Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 – Download File Word, PDF

110 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000

Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000


Mục đích đồ án này nhằm nhận xét đánh giá vị trí, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác đoán đọc điều vẽ trong quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không; khái quát hoá được công tác đoán đọc điều vẽ địa hình. Từ đó xác định nội dung, phương án kinh tế, kỹ thuật tối ưu phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000

 1. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Lêi nãi ®Çu

  B¶n ®å cã mét vai trß rÊt quan träng trong nghiªn cøu khoa häc
  vµ ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ quèc
  phßng. Nã lµ tµi liÖu c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ngµnh kinh tÕ
  quèc d©n, trong lÜnh vùc khoa häc kü thuËt. Nã võa lµ c¬ së võa lµ
  c«ng cô vµ kÕt qu¶ trong thiÕt kÕ, quy ho¹ch toµn bé nÒn kinh tÕ
  cña ®Êt níc.
  Trong giai ®o¹n hiÖn nay, viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp
  ho¸ – hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cña §¶ng ta ®Ò ra ngµy cµng ®Èy m¹nh
  trªn ph¹m vi toµn quèc. B¶n ®å ®Þa h×nh lµ tµi liÖu cÇn cã tríc tiªn vµ
  cÇn thiÕt, nhÊt lµ t¹i c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, c¸c khu c«ng
  nghiÖp ®Çu mèi thuû lîi, thuû ®iÖn ®Ó kh¶o s¸t, thiÕt kÕ quy ho¹ch
  sö dông ®Êt. V× vËy c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh lµ c«ng
  viÖc mang tÝnh cÊp b¸ch hiÖn nay.
  §Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh ngêi ta cã thÓ sö dông nhiÒu
  ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, tuy nhiªn phæ biÕn nhÊt hiÖn nay vÉn lµ ph-
  ¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å b»ng ¶nh hµng kh«ng. Trong quy tr×nh
  c«ng nghÖ cña ph¬ng ph¸p nµy th× c«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ lµ mét
  c«ng ®o¹n quan träng.
  HiÓu ®îc tÇm quan träng vµ cÊp thiÕt cña viÖc thµnh lËp b¶n
  ®å ®Þa h×nh hiÖn nay, ®îc sù ®ång ý cña Bé m«n ®o ¶nh vµ viÔn
  th¸m – Khoa Tr¾c ®Þa -Trêng §¹i häc Má – §Þa ChÊt, em ®· chän
  thùc hiÖn ®Ò tµi tèt nghiÖp:
  “C«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ ¶nh hµng kh«ng phôc vô thµnh
  lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000 ”
  Môc ®Ých: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÞ trÝ, nhiÖm vô vµ tÇm quan
  träng cña c«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ trong quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 1 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 2. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  lËp b¶n ®å ®Þa h×nh b»ng ¶nh hµng kh«ng; kh¸i qu¸t ho¸ ®îc c«ng
  t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ ®Þa h×nh. Tõ ®ã x¸c ®Þnh néi dung, ph¬ng ¸n
  kinh tÕ, kü thuËt tèi u phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn nh»m thµnh lËp
  b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000.
  Yªu cÇu: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ trong phßng
  còng nh ngoµi trêi ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 2 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 3. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Néi dung ®å ¸n gåm 3 ch¬ng
  Ch¬ng I: B¶n ®å ®Þa h×nh vµ c¸c ph¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n
  ®å ®Þa h×nh
  Ch¬ng II: C«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ .
  Ch¬ng III: Thùc nghiÖm.
  Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi em ®· ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña
  thÇy gi¸o –Th.s TrÇn Trung Anh cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« trong bé
  m«n ®o ¶nh vµ viÔn th¸m vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp kÕt hîp víi sù cè
  g¾ng cña b¶n th©n ®Õn nay em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy, nhng
  do thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi cßn h¹n hÑp vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn
  h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong
  nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o trong bé
  m«n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc trän vÑn h¬n.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 3 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 4. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  CH¦¥NG I

  B¶N §å §ÞA H×NH Vµ C¸C PH¦¥NG PH¸P THµNH LËP

  B¶N §å §ÞA H×NH

  1.1. Kh¸i qu¸t Vµ môc ®Ých cña b¶n ®å ®Þa h×nh

  1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh
  B¶n ®å ®Þa h×nh lµ lo¹i b¶n ®å thÓ hiÖn mét c¸ch cã chän läc
  c¸c ®èi tîng tù nhiªn vµ nh©n t¹o cã trªn mÆt ®Êt theo mét tû lÖ nhÊt
  ®Þnh. C¸c yÕu tè néi dung c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®îc biÓu
  thÞ trªn b¶n ®å b»ng c¸c ký hiÖu quy íc hiÖn hµnh.
  Møc ®é chi tiÕt biÓu thÞ néi dung cña b¶n ®å phô thuéc vµo tû
  lÖ vµ môc ®Ých sö dông cña b¶n ®å. C¸c yÕu tè quan träng cÇn chó
  ý khi sö dông b¶n ®å ®Þa h×nh lµ néi dung, tû lÖ, líi chiÕu, thêi gian
  thµnh lËp hay hiÖn chØnh.
  C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh ë nh÷ng d·y tû lÖ: 1: 500, 1: 1.000, 1:
  2.000, 1: 5.000, 1: 10.000, 1: 25.000, 1: 50.000 vµ 1: 100.000 ®îc gäi
  lµ hÖ thèng b¶n ®å ®Þa h×nh c¬ së. Trong ®ã nh÷ng b¶n ®å ë d·y tû
  lÖ: 1: 500, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000 lµ hÖ thèng b¶n ®å ®Þa h×nh
  tû lÖ lín, nh÷ng b¶n ®å ë d·y tû lÖ: 1: 10.000, 1: 25.000 lµ hÖ thèng
  b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ trung b×nh, nh÷ng b¶n ®å tû lÖ 1: 50.000 vµ
  1: 100.000 lµ hÖ thèng b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ nhá.

  1. 1. 2. Môc ®Ých sö dông vµ c¸c yªu cÇu cña b¶n ®å ®Þa h×nh
  B¶n ®å ®Þa h×nh (B§§H) ®îc sö dông rÊt réng r·i trong nhiÒu
  ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c
  nhau th× sö dông B§§H ë gãc ®é kh¸c nhau. ë møc ®é chi tiÕt kh¸c

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 4 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 5. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  nhau cña mçi lo¹i B§§H sÏ ®¸p øng tõng nhu cÇu kh¸c nhau cho môc
  ®Ých sö dông.
  C¸c B§§H tû lÖ lín phôc vô trùc tiÕp cho c¸c c«ng t¸c quy ho¹ch
  vµ thiÕt kÕ chi tiÕt, cô thÓ:
  – C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 2.000 ®îc dïng ®Ó thiÕt kÕ kü thuËt,
  thiÕt kÕ chi tiÕt mÆt b»ng vµ chuyÓn thiÕt kÕ ra thùc ®Þa cho c¸c
  c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông…, lËp b¶n vÏ thi c«ng cho hÖ
  thèng tíi tiªu b»ng thiÕt bÞ ngÇm, thiÕt kÕ x©y dùng c¸c tuyÕn kªnh
  ®µo, c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng ë nh÷ng vïng cã ®Þa h×nh vµ ®Þa
  chÊt phøc t¹p. B¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1: 1.000, 1: 500 dïng ®Ó thiÕt
  kÕ chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë khu vùc cha x©y dùng vµ ®Ó
  ®o vÏ hoµn c«ng c¸c c«ng tr×nh.
  Yªu cÇu vÒ néi dung cña c¸c b¶n ®å ë d·y tû lÖ nµy ph¶i rÊt
  ®Çy ®ñ vµ râ rµng, c¸c ®èi tîng ®Þa vËt thêng ®îc biÓu thÞ theo tû
  lÖ vµ ®óng ký hiÖu quy íc. §é chÝnh x¸c cña b¶n ®å rÊt cao.
  – B¶n ®å ®Þa h×nh 1: 5.000 ®îc dïng ®Ó thµnh lËp tæng b×nh
  ®å thµnh phè, khu c«ng nghiÖp, quy ho¹ch mÆt b»ng cho khu vùc
  cha x©y dùng, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d¹ng th¼ng, lËp thiÕt kÕ kü
  thuËt cho hÖ thèng tíi tiªu trong khu vùc cã diÖn tÝch nhá, cã ®Þa
  h×nh phøc t¹p.
  C¸c B§§H tû lÖ trung b×nh vµ nhá thêng phôc vô cho c¸c c«ng
  t¸c quy ho¹ch, thiÕt kÕ ë møc ®é réng h¬n.
  – B¶n ®å ®Þa h×nh 1: 10.000 ®îc sö dông réng r·i trong ph¸t
  triÓn kinh tÕ còng nh trong qu©n sù.
  + VÒ mÆt kinh tÕ: Nã ®îc dïng lµm quy ho¹ch ruéng ®Êt, ®iÒu
  tra thæ nhìng, thiÕt kÕ hÖ thèng tíi tiªu ë vïng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng,
  chän vÞ trÝ ®Ëp níc thiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng ®Çu mèi c«ng tr×nh,
  x¸c ®Þnh diÖn tÝch vµ khèi lîng hå chøa…, dïng ®Ó th¨m dß vµ quy
  ho¹ch tæng thÓ c¸c vïng kho¸ng s¶n, tiÕn hµnh kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 5 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 6. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  tuyÕn giao th«ng, dïng ®Ó quy ho¹ch qu¶n lý c¸c lo¹i rõng, quy ho¹ch
  tæng thÓ viÖc x©y dùng thµnh phè, khu c«ng nghiÖp.
  + VÒ mÆt qu©n sù: Dïng ®Ó nghiªn cøu ®Þa h×nh, tæ chøc líi
  ho¶ lùc. ChØ huy qu©n ®éi t¸c chiÕn ë vïng d©n c lín. ThiÕt kÕ vµ
  x©y dùng c¸c hÖ thèng phßng thñ, x©y dùng s©n bay, c¸c c«ng tr×nh
  vµ môc tiªu qu©n sù kh¸c.

  – B¶n ®å ®Þa h×nh 1: 25.000 ®îc sö dông
  + VÒ kinh tÕ: Sö dông kh¶o s¸t quy ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ,
  quy ho¹ch ruéng ®Êt trong ph¹m vi réng lín, nghiªn cøu ph©n bæ thæ
  nhìng vµ c©y trång, thiÕt kÕ c¸c hå chøa níc, quy ho¹ch chung cho
  khu vùc th¨m dß vïng má, dïng ®Ó chän lùa c¸c tuyÕn ®êng s¾t, « t«,
  ®êng thuû…
  + VÒ mÆt qu©n sù: Dïng cho nghiªn cøu nhËn ®Þnh t×nh
  h×nh, lËp kÕ ho¹ch vµ chØ huy chiÕn ®Êu,®o nèi ®Þa h×nh, x¸c
  ®Þnh môc tiªu ph¸o kÝch, thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc
  phßng.
  – C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 50.000, 1:100.000 ®îc sö dông trong
  nhiÒu ngµnh kinh tÕ quèc d©n, dïng trong c«ng t¸c kh¶o s¸t s¬ bé
  trong ph¹m vi réng lín, trong quy ho¹ch l·nh thæ vµ tæ chøc c¸c vïng
  kinh tÕ träng ®iÓm, dïng nghiªn cø vÒ mÆt ®Þa chÊt, thuû v¨n cña
  mét vïng réng lín. B¶n ®å 1: 100000 cßn lµ c¬ së ®Þa lý ®Ó thµnh
  lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò tû lÖ lín vµ trung b×nh nh b¶n ®å ®Þa
  chÊt, b¶n ®å thæ nhìng.
  Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña néi dung c¸c B§§H ë nh÷ng d·y tû lÖ
  nµy lµ ph¶i thÓ hiÖn trung thùc, râ rµng, dÔ ®äc, cho phÐp ®Þnh h-
  íng nhanh chãng ë thùc ®Þa, c¸c yÕu tè biÓu thÞ trªn b¶n ®å cÇn
  ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh cña quy ph¹m ®o vÏ vµ

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 6 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 7. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  ký hiÖu B§§H tû lÖ t¬ng øng, hiÖn hµnh. Møc ®é chi tiÕt cña néi
  dung b¶n ®å ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông vµ ®Æc ®iÓm khu
  vùc.

  1.2. c¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh.
  C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm: tû lÖ, phÐp
  chiÕu, hÖ thèng to¹ ®é, c¬ së tr¾c ®Þa, sù ph©n m¶nh vµ bè côc
  cña b¶n ®å.

  1.2.1. Tû lÖ
  Tû lÖ cña b¶n ®å x¸c ®Þnh møc ®é thu nhá cña bÒ mÆt tr¸i
  ®Êt khi biÓu thÞ lªn b¶n ®å. Nã lµ tû sè gi÷a chiÒu dµi mét ®o¹n
  th¼ng trªn b¶n ®å vµ chiÒu dµi cña ®o¹n th¼ng ®ã ngoµi thùc ®Þa.
  Cã 3 h×nh thøc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å:
  – Tû lÖ sè. VÝ dô: 1: 10.000.
  – Tû lÖ ch÷. VÝ dô: “1 cm b¶n ®å b»ng 100m thùc ®Þa”.
  – Tû lÖ thíc. Gåm thíc tû lÖ xiªn vµ thíc tû lÖ th¼ng.
  – Trªn b¶n ®å ®Þa h×nh thêng thÓ hiÖn c¶ ba lo¹i tû lÖ trªn.
  VÒ hÖ thèng tû lÖ b¶n ®å ®Þa h×nh th× níc ta còng dïng c¸c
  d·y tû lÖ nh hÇu hÕt c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi, gåm c¸c tû lÖ 1: 200, 1:
  500, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000, 1: 25.000, 1: 50.000,1:
  100.000 vµ tû lÖ nhá h¬n.Tû lÖ cña b¶n ®å ®Þa h×nh chñ yÕu ®îc
  x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo môc ®Ých sö dông b¶n ®å vµ ®Æc ®iÓm
  khu ®o. Yªu cÇu thiÕt kÕ quy ho¹ch cµng chi tiÕt, ®Þa h×nh, ®Þa vËt
  hay c¸c c«ng tr×nh cÇn x©y dùng cµng phøc t¹p th× yªu cÇu vÒ tû lÖ
  cña b¶n ®å cµng lín.

  1.2.2. PhÐp chiÕu
  PhÐp chiÕu b¶n ®å lµ mét quy luËt to¸n häc cña sù hiÓn thÞ
  bÒ mÆt Elipxoid (hoÆc mÆt cÇu) cña tr¸i ®Êt trªn bÒ mÆt ph¼ng.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 7 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 8. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu phÐp chiÕu kh¸c nhau vµ ®îc ph©n
  thµnh nhiÒu lo¹i nh: phÐp chiÕu ®ång gãc, phÐp chiÕu ®ång diÖn
  tÝch, phÐp chiÕu tù do, hoÆc phÐp chiÕu h×nh nãn, phÐp chiÕu
  h×nh trô,… Mçi lo¹i phÐp chiÕu chØ phï hîp cho tõng ®Æc ®iÓm l·nh
  thæ cña mçi quèc gia vµ tuú thuéc vµo lo¹i b¶n ®å mµ ta cÇn thµnh
  lËp.
  B¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam ®îc thµnh lËp trªn mÆt ph¼ng tõ
  h×nh chiÕu h×nh trô ngang Gauss – Kriuger vµ phÐp chiÕu h×nh trô
  ngang UTM. Ngµy nay níc ta ®ang thèng nhÊt sö dông líi chiÕu VN –
  2000 cho toµn l·nh thæ ViÖt Nam.
  PhÐp chiÕu Gauss- Kruger lµ phÐp chiÕu h×nh trô ngang ®ång
  gãc, l©ý h×nh chiÕu kinh tuyÕn gi÷a mói lµm trôc X vµ lÊy h×nh
  chiÕu cña xÝch ®¹o lµm trôcY, nã øng dông cho tõng mói chiÕu 6 0
  hoÆc 30 cña mÆt ph¼ng Elipxoid. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña phÐp
  chiÕu Gauss – Kriuger lµ
  + Lµ phÐp chiÕu ®ång gãc, t¹i mäi ®iÓm trÞ sè biÕn d¹ng vÒ
  gãc = 0
  + Kinh tuyÕn gi÷a lµ ®êng th¼ng vµ lµ trôc ®èi xøng
  + Kinh tuyÕn gi÷a kh«ng cã biÕn d¹ng vÒ ®é dµi tøc lµ hÖ sè
  biÕn d¹ng ®é dµi theo kinh tuyÕn K0 = 1
  + BiÕn d¹ng chiÒu dµi vµ diÖn tÝch t¨ng tõ kinh tuyÕn gi÷a vÒ
  hai kinh tuyÕn biªn vµ gi¶m tõ xÝch ®¹o vÒ hai cùc
  + Líi chiÕu UTM lµ mét trêng hîp ®Æc biÖt cña líi chiÕu Gauss
  – Kriuger, líi chiÕu Gass – Kriuger cã k0 = 1, líi chiÕu UTM cã k0 =
  0.9999 cho mói 30 vµ cã k0 = 0.9996 cho mói chiÕu 60 biÕn d¹ng
  chiÒu dµi cña líi chiÕu UTM ph©n bè ®Òu trªn toµn mói chiÕu, xuÊt
  hiÖn c¶ phÇn ©m vµ phÇn d¬ng.
  + Líi chiÕu VN – 2000 ®îc x©y dùng phï hîp víi l·nh thæ ViÖt
  Nam , líi chiÕu täa ®é ph¼ng quèc gia ViÖt Nam lµ líi chiÕu chuÈn

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 8 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 9. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  quèc tÕ vÒ mói chiÕu, kinh tuyÕn trung ¬ng, ph©n m¶nh b¶n ®å lÊy
  theo hÖ thèng hiÖn hµnh cã ghi thªm danh ph¸p quèc tÕ.

  1.2.3. HÖ thèng to¹ ®é
  C¸c hÖ thèng to¹ ®é thêng dïng trong tr¾c ®Þa bao gåm: HÖ
  to¹ ®é ®Þa lý, hÖ to¹ ®é vu«ng gãc Gauss- Kriuger, hÖ to¹ ®é vu«ng
  gãc quy íc, hÖ to¹ ®é cùc vµ ®é cao.
  HÖ thèng to¹ ®é trªn b¶n ®å ®îc biÓu thÞ b»ng m¹ng líi to¹ ®é
  ®îc dùng theo phÐp chiÕu cña b¶n ®å. HÖ thèng m¹ng líi to¹ ®é lµ c¬
  së ®Ó thµnh lËp c¸c b¶n ®å vµ ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c ®o ®¹c
  kh¸c trªn b¶n ®å.
  B¶n ®å ®Þa h×nh ë níc ta tríc ®©y ®îc thµnh lËp trªn c¬ së hÖ
  to¹ ®é HN –72. HiÖn nay Bé Tµi nguyªn M«i trêng (tríc kia lµ Tæng
  côc §Þa chÝnh ) thèng nhÊt sö dông hÖ to¹ ®é VN – 2000 vµ hÖ ®é
  cao Hßn DÊu – H¶i Phßng lµm c¬ së cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å c¸c
  lo¹i.

  1.2.4. C¬ së tr¾c ®Þa
  C¬ së tr¾c ®Þa ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm:

  1.2.4.1. KÝch thíc Elipxoid
  HiÖn nay theo quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ sè:
  83/2000/Q§ – TTg ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2000 th× kÓ tõ ngµy
  12/08/2000 níc ta sö dông HÖ quy chiÕu vµ HÖ to¹ ®é quèc gia míi:
  VN- 2000 thay thÕ HÖ quy chiÕu vµ HÖ to¹ ®é quèc gia Hµ Néi
  1972. HÖ quy chiÕu vµ HÖ to¹ ®é quèc gia VN- 2000 cã c¸c tham sè
  chÝnh nh sau:
  a. Elipxoid quy chiÕu WGS- 84 cã:
  + B¸n trôc lín: a = 6378137,000 m.
  + §é dÑt f = 1: 298.257223563.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 9 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 10. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  + Tèc ®é quay quanh trôc w = 7292115.10 -11 radian/s.
  VÞ trÝ Elipxoid quy chiÕu quèc gia: Elipxoid WGS- 84 toµn cÇu
  ®îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ (®Þnh vÞ) phï hîp víi l·nh thæ ViÖt Nam trªn c¬
  së sö dông c¸c ®iÓm GPS cã ®é cao thuû chuÈn ph©n bè ®Òu trªn
  l·nh thæ.
  b. §iÓm gèc to¹ ®é quèc gia: §iÓm N00 ®Æt t¹i ViÖn nghiªn cøu
  ®Þa chÝnh thuéc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng.
  c. Líi to¹ ®é ph¼ng c¬ b¶n: Líi chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc
  UTM quèc tÕ.
  d. Chia mói vµ ph©n m¶nh hÖ thèng b¶n ®å c¬ b¶n: Theo hÖ
  thèng líi chiÕu UTM quèc tÕ, danh ph¸p tê b¶n ®å theo hÖ thèng
  hiÖn hµnh cã chó thÝch danh ph¸p UTM quèc tÕ.

  1.2.4.2. Líi khèng chÕ c¬ b¶n nhµ níc
  – Líi tam gi¸c vµ ®êng chuyÒn h¹ng I, II, III, IV.
  – Líi ®é cao h¹ng I, II, III, IV.

  1.2.4.3. Líi khèng chÕ c¬ së (líi t¨ng dµy)
  – Líi gi¶i tÝch vµ ®êng chuyÒn cÊp 1, 2.
  – Líi ®é cao kü thuËt.

  1.2.4.4. Líi khèng chÕ ®o vÏ
  – Líi tam gi¸c nhá, ®êng chuyÒn kinh vÜ vµ giao héi mÆt
  ph¼ng.
  – Líi ®é cao kinh vÜ, ®é cao lîng gi¸c.

  1.2.5. Sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa h×nh

  B¶n ®å ®Þa h×nh ®îc thµnh lËp trªn tõng vïng réng lín vµ phñ
  kh¾p toµn quèc nªn tiÖn cho viÖc ®o vÏ, qu¶n lý vµ sö dông ta cÇn
  ph¶i ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè m¶nh.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 10 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 11. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè m¶nh b¶n ®å lµ dùa vµo mét hÖ
  thèng ký hiÖu riªng biÖt ®èi víi tõng khu vùc, cho tõng lo¹i tû lÖ vµ
  tõng m¶nh b¶n ®å. Ký hiÖu riªng cña mçi m¶nh b¶n ®å gäi lµ danh
  ph¸p (sè hiÖu) cña m¶nh b¶n ®å ®ã.

  C¬ së cña sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè c¸c m¶nh b¶n ®å ®Þa
  h×nh lµ dùa theo c¸c ®êng kinh tuyÕn vµ c¸c ®êng vÜ tuyÕn. Tríc hÕt
  lµ sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1: 1000000, sau ®ã
  c¸c m¶nh b¶n ®å ®Þa h×nh cã tû lÖ lín h¬n sÏ ®îc ph©n m¶nh vµ
  ®¸nh sè dùa trªn c¬ së cña sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè cña b¶n ®å
  ®Þa h×nh 1: 1.000.000.

  1.2.5.1. Sù ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè cña b¶n ®å ®Þa h×nh 1:
  1.000.000
  C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 1.000.000 ®îc ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè
  thèng nhÊt trªn toµn thÕ giíi.
  Theo c¸c kinh tuyÕn c¸ch nhau mét hiÖu ®é kinh ∆λ = 60, ngêi
  ta chia bÒ mÆt tr¸i ®Êt ra c¸c mói 6 0 vµ ®îc ®¸nh dÊu lÇn lît b»ng c¸c
  ch÷ sè ¶ RËp tõ 1 ®Õn 60 b¾t ®Çu tõ kinh tuyÕn 180 0 theo chiÒu ng-
  îc kim ®ång hå (tõ T©y sang §«ng).
  MÆt kh¸c theo c¸c vÜ tuyÕn c¸ch nhau mét hiÖu ®é vÜ ∆ϕ = 40
  chia bÒ mÆt tr¸i ®Êt thµnh c¸c ®ai 40 b¾t ®Çu tõ xÝch ®¹o vÒ hai
  cùc. C¸c ®ai ®îc ®¸nh dÊu lÇn lît b»ng ch÷ c¸i La tinh tõ A ®Õn V.
  Nh vËy bÒ mÆt tr¸i ®Êt ®îc chia ra thµnh c¸c h×nh thang cã
  kÝch thíc 40 x 60. Mçi h×nh thang nh vËy nã biÓu thÞ trän vÑn 1 m¶nh
  b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 1000000. Danh ph¸p cña tê b¶n ®å nµy lµ sù
  biÓu thÞ gi÷a ch÷ c¸i tªn ®ai vµ sè hiÖu cña mói chia nh trªn.
  VÝ dô: Danh ph¸p cña tê b¶n ®å 1: 1.000.000 lµ: F – 48.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 11 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 12. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  1.2.5.2. Sù ph©n m¶nh, ®¸nh sè cña b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 100.000
  M¶nh b¶n ®å 1: 1.000.000 chia thµnh 12 hµng x 12 cét theo
  kinh ®é vµ vÜ ®é, ®îc 144 m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1: 100.000, ®¸nh dÊu
  b»ng c¸c ch÷ sè ¶ RËp tõ 1 ÷ 144 lÇn lît tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn
  xuèng díi. Danh ph¸p cña m¶nh 1: 100.000 bao gåm danh ph¸p m¶nh
  1: 1.000.000 kÌm theo sè thø tù cña m¶nh chia ®ã.
  VÝ dô: F – 48 – 50.
  B¶n ®å 1: 100.000 lµ c¬ së ®Ó ph©n m¶nh vµ ®¸nh sè c¸c b¶n
  ®å tû lÖ lín h¬n.

  1.2.5.3. Ph©n m¶nh, ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 50.000
  Chia m¶nh 1: 100.000 thµnh 4 m¶nh tû lÖ 1: 50.000 vµ ®îc
  ®¸nh dÊu b»ng ch÷ c¸i: A, B, C, D theo nguyªn t¾c nh trªn. Danh ph¸p
  cña m¶nh 1: 50.000 bao gåm danh ph¸p m¶nh 1: 100.000 cïng víi c¸c
  ch÷ c¸i t¬ng øng ë trªn.
  VÝ dô: F – 48 – 50 – A.

  1.2.5.4. Ph©n m¶nh, ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 25.000
  Chia m¶nh 1: 50.000 thµnh 4 phÇn sÏ nhËn ®îc 4 m¶nh tû lÖ 1:
  25.000 vµ ®îc ®¸nh dÊu b»ng ch÷ viÕt thêng a, b, c, d. Danh ph¸p cña
  m¶nh b¶n ®å 1: 25.000 lµ danh ph¸p cña m¶nh b¶n ®å 1: 50.000
  ghÐp víi dÊu hiÖu ®· ®¸nh dÊu m¶nh 1: 25.000 t¬ng øng.
  VÝ dô: F – 48 -50 -A- a.

  1.2.5.5. Ph©n m¶nh, ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 10.000

  Chia m¶nh 1: 25.000 thµnh 4 m¶nh tû lÖ 1: 10.000 vµ ®¸nh sè
  1, 2, 3, 4. Danh ph¸p cña m¶nh 1: 10.000 gåm danh ph¸p m¶nh 1:
  25.000 ghÐp víi sè thø tù cña m¶nh 1: 10.000 t¬ng øng.

  VÝ dô: F – 48 – 50 – A – a – 1.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 12 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 13. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  1.2.5.6. Ph©n m¶nh, ®¸nh sè b¶n ®å 1: 5.000
  M¶nh b¶n ®å 1: 5.000 ®îc chia tõ m¶nh b¶n ®å 1: 100.000 theo
  vÜ ®é lµ 16 hµng vµ theo kinh ®é lµ 24 cét thµnh 384 m¶nh tû lÖ 1:
  5.000, ®îc ®¸nh sè thø tù tõ tr¸i qua ph¶i tõ trªn xuèng díi b¾ ®Çu tõ 1
  ÷ 384.
  Danh ph¸p m¶nh b¶n ®å 1: 5.000 bao gåm danh ph¸p cña m¶nh
  1: 100.000 ®em chia cïng víi sè thø tù cña m¶nh chia 1: 5.000 ®îc ®Ó
  trong ngoÆc ®¬n.
  VÝ dô: F – 48 – 50 -(100).

  1.2.5.7. Ph©n m¶nh, ®¸nh sè b¶n ®å 1: 2.000
  Chia m¶nh b¶n ®å 1: 5.000 thµnh 3 hµng 2 cét ®îc 6 m¶nh tû lÖ
  1: 2.000, c¸c m¶nh chia ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ thêng: a, b, c, d,
  e, f.
  Danh ph¸p m¶nh 1: 2.000 gåm danh ph¸p cña m¶nh 1: 5.000
  kÌm theo dÊu hiÖu cña m¶nh chia t¬ng øng. Trong ®ã sè thø tù cña
  m¶nh 1: 5.000 vµ dÊu hiÖu cña m¶nh chia 1: 2.000 ®îc cïng ®Ó trong
  dÊu ngoÆc ®¬n.
  VÝ dô: F – 48 – 50 – (100-a).
  – C¸c b¶n ®å tû lÖ lín h¬n ®îc chia theo líi « vu«ng.

  1.2.6. Bè côc cña b¶n ®å
  Bao gåm sù tr×nh bµy khung, c¸c néi dung trong vµ ngoµi
  khung, sù ®Þnh híng cña b¶n ®å vµ c¸ch bè trÝ l·nh thæ trong khung.
  Khung b¶n ®å bao gåm khung trong vµ khung ngoµi. Khung
  trong cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®îc t¹o bëi 2 kinh tuyÕn biªn vµ 2 vÜ
  tuyÕn biªn. T¹i 4 gãc khung cã ghi râ to¹ ®é ®Þa lý ϕ, λ. Ngoµi ra cßn
  cã khung ®é phót gi©y c¸ch khung trong vÒ phÝa ngoµi 0,6mm (®èi
  víi b¶n ®å 1: 10.000 ÷ 1: 25.000).

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 13 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 14. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Bªn trong khung trong cña b¶n ®å lµ sù thÓ hiÖn néi dung b¶n
  ®å vµ m¹ng líi to¹ ®é vu«ng gãc.
  C¸c néi dung tr×nh bµy bªn ngoµi khung b¶n ®å bao gåm: Danh
  ph¸p, tªn m¶nh, tªn khu vùc ®o vÏ, ghi chó tû lÖ, gi¶i thÝch ký hiÖu …

  1. 3. Néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh

  C¸c néi dung c¬ b¶n cÇn thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa h×nh bao
  gåm c¸c yÕu tè sau:
  – §iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa.
  – §iÓm d©n c.
  – C¸c ®èi tîng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi.
  – M¹ng líi giao th«ng vµ c¸c thiÕt bÞ phô thuéc.
  – M¹ng líi thuû hÖ vµ c¸c c«ng tr×nh phô thuéc.
  – D¸ng ®Êt vµ chÊt ®Êt.
  – Líp phñ thùc vËt.
  – §Þa giíi, ranh giíi hµnh chÝnh – chÝnh trÞ vµ têng rµo.
  – §Þa danh vµ c¸c ghi chó cÇn thiÕt kh¸c.
  TÊt c¶ c¸c ®èi tîng nãi trªn ®îc thÓ hiÖn trªn B§§H víi ®é chi tiÕt
  cao vµ ®îc ghi chó vÒ c¸c ®Æc trng chÊt lîng vµ sè lîng.
  Ngoµi ra khi sö dông B§§H th× viÖc ®Þnh híng cã ý nghÜa rÊt
  quan träng. Do vËy c¸c vËt ®Þnh híng còng lµ yÕu tè tÊt yÕu cña néi
  dung b¶n ®è ®Þa h×nh.
  ♦ §Þa vËt ®Þnh híng.
  Lµ ®Þa vËt dÔ dµng nhËn biÕt ngoµi thùc ®Þa, nã cho phÐp
  x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ nhanh chãng vµ chÝnh x¸c trªn b¶n ®å. C¸c vËt
  ®Þnh híng cã thÓ lµ: toµ th¸p , nhµ thê, c©y ®éc lËp, ng· t ®êng…
  ♦ §iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 14 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 15. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  §èi víi b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10.000 vµ lín h¬n th× nãi chung
  c¸c ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa cã ch«n mèc cè ®Þnh ph¶i biÓu thÞ
  lªn b¶n ®å.
  Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1: 25.000 ®Õn 1: 100.000 biÓu
  thÞ c¸c ®iÓm cña m¹ng líi tr¾c ®Þa nhµ níc h¹ng I, II, III, IV, c¸c ®iÓm
  ®êng chuyÒn vµ ®iÓm thuû chuÈn.
  ♦ §iÓm d©n c.
  D©n c lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña b¶n ®å
  ®Þa h×nh. Khi thÓ hiÖn c¸c ®iÓm d©n c trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ph¶i
  gi÷ ®îc ®Æc trng cña chóng vÒ quy ho¹ch vµ cÊu tróc.
  B¶n ®å tû lÖ cµng lín th× sù biÓu thÞ c¸c ®iÓm d©n cµng chi
  tiÕt. C¸c ®iÓm d©n c ®îc ®Æc trng bëi kiÓu c tró, sè ngêi vµ ý nghÜa
  hµnh chÝnh, chÝnh trÞ cña nã, nh: c¸c thµnh phè, c¸c kiÓu d©n c
  thµnh phè, kiÓu d©n c n«ng th«n. KiÓu d©n c ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n
  ®å ®Þa h×nh b»ng kiÓu ghi chó tªn cña nã.
  Trªn b¶n ®å tû lÖ 1:10.000 vµ 1: 25.000 c¸c ®iÓm d©n c ®îc
  biÓu thÞ b»ng ký hiÖu quy íc ®èi víi c¸c ng«i nhµ vµ c¸c vËt kiÕn tróc
  riªng biÖt, nhng trong ®ã ®· cã sù lùa chän nhÊt ®Þnh.
  ♦ C¸c ®èi tîng kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi.
  C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i biÓu thÞ tÝnh chÊt kinh tÕ, v¨n
  ho¸ x· héi cña chóng nh: nhµ m¸y, nhµ thê, UBND, chïa , bu ®iÖn,
  nghÜa trang, tîng ®µi, trêng häc, bÖnh viÖn, c¸c ®êng d©y ®iÖn cao
  thÕ – h¹ thÕ, ®êng d©y th«ng tin…
  Nãi chung c¸c ®èi tîng kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi khi biÓu thÞ ph¶i
  cã sù lùa chän tuú theo tû lÖ b¶n ®å; u tiªn biÓu thÞ c¸c ®èi tîng cã ý
  nghÜa lÞch sö, v¨n ho¸ hoÆc ý nghÜa ph¬ng vÞ. Ghi chó chiÒu cao
  cho c¸c ®èi tîng tõ 15 m trë lªn vµ ghi chó riªng nÕu cã.
  ♦ §êng giao th«ng vµ c¸c thiÕt bÞ phô thuéc.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 15 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 16. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  HÖ thèng giao th«ng bao gåm c¸c lo¹i: §êng s¾t, ®êng « t«, ®-
  êng ®Êt, ®êng mßn, ®êng bê ruéng vµ c¸c s©n bay, bÕn tµu thuyÒn,
  bÕn ®ß, bÕn phµ…
  – C¸c thiÕt bÞ phô thuéc gåm c¸c lo¹i cÇu, cèng b¾c qua ®êng.
  C¸c cÇu « t« qua ®êng ®Òu ph¶i ghi chó vËt liÖu lµm cÇu, träng t¶i
  cÇu, chiÒu dµi, chiÒu réng, ghi chó ®Çy ®ñ tªn riªng nÕu cã.
  Trªn c¸c b¶n ®å tû lÖ 1: 10.000 vµ lín h¬n ph¶i biÓu thÞ tÊt c¶
  m¹ng líi giao th«ng vµ c¸c ®èi tîng liªn quan.
  Trªn c¸c b¶n ®å tû lÖ 1: 25.000 vµ nhá h¬n th× sù biÓu thÞ hÖ
  thèng ®êng giao th«ng cã sù chän läc lÊy bá kh¸i qu¸t cao h¬n. ¦u tiªn
  chän läc theo ý nghÜa cña tõng con ®êng.
  Khi biÓu thÞ hÖ thèng giao th«ng cÇn lu ý ®Õn c¸c cÊp ®êng,
  c¸c ®o¹n ®êng ®¾p cao, xÎ s©u, cÇu cèng, vµ híng ®i tiÕp theo.
  §èi víi ®êng s¾t khi biÓu thÞ cÇn ph©n lo¹i ®é réng ®êng ray
  vµ lu ý ®Õn c¸c ®èi tîng liªn quan nh: nhµ ga, nhµ tuÇn phßng…
  §èi víi ®êng « t« cÇn thÓ hiÖn chÊt liÖu r¶i mÆt, ®é réng lßng
  ®êng vµ tªn ®êng b»ng ghi chó.
  ♦ Thuû hÖ vµ c¸c c«ng tr×nh phô thuéc.
  C¸c yÕu tè thuû hÖ ®îc biÓu thÞ chi tiÕt trªn b¶n ®å ®Þa h×nh,
  gåm ®êng bê, ®êng mÐp níc cña biÓn, hå, s«ng ngßi, kªnh, m¬ng,
  r¹ch… Khi biÓu thÞ cÇn t¸ch biÖt ®êng bê, ®êng mÐp níc.
  Tuú theo tû lÖ cña b¶n ®å vµ ®é réng cña s«ng, hå, kªnh, m-
  ¬ng… mµ ta thÓ hiÖn nã b»ng nÐt ®«i hay nÐt ®¬n.
  Trªn b¶n ®å biÓu thÞ tÊt c¶ c¸c con s«ng cã chiÒu dµi tõ 1 cm
  trë lªn. §é réng, ®é s©u, ®é cao mùc níc cña s«ng ®îc tÝnh b»ng mÐt
  vµ ®îc biÓu thÞ b»ng ghi chó. Ph¶i x¸c ®Þnh vµ biÓu thÞ chÊt liÖu
  ®¸y, híng níc ch¶y.
  Ngoµi c¸c yÕu tè thuû hÖ chÝnh nªu trªn, trªn b¶n ®å ®Þa h×nh
  cßn thÓ hiÖn c¸c nguån níc tù nhiªn vµ nh©n t¹o nh giÕng níc, m¹ch

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 16 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 17. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  níc… vµ c¸c ®èi tîng liªn quan nh: tr¹m b¬m, m¸ng dÉn níc, cèng, c¸c
  lo¹i ®ª, ®Ëp…

  ♦ D¸ng ®Êt vµ chÊt ®Êt.
  §Þa h×nh ®îc thÓ hiÖn lªn b¶n ®å b»ng ®êng b×nh ®é. Nh÷ng
  yÕu tè d¸ng ®Êt mµ ®êng b×nh ®é kh«ng thÓ hiÖn ®îc th× thÓ hiÖn
  b»ng ký hiÖu riªng vµ ghi chó.
  T¹i nh÷ng ®iÓm ®Æc trng cña ®Þa h×nh nh: ®Ønh nói, yªn
  ngùa, lßng ch¶o, thung lòng, ng· ba ®êng, ch©n vËt ®Þnh híng… cÇn
  ph¶i ghi chó ®iÓm ®é cao ®Ó t¨ng cêng cho biÓu thÞ ®Þa h×nh.
  T¹i nh÷ng n¬i ®Þa h×nh phøc t¹p nÕu ®êng b×nh ®é c¬ b¶n
  kh«ng ®ñ m« t¶ th× cã thÓ sö dông c¸c lo¹i ®êng b×nh ®é nöa
  kho¶ng cao ®Òu, ®êng b×nh ®é phô, vµ ký hiÖu ®Þa h×nh kh¸c.
  VÒ lo¹i ®Êt vµ chÊt ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ®îc biÓu thÞ
  theo tr¹ng th¸i bÒ mÆt vµ ph©n ra c¸c lo¹i: ®¸, sái, c¸t, bïn, sÐt. Cßn
  c¸c yÕu tè kh¸c biÓu thÞ theo yªu cÇu cô thÓ.
  ♦ Thùc vËt.
  §èi víi th¶m thùc vËt ph¶i ®iÒu tra biÓu thÞ chÝnh x¸c nh: lo¹i
  rõng, c©y c«ng nghiÖp, c©y n«ng nghiÖp, rau mµu vµ c¸c lo¹i cá…
  C©y vµ côm c©y ®éc lËp ph¶i ®o ®é cao, ®êng kÝnh th©n c©y vµ
  biÓu thÞ ®Çy ®ñ ë c¸c tû lÖ b¶n ®å.
  Ranh giíi cña c¸c khu thùc phñ ®îc biÓu thÞ b»ng c¸c ®êng
  chÊm, ë diÖn tÝch bªn trong ®êng viÒn th× vÏ c¸c ký hiÖu quy íc ®Æc
  trng cho tõng lo¹i thùc vËt. Khi biªn vÏ thùc vËt ph¶i lùa chän vµ kh¸i
  qu¸t; viÖc chän läc thêng dùa theo tiªu chuÈn kÝch thíc vµ diÖn tÝch
  nhá nhÊt cña c¸c ®êng viÒn ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å.
  ♦ §Þa giíi, ranh giíi têng rµo.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 17 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 18. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh khi thÓ hiÖn ®Þa giíi hµnh chÝnh
  th× ngoµi ®êng biªn giíi quèc gia cßn ph¶i biÓu thÞ ®Çy ®ñ ®Þa giíi
  hµnh chÝnh cña c¸c cÊp.
  C¸c ®êng ranh giíi ph©n chia hµnh chÝnh ®ßi hái ph¶i thÓ hiÖn
  râ rµng chÝnh x¸c theo hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh (theo c¸c tµi liÖu
  chÝnh thøc cña nhµ níc). C¸c mèc ®Þa giíi khi ®o vÏ ph¶i x¸c ®Þnh
  chÝnh x¸c vµ vÏ ®óng vÞ trÝ. §êng ranh giíi hµnh chÝnh cÊp cao ®îc
  thay thÕ cho ®êng ranh giíi hµnh chÝnh cÊp thÊp vµ ph¶i ®îc khÐp
  kÝn.
  Ranh giíi thùc vËt vµ ranh giíi c¸c ®Þa vËt kh¸c ph©n ra lo¹i
  chÝnh x¸c vµ kh«ng chÝnh x¸c. ThÓ hiÖn b»ng ký hiÖu t¬ng øng.
  ♦ §Þa danh vµ c¸c ghi chó kh¸c.
  Tªn gäi vïng d©n c ph¶i ®îc ®iÒu tra t¹i UBND c¸c ®Þa ph¬ng.
  Tªn s«ng, nói, c¸c di tÝch v¨n ho¸… ph¶i biÓu thÞ theo c¸ch gäi phæ
  th«ng, l©u ®êi cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng.
  Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh tÊt c¶ c¸c ghi chó b»ng ch÷ hay b»ng
  sè ph¶i theo kiÓu ch÷ vµ kÝch cì tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh.
  Kho¶ng c¸ch gi÷a ghi chó vµ ký hiÖu ®îc quy ®Þnh trong quy
  ph¹m vµ ký hiÖu hiÖn hµnh.
  TÊt c¶ c¸c ghi chó b»ng sè, ph©n sè ®Òu viÕt song song víi
  khung Nam b¶n ®å ( trõ ghi chó sè tÇng nhµ, sè ®êng b×nh ®é, ®-
  êng d©y, sè èng dÉn, tªn ®êng, tªn s«ng suèi…). Víi ®é réng, ®é s©u
  vµ chÊt ®¸y cña s«ng suèi th× ghi vµo bªn trong lßng s«ng däc theo
  ký hiÖu mòi tªn ®é réng, ®é s©u ®Æt t¹i n¬i ®o nÕu s«ng suèi ®ñ
  réng; c¸c trêng hîp kh¸c ®Æt song song víi khung Nam b¶n ®å.

  1. 4. §é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh.
  Trªn b¶n ®å ®Þa h×nh, chñ yÕu ®îc thÓ hiÖn 3 néi dung c¬
  b¶n lµ: VÞ trÝ c¸c ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa; vÞ trÝ cïng c¸c th«ng

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 18 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 19. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  tin vÒ néi dung cña ®iÓm ®Þa vËt; sù biÓu thÞ ®Þa h×nh b»ng ®êng
  b×nh ®é vµ ®iÓm ghi chó ®é cao, ®iÓm ®Æc trng ®Þa h×nh. §é
  chÝnh x¸c cña viÖc thÓ hiÖn 3 néi dung trªn sÏ quyÕt ®Þnh ®é chÝnh
  x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh.
  Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh quy ®Þnh: Sai sè giíi h¹n vÞ
  trÝ ®iÓm khèng chÕ mÆt ph¼ng cña líi khèng chÕ ®o vÏ sau b×nh
  sai so víi ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa cÊp cao gÇn nhÊt kh«ng vît qu¸
  0,2mm ë vïng quang ®·ng vµ 0,3mm ë vïng rËm r¹p (tÝnh theo tû lÖ
  b¶n ®å).
  Sai sè giíi h¹n cña ®iÓm khèng chÕ ®é cao ®o vÏ sau b×nh sai
  so víi ®é cao cña mèc ®é cao gÇn nhÊt kh«ng vît qu¸ 1/5 kho¶ng cao
  ®Òu c¬ b¶n ë vïng ®ång b»ng vµ 1/3 kho¶ng cao ®Òu c¬ b¶n ë vïng
  nói.
  §é chÝnh x¸c vÞ trÝ mÆt b»ng c¸c ®iÓm ®Þa vËt ®îc ®Æc trng
  bëi sai sè trung b×nh vÞ trÝ ®iÓm cña chóng so víi ®iÓm khèng chÕ
  ®o vÏ gÇn nhÊt ( ®iÓm khèng chÕ mÆt ph¼ng). Ngêi ta thêng quy
  ®Þnh sai sè nµy kh«ng lín qu¸ 0,5mm trªn b¶n ®å víi c¸c ®Þa vËt chñ
  yÕu, râ nÐt hoÆc ®èi víi khi thµnh lËp b¶n ®å ë vïng ®ång b»ng,
  vïng ®åi. Vµ sai sè nµy kh«ng vît qu¸ 0,7mm trªn b¶n ®å ®èi víi c¸c
  ®Þa vËt thø yÕu cã ®êng viÒn kh«ng râ rµng hoÆc lµ ®èi víi khi
  thµnh lËp b¶n ®å ë vïng nói, nói cao.
  §èi víi c¸c khu vùc Èn khuÊt, ®Çm lÇy… c¸c sai sè biÓu thÞ
  d¸ng ®Êt nãi trªn ®îc phÐp t¨ng lªn 1,5 lÇn.

  1. 5. C¸c ph¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh

  Cã 3 ph¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 19 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

 20. §å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa

  1. 5.1. §o trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa

  1.5.1.1. Ph¬ng ph¸p ®o vÏ bµn ®¹c
  §îc ¸p dông ë khu vùc kh«ng lín, b»ng ph¼ng, cã ®é dèc díi 60
  hoÆc khi kh«ng cã tµi liÖu bay chôp. ChuyÓn tÊt c¶ c¸c ®iÓm khèng
  chÕ lªn v¸n (giÊy båi lªn nÒn cøng b»ng b¶n kÏm, gç hoÆc nh«m) sau
  ®ã tiÕn hµnh ®o vÏ. §o chi tiÕt trªn tr¹m m¸y ®îc tiÕn hµnh b»ng ph-
  ¬ng ph¸p cùc. Khi ®é dèc nhá h¬n 30 cã thÓ dïng m¸y thuû chuÈn
  hoÆc tia ng¾m ngang cña m¸y bµn ®¹c ®o ®é cao cña ®iÓm mia chi
  tiÕt. Khi ®o vÏ chi tiÕt ph¶i x¸c ®Þnh vµ ®a lªn b¶n vÏ ®é cao c¸c
  ®iÓm ®Æc trng cña ®Þa h×nh. Trªn c¬ së ®é cao cña c¸c ®iÓm mia
  chi tiÕt vÏ ®êng b×nh ®é ngay t¹i thùc ®Þa.
  – ¦u ®iÓm: Thao t¸c ®o vÏ ®¬n gi¶n, c¸c ®iÓm nèi Ýt bÞ nhÇm
  lÉn, cã thÓ kiÓm tra sai sãt trùc tiÕp, gi¶m bít khèi lîng tÝnh to¸n….
  – Nhîc ®iÓm: ChÞu ¶nh hëng cña yÕu tè thêi tiÕt, vµ cña ®Þa
  h×nh, ®Þa vËt phøc t¹p dÔ bÞ h háng nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt, c«ng
  t¸c lu tr÷ b¶n vÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, thêi gian ngoµi trêi chiÕm 80%
  ®é chÝnh x¸c kh«ng cao chØ cho phÐp ®o ë khu vùc nhá.

  1.5.1.2. Ph¬ng ph¸p ®o vÏ toµn ®¹c
  Thêng ®îc sö dông ®Ó ®o vÏ ë khu vùc kh«ng lín, ë khu d©n c
  nhµ cao tÇng, c©y cèi che phñ nhiÒu hoÆc trêng hîp chØ ®o vÏ d¸ng
  ®Êt ë khu vùc ®· x©y dùng vµ khu vùc cã d¹ng dµi hÑp mµ c¸c ph¬ng
  ph¸p kh¸c sö dông kh«ng kinh tÕ. M¸y ®îc sö dông ®o vÏ lµ m¸y toµn
  ®¹c ®iÖn tö hoÆc m¸y kinh vÜ. C¸c sè liÖu ®o gãc, kho¶ng c¸ch, ®îc
  ghi vµo sæ ®o vµ vÏ s¬ ho¹ c¸c ®iÓm chi tiÕt kÌm theo. Trªn s¬ ®å
  thÓ hiÖn c¸c ®iÓm ®Þnh híng, ®iÓm mia ®Æc trng ®Þa h×nh vµ c¸c
  ghi chó cÇn thiÕt kh¸c. Tû lÖ s¬ ®å xÊp xØ b»ng tû lÖ b¶n ®å cÇn
  ®o vÏ. ViÖc tÝnh to¸n vµ triÓn c¸c ®iÓm chi tiÕt lªn v¸n vÏ ®îc thùc
  hiÖn ë trong phßng.

  SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 20 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: