Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi – Download File Word, PDF

258 lượt xem

ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi
Nội dung Text: ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi


Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn công trình và chọn phương án móng:
Dựa vào điều kiện địa chất thuỷ văn nơi xây dựng công trình và dựa vào tải trọng
công trình tác dụng lên nền đất, khoảng cách các móng ta chọn phương án móng như sau :
Móng đơn cho trục 5

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi File Word, PDF về máy

ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN MÓNG
  Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn công trình và chọn phương án móng:
  Dựa vào điều kiện địa chất thuỷ văn nơi xây dựng công trình và dựa vào t ải tr ọng
  công trình tác dụng lên nền đất, khoảng cách các móng ta chọn phương án móng như sau :
  Móng đơn cho trục 5.
  • Kết quả thí nghiệm địa chất nơi công trình xây dựng có kết quả như sau :
  T h ∆ γ W Wnh Wd ϕTC CTC
  T Tên lớp đất (m) % % % daN/cm
  daN/cm2 daN/cm3 độ
  2

  1 Á cát 0,5 2,66 1,95 18 22 16 22 0,2
  2 Á sét 2,5 2,68 1.98 20 25 16 20 0,18
  3 Cát hạt trung ∝ 2,65 2 2,5 28 0,08
  * Kết quả thí nghiệm nén lún :
  Hệ số rổng ei ứng với các cấp áp lực pi
  TT e0 e1 e2 e3 e4
  (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2)
  1 0,61 0,575 0,555 0,540 0,53
  2 0,649 0,614 0,589 0,571 0,5666
  3 0,681 0,649 0,629 0,612 0,601
  SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
  – Bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 11,5 MPa ; Rbt = 0,9 MPa .
  – Thép AI có: Rs = Rsc = 225 MPa ; Rsw = 175 MPa
  – Thép AII có: Rs = Rsc = 280 MPa ; Rsc = 225 MPa
  I. Tính toán móng đơn M1 (trục A khung K5)
  1. Nội lực tính toán : Sử dụng tổ hợp nội lực N
  khung cộng với tải trọng phần ngầm để tính . M
  Q

  – Trọng lượng giằng móng (20x30cm):
  N

  PGM = 1,1×0,2×0,3×3,9×2,5 = 6,43 kN Q

  – Trọng lượng bản thân cột và phần trát M = M + Q.h

  PC=1,1x25x2,95×0,2×0,35 + 1,3x16x2,95x2x(0,35+0,2)x0,015 = 6,69 kN
  -Tải trọng tác dụng vào nút móng do tường và cửa .
  g = gt x St + nc x gc x Sc

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 1

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  +Cửa: được làm bằng kính khung thép nên gc=40 daN/m2, chiều cao tầng ht=3,6m,
  chiều dài dầm phụ là 3,9m diện tích cửa kính là :
  Diện tích cửa sổ cao 1,8m, rộng 3m cửa xây cách mặt sàn là 90cm
  Sc= 1,8×3=5,4 m2
  +Tường xây cao bằng chiều cao tầng trừ đi chiều cao dầm và cửa

  Diện tích tường: St = 3,9x(3,6 – 0,3) – 5,4 = 7,47 (m2)
  + Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường δ=20cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm
  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 ×1500×0,2 + 2×1,3×1600×0,015 = 392,4 daN/m2
  Trọng lượng do tường và cửa tác dụng vào nút móng sẽ là:
  g = gt xSt + ncxgcxSc = 3,924×7,47 + 1,3×0,40×5,4 = 32,12 kN

  -Tường ngăn : Được chia 300 so với cột (tường này xây trên dầm khung) tác dụng vào nút:
  1 3 1 3
  Diện tích tường: St = x(ht-hd) x(ht-hd) x = .(3,9-0,45)2. =2,956 m2
  2 3 2 3

  Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường dày δ= 220cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm

  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 .1500.0,2 + 2 .1,3.1600 .0,015 = 392,4 daN/m
  pt = gt x st = 3,92 x 2,956= 11,587 kN
  Trọng lượng tầng 1 tác dụng vào nút (móng):
  P TT = PGM + PC + Pt +c +Ptng = 6,43+6,96+32,12+11,587 = 57,01 kN

  – Từ kết quả tính toán của khung (ở chương IV) ta lấy những giá trị lớn nhất trong tổ
  hợp để tính . Bảng tổng hợp kết quả tính toán tải trọng của khung như sau:
  Trục A Khung K5
  Nội lực
  Giá trị tính toán Hệ số Giá trị tiêu chuẩn
  M(kN.m) 51,98 1,15 45,2
  N(kN) 596,99+57,01 = 642,5 1,15 558,7
  Q(kN) 19,7 1,15 17,13
  giaù tínhtoaùn
  trò
  Giá trị tiêu chuẩn :
  Heäsoá
  2. Chọn chiều sâu chôn móng :
  Chọn hcm = 2m 0,00
  ÑaáTN
  t
  3. Xác định kích thước sơ bộ đáy móng :
  Chọn sơ bộ diện tích đáy móng :

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 2

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  N TC
  Fm ≥
  R TC − γ tb × hcm
  Áp lực tiêu chuẩn của đất nền,
  RTC =A.b.γ + B.hcm.γ +DxCTC
  vì móng đặt ở lớp 2 Á cát có ϕTC = 20 0 (Tra bảng 2-2 sách nền và móng) ta có:
  Với : ϕTC = 20 0 ⇒ A = 0,515; B = 3,06 ; D = 5,66 ;
  Lực dính tiêu chuẩn của nền: CTC = 0,18 daN/cm2; 0,00
  Chiều sâu chôn móng: hcm =2 m ;
  Dung trọng tự nhiên của đất: γ = 1,98 daN/cm2
  hm
  b: Chiều rộng của móng, chọn b = 1,6 m tc
  N
  RTC =1x(0,515×1,6×1,98+3,06x2x1,98+5,66×1,8)
  = 239,28 (kN/m2)
  hm = 2 + 0,45 = 2,45m
  N TC 558,7
  Fyc≥ = = 2,93 m2
  R TC − γ tb × hm 239,28 − 20 × 2,45

  Chọn Fm = 1,3 x2,93 =3,8 m2
  a
  Đế móng hình chữ nhật nên chọn = 1,2
  b
  chọn b = 1,6 m ; a = 2 m ; F = 3,2 m2
  4. Kiểm tra kích thước đế móng theo TTGH 2

  σ
  N TC
  + γ tb x hm ≤ RTC
  TC
  tb =
  F
  558,7
  σ tb =
  TC
  + 20 x 2,45 = 223,594 (kN/m2) < RTC = 239,28 (kN/m2)
  3,2

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ max =
  TC
  + γ tb x hm + ≤ 1,2 x RTC
  F a2 ×b
  mà: ∑ M = M + Q × h =45,2 + 17,13.0,5 = 53,765 kN.m (với h: chiều cao móng
  TC TC TC

  chọn h = 0,5m, Q, M: được lấy từ bảng tổ hợp nội lực khung K5 ⇒ Q TC = 17,13 (kN ) ;
  MTC =45,2 kN.m)
  558,7 6 × 53,765
  σ max =
  TC
  + 20 x 2,45 + 2 =274 (kN/m2)< 1,2 x 239,28 = 287,136 (kN/m2)
  3,2 2 × 1,6

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ min =
  TC
  + γ tb x hm – >0
  F a2 ×b
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 3

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  558,7 6 × 53,765
  σ min =
  TC
  + 20 x 2,45 – 2 = 173,189 (kN/m2) > 0
  3,2 2 × 1,6

  * Kết luận :
  + σ tb =223,594 (kN/m2) < RTC = 239,28 (kN/m2)
  TC

  + σ max =274 (kN/m2) < 1,2 x RTC =287,136 (kN/m2)
  TC

  → Như vậy móng đảm bảo thoả mãn về điều kiện độ lún.
  5. Kiểm tra kích thước móng theo TTGH 1 của móng:
  N TT 642,5
  σ tb =
  TT
  = = 200,78 (kN/m2)
  F 3,2

  N TT 6 M TT 642,5 6 × 61,83
  σ max =
  TT
  + 2 = + 2 = 258,75 (kN/m2)
  F a ×b 3,2 2 × 1,6
  N TT 6 M TT 642,5 6 × 61,83
  σ min =
  TT
  – 2 = – 2 = 142,814 (kN/m2)
  F a ×b 3,2 2 × 1,6

  Với: ∑M TT
  = M TT + Q TT × h

  =51,98+19,7.0,5 = 61,83 kN.m ac

  5.1. Điều kiện chọc thủng :
  Người ta quan niệm nếu móng bị chọc 45°
  thủng thì sự chọc thủng xảy ra theo bề mặt tt
  tt
  hình chóp cụt có các mặt bên xuất phát từ σmax σtt σmin
  o
  chân cột và nghiêng một góc 45o so với phía
  đường thẳng đứng. Điều kiện để móng không E
  F
  bị chọc thủng.
  Nct ≤ 0,75.Rk . ho . btb D
  a = 2m ; b = 1,6m
  bd
  bc

  b
  ac = 0,35m ; bc = 0,2m
  ac
  ad = (2 x 0,5)+0,35 = 1,35 (m) C
  bd = 0,2 +( 2x 0,5) = 1,2 (m)
  A B
  FCT :Diện tích đa giác ABCDEF ad
  σ min = 142,814 (kN/m2)
  tt
  a

  σ max = 258,75(kN/m2)
  tt

  dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được :
  σ o = 161,65(kN/m2)
  tt

  FCT = 0,72 (m2)
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 4

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  σ max + σ o
  tt tt
  258,75 + 161,65
  σ cr =
  tb
  = =210,2 (kN/m2)
  2 2
  b +b
  btb = c d = 1,4/2 = 0,7 (m)
  2
  Chọn chiều cao của móng h = 0,5m
  Chọn lớp bảo vệ a = 0,05m
  Chiều cao làm việc ho = 0,5m – 0,05 = 0,45m
  Nct = Fct x σ cr = 0,72 x 210,2 = 151,344 (kN)
  tb

  Nct ≤ 0,75.Rbt x ho x btb = 0,75 x 900 x 0,45 x 0,7 = 212,625 (kN)
  ⇒ Nct = 151,344 (kN) < 212,625 (kN)
  5.2. ĐK theo cấu kiện BTCT chịu vốn :
  σ ltt = 210,926 (kN/m2)
  a− ac 2 − 0,35
  L= = = 0,825 m
  2 2

  σ max + σ 1
  tt tt
  258,75 + 210,926 ac
  σ tt = =
  2 2
  =234,838(kN/m2)
  σ tt × a tt
  ho≥ Lx = tt
  σmax tt
  σ1 σmin
  0,4 × a c × Rb

  234,838 × 2 1
  = 0,825x = 0,44 m
  0,4 × 0,35 × 11500
  1
  chọn ho = 0,45 m
  bc

  b
  2 2
  6. Tính toán độ bền, cấu tạo móng : 2
  ac
  Momen tại mặt ngàm 1-1
  2σ max + σ 1tt
  tt
  1
  M1-1 = x b x L2 L
  6
  a
  b = 1,6m ; bc = 0,2 m
  a = 2 m ; ac = 0,35 m
  a− ac 2 − 0,35
  L= = = 0,825 m
  2 2
  2 × 258,75 + 210,926
  M1-1 = x 1,6 x 0,8252
  6
  = 132,21 (kN.m)
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 5

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  M I −1 132,21
  Fa = =
  0,9 ho × Rs 0,9 × 45 × 280
  = 11,66 (cm2)
  Chọn 12φ12 có fa = 13,572(cm2); khoảng cách bố trí: a = 150/11=13,63 (cm) ;
  Chọn a =130 mm chiều dài thanh thép l = 190 (cm)
  Momen tại mặt ngàm 2-2
  2
  σ TT tb  b − bc 
  M2-2 = xa  
  2  2 
  N tt 642,5
  σ tb =
  tt
  = = 200,78 (kN/m2)
  F 3,2
  2
  200,78  1,6 − 0,2 
  M2-2 = x2   = 98,382 (KN.m)
  2  2 
  M 2−2 98382
  Fa = = = 8,685 (cm2)
  0,9 × h o × Rs 0,9 × 45 × 280

  Chọn 10 φ12 có fa = 11,31 (cm2) ,khoảng cách giữa các thanh: a = 20 cm ;l = 150 (cm)
  II .Tính toán móng đơn M2 (trục B khung K5)
  1. Nội lực tính toán :
  Sử dụng nội lực khung cộng với tải trọng tầng 1 để tính
  – Trọng lượng giằng móng :
  PGM = 1,1×0,2×0,3×3,6×2,5 = 5,94 kN
  – Trọng lượng bản thân cột và phần trát
  PC=1,1x25x2,95×0,2×0,35 + 1,3x16x2,95x2x(0,35+0,2)x0,015 = 6,69 kN

  -Tường ngăn : Được chia 300 so với cột (tường này xây trên dầm khung) tác dụng vào nút:
  1 3 1 3
  Diện tích tường: St = x(ht-hd) x(ht-hd) x = .(3,9-0,45)2. =2,956 m2
  2 3 2 3

  Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường dày δ= 220cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm

  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 .1500.0,2 + 2 .1,3.1600 .0,015 = 392,4 daN/m
  pt = 2(gt x st) =2. (3,92 x 2,956)= 23,17 kN
  Tải trọng tác dụng vào móng ở tầng 1 gồm có trọng lượng dầm móng, tr ọng l ượng
  cột và vữa trát cột.
  P TT = PGM + PC +Ptng= 5,94 + 6,96 +23,17 = 36,07 kN

  – Tổng hợp tải trọng để tính toán móng :

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 6

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  Móng Trục B Khung K5
  Nội lực
  Giá trị tính toán Hệ số Giá trị tiêu chuẩn
  M (kN.m) 53,2 1,15 46,26
  N (kN) 721,04+36,07=733,94 1,15 638,21
  Q (kN) 20,13 1,15 17,5
  giaù tínhtoaùn
  trò
  Giá trị tiêu chuẩn :
  Heäsoá
  2. Chọn chiều sâu chôn móng :
  Chọn hcm = 2m
  3. Xác định kích thước sơ bộ đáy móng :
  Chọn sơ bộ diện tích đáy móng : chọn b = 2 m
  RTC =1x(0,515x2x1,98+3,06x2x1,98+5,66×1,8) = 243,35(kN/m2)
  Fm ≥ NTC/ (RTC – γ tb x hcm)
  hm = 2 + 0,45 = 2,45m
  638,21
  Fm ≥ =3,28 (m2)
  243,35 − 20 × 2,45
  Fm = 1,3 x3,28= 4,26 m2
  Chọn Fm = a x b = 2,4 x 2 = 4,8 (m2) (a=2,4m ; b=2m)
  4. Kiểm tra kích thước đế móng theo TT GH 2

  σ tb =
  N TC
  + γ tb x hm ≤ RTC
  TC

  F
  638,21
  σ tb =
  TC
  + 20 x 2,45 = 181,96 (kN/m2) < RTC =243,35(kN/m2)
  4,8

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ max =
  TC
  + γ tb x hm + ≤ 1,2 x RTC
  F a ×b
  2

  mà: ∑ M = M TC + Q TC × h =46,26+ 17,5×0,6 = 56,76 (với h: chiều cao móng chọn h =
  TC

  0,6m)
  638,21 6 × 56,76
  σ max =
  TC
  +20×2,45+ =211,52(kN/m2)0
  F a2 ×b

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 7

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  638,21 6 × 56,76
  σ min =
  TC
  +20×2,45- =152,397 (kN/m2)> 0
  4,8 2,4 2 × 2
  * Kết luận :
  + σ tb =181,96 (kN/m2) < RTC = 243,35(kN/m2)
  TC

  + σ max =211,52 (kN/m2) < 1,2 x RTC =292,02(kN/m2)
  TC

  → Như vậy 2 điều kiện trên thoả mãn nên móng đảm bảo thoả mãn về độ lún.
  5. Kiểm tra kích thước móng theo TTGH 1 của móng:
  N TT 733,94
  σ tb =
  TT
  = = 183,485(kN/m2)
  F 4,8

  N TT 6 M TT 733,94 6 × 65,278
  σ max =
  TT
  + 2 = + = 217,484 (kN/m2)
  F a ×b 4,8 2,4 2 × 2

  vớiø: ∑ M = M + Q × h =53,2+
  TT TT TT

  20,13×0,6 = 65,278 kN.m
  ac
  N TT
  6× MTT
  σ min =
  TT
  – =
  F a2 × b
  733,94 6 × 65,278 45°
  = – = 149,846 (kN/m2) tt
  4,8 2,4 2 × 2 tt tt σmin
  σmax σo
  5.1. Điều kiện chọc thủng :
  E
  Người ta quan niệm nếu móng bị chọc F
  thủng thì sự chọc thủng xảy ra theo bề mặt D
  hình chóp cụt có các mặt bên xuất phát từ
  chân cột và nghiêng một góc 45o so với phía

  bd
  bc

  b
  đường thẳng đứng. Điều kiện để móng
  không bị chọc thủng. ac
  C
  Nct ≤ 0,75.Rk . ho . btb
  a = 2,4m ; b = 2m A B
  ad
  ac = 0,35m ; bc = 0,2m a
  ad = (2 x 0,6)+0,35 = 1,55 (m)
  bd = 0,2 +( 2x 0,6) = 1,4 (m)
  FCT :Diện tích đa giác ABCDEF
  σ min = 149,846 (kN/m2)
  tt

  σ max = 217,484 (kN/m2)
  tt

  dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được :
  σ o = 161,823(kN/m2)
  tt

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 8

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  FCT =0,635(m2)
  σ tt + σ o
  tt
  217,484 + 161,823
  σ cr = max
  tb
  = = 189,653(kN/m2)
  2 2
  bc + bd
  btb = = 1,6/2 = 0,8 (m)
  2
  Chọn chiều cao của móng h = 0,6m
  Chọn lớp bảo vệ a = 0,05m
  Chiều cao làm việc ho = 0,6m – 0,05 = 0,55m
  Nct = Fct x σ cr = 0,635 x 189,653 =120,43 (kN)
  tb

  Nct ≤ 0,75.Rbt x ho x btb =
  = 0,75 x 900 x 0,55 x 0,75 = 278,437 ac
  (kN)
  ⇒ Nct = 120,43 kN < 278,437 (kN)
  5.2. ĐK theo cấu kiện BTCT chịu vốn :
  tt
  tt
  σmax tt
  σ1 σmin
  σ ltt = 188,597 (kN/m2)
  a− ac 2,4 − 0,35 1
  L= = = 1,025 m
  2 2
  1
  σ tt
  +σ1 217,484 + 188,597
  tt
  σ tt = max
  = =203,0

  bc
  2

  b
  2 2 2
  2
  4(kN/m2) ac

  σ tt × a
  ho ≥ L x = 1,025x 1
  0,4 × a c × Rb L
  2003,04 × 2,4 a
  = 0,55m
  0,4 × 0,35 × 11500
  chọn ho = 0,55 m
  6. Tính toán độ bền, cấu tạo móng :
  Momen tại mặt ngàm 1-1
  2σ max + σ 1tt
  tt
  M1-1 = x b x L2
  6
  2 × 217,484 + 188,597
  M1-1 = x 2 x 1,0252
  6
  = 218,38 (kN.m)
  M I −1 218380
  Fa = =
  0,9 ho × Rs 0,9 × 55 × 280

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 9

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  = 15,756 (cm2)
  Chọn 16 φ12 có fa = 18,096 (cm2); khoảng cách bố trí: s = 190/15=12,6 (cm) ; chọn
  s=13cm
  Chiều dài thanh thép l = 230 (cm)
  Momen tại mặt ngàm 2-2
  2
  σ TT tb  b − bc 
  M2-2 = xa 
  2  2 
  N tt 733,94
  σ tb
  tt
  = = = 183,485 (kN/m2)
  F 4,8
  2
  183,485  2 − 0,2 
  M2-2 = x 2,4   = 178,347 (kN.m)
  2  2 
  M 2−2 178347
  Fa = = = 12,87 (cm2)
  0,9 × h o × Rs 0,9 × 55 × 280

  Chọn 13 φ12 có fa = 14,703 (cm2)
  Khoảng cách giữa các thanh: s = 230/12=19,16 cm ; chọn s=20cm
  Chiều dài thanh thép l = 180 (cm)
  III .Tính toán móng đơn M3 (trục C khung K5)
  1. Nội lực tính toán :
  Sử dụng nội lực khung cộng với tải trọng phần ngầm để tính
  – Trọng lượng giằng móng :
  PGM = 1,1×0,2×0,3×3,9×2,5 = 6,43 kN
  – Trọng lượng bản thân cột và phần trát
  PC=1,1x25x2,95×0,2×0,35 + 1,3x16x2,95x2x(0,35+0,2)x0,015 = 6,69 kN
  -Tải trọng tác dụng vào nút móng do tường và cửa .
  g = gt x St + nc x gc x Sc
  +Cửa: được làm bằng kính khung thép nên gc=40 daN/m2, chiều cao tầng ht=3,6m,
  chiều dài dầm phụ là 3,9m diện tích cửa kính là :
  Phía hành lang gồm: cửa sổ và cửa đi
  Sc= (1,8×3)/2 + (2,7×1,6 + 1,8×1,4)/2=6,12 m2
  +Tường xây cao bằng chiều cao tầng trừ đi chiều cao dầm và cửa

  Diện tích tường: St = 3,9x(3,6 – 0,3) – 6,12 = 6,75 (m2)
  + Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường δ=20cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm
  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 ×1500×0,2 + 2×1,3×1600×0,015 = 392,4 daN/m2
  Trọng lượng do tường và cửa tác dụng vào nút móng sẽ là:

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 10

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  g = gt xSt + ncxgcxSc = 3,924×6,75 + 1,3×0,40×6,12 = 29,669 kN

  -Tường ngăn : Được chia 300 so với cột (tường này xây trên dầm khung) tác dụng vào nút:
  1 3 1 3
  Diện tích tường: St = x(ht-hd) x(ht-hd) x = .(3,9-0,45)2. =2,956 m2
  2 3 2 3

  Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường dày δ= 220cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm

  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 .1500.0,2 + 2 .1,3.1600 .0,015 = 392,4 daN/m
  pt ng= gt x st = 3,92 x 2,956= 11,587 kN
  Trọng lượng tầng 1 tác dụng vào nút (móng):
  P TT = PGM + PC + Pt +c + Ptng= 6,43+6,96+29,669 + 11,587= 43,06 kN

  – Tổng hợp tải trọng để tính toán móng :
  Móng Trục C Khung K5
  Nội lực
  Giá trị tính toán Hệ số Giá trị tiêu chuẩn
  M (kN.m) 54,96 1,15 47,79
  N (kN) 624,53+43,06=667,59 1,15 580,513
  Q (kN) 21,47 1,15 18,67
  giaù tínhtoaùn
  trò
  Giá trị tiêu chuẩn :
  Heäsoá
  2. Chọn chiều sâu chôn móng :
  Chọn hcm = 2m
  3. Xác định kích thước sơ bộ đáy móng :
  Chọn sơ bộ diện tích đáy móng : chọn b = 1,8 m
  Fm ≥ NTC/ (RTC – γ tb x hcm)
  RTC = 1x(0,515 x 1,8 x 1,98 + 3,06 x 2 x 1,98 + 5,66 x1,8) = 241,32(kN/m2)
  hm = 2 + 0,45 = 2,45m
  580,513
  Fm ≥ = 3,018 (m2)
  241,32 − 20 × 2,45
  Chọn Fm = a x b = 2,2 x 1,8 = 3,96 (m2) > 3,018×1,3 = 3,92m2
  4. Kiểm tra kích thước đế móng theo TT GH 2

  σ tb =
  N TC
  + γ tb x hm ≤ RTC
  TC

  F

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 11

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  580,513
  σ tb =
  TC
  + 20 x 2,45 = 195,594 (kN/m2) < RTC = 241,32 (kN/m2)
  3,96

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ max =
  TC
  + γ tb x hm + ≤ 1,2 x RTC
  F a2 ×b
  Vớiø: ∑ M = M TC + Q TC × h =47,79 + 18,67×0,5= 57,125 kN.m(với h: chiều cao móng
  TC

  chọn h = 0,5m)
  580,513 6 × 57,125
  σ max =
  TC
  +20×2,45+ =283,936(kN/m2)< 1,2×241,32 = 289,584(kN/m2)
  3,96 2,2 2 × 1,8

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ min =
  TC
  + γ tb x hm – >0
  F a2 ×b
  580,513 6 × 57,125
  σ min =
  TC
  +20×2,45- = 205,25 (kN/m2) > 0
  3,96 2,2 2 × 1,8
  * Kết luận :
  + σ tb =195,594(kN/m2) < RTC = 241,32(kN/m2)
  TC

  + σ max =283,936 (kN/m2) < 1,2 x RTC =289,584(kN/m2)
  TC

  → Như vậy móng đảm bảo thoả mãn về điều kiện độ lún.
  5. Kiểm tra kích thước móng theo TTGH 1 của móng:
  N TT 667,59
  σ tb =
  TT
  = = 168,583(kN/m2)
  F 3,96

  N TT 6 M TT 667,59 6 × 65,695
  σ max =
  TT
  + 2 = + = 213,83 (kN/m2)
  F a ×b 3,96 2,2 2 × 1,8

  vớiø: ∑ M = M + Q × h =54,96+
  TT TT TT

  21,47×0,5 = 65,695 kN.m
  N TT 6 M TT 667,59 ac
  σ min =
  TT
  – = –
  F a2 × b 3,96
  6 × 65,695
  = 123,34 (kN/m2)
  2,2 2 × 1,8 45°
  5.1. Điều kiện chọc thủng : tt tt
  tt
  σmin
  σmax σo
  Người ta quan niệm nếu móng bị
  chọc thủng thì sự chọc thủng xảy ra theo E
  F
  bề mặt hình chóp cụt có các mặt bên xuất
  phát từ chân cột và nghiêng một góc 45o so D
  với phía đường thẳng đứng. Điều kiện để
  móng không bị chọc thủng.
  bd
  bc

  b

  ac
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg C Trang: 12
  A B
  ad
  a

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  Nct ≤ 0,75.Rk . ho . btb
  a = 2,2m ; b = 1,8m
  ac = 0,35m ; bc = 0,2m
  ad = (2 x 0,5)+0,35 = 1,35 (m)
  bd = 0,2 +( 2x 0,5) = 1,2 (m)
  FCT :Diện tích đa giác ABCDEF
  σ min = 123,34 (kN/m2)
  tt

  σ max = 213,83 (kN/m2)
  tt

  dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được :
  σ o = 140,821 (kN/m2)
  tt

  FCT = 0,675 (m2)
  σ max + σ o
  tt tt
  213,83 + 140,821
  σ cr =
  tb
  = =177,325 (kN/m2)
  2 2
  bc + bd
  btb = = 1,4/2 = 0,7 (m)
  2
  Chọn chiều cao của móng h = 0,5m
  Chọn lớp bảo vệ a = 0,05m
  Chiều cao làm việc ho = 0,5m – 0,05 = 0,45m
  Nct = Fct x σ cr = 0,675 x 177,325 = 119,69 (kN)
  tb

  Nct ≤ 0,75.Rbt x ho x btb = 0,75 x 900 x 0,45 x 0,7 = 212,625 (kN)
  ⇒ Nct = 119,69 (kN) < 212,625 (kN)
  5.2. ĐK theo cấu kiện BTCT chịu vốn :
  σ ltt = 175,783 (kN/m2)
  a− ac 2,2 − 0,35
  L= = = 0,925 m
  2 2

  σ tt + σ 1 213,83 + 175,783
  tt
  σ = max
  tt
  = =194,81(kN/m2)
  2 2

  σ tt × a 194,81 × 2,2
  ho ≥ L x = 0,925x = 0,45 m
  0,4 × a c × Rb 0,4 × 0,35 × 11500

  chọn ho = 0,45 m
  6. Tính toán độ bền, cấu tạo móng :

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 13

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  Momen tại mặt ngàm 1-1
  2σ max + σ 1tt
  tt
  M1-1 = x b x L2 ac
  6
  b = 1,8m ; bc = 0,2 m
  a = 2,3 m ; ac = 0,45 m
  a− ac 2,2 − 0,35 tt
  σmax tt
  tt
  σmin
  L= = = 0,925 m σ1
  2 2
  1
  2 × 213,83 + 175,783
  M1-1 = x 1,8 x 0,9252
  6 1
  = 154,9 (kN.m)

  bc

  b
  2 2
  M I −1 154900 2
  Fa = = ac
  0,9 ho × Rs 0,9 × 45 × 280
  = 13,66 (cm2)
  1
  Chọn 14φ12 có fa = 15,834 (cm2); khoảng L
  cách bố trí: s = 170/12=13,07(cm) ; a
  Chọn s =130 mm chiều dài thanh thép l = 210 (cm)
  Momen tại mặt ngàm 2-2
  2
  σ TT tb  b − bc 
  M2-2 = xa  
  2  2 
  N tt 667,59
  σ tb
  tt
  = = = 168,587 (kN/m2)
  F 3,96
  2
  168,587  1,8 − 0,2 
  M2-2 = x 2,2   = 118,685 (kN.m)
  2  2 
  M 2−2 118685
  Fa = = = 10,464 (cm2)
  0,9 × h o × Rs 0,9 × 45 × 280

  Chọn 12 φ12 có fa = 13,572 (cm2) ,khoảng cách giữa các thanh: a = 20 cm ;l = 170 (cm
  IV .Tính toán móng đơn M4 (trục D khung K5)
  1. Nội lực tính toán :
  Sử dụng nội lực khung cộng với tải trọng phần ngầm để tính
  – Trọng lượng giằng móng :
  PGM = 1,1×0,2×0,3×3,9×2,5 = 6,43 kN
  – Trọng lượng bản thân cột và phần trát
  PC=1,1x25x3,15×0,2×0,2 + 1,3x16x3,15x2x(0,2+0,2)x0,015 = 4,251 kN
  -Tải trọng tác dụng vào nút móng do lan can .
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 14

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  +Lan can xây cao 90cm (từ coste ±0.00), là lan can kín.

  Diện tích tường: St = 3,9×0,9 = 3,51 (m2)
  + Gọi gt là trọng lượng 1m2 tường δ=11cm (gạch xây +vữa trát ) truyền vào dầm
  gt= ngxγ gx δ g +2 ntr xγ tr xδ tr =1,1 ×1500×0,1 + 2×1,3×1600×0,015 = 227,4 daN/m2
  Trọng lượng do lan can sẽ là:
  g = glc xSlc = 2,274×3,51= 7,98 kN
  Trọng lượng tầng 1 tác dụng vào nút (móng):
  P TT = PGM + PC + Pt +c = 6,43+4,251+7,98 = 18,66 kN

  – Tổng hợp tải trọng để tính toán móng :
  Móng Trục D Khung K5
  Nội lực
  Giá trị tính toán Hệ số Giá trị tiêu chuẩn
  M (kN.m) 10,58 1,15 9,2
  N (kN) 295,11+18,66=313,77 1,15 272,843
  Q (kN) 4,12 1,15 3,583
  giaù tínhtoaùn
  trò
  Giá trị tiêu chuẩn :
  Heäsoá
  2. Chọn chiều sâu chôn móng :
  Chọn hcm = 2m
  3. Xác định kích thước sơ bộ đáy móng :
  Chọn sơ bộ diện tích đáy móng : chọn b = 1,2 m
  Fm ≥ NTC/ (RTC – γ tb x hcm)
  RTC = 1x(0,515 x 1,2 x 1,98 + 3,06 x 2 x 1,98 + 5,66 x1,8) = 232,5(kN/m2)
  hm = 2 + 0,45 = 2,45m
  227,843
  Fm ≥ = 1,24 (m2)
  232,5 − 20 × 2,45
  Chọn Fm = a x b = 1,4 x 1,2 =1,68 (m2) > 1,24×1,3 = 1,61m2
  4. Kiểm tra kích thước đế móng theo TT GH 2
  N TC
  σ tb =
  TC
  + γ tb x hm ≤ RTC
  F
  227,843
  σ tb =
  TC
  + 20 x 2,45 = 184,621 (kN/m2) < RTC = 232,5 (kN/m2)
  1,68

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 15

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ max =
  TC
  + γ tb x hm + ≤ 1,2 x RTC
  F a ×b
  2

  mà: ∑ M = M TC + Q TC × h =9,2+3,583×0,4=10,633 kN.m(với h: chiều cao móng chọn
  TC

  h = 0,4m)
  227,843 6 × 10,633
  σ max =
  TC
  + 20 x2,45 + =260,746(kN/m2) < 1,2 x 232,5 = 279 (kN/m2)
  1,68 1,4 2 × 1,2

  N TC 6 × ∑ M TC
  σ min =
  TC
  + γ tb x hm – >0
  F a2 ×b
  227,843 6 × 10,633
  σ max =
  TC
  + 20 x2,45 – =206,495(kN/m2)> 0
  1,68 1,4 2 × 1,2
  * Kết luận :
  + σ tb =184,621 (kN/m2) < RTC = 232,5(kN/m2)
  TC

  + σ max =260,746 (kN/m2) < 1,2 x RTC =279(kN/m2)
  TC

  → Như vậy 2 điều kiện trên thoả mãn nên móng đảm bảo thoả mãn về độ lún.
  5. Kiểm tra kích thước móng theo TTGH 1 của móng:
  N TT 313,77
  σ tb =
  TT
  = = 186,768 (kN/m2)
  F 1,68

  N TT 6 M TT 313,77 6 × 12,228
  σ max =
  TT
  + 2 = + 2 =217,962(kN/m2)
  F a ×b 1,68 1,4 × 1,2

  vớiø: ∑ M = M TT + Q TT × h =10,58+ 4,12×0,4 = 12,228 kN.m
  TT

  N TT 6 × M TT 313,77
  σ min =
  TT
  – = –
  F a2 × b 1,68
  6 × 12,228
  = 155,57 (kN/m2)
  1,4 2 × 1,2
  ac
  5.1. Điều kiện chọc thủng :
  Người ta quan niệm nếu móng bị
  chọc thủng thì sự chọc thủng xảy ra theo 45°
  bề mặt hình chóp cụt có các mặt bên xuất tt tt
  tt σmin
  phát từ chân cột và nghiêng một góc 45o so σmax σo
  với phía đường thẳng đứng. Điều kiện để
  E
  móng không bị chọc thủng. F
  Nct ≤ 0,75.Rk . ho . btb D
  a = 1,4m ; b = 1,2m
  bd

  ac = 0,2m ; bc = 0,2m
  bc

  b

  ac
  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg C Trang: 16
  A B
  ad
  a

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  ad = (2 x 0,4)+0,2 = 1 (m)
  bd = 0,2 +( 2x 0,4) = 1 (m)
  FCT :Diệnk tích đa giác ABCDEF
  σ min = 155,57 (kN/m2)
  tt

  σ max = 217,962 (kN/m2)
  tt

  dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được :
  σ o = 164,482 (kN/m2)
  tt

  FCT =0,23 (m2)
  σ tt + σ o
  tt
  217,962 + 164,482
  σ cr = max
  tb
  =
  2 2
  =191,222(kN/m2)
  bc + bd
  btb = = 1,2/2 = 0,6 (m)
  2
  Chọn chiều cao của móng h = 0,4m
  Chọn lớp bảo vệ a = 0,05m
  Chiều cao làm việc ho = 0,4m – 0,05 = 0,35m
  Nct = Fct x σ cr = 0,23 x 191,22 = 43,98 (kN)
  tb

  Nct ≤ 0,75.Rbt x ho x btb =
  = 0,75 x900 x 0,35 x 0,6 = 141,75 (kN)
  ⇒ Nct = 43,98 kN < 141,75 (kN)
  5.2. ĐK theo cấu kiện BTCT chịu vốn :
  σ ltt =191,22 (kN/m2)
  a− ac 1,4 − 0,2
  L= = = 0,6 m
  2 2

  σ tt + σ 1 217,962 + 191,22
  tt
  σ = max
  tt
  = = 204,591(kN/m2)
  2 2

  σ tt × a 204,591 × 1,4
  ho ≥ L x = 0,6x = 0,33m
  0,4 × a c × Rb 0,4 × 0,2 × 11500

  Chọn ho = 0,35 m > 0,33 (m)
  6. Tính toán độ bền, cấu tạo móng :

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 17

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi

  Momen tại mặt ngàm 1-1
  2σ max + σ 1tt
  tt
  M1-1 = x b x L2 ac
  6
  2 × 217,962 + 204,591
  M1-1 = x 1,2 x 0,62
  6
  = 46,12 (kN.m) tt
  tt
  σmax tt
  σ1 σmin
  M I −1 46080
  Fa = =
  0,9 ho × Rs 0,9 × 35 × 280 1
  2
  = 5,23 (cm )
  1
  Chọn 6φ12 có fa = 6,786 (cm2); khoảng cách
  bố trí: a = 110/5=22 (cm) ;

  bc

  b
  2 2
  2
  Chọn a=20cm ; l = 130 (cm) ac
  Momen tại mặt ngàm 2-2
  2
  σ TT tb  b − bc  1
  M2-2 = xa   L
  2  2  a
  N tt 313,77
  σ tb =
  tt
  = = 186,768 (kN/m2)
  F 1,68
  2
  186,768  1,2 − 0,2 
  M2-2 = x 1,4   = 32,684 (kN.m)
  2  2 
  M 2−2 32684
  Fa = = = 3,705 (cm2)
  0,9 × h o × Rs 0,9 × 35 × 280

  Chọn 7φ12 có fa = 6,786 (cm2)
  Khoảng cách giữa các thanh: a = 130/6=21,66 cm ;Chọn a=20 cm; l=110cm

  SVTH: NGUYỄN HỒNG VIỄN – LỚP 24X1QNg Trang: 18

Download tài liệu ĐỀ TÀI VỀ: Khối lớp học trường CĐ Kỹ Thuật QNgãi File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: