöõa chaùy vaø caùc baûng
  thoâng baùo chaùy.
  – Caùc voøi phun nöôùc töï ñoäng ñöôïc ñaët ôû taát caû caùc taàng theo khoaûng caùch
  3m moät caùi vaø ñöôïc noái vôùi caùc heä thoáng chöõa chaùy vaø caùc thieát bò khaùc bao goàm
  bình chöõa chaùy khoâ ôû taát caû caùc taàng. Ñeøn baùo chaùy ôû caùc cöûa thoaùt hieåm, ñeøn
  baùo khaån caáp ôû taát caû caùc taàng.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 6

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  * Hoaù chaát: söû duïng moät soá lôùn caùc bình cöùu hoaû hoaù chaát ñaët taïi caùc nôi
  quan yeáu (cöûa ra vaøo kho, chaân caàu thang moãi taàng).

  CHÖÔNG 1:
  PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CUÛA NHAØ

  A. KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CUÛA NHAØ LAØ HEÄ KHUNG:
  – Ta xem heä keát caáu chòu löïc laø heä keát caáu khung cöùng, caùc caáu kieän chòu löïc
  chuû yeáu laø coät, daàm ngang ñöôïc lieân keát cöùng vôùi nhau taïo thaønh heä thoáng khung
  phaúng. Heä khung cöùng coù khaû naêng tieáp thu taûi troïng ngang vaø taûi troïng thaúng
  ñöùng taùc duïng vaøo coâng trình. Ngoaøi ra, caùc saøn ngang cuõng tham gia chòu taûi
  troïng ngang cuøng vôùi heä khung cöùng, goùp phaàn phaân phoái laïi taûi troïng ngang vaøo
  caùc khung coù ñoä cöùng khaùc nhau.
  – Taûi troïng ngang nhö aùp löïc gioù taùc duïng tröïc tieáp vaøo heä truïc thaúng ñöùng
  vaø xuoáng moùng coâng trình.Noùi chung toaøn boä heä chòu löïc chính cuûa keát caáu beân
  treân laø heä khung cöùng. Moïi taûi troïng thaúng ñöùng, ngang sau khi truyeàn leân saøn,
  daàm doïc…seõ truyeàn tröïc tieáp leân khung. Sau ñoù thoâng qua heä coät cuûa khung thì
  toaøn boä taûi troïng truyeàn xuoáng moùng coâng trình.
  B. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN
  – Sau khi xaùc ñònh ñöôïc giaù trò cuûa taûi troïng nhö : tónh taûi, hoaït taûi, taûi troïng
  ngang ta tính saøn. Sau khi tính xong truyeàn taûi troïng xuoáng ñeå tính daàm, caàu
  thang, beå nöôùc…Sau khi tính xong caùc keát caáu chòu löïc coù taùc duïng leân khung, thì
  ñem caùc giaù trò taûi troïng truyeàn vaøo khung ñeå tính khung.
  – Sau khi tính xong khung thì truyeàn toaøn boä taûi troïng theo coät xuoáng ñeå tính
  moùng.
  C. QUI ÖÔÙC CHUNG VEÀ VAÄT LIEÄU VAØ COÁT THEÙP
  I – Vaät lieäu söû duïng cho coâng trình :
  – Bêtông cấp độ bền B20 có : Rb = 8,5 MPa, Rbt = 0,75 MPa.
  – Cốt thép CI có : Rs = Rsc = 225 MPa, Rsw = 175MPa,Es = 21.104 MPa
  – Cốt thép CII có : Rs = Rsc =280 MPa, Rsw = 225 MPa, Es = 21.104 MPa.
  II – Nhöõng qui taéc caáu taïo trong beâtoâng coát theùp :
  1. Lôùp beâ toâng baûo veä ñeán meùp ngoaøi cuûa coát ñai :

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 7

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  – Ñoái vôùi saøn : 15 mm
  – Ñoái vôùi daàm , coät : 25 mm
  2. Coát ñai :
  – Ñoái vôùi daàm , coät : choïn ñai 2 nhaùnh
  3. Neo coát theùp :
  – Caên cöù trang 30 Saùch Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp – Phaàn caáu kieän cô
  baûn – Taùc giaû Ngoâ Theá Phong.
  Ra
  l neo d mneo
  Rn

  + lneo >25d vaø 250mm khi neo coát theùp chòu keùo trong vuøng beâtoâng chòu
  keùo.
  + lneo >15d vaø 200mm khi neo coát theùp chòu neùn hoaëc coát theùp chòu keùo
  vaøo beâtoâng vuøng neùn.
  + lneo >30d vaø 250mm khi moái noái choàng trong vuøng keùo.
  + lneo >15d vaø 200mm khi moái noái choàng trong vuøng neùn.
  4. Coâng thöùc tính toaùn :
  a. Caáu kieän chòu uoán :
  M
  A
  Rn b h02

  Tính theo coâng thöùc = 1- 1 2 A
  Rn b h0
  Fa . Choïn vaø boá trí coát theùp.
  Ra

  b. Tính coát theùp :
  Ñoái vôùi daàm tieát dieän chöõ T
  + Taïi goái tính vôùi tieát dieän chöõ nhaät : (b xh)
  + Taïi nhòp caàn xaùc ñònh vò trí truïc trung hoøa :
  hc
  Mc h0 Rn .bc .hc
  2
  * Neáu Mc > M : Truïc trung hoøa qua caùnh, tính toaùn nhö tieát dieän chöõ
  nhaät :
  F = bc x h
  * Neáu Mc < M : Truïc trung hoøa qua söôøn, tính toaùn nhö tieát dieän chöõ T.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 8

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  c. Xaùc ñònh beà roäng caùnh :
  bc = b + 2C1
  Trong ñoù laáy C1 khoâng vöôït quaù trò soá beù nhaát trong ba giaù trò :
  + Moät nöûa khoaûng caùch giöõa 2 meùp trong cuûa daàm
  + Moät phaàn saùu nhòp tính toaùn cuûa daàm
  + 6hc khi hc > 0,1h thì coù theå taêng thaønh 9hc
  CHÖÔNG2 :
  THIEÁT KEÁ KHUNG TRUÏC 7
  I – SÔ ÑOÀ TÍNH :
  – Heä khung chòu löïc laø khung Beâtoâng coát theùp toaøn khoái ñoå taïi choã, cao 6 taàng
  goàm 5 nhòp vaø 4 consol. Caùc thanh daàm vaø coät lieân keát vôùi nhau taïo thaønh heä
  khung. Taïi vò trí caùc daàm giao nhau giöõa caùc thanh laø nhöõng nuùt cöùng. Heä khung
  ñöôïc lieân keát vôùi moùng baèng lieân keát ngaøm taïi maët moùng.
  – Do khung ngang ít nhòp hôn khung doïc, neân noäi löïc chuû yeáu gaây ra trong
  khung ngang vì ñoä cöùng cuûa khung ngang nhoû hôn nhieàu laàn ñoä cöùng khung doïc.
  Neân tieán haønh tính toaùn theo heä keát caáu khung phaúng.
  – Ñeå thieân veà an toaøn, sô boä choïn ñoä saâu choân moùng laø 1,2(m) tính töø maët
  moùng ñeán coát +0,000.Vaäy chieàu cao cuûa taàng treät laø 3m, chieàu cao taàng löûng
  2,8m, caùc taàng coøn laïi laø 3,2m.Nhòp tính toaùn laáy theo tim coät taàng treân cuøng.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 9

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  3200
  3200
  3200
  3200
  700

  3200
  2800
  4200
  1600 20000
  4500 3000 4500 4000 1600

  A B C D E F G
  SÔ ÑOÀ TÍNH KHUNG TRUÏC 7
  II – XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG :
  – Do caùc saøn coù chöùc naêng gioáng nhau.Neân taûi troïng truyeàn vaøo khung, laáy
  theo baûng caáu taïo saøn nhö ñaõ tính toaùn trong phaàn thieát keá saøn taàng ñieån hình.
  a. Tónh taûi:
  – Saøn caùc phoøng vaø haønh lang : gtc = 344 (KG/m2), gtt=393 (KG/m2)
  BAÛNG TAÛI TROÏNG SAØN ÑIEÅN HÌNH

  Loaïi Thaønh phaàn caáu taïo Chieàu Heä soá Troïng Taûi Taûi
  taûi daøy Vöôït löôïng troïng troïng
  troïng (m) taûi rieâng Tieâu tính
  (KG/m3) chuaån toaùn
  (KG/m2) (KG/m2)

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 10

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  1.Lôùp gạch ceramic daøy 0,02 1,2 2000 40 48
  20mm.
  TÓNH 2.Vöõa XM daøy 20mm. 0,02 1,2 1800 36 43,2
  TAÛI 3.Ñan BTCT daøy 80mm. 0,08 1,1 2500 200 220
  4.Vöõa traùt daøy 10mm. 0,01 1,2 1800 18 21,6
  5.Ñöôøng oáng thieát bò. 1,2 50 60
  Toång coäng: 344 392,8

  – Saøn phoøng veä sinh ,ban coâng: gtc = 380 (KG/m2), gtt=436 (KG/m2)
  BAÛNG TAÛI TROÏNG SAØN VEÄ SINH

  – Saøn taàng maùi ñöôïc caáu taïo nhö sau :

  BẢNG TẢI TRỌNG SÀN MÁI

  Saøn CAÙC LÔÙP VAÄT LIEÄU gtc n gtt
  Taàng KG/m KG/m2 KG/m
  3 2
  Maùi
  Lôùp gaïch taøu daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Lôùp vöõa loùt maùc 75 daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Lôùp vaät lieäu choáng thaám daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Saøn BTCT maùc 250 daøy 80 2500 200 1, 220
  1
  Lôùp vöõa traùt traàn maùc 75 daøy 10 1800 18 1, 21,6
  2
  Toång coäng: 326 371,2

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 11

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  b. Hoaït taûi:
  – Döïa vaøo TCVN 2737–1995 thieát keá coâng trình nhaø ôû, hoaït taûi ñöôïc tính toaùn nhö
  Saøn CAÙC LÔÙP VAÄT LIEÄU gtc n gtt
  Taàng KG/m KG/m2 KG/m
  3 2
  Maùi
  Lôùp gaïch taøu daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Lôùp vöõa loùt maùc 75 daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Lôùp vaät lieäu choáng thaám daøy 20 1800 36 1, 43,2
  2
  Saøn BTCT maùc 250 daøy 80 2500 200 1, 220
  1
  Lôùp vöõa traùt traàn maùc 75 daøy 10 1800 18 1, 21,6
  2
  Toång coäng: 326 371,2
  baûng sau :
  BAÛNG HOAÏT TAÛI SAØN

  Loaïi Loaïi phoøng Taûi troïng Heä soá Hoaït taûi Hoaït taûi
  taûi tieâu vöôït daøi haïn ngaén haïn
  chuaån taûi (KG/m2) (KG/m2)
  2
  (KG/m )
  HOAÏT Phoøng nguû, phoøng laøm
  TAÛI vieäc, phoøng khaùch. 150 1,3 39 156
  Saøn haønh lang. 300 1,2 120 240
  Saøn veä sinh. 150 1,3 39 156
  Saøn ban coâng. 400 1,2 168 312
  Saøn maùi 75 1,3 – 98

  Trong ñoù: heä soá vöôït taûi n laáy theo TCVN 2737-1995 (muïc 4.3.3 vaø muïc 4.3.4.1 trang 15
  Saùch Taûi Troïng Vaø Taùc Ñoäng, Nhaø Xuaát Baûn Xaây Döïng)

  III – LÖÏA CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN :
  1. Thieát keá tieát dieän daàm:

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 12

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  – Chieàu cao daàm chính choïn theo tæ soá:
  4500
  hd = = 409mm ( m =11÷15)
  11
  Choïn hd = 450 (mm)

  – Chieàu roäng daàm :
  Choïn bd=220mm.
  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm b x h =( 22 x 45)cm
  Ñoái vôùi daàm nhòp consol cuõng laáy kích thöôùc b x h =(22×30)cm
  Choïn kích thöôùc tieát dieän daàm phuï b x h =(22×22)cm
  Choïn kích thöôùc tieát dieän daàm moâi b x h =(15×30)cm
  2. Thieát keá tieát dieän coät:
  – Do coâng trình coù 6 taàng, neân cöù 2 taàng thay ñoåi tieát dieän coät 1 laàn.Dieän
  tích tieát dieän coät ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:
  N
  F k
  Rn
  vôùi :
  n
  N Ni S(g s p s ) TLBT daàm (ngang, doïc trong S) +TLBT töôøng (trong S)
  i

  + TLBT coät truyeàn xuoáng.
  Trong ñoù: + K =(1,2 1,5): laø heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa taûi troïng ngang).
  Choïn k = 1,2.
  + Rn = 110 Kg/cm2: laø cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâtoâng maùc 250.
  + N: laø toång löïc neùn truyeàn leân coät ñang xeùt.
  + gs : troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn.
  + ps : hoaït taûi taùc duïng leân saøn.
  + S: dieän tích truyeàn taûi leân coät ñöôïc xaùc ñònh nhö hình veõ sau:

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 13

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 14

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  1400
  F

  4000

  E
  4500

  D
  20000
  3000

  C

  3500
  4500

  B
  4250
  4000

  DIEÄN TÍCH TRUYEÀN TAÛI LEÂN COÄT

  A
  1400

  3500 3500

  6 7 8
  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 15

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  * Coät giöõa truïc 7-B:
  S = 4,25×3,5 = 14,87 m2 =15m2.
  – Xaùc ñònh tieát dieän coät laàu 4 maùi:
  Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn:
  N1 = qs.SB = (393+360).15 = 11295 (KG)
  Lực do tải trọng tường ngăn dày 110 mm:
  N2 = gt.lt.ht = 296.(4/2+ 4,5/2+3,5/2+1,8).3,2 =7388 ( kg )
  Với gt= bt . ht . γt.nt = 0,11.1.1800.1,3 = 296 (kg/m2)
  Lực do tải phân bố đều trên bản sàn mái:
  N3 = qm.SB = 15. (371+100) = 7065 (KG)
  Tổng lực tải trọng tác dụng lên tầng 4 là:
  NB4 = = N1 + N2 + N3 = 11295 + 7388 +7065 = 25748 ( kg )
  Để kể đến ảnh hưởng của momen ta chọn k = 1,2
  1.2 * 25748
  → A= = = 280 (cm2 )
  110
  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän coät nhö sau:
  Coät giöõa b x h = (22 x22) cm Fc = 484 (cm2)
  Xaùc ñònh tieát dieän coät laàu 2 4:
  NB2 = (11295 + 7388).3 + 7065 = 63114 ( kg )
  Dieän tích tieát dieän coät:
  63114 2
  F 1,2 688,5 (cm )
  110
  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän coät nhö sau:
  Coät giöõa b x h = (22 x35) cm Fc = 770 (cm2).
  -Xaùc ñònh tieát dieän coät taàng treät laàu 1:
  NB TREÄT = (11295 + 7388).5 + 7065= 100480
  Dieän tích tieát dieän coät:
  100480 2
  F 1,2 1096,15 (cm )
  110
  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän coät nhö sau:
  Coät giöõa b x h = (22 x50) cm Fc = 1100(cm2).
  Kieåm tra ñoä maûnh cuûa coät: Ñieàu kieän o < c
  – c laø ñoä maûnh giôùi haïn cuûa coät vaø c = 30
  – Chieàu cao tính toaùn cuûa coät taàng moät laø lo = 0,7x l = 0,7 x 3,2 = 2,24 (m)
  l0 2,24
  0 6,4
  bc 0,35
  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 16

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  o = 6,4 < c = 30 thoûa maõn ñieàu kieän oån ñònh cuûa coät.
  Laàu Fc tính toaùn Tieát dieän choïn F C choïn
  Truïc coät (cm2 ) (cm2) (cm2)
  A,B,C,D,E,F 4&5 386,8 22×22 484
  2&4 781,4 22×35 770
  Treät -1 1185,5 22×50 1100

  Cột trục 7-A và 7-C: cột trục A và C có diện chịu tải SA và SC nhỏ hơn diện
  chịu tải cột trục B, để thiên về an toàn và định hình hóa ván khuôn, ta chọn kích
  thước tiết diện cột trục A và C như trục B

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 17

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  3200
  C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220)

  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220) C(220×220)

  3200
  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350)

  3200
  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350) C(220×350)

  3200
  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500)

  3200
  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  0

  2800
  C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500)

  CS(220×300) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) D(220×450) CS(220×300)

  C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500) C(220×500)

  0

  4200
  1400 4000 4500 3000 4500 4000 1400

  A B C D E F
  SÔ ÑOÀ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN DAÀM COÄT

  IV – XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN THANH VAØ NUÙT :
  1. TAÛI TROÏNG:
  Taûi troïng taùc duïng vaøo khung bao goàm :
  Taûi phaân boá do baûn saøn truyeàn vaøo daàm, ñöôïc qui veà taûi phaân boá ñeàu.
  Taûi taäp trung do daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính .
  Taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm, laø taûi phaân boá ñeàu.Tieát dieän daàm xem
  nhö khoâng ñoåi bôûi daàm chòu taûi saøn gaàn nhö baèng nhau treân suoát chieàu
  cao coâng trình.

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 18

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  Taûi troïng baûn thaân töôøng treân daàm ,ñöôïc xem nhö taûi phaân boá ñeàu treân
  daàm.
  Taûi do troïng löôïng baûn thaân coät ñöôïc qui veà taûi taäp trung taïi chaân coät .
  Taûi troïng taùc duïng leân daàm ñöôïc xaùc ñònh gaàn ñuùng theo dieän truyeàn taûi nhö
  treân maët baèng saøn.Bao goàm :
  – Taûi do saøn truyeàn vaøo, coù daïng tam giaùc hoaëc hình thang.
  Ñoái vôùi daïng tam giaùc, ta qui veà taûi phaân boá ñeàu töông ñöông nhö sau :
  l1 l1
  gtñ g tt k ; ptñ p tt k
  2 2
  đĐối với dạng hình thang, ta quy về tải phân bố đều như sau:
  Trong đó:
  g tt l1 p tt l1
  gtñ k ; ptñ k ;
  2 2
  gtt :tænh taûi tính toaùn do caùc lôùp caáu taïo saøn.
  ps : hoaït taûitính toaùn.
  Vôùi : = l1
  2 l2
  2 3
  K = (1 2 )

  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 19

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:TH.S LẠI VĂN THÀNH
  CHUNG CƢ 6 TẦNG THỦ THIÊM TP. HỒ CHÍ MINH TH.S NGÔ VĂN HIỂN

  F’

  S3

  1400
  F

  4000
  S1 S1
  E
  4500

  S2 S2
  D
  S4 D’
  20000
  3000

  S4 C’

  C
  4500

  S2 S2
  B
  4000

  S1 S1
  A
  S3
  1400

  A’

  3500 3500

  6 7 8

  SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI LEÂN MAÙI
  SVTH: VŨ HỮU HIỆP Trang 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư 6 tầng Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: