Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng – Download File Word, PDF

40 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng trình bày tổng quan về điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, phương án thiết kế và thi công công trình cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng, phương án lập tổng mức đầu tư cho dự án thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng

 1. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Lêi nãi ®Çu

  Sau h¬n 4 n¨m ®-îc häc tËp vµ nghiªn cøu trong tr-êng §HDL H¶i Phßng,
  em ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh häc ®èi víi mét sinh viªn ngµnh X©y Dùng CÇu
  §-êng vµ em ®-îc giao nhiÖm vô tèt nghiÖp lµ ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi thiÕt kÕ
  cÇu qua s«ng.
  NhiÖm vô cña em lµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÇu thuéc s«ng V¨n óc nèi liÒn 2
  trung t©m kinh tÕ cã nh÷ng khu c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña tØnh H¶i Phßng. N¬i
  tËp chung nh÷ng khu c«ng nghiÖp ®ang thu hót ®-îc sù chó ý cña c¸c doanh
  nh©n trong vµ ngoµi.
  Sau gÇn 3 th¸ng lµm ®å ¸n em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì rÊt nhiÖt tõ phÝa c¸c
  thÇy c« vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o cña thÇy
  TH.S TrÇn Anh TuÊn,TH.S Ph¹m V¨n Toµn,TH.S Bïi Ngäc Dung ®· gióp ®ì
  em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy.
  Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp em ®· rÊt cè g¾ng t×m tßi tµi liÖu,
  s¸ch, vë. Nh-ng do thêi gian cã h¹n, ph¹m vi kiÕn thøc phôc vô lµm ®å ¸n vÒ cÇu
  réng, v× vËy khã tr¸nh khái nh÷nh thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý
  kiÕn tõ phÝa c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ, ®Ó ®å ¸n cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n.
  Nh©n nhÞp nµy em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®· nhiÖt
  t×nh, chØ b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Em rÊt mong sÏ cßn tiÕp
  tôc nhËn ®-îc nh÷ng sù gióp ®ì ®ã ®Ó sau nµy em cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng
  c«ng viÖc cña mét kü s- cÇu ®-êng.
  Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
  H¶i Phßng, Ngµy Th¸ng 1 N¨m 2014
  Sinh Viªn
  NguyÔn Xu©n Hoµng

  trang: 1

 2. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

  NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Hä vµ tªn sinh viªn : NguyÔn Xu©n Hoµng
  Lớp XD1301C . Đại học D©n lËp H¶i Phßng
  M· sinh viªn : 1351050015
  Ngành : Cầu đường
  1. Đầu đề thiết kế : Thiết kế cầu qua s«ng V¨n óc – Tiªn L·ng – H¶i Phßng
  2. C¸c số liệu ban đầu để thiết kế
  – Mặt cắt s«ng,mặt cắt địa chất , c¸c số liệu về thuỷ văn
  – KhÈu ®é tho¸t nước l 0 = 165 m ; Khổ cầu :B = 9+2*0,5 = 10 m
  – Tải trọng thiết kế : Hoạt tải thiết kế : HL93
  – Tiªu chuẩn thiết kế : 22TCN 272-05 Bộ GTVT
  3.Mặt cắt ngang s«ng :
  CĐT 8.50 8.00 6.20 4.00 3.64 2.00 3.25 4.8 6.70 8.20
  N
  CL 0 12 16 14 15 16 18 24 23 19
  Lẻ

  4.Số liệu thuỷ văn :
  MNCN : +9,8m ; MNTN : +5,00 m; MNTT : +7,0 m ; Nhịp th«ng thuyền : LTT = 25 m
  ; Chiều cao th«ng thuyền : H TT = 3,5 m ;Cấp s«ng : Cấp V

  5.Số liệu địa chất :
  Hố khoan I II III IV TrÞ sè
  Lý tr×nh Km Km Km Km SPT
  0+20 0+70 0+130 0+170 N60
  I C¸t pha 3.0 4.0 4.0 2.5 8
  sÐt

  trang: 2

 3. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  II C¸t mÞn 6.0 7.0 9.0 5.0 18
  chÆt võa
  III C¸t pha 9.0 10.0 11.0 9.0 9
  sÐt
  I C¸t th« Rất dày Rất dày Rất dày Rất dày 36
  V lÉn sái

  6. Néi dung thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n:
  6.1/ Thiết kế cơ sở 25 %
  6.2/ Thiết kế kỷ thuật phương ¸n chọn : 60 %
  6.3/ Thiết kế thi c«ng 15 %
  Nội dung tÝnh to¸n được thể hiện một tập thuyết minh giấy A4 và 10 đến 12 bản vẽ A1

  7. Thời gian lµm đồ ¸n:
  – Ngày giao đồ ¸n : 15/10/2013
  – Ngày hoàn thành: 19/01/ 2014

  trang: 3

 4. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  PhÇn I
  ThiÕt kÕ s¬ bé

  trang: 4

 5. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Ch-¬ng I: giíi thiÖu chung
  giíi thiÖu chung
  I.Nghiªn cøu kh¶ thi
  Giíi thiÖu chung:
  *CÇu A lµ cÇu b¾c qua s«ng V¨n óc lèi liÒn hai huyÖn Tiªn L·ng vµ An L·o thuéc tØnh
  H¶i Phßng n»m trªn tØnh lé X. §©y lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch gi÷a hai huyÖn Tiªn
  L·ng vµ An L·o, n»m trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh H¶i Phßng. HiÖn t¹i,
  c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng v-ît s«ng qua phµ A n»m trªn tØnh lé X
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i, gi¶i to¶ ¸ch t¾c giao th«ng ®-êng thuû khu vùc cÇu vµ
  hoµn chØnh m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu x©y
  dùng míi cÇu A v-ît qua s«ng B
  C¸c c¨n cø lËp dù ¸n
  C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1206/2004/QD – UB ngµy11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña UBND tØnh
  H¶i Phßng vÒ viÖc phª duyÖt qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l-íi giao th«ng tØnh H¶i
  Phßng giai ®o¹n 1999 – 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 215/UB – GTXD ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2005 cña UBND tØnh H¶i Phßng
  cho phÐp Së GTVT lËp Dù ¸n ®Çu t- cÇu A nghiªn cøu ®Çu t- x©y dùng cÇu A.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 260/UB – GTXD ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2005 cña UBND tØnh H¶i
  Phßng vÒ viÖc cho phÐp më réng ph¹m vi nghiªn cøu cÇu E vÒ phÝa T©y s«ng B.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 1448/C§S – QL§S ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Côc ®-êng s«ng
  ViÖt Nam.
  Ph¹m vi cña dù ¸n:
  *Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña hai huyÖn Tiªn L·ng-An L·o nãi
  riªng vµ tØnh H¶i Phßng nãi chung, ph¹m vi nghiªn cøu dù ¸n x©y dùng tuyÕn nèi hai
  huyÖn Tiªn L·ng-An L·o.
  §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ m¹ng l-íi giao th«ng
  HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi tØnh H¶i Phßng
  VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -N«ng nghiÖp tØnh ®· t¨ng víi tèc ®é 6% trong thêi kú 1999-2000. S¶n xuÊt n«ng
  nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo trång trät, chiÕm 70% gi¸ trÞ s¶n l-îng n«ng nghiÖp, cßn
  l¹i lµ ch¨n nu«i chiÕm kho¶ng 30%.
  TØnh cã diÖn tÝch ®Êt l©m ngiÖp rÊt lín thuËn lîi cho tr«ng c©y vµ ch¨n nu«i gia sóc, gia
  cÇm
  Víi ®-êng bê biÓn kÐo dµi, nghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n còng lµ mét thÕ
  m¹nh ®ang ®-îc tØnh khai th¸c
  VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp

  trang: 5

 6. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  -Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ du lÞch b¸t ®Çu chuyÓn biÕn tÝch cùc.
  TØnh thanh ho¸ cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín víi nhiÒu di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh. NÕu
  ®-îc ®Çu t- khai th¸c ®óng møc th× sÏ trë thµnh nguån lîi rÊt lín.
  C«ng nghiÖp cña tØnh vÉn ch-a ph¸t triÓn cao. ThiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é qu¶n lý kÐm
  kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh ®· ®Çu t- x©y dùng mét sè nhµ m¸y
  lín vÒ vËt liÖu x©y dùng, mÝa, ®-êng… lµm ®Çu tµu thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
  kh¸c ph¸t triÓn
  §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu
  VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -VÒ n«ng nghiÖp: §¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt l-¬ng
  thùc ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tèc
  ®é t¨ng tr-ëng n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2006-2010 lµ 8% vµ giai ®o¹n 2010-2020 lµ 10%
  VÒ l©m nghiÖp: §Èy m¹nh c«ng t¸c trång c©y g©y rõng nh»m kh«i phôc vµ b¶o vÖ m«i
  tr-êng sinh th¸i, cung cÊp gç, cñi
  -VÒ ng- nghiÖp: §Æt träng t©m ph¸t triÓn vµo nu«i trång thuû s¶n, ®Æc biÖt lµ c¸c
  lo¹i ®Æc s¶n vµ khai th¸c biÓn xa
  VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  TËp trung ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu:
  -C«ng nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc thùc phÈm, mÝa ®-êng
  -C«ng nghiÖp c¬ khÝ: söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp,
  x©y dùng, söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu thuyÒn.
  -C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng: s¶n xuÊt xi m¨ng, c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®óc
  s½n, g¹ch b«ng, tÊm lîp, khai th¸c c¸t sái
  §Èy m¹nh xuÊt khÈu, dù b¸o g¸i trÞ kim ng¹ch cña vïng lµ 1 triÖu USD n¨m 2010 vµ 3
  triÖu USD n¨m 2020. Tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 7% giai ®o¹n 2006-2010 vµ 8% giai ®o¹n
  2011-2020
  §Æc ®iÓm m¹ng l-íi giao th«ng:
  §-êng bé:
  -N¨m 2000 ®-êng bé cã tæng chiÒu dµi 1000km, trong ®ã cã gåm ®-êng nhùa
  chiÕm 45%, ®-êng ®¸ ®á chiÕm 35%, cßn l¹i lµ ®-êng ®Êt 20%
  C¸c huyÖn trong tØnh ®· cã ®-êng «t« ®i tíi trung t©m. M¹ng l-íi ®-êng ph©n bè t-¬ng
  ®èi ®Òu.
  HÖ thèng ®-êng bé vµnh ®ai biªn giíi, ®-êng x-¬ng c¸ vµ ®-êng vµnh ®ai trong tØnh
  cßn thiÕu, ch-a liªn hoµn
  §-êng thuû:
  -M¹ng l-íi ®-êng thuû cña tØnh H¶i Phßng kho¶ng 400 km (ph-¬ng tiÖn 1 tÊn trë
  lªn cã thÓ ®i ®-îc). HÖ thèng ®-êng s«ng th-êng ng¾n vµ dèc nªn kh¶ n¨ng vËn
  chuyÓn lµ khã kh¨n.

  trang: 6

 7. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  §-êng s¾t:
  – HiÖn t¹i tØnh H¶i Phßng cã hÖ thèng vÊn t¶i ®-êng s¾t B¾c Nam ch¹y qua
  §-êng kh«ng:
  – Cã s©n bay V nh-ng chØ lµ mét s©n bay nhá, thùc hiÖn mét sè chuyÕn bay néi
  ®Þa
  Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng:
  -TØnh lé X nèi tõ huyÖn Tiªn L·ng qua s«ngV¨n óc ®Õn huyÖn An L·o. HiÖn t¹i
  tuyÕn ®-êng nµy lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch quan tréng cña tØnh. Tuy nhiªn tuyÕn l¹i
  ®i qua trung t©m thÞ x· lµ mét ®iÒu kh«ng hîp lý. Do vËy quy ho¹ch sÏ n¾n ®o¹n qua
  thÞ x· C hiÖn nay theo vµnh ®ai thÞ x·.
  C¸c quy ho¹ch kh¸c cã liªn quan
  -Trong ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®Õn n¨m 2020, viÖc më réng thÞ x· Long
  Kh¸nh lµ tÊt yÕu. Më réng c¸c khu ®« thÞ míi vÒ c¸c h-íng vµ ra c¸c vïng ngo¹i vi.
  Dù b¸o nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i do ViÖn chiÕn l-îc GTVT lËp, tû lÖ t¨ng tr-ëng xe
  nh- sau:
  Theo dù b¸o cao: ¤ t«: 2005-2010: 10%
  2010-2015: 9%
  2015-2020: 7%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
  Theo dù b¸o thÊp: ¤ t«: 2005-2010: 8%
  2010-2015: 7%
  2015-2020: 5%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
  §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i vÞ trÝ x©y dùng cÇu:
  VÞ trÝ ®Þa lý
  – CÇu A v-ît qua s«ng B n»m trªn tuyÕn X ®i qua hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh H¶i
  Phßng. Dù ¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së nhu cÇu thùc tÕ lµ cÇu nèi giao th«ng cña tØnh
  víi c¸c tØnh l©n cËn vµ lµ nót giao th«ng träng yÕu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vïng.
  §Þa h×nh tØnh ®ång Nai h×nh thµnh 2 vïng ®Æc thï: vïng ®ång b»ng ven biÓn vµ vïng
  nói phÝa T©y. §Þa h×nh khu vùc tuyÕn tr¸nh ®i qua thuéc vïng ®ång b»ng, lµ khu vùc
  ®-êng bao thÞ x· Long Kh¸nh hiÖn t¹i. TuyÕn c¾t ®i qua khu d©n c-.
  Lßng s«ng t¹i vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng cÇu t-¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã hiÖn t-îng xãi
  lë lßng s«ng
  §iÒu kiÖn khÝ hËu thuû v¨n
  KhÝ t-îng

  trang: 7

 8. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  VÒ khÝ hËu: TØnh H¶i Phßng n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn cã
  nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ khÝ hËu nh- sau:
  – NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m: 290
  – NhiÖt ®é thÊp nhÊt : 120
  – NhiÖt ®é cao nhÊt: 380
  KhÝ hËu chia lµm 2 mïa râ rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12
  VÒ giã: VÒ mïa hÒ chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã T©y Nam hanh vµ kh«. Mïa ®«ng
  chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c kÐo theo m-a vµ rÐt
  I.1.1.1 Thuû v¨n
   Mùc n-íc cao nhÊt MNCN = +9.8 m
   Mùc n-íc thÊp nhÊt MNTN = +5 m
   Mùc n-íc th«ng thuyÒn MNTT = +7 m
   KhÈu ®é tho¸t n-íc L 0 = 160m
   L-u l-îng Q , L-u tèc v = 1.52m3/s
  I.1.2 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  Theo sè liÖu thiÕt kÕ cã 4 hè khoan víi ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt nh- sau:
  Hố khoan I II III IV TrÞ sè
  SPT
  N60
  Lý tr×nh Km 0+20 Km Km Km
  0+70 0+130 0+170
  I C¸t pha sÐt 3.0 4.0 4.0 2.5
  II C¸t mÞn chÆt võa 6.0 7.0 9.0 5.0
  III C¸t pha sÐt 9.0 10.0 11.0 9.0
  IV C¸t th« lÉn sái Rất dày Rất dày Rất dày Rất dày

  trang: 8

 9. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Ch-¬ng II:thiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn

  II.®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cÇu:
  II.1.C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:
  Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt:
   CÇu vÜnh cöu b»ng BTCT ¦ST vµ BTCT th-êng
   Khæ th«ng thuyÒn øng víi s«ng cÊp V lµ: B = 25m; H =3,5m
   Khæ cÇu: B= 9,0 + 2×0,5
   TÇn suÊt lò thiÕt kÕ: P=1%
   Quy ph¹m thiÕt kÕ: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN-
  272.05 cña Bé GTVT

  T¶i träng: xe HL93

  II.2. VÞ trÝ x©y dùng:
  VÞ trÝ x©y dùng cÇu A lùa chän ë ®o¹n s«ng th¼ng khÈu ®é hÑp. ChiÒu réng tho¸t
  n-íc 165 m.
  II.3. Ph-¬ng ¸n kÕt cÊu:
  ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau:
   C«ng tr×nh thiÕt kÕ vÜnh cöu, cã kÕt cÊu thanh tho¸t, phï hîp víi quy m« cña
  tuyÕn vËn t¶i vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt khu vùc.
   §¶m b¶o sù an toµn cho khai th¸c ®-êng thuû trªn s«ng víi quy m« s«ng th«ng
  thuyÒn cÊp V.
   D¹ng kÕt cÊu ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi tr×nh ®é thi c«ng trong n-íc.
   Gi¸ thµnh x©y dùng hîp lý.
  C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c trªn cã 3 ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sau ®-îc lùa chän ®Ó
  nghiªn cøu so s¸nh.
  A. Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm BTCT D¦L nhÞp ®¬n gi¶n 6 nhÞp 30 m, thi c«ng theo
  ph-¬ng ph¸p lao l¾p dÇm b»ng tæ hîp gi¸ lao cÇu
   S¬ ®å nhÞp: 30+30+30+30+30+30 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 200 m
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  B. Ph-¬ng ¸n 2: CÇu dÇm thÐp nhÞp ®¬n gi¶n 6 nhÞp 30 m thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p
  kÐo däc b»ng têi c¸p.
   S¬ ®å nhÞp: 30+30+30+30+30+30 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 200 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa,mãng cäc khoan nhåi D=1m

  trang: 9

 10. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  C. Ph-¬ng ¸n 3: CÇu giµn thÐp 3 nhÞp 60m, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p lao kÐo däc
   S¬ ®å nhÞp: 60+60+60 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 200 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m.
  + Trô ®Æc, BTCT trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi D=1m.

  B¶ng tæng hîp bè trÝ c¸c ph-¬ng ¸n

  Th«ng Khæ
  S¬ ®å
  P.An thuyÒn cÇu L ( m) KÕt cÊu nhÞp
  (m) (m)
  (m)
  CÇu dÇm ®¬n gi¶n
  I 25*3.5 9.0+2*0.5 30+30+30+30+30+30 180
  BTCT D¦L
  II 25*3.5 9.0+2*0.5 30+30+30+30+30+30 180 CÇu dÇm thÐp

  III 25*3.5 9.0+2*0.5 60+60+60 180 CÇu giµn thÐp

  trang: 10

 11. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Ch-¬ng III
  TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng c¸c ph-¬ng ¸n
  vµ lËp tæng møc ®Çu t-

  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm ®¬n gi¶n

  I. MÆt c¾t ngang vµ s¬ ®å nhÞp:
  – Khæ cÇu: CÇu ®-îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe
  B = 9.0 + 2*0.5=10 m
  – S¬ ®å nhÞp: 30+30+30+30+30+30=180m (H×nh vÏ : Tr¾c däc cÇu )
  – CÇu ®-îc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p lao l¾p.
  1. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  a.KÝch th-íc dÇm chñ:ChiÒu cao cña dÇm chñ lµ h = (1/15 1/20)l = (2,0 1,5) (m),
  chän h = 1,6(m). S-ên dÇm b = 20(cm)
  Theo kinh nghiÖm kho¶ng c¸ch cña dÇm chñ d = 2 3 (m), chän d = 2 (m).
  C¸c kÝch th-íc kh¸c ®ù¬c chän dùa vµo kinh nghiÖm vµ ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh 1.
  1500
  100

  200
  150

  200
  1600

  250 200

  600
  H×nh 1. TiÕt diÖn dÇm chñ
  b.KÝch th-íc dÇm ngang :
  ChiÒu cao hn = 2/3h = 1 (m).
  -Trªn 1 nhÞp 30 m bè trÝ 5 dÇm ngang c¸ch nhau 7.35 m. Kho¶ng c¸ch dÇm ngang:
  2,5 4m(8m)

  trang: 11

 12. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  – ChiÒu réng s-ên bn = 12 16cm (20cm), chän bn = 20(cm).
  150 15 20

  10
  85

  180
  H×nh 2. KÝch th-íc dÇm ngang.
  c.KÝch th-íc mÆt c¾t ngang cÇu:
  -X¸c ®Þnh kÝch th-íc mÆt c¾t ngang: Dùa vµo kinh nghiÖm mèi quan hÖ chiÒu
  cao dÇm, chiÒu cao dÇm ngang, chiÒu dµy mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp, chiÒu dµy
  b¶n ®æ t¹i chç nh- h×nh vÏ.
  MÆT C¾T NGANG CÇU
  1/2 mÆt c¾t gi÷a nhÞp 1/2 mÆt c¾t gèi
  500 9000

  1100

  1600
  500

  1000 2000 2000 2000 2000 2000

  – VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu.
  + Bª t«ng M300
  + Cèt thÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i S-31, S-32 cña h·ng VSL-Thôy SÜ thÐp cÊu t¹o
  dïng lo¹i CT3 vµ CT5
  2. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Trô cÇu:
  – Dïng lo¹i trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç
  – Bª t«ng M300
  Ph-¬ng ¸n mãng: Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm
  + Mè cÇu:
  – Dïng mè ch÷ U bª t«ng cèt thÐp
  – Bª t«ng m¸c 300; Cèt thÐp th-êng lo¹i CT3 vµ CT5.
  – Ph-¬ng ¸n mãng: : Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm.

  trang: 12

 13. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  A. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé mè cÇu.
  Mè cÇu M1,M2 chän lµ mè tr÷ U, mãng cäc víi kÝch th-íc s¬ bé nh- h×nh 3.
  B.. Chän kÝch th-íc s¬ bé trô cÇu:
  Trô cÇu chän lµ trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç,kÝch th-íc s¬ bé h×nh 4.

  cÊu t¹o mè m1 cÊu t¹o trô t3
  TL 1:100 TL 1:100
  5800 400
  1000 2000 2000 2000 2000 1000 2000
  1600
  1500

  750 750
  750
  4000
  5300

  1400

  1500 2600
  8200 1500
  2000

  5000

  400
  700 700

  2000

  2000

  1750
  1000
  400 vát
  50×50 2000

  2000
  10000

  4000
  11000

  1000
  5000

  1000 3000 1000

  1000 3000 3000 3000 1000

  H×nh 3. KÝch th-íc mè M1,M2 H×nh 4. KÝch th-íc trô T3
  II. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu nhÞp:
  -CÇu ®-îc x©y dùng víi 6 nhÞp 30 m , víi 5 dÇm T thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p l¾p
  ghÐp.
  1. TÝnh t¶i träng t¸c dông:
  a) TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 (DC):

  trang: 13

 14. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  200

  20
  10 25
  15
  160
  20

  25 20
  60
  * DiÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm chñ T ®-îc x¸c ®Þnh:
  Ad = Fc¸nh+ Fbông+ Fs-ên
  Ad =1,×0,2 + 1/2×0,1×0,15×2 + 1,5×0,2
  + 0,25×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2= 0,735 (m2)
  – ThÓ tÝch mét dÇm T 30 (m)
  V1dÇm31 = 30* F = 30*0.735 = 22.05 (m3)

  ThÓ tÝch mét nhÞp 30 (m), (cã 5 dÇm T)
  VdcnhÞp31 = 5*22.05 = 110.25 (m3)
  * DiÖn tÝch dÇm ngang:
  150 15 20
  10

  Adn = 1.8×1.8 – 0.1×0.15= 3.225 m2
  -ThÓ tÝch mét dÇm ngang :
  V1dn = Fn*bn=3.225×0.2= 0.645 m3
  85

  ThÓ tÝch dÇm ngang cña mét nhÞp 30m :
  Vdn = 4*5*0.645 = 12.9 (m3)
  180
  VËy tæng khèi l-îng bª t«ng cña 6 nhÞp 30 m lµ:
  V=6*(12.9 + 110.25) = 738.9 (m3)
  + Hµm l-îng cèt thÐp dÇm lµ 160 kg/m3

  VËy khèi l-îng cèt thÐp lµ:160*738.9 = 118224 (Kg) =118.224 (T)
  b) TÜnh t¶i giai ®o¹n 2(DW):

  trang: 14

 15. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  *Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  – Bª t«ng Asfalt dµy trung b×nh 0,05 m cã träng l-îng = 22,5 KN/m3
  0,05×22,5 = 1,125 KN/m2
  – Bª t«ng b¶o vÖ dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  -Líp phßng n-íc dµy 0.01m
  -Líp bª t«ng ®Öm dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03×24= 0,72 KN/m2
  Träng l-îng mÆt cÇu:.

  gmc = B* hi* i/6
  B = 10 (m) : ChiÒu réng khæ cÇu
  + h : ChiÒu cao trung b×nh h= 0,12 (m)
  18
  3
  + I : Dung träng trung b×nh( =2,25T/m )

  gmc = 10*0.12*22.5/6 = 4.5 (KN/m)

  53.5
  86.5

  Nh- vËy khèi l-îng líp mÆt cÇu lµ :
  5 27
  3
  Vmc =(L CÇu* gmc)/ I =(217*4.14)/2.3= 390.6 (m )

  25.5
  * Träng l-îng lan can , gê ch¾n b¸nh:
  pLC =FLCx2.5 50
  7.5
  = [(0.865×0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050×0.255
  +0.535 x0.050/2 + (0.50-0.230)x0.255/2]x2.4=0.57 T/m ,
  FLC=0.24024 m2
  ThÓ tÝch lan can:
  VLC = 2 x 0.24024 x 229 = 110 m3
  2. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé kÕt cÊu phÇn d-íi:
  – KÝch th-íc s¬ bé cña mè cÇu:
  Mè cÇu ®-îc thiÕt kÕ s¬ bé lµ mè ch÷ U, ®-îc ®Æt trªn hÖ cäc khoan nhåi. Mè ch÷
  U cã nhiÒu -u ®iÓm nh-ng nãi chung tèn vËt liÖu nhÊt lµ khi cã chiÒu cao lín, mè nµy
  cã thÓ dïng cho nhÞp cã chiÒu dµi bÊt kú.
  – KÝch th-íc trô cÇu:

  trang: 15

 16. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Trô cÇu gåm cã 6 trô (T1, T2, T3, T4, T5),®-îc thiÕt kÕ s¬ bé cã chiÒu cao trô T1
  cao 5.13(m); trô T2 cao 6.7(m) ; trô T3 cao 8.24(m) ) ; trô T4 cao 7.8(m) ) ; trô T5
  cao 5.71(m)

  cÊu t¹o mè m1 cÊu t¹o trô t3
  TL 1:100 TL 1:100
  5800 400
  1000 2000 2000 2000 2000 1000 2000
  1600
  1500

  750 750
  750
  4000
  5300

  1400

  1500 2600
  8200 1500
  2000

  5000

  400
  700 700

  2000

  2000

  1750
  1000
  400 vát
  50×50 2000

  2000
  10000

  4000
  11000

  1000
  5000

  1000 3000 1000

  1000 3000 3000 3000 1000

  2.1.Khèi l-îng bª t«ng c«t thÐp kÕt cÊu phÇn d-íi :
  * ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  a.ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  -ThÓ tÝch bÖ mãng mét mè
  Vbm = 2 *5*10 = 100 (m3)
  -ThÓ tÝch t-êng c¸nh
  Vtc = 2*(2.6*5.9 + 1/2*3.2*4.45 + 1.5*3.2)*0.4 = 18 (m3)
  -ThÓ tÝch th©n mè
  Vtm = (0.4*1.6+4.0*1.4)*10 = 62.4 ( m3)
  -Tæng thÓ tÝch mét mè
  V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 100 + 18 + 62.4 =180(m3)

  trang: 16

 17. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  -ThÓ tÝch hai mè
  V2mè = 2*180= 360 (m3)
  -Hµm l-îng cèt thÐp mè lÊy 80 (kg/m3)
  80*360= 28800 (kg) = 28.8 (T)
  b.Mãng trô cÇu:
   Khèi l-îng trô cÇu:
  – ThÓ tÝch mò trô (c¶ 5 trô ®Òu cã Vmò gièng nhau)

  6 10
  VM.Trô= V1+V2= 0.75*10*2 + *0.75*2= 27 (m3)
  2

  – ThÓ tÝch bÖ trô : c¸c trô kÝch th-íc gièng nhau
  S¬ bé kÝch th-íc mãng : B*A= 10*5-0.5*0.5=39.75 (m2)
  Vbtr = 2*39.75 = 79.5 (m3)
  – ThÓ tÝch th©n trô: VTtr
  +Trô T1 cao 5.13-1.5=3.63 m
  V 1ttr =(4.6*1.4 + 3.14*0.72)*3.63 = 29.0 (m3)
  +Trô T2 6.7-1.5=5.2 m
  V 2ttr = =(4.6*1.4 +3.14*0.72 )*5.2= 41.5 (m3)
  +Trô T3 cao 8.24-1.5=6.74 m
  V 3ttr = 4.6*1.4 +3.14*0.72 )*6.74 = 53.78 (m3)
  +Trô T4 cao 7.8-1.5=6.3 m
  V 4ttr =4.6*1.4 +3.14*0.72 )*6.3 = 50.2 (m3)
  +Trô T5 cao 5.71-1.5=4.21 m
  V5tr = 4.6*1.4 +3.14*0.72 )*4.21 = 33.6 (m3)
  ThÓ tÝch toµn bé trô (tÝnh cho 1 trô)
  VT1 = Vbtr + Vttr +Vmtr= 79.5+ 29 + 27 = 135.5(m3)
  VT2 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 41.5 + 27 = 148 (m3)
  VT3 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 53.78 +27= 160.28 (m3)
  VT4 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 50.2 +27=156.7(m3)
  VT5 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 33.6+27= 140.1(m3)
  ThÓ tÝch toµn bé 6 trô:
  V = VT1+ VT2+ VT3 + VT4 + VT5
  =135.5+148+160.28+156.7+140.1 = 740.58 (m3)
  Khèi l-îng trô: Gtrô= 1.25 x 740.58x 2.5 = 2314.3 T
  S¬ bé chän hµm l-îng cèt thÐp th©n trô lµ 150 kg/m3, hµm l-îng thÐp trong mãng trô
  lµ 80 kg/m3,hµm l-îng thÐp trong mò trô lµ 100 kg/m3 .
  Nªn ta cã : khèi l-îng cèt thÐp trong 5 trô lµ

  trang: 17

 18. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  mth=740.58* 0.15+79.5×0.08+27×0.1=120.147 (T)

  2.2. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc:
  vËt liÖu :
  – Bª t«ng cÊp 30 cã fc’ =300 kg/cm2
  – Cèt thÐp chÞu lùc AII cã Ra=2400kg/cm2
  * . Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu
  Søc chÞu t¶i cña cäc D=1000mm
  Theo ®iÒu A5.7.4.4-TCTK søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc tÝnh theo c«ng
  thøc sau
  PV = .Pn .
  Víi Pn = C-êng ®é chÞu lùc däc trôc danh ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã uèn tÝnh theo c«ng
  thøc :
  Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast)= 0,75.0.85[0,85. fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast] Trong ®ã :
  = HÖ sè søc kh¸ng, =0.75
  m1,m2 : C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc.
  fc’ =30MPa: C­êng ®é chÞu nÐn nhá nhÊt cña bªt«ng
  fy =420MPa: Giíi h¹n ch¶y dÎo quy ®Þnh cña thÐp
  Ac: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn cña cäc
  Ac=3.14×10002/4=785000mm2
  Ast: DiÖn tÝch cña cèt thÐp däc (mm2).
  Hµm l-îng cèt thÐp däc th-êng hîp lý chiÕm vµo kho¶ng 1.5-3%. víi hµm l-îng 2%
  ta cã:
  Ast=0.02xAc=0.02×785000=15700mm2
  VËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµ:
  PV =0.75×0,85x[0,85x30x(785000-15700)+ 420×15700] = 16709.6×103(N).
  Hay PV = 1670.9 (T).
  *. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn: Pn=P®n
  -Søc chÞu t¶i cña cäc ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (10.7.3.2-2 22TCN-272-05 )
  Víi cäc ma s¸t: P®n = pq *PP+ qs *PS
  Cã: Pp = qp.Ap
  Ps = qs.As
  +Pp : søc kh¸ng mòi cäc (N)
  +Ps : søc kh¸ng th©n cäc (N)
  +qp : søc kh¸ng ®¬n vÞ mòi cäc (MPa)

  trang: 18

 19. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  +qs : søc kh¸ng ®¬n vÞ th©n cäc (MPa)
  q s =0,0025.N i 0,19(MPa)_Theo Quiros&Reese(1977)
  +As : diÖn tÝch bÒ mÆt th©n cäc (mm2)
  +Ap : diÖn tÝch mòi cäc (mm2)
  + qp : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc quy ®Þnh cho trong B¶ng 10.5.5-3
  dïng cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi
  cäc vµ søc kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt c¸t qp = 0,55.
  + qs : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng th©n cäc cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng
  cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc
  vµ søc kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt sÐt qs = 0,65.§èi víi ®Êt c¸t qs = 0,55.
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Mè :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.

  Søc chÞu t¶i cña cäc trô M1 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu
  dµy bÒ mÆt
  dµy
  Líp tÝnh Tr¹ng cäc qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  thùc N
  ®Êt to¸n th¸i As=Ltt.P (KN) (KN)
  Lt
  Ltt =3,14.Ltt
  (m)
  (m) (m2)
  Líp 1 3 3 Võa 8 31.4 50 1570

  Líp 2 6 6 Võa 18 18.8 87.5 1645

  ChÆt
  Líp 3 9 9 9 28.3 100 2830
  võa
  Líp 4 2 ChÆt 36 6.28 50 314
  PS 6045
  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.20.1000 =2280 (KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55.PP+0,55.PS = 0,55×2280+0,55×6045 = 4578 (KN) =457.8(T)
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Trô :

  trang: 19

 20. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.
  Søc chÞu t¶i cña cäc trô T3 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu
  dµy bÒ mÆt
  dµy
  Líp tÝnh Tr¹ng cäc qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  thùc N
  ®Êt to¸n th¸i As=Ltt.P (KN) (KN)
  Lt
  Ltt =3,14.Ltt
  (m)
  (m) (m2)
  Líp 1 4 4 Võa 8 12.56 20 251.2

  Líp 2 7 7 Võa 18 21.98 45 989.1

  ChÆt
  Líp 3 10 10 9 31.4 22.5 706.5
  võa
  Líp 4 2 ChÆt 36 6.28 90 565.2
  PS 2512
  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.36.1000 = 2052(KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55. PP+0,55.PS = 0,55×2052+0,55×2512= 4710(KN) =471(T)

  3.TÝnh to¸n sè l-îng cäc mãng mè vµ trô cÇu:
  3.1.TÜnh t¶i:
  *Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  -Do träng l-îng b¶n th©n 1 dÇm ®óc tr-íc:
  gd ch = 0,785*24=18.84 (KN/m)
  – Träng l-îng mèi nèi b¶n:

  gmn= Hb*bmn * C = 0.02*0.5* 24 = 2.4 (KN/m)
  – Do dÇm ngang :
  gn = (H – Hb – 0.25)(S – bw )( bw / L1 ). C

  Trong ®ã: L1=L/n=29.4/4=7.35 m:kho¶ng 2 dÇm ngang.
  => gdn=(1.6 – 0.2 – 0.25 )x ( 2 – 0.2 )x(0.2/7.35)x24 = 1.59 (K/m)

  trang: 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Văn Úc – Tiên Lãng – Hải Phòng File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: